Actueel

Bij de diensten

Kerkdienstenoverzicht

Vanwege de maatregelen die bekend zijn gemaakt op 23 maart jl., waaronder een verbod op samenkomsten tot 1 juni, zullen de kerkdiensten die gepland staan in april en mei niet doorgaan. We hopen in ieder geval op 5 en 12 april een meditatief moment uit te kunnen zenden via www.kerkomroep.nl, tenzij ook dat vanwege de maatregelen op dat moment niet mogelijk blijkt te zijn. We kunnen de zondagen daarna nog niet overzien op het moment van schrijven, daarover informeren we u op de website en via Geandewei.

Eigen kerkdiensten beluisteren

In de berichtgeving van de classis die we ontvingen werden nog een aantal suggesties gedaan over vieringen, week-kerkdiensten, gebedsmomenten, kerkmuziek en podcasts die op allerlei momenten door de week en/of op zondag te bezien en te beluisteren zijn. De diensten worden van te voren opgenomen of “live gestreamd ‘vanaf kerkelijke of persoonlijke websites. Zoals www.kerkomroep.nl, www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com. Omrop Fryslan zendt op de komende zondagen 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk te Franeker en op Goede vrijdag wordt de Mattheuspassion in het Frysk uitgezonden. NPO2 zendt op de komende zondagen om 9.20 uur een kerkdienst uit met de synodescriba ds. Rene de Reuver.

Actuele informatie in Coronatijd

In deze onwerkelijke weken volgen maatregelen en nieuwsberichten elkaar in een hoog tempo op. We merkten het al met de kopij voor Ruimte: wat vrijdag was aangeleverd, bleek maandagavond aangepast te moeten worden. Daar Geandewei eens per twee weken verschijnt met nog een week tussen aanleveren kopij en verschijning, is het niet mogelijk om Geandewei echt actueel te houden. Daarom zullen we op de website de meest actuele informatie plaatsen en dit de komende weken ook met extra zorg bijhouden. Indien u geen mogelijkheden hebt om de website te bekijken, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de wijkkerkenraad

Activiteiten afgelast

Naast het niet doorgaan van de kerkdiensten gaan ook verschillende activiteiten niet door. Dat betreft o.a. de koffieochtenden en het eetcafé. Moderamen wijkkerkenraad Huizum-Oost

Wel en wee

65 jaar getrouwd

Op 12 april hoopt het echtpaar Everaarts–Schuur hun 65- jarig huwelijk te vieren. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

Wij gedenken Frederik Johannes de Goojer

Op 18 maart overleed in de leeftijd van 93 jaar, Frederik Johannes (Frits) de Goojer. Hij werd geboren in Amsterdam. Daar maakte hij ook de oorlog mee. Hij vertelde er later over, bijvoorbeeld hoe hij samen met zijn moeder de hongerwinter daar was doorgekomen.

Na de oorlog mocht hij aansterken in Minnertsga, waar hij zijn zo geliefde Sietske leerde kennen. In 1952 trouwden zij en Aart en Elma maakten hun gezin compleet. In zijn werkzame leven is de heer De Goojer verbonden geweest aan diverse scholen, vaak met leerlingen die moeilijker mee konden komen. Daar lag zijn hart. Op vrijdag 13 maart viel hij. Dat kwam hij niet meer te boven. Omringd door zijn gezin ging hij snel achteruit. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij thuis overleden. Vanwege de maatregelen rondom Corona was zijn afscheidsdienst in besloten kring. We lazen uit Psalm 37 en Handelingen 8. Uit de psalm had hij het vijfde vers gekozen als tekst voor in de dienst en voor op zijn graf “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken”. Het getuigt van het doorleefde vertrouwen dat de heer De Goojer had, net als de liederen die we met elkaar zongen en die hij ook voor deze dag gekozen had. De tweede tekst kozen we met zijn gezin uit. De kinderen vertelden hoe hun vader vertelde over ‘de Here Jezus’ en daarom moest het Nieuwe Testament ook klinken op de dag van het afscheid… De tekst uit Handelingen (8:26-40) werd gekozen, over Filippus die de kamerling uitleg geeft over wat hij leest. Dit liet namelijk ook iets zien van hoe hun vader was: vertellen over het evangelie, zoals Filippus in deze lezing doet. Daarnaast het oog hebben voor een buitenbeentje, wat de kamerling was.

Binnen onze gemeente hebben we hem als zeer betrokken lid gekend. Ook toen hij niet meer naar de kerk durfde te gaan, nadat hij een keer onwel geworden was, bleef de verbondenheid dankzij de kerktelefoon. Trouw luisterde hij iedere zondag mee. Aangezien het afscheid in besloten kring moest plaatsvinden, hebben we als teken van verbondenheid met de gemeente het steentje met zijn naam in de dienst neergelegd. Zo was ‘de Oase’ er toch een beetje bij en kunnen we daar, als we weer mogen samenkomen, aan denken bij het zien van het steentje met zijn naam. We wensen zijn gezin Gods nabijheid toe in de tijd die voor hen ligt, waarin ze verder moeten zonder hem.

Ds. Madelon Vroonland

Overig nieuws

Tenslotte

Wat zijn het ongekende tijden waarin we op dit moment leven. En wat komen er ook mooie initiatieven boven. Kaartenacties, spandoeken bij de ziekenhuizen (ook bij ons in de wijk: “onze helden – Leeuwarden is trots!”), telefooncirkels, het doen van boodschappen voor elkaar, acties in het groot en in het klein… We proberen er als gemeente ook aan bij te dragen.

Tegelijkertijd merk ik dat velen ook in onze gemeente te maken hebben met grote zorgen en angst. Angst dat het virus het huis binnendringt of geliefden treft. Zorgen over de eigen situatie of die van ouders, kinderen, kleinkinderen. Als het gaat om gezondheid, het behoud van het werk en eenzaamheid bijvoorbeeld.

Ik vind het ontzettend moeilijk om in deze tijd u als gemeente los te moeten gaan laten. Vanuit de PKN is bepaald dat als er een datum voor intrede in een nieuwe gemeente was vastgesteld (in mijn geval 17 mei), dat dit dan ook daadwerkelijk doorgaat. Wat we gelukkig wel mogen uitstellen is de bevestiging en intrede (dat wordt zeer waarschijnlijk verplaatst naar 30 augustus). Ook zullen we het afscheidsweekend dat gepland was rond 24 en 26 april verplaatsen. Zo het nu lijkt naar 21 en 23 augustus. In latere berichtgeving zal de definitieve datum worden vermeld, natuurlijk ook afhankelijk van hoe de situatie zich gaat ontwikkelen.

Tot en met 28 april hoop ik nog van zoveel mogelijk gemeenteleden telefonisch afscheid te kunnen nemen. Ook ben ik tot die tijd voor eenieder bereikbaar in het geval ik u nog niet gebeld heb en u daar wel prijs op stelt! Verder zullen we op 5 en 12 april een meditatief moment uitzenden via www.kerkomroep.nl, om zo rondom Pasen toch ook op die manier met u verbonden te zijn. Het worden Paasdagen die we nooit zullen vergeten… Ze maken ons bewust hoe bijzonder het is, dat we het jarenlang wel met elkaar in de kerk konden vieren… Ze wekken de hoop op dat het volgend jaar ‘weer gewoon’ mogelijk is. Voor nu zou ik willen besluiten met de tekst die op vlaggen van de PG Heerenveen is gezet: Houd moed, heb lief!

Ds. Madelon Vroonland

Beroep en afscheid

In de vorige Geandewei schreven we nog over de geplande vrijwilligersavond en het afscheid van Ds. Madelon Vroonland op resp. 24 en 26 april. Hoe anders ziet het er nu uit. De heftigheid van het Coronavirus maakt dat er ook in de komende weken geen bijeenkomsten en vieringen kunnen zijn. In het bijzonder ook voor Ds. Madelon Vroonland zelf een moeilijke situatie om nu haar periode bij onze gemeente niet echt te kunnen afsluiten. Ook de start bij haar nieuwe gemeente PKN Nieuwland zal ongewoon en anders zijn dan gedacht. Wij gaan op korte termijn nieuwe data plannen voor zowel een vrijwilligersavond met aandacht voor het afscheid en een kerkdienst waarbij iedereen in de gelegenheid is om nog afscheid van haar te nemen. Wat voor nu niet verandert is de oproep die we al deden voor een cadeau.

Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.            Er zal achterin de kerkzaal een speciale doos neergezet worden waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld. Uiteraard kan dit pas als er weer kerkdiensten zijn. T.z.t. zullen we bij langer uitblijven van de kerkdiensten een alternatief bieden.

2.            U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba, mevrouw Minke Koornstra van onze wijkgemeente Huizum-Oost, via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

De wijkkerkenraad Huizum-Oost

Bericht pastorale werkgroep

De zon schijnt en de knoppen beginnen uit te komen. Het is lente en bijna Pasen. Ondertussen gebeurt er van alles om ons heen waar wij door in de war raken en ons onzeker over voelen. Er komen veel vragen op ons af: “Hoe gaan wij om met pastoraat in deze tijd?” Bezoekwerk is niet meer mogelijk om te voorkomen dat wij elkaar gaan besmetten. Dit vraagt alles van onze creativiteit om toch met elkaar in contact te blijven. Wij voelen ons juist in deze tijd verbonden met elkaar. Van diverse kanten horen wij, dat er kaarten gestuurd worden, er wordt weer meer getelefoneerd met elkaar en indien mogelijk is er contact via whatsapp of de mail. Eetcafé, koffie/thee-inloopochtenden zijn voorlopig niet mogelijk. Ook de kerkdiensten met koffiedrinken na moeten wij missen. Gelukkig kunnen wij op alle mogelijke manieren toch een dienst mee beleven via televisie of andere kanalen.

Ook vanuit het bezoekproject kunnen er nu geen bezoeken gebracht worden. Vorig jaar heeft iedereen van 70 jaar en ouder een brief thuis gehad met diverse vragen: wie wil graag bezoek, wie wil bezoek brengen, is er behoefte aan een dienst op middag? Na inventarisatie van de diverse reacties zijn verschillende mensen weer aan elkaar gekoppeld wat bezoekwerk betreft en ook hebben wij een mooie dienst met Heilig Avondmaal gehad op een middag in oktober.  Het lag in de bedoeling dit in mei nog een keer te herhalen, maar gezien de omstandigheden gaat dit niet lukken. Wij hopen dat dit weer mogelijk zal zijn in het najaar. De indeling van het bezoekproject zoals het nu is willen wij graag nog een jaar door laten lopen. Maar mochten er ondertussen mensen zijn, die nu niet op de lijst staan, hetzij bezoek brengen of ontvangen, en zich toch alsnog willen aanmelden voor het één of ander, dan kan dat via Janny de Dreu: tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com

Alle activiteiten staan nu op een laag pitje. Zodra het weer mogelijk is hopen wij als pastorale werkgroep weer bij elkaar te komen om te kijken hoe wij diverse zaken weer op gaan pakken.

Eén activiteit is inmiddels wel opgepakt en kan ook uitgevoerd worden. Vanuit de gemeente kwamen geluiden om iets te doen met een kaartenactie. Dit is inmiddels opgepakt. Zijn er mensen, die kaartjes willen sturen, die kunnen dit doorgeven aan Janny de Dreu: email: dreudec@gmail.com. U kunt doorgeven hoeveel adressen u wilt hebben. Zo kunnen wij wat in de gaten houden, dat zoveel mogelijk mensen, die nu aan huis gebonden zijn kaarten krijgen.

Ondertussen komt ook het afscheid van onze wijkpredikant ds. Madelon Vroonland dichterbij. Ook voor haar is het een lastige situatie om op een goede manier afscheid te nemen van onze wijkgemeente en om te beginnen in haar nieuwe gemeente. Wij wensen haar Gods kracht toe hierbij. Vanuit de pastorale werkgroep willen wij haar bedanken voor alles wat zij voor onze gemeente heeft gedaan in de afgelopen jaren en wij willen haar een gezegende tijd toewensen in haar nieuwe gemeente. Daarnaast moeten wij ook afscheid nemen van Annie Joosten, al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Oase. Zij heeft zich op velerlei gebied binnen onze gemeente verdienstelijk gemaakt, de laatste jaren als coördinerend wijkbezoeker. Annie gaat verhuizen naar Ede, waar zij dichter bij de familie gaat wonen. Wij willen haar hartelijke bedanken voor haar inzet en het vele werk dat zij heeft gedaan voor de kerk. Wij willen ook haar nog een gezegende tijd toewensen in Ede.

Tot slot willen wij iedereen veel sterkte toewensen. Het ontbreekt ons aan woorden en eigenlijk zijn wij sprakeloos door wat er nu in de wereld gebeurt. Maar wij weten wij mogen God vragen om ons te vervullen met Zijn Geest, Hij wil ons troosten en bemoedigen, zodat wij het kunnen uithouden en kunnen doen wat nodig is. Hij wil bij ons zijn. Deze gedachten willen wij u graag meegeven als pastorale werkgroep. Deze woorden gelden altijd, maar nu wel heel in het bijzonder.

De pastorale werkgroep

Koffie-thee inloopochtend

Op woensdagmorgen 1 april is er geen koffie- en theedrinken. Dit om Coronabesmetting te voorkomen. Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Slot herdenking 500 jaar Reformatie in Wittenberg

Met de avondzegen op de marktplaats in de Lutherstad Wittenberg kwam op 10 september 2017 de laatste dag van de wereldtentoonstelling Reformatie ten einde. Deze dag werd begonnen met een afsluitende kerkdienst in de open lucht op de marktplaats die door meer dan 2.000 mensen werd gevierd, waaronder ook wij. Margot Käßmann benadrukte in haar preek dat de reformatiezomer 2017 een signaal voor openbreken voor de kerk is. De wereldtentoonstelling Reformatie heeft veel stimulansen gegeven voor de vernieuwing van kerk en samenleving, zo verheugde de ambassadeur voor de Reformatie van de Raad van de Protestantse kerk in Duitsland (EKD) zich: “Angst voor veranderingen moet na deze zomer niemand meer hebben.” “2017 hebben we niet Duits-nationaal gevierd, maar internationaal, oecumenisch en gericht op de toekomst”, zo vatte zij de sinds 20 mei 16 weken lang durende wereldtentoonstelling samen: “in een tijd, waarin zovelen in Europa, in de Verenigde Staten en elders het nationalisme uit de mottenballen van de geschiedenis willen halen, zeggen wij: Nee! Wij zijn een kerk die boven nationale grenzen uitstijgt.”

Het laatste weekeinde van de wereldtentoonstelling Reformatie bracht nog eens veel bezoekers in de Lutherstad aan de Elbe. Totaal zijn er daarmee rond 500.000 kaarten verkocht sinds de opening van het eerste paviljoen in oktober 2016, zo vat zakelijk leider Ulrich Schneider samen: Combi-kaartjes voor de totale wereldtentoonstelling, tickets voor afzonderlijke delen van de openluchttentoonstelling zoals het asisi Panorama Luther 1517, de tentoonstelling Luther und Avantgarde, de bijbeltoren bij het centrale station of de 46 grote concerten op de weide bij het slot. Omdat grote delen van de wereldtentoonstelling Reformatie zonder ticket toegankelijk waren, moet voor de tijd tussen 20 mei en 10 september met een aanzienlijk groter bezoekersaantal gerekend worden dan het aantal in dat tijdvak verkochte kaarten.

De wereldtentoonstelling in de Lutherstad Wittenberg heeft ruimte geopend voor vragen, voor nieuw denken, voor spiritualiteit, zwijgen, kerkdiensten en debatten, verklaarde Margot Käßman in haar preek. Zoveel heeft de tijd op de plaats van Martin Luther aangetoond: “Dat waren ontmoetingen met mensen. Maar het waren ook ontmoetingen met God”. En zij weet: “Wie dat meegemaakt heeft, was bevlogen.” Wij hebben daar ook het een en ander van mogen meebeleven. Meer informatie is te vinden op www.r2017.org. De dienst is terug te vinden op www.zdf.de\suche.

Kees en Janny de Dreu, Leeuwarden Huizum-Oost

{gallery}wittenberg{/gallery}

Begroting Leeuwarden-Huizum 2017

Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum maakt hierbij de voorlopig vastgestelde begroting 2017 bekend. Deze moet nog door de Algemene Kerkenraad worden goedgekeurd.

                        VERZAMELSTAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN      

 OMSCHRIJVING                                              BEGROTING     BEGROTING      REKENING 
   2017                  2016                 2015
   Baten    
 Opbrengsten uit bezittingen    126.050  124.850  122.796
Bijdragen gemeenteleden 222.500 239.000 241.405
Subsidies en overige bijdragen van derden            0           0           0
Totaal baten (a):  348.550 363.850 364.201
       
  Lasten      
Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 153.200 152.000 146.785
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24.500 23.000 18.183
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   21.600 24.800 22.319
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 81.500 85.200 109.041
 Salarissen (koster, organist, e.d.) 70.100 77.150 71.419
Beheer en administratie,bankkosten en rente 52.700 51.500 44.260
Lasten overige eigendommen en inventarissen  30.550-   28.200-   29.967-
Totaal lasten (b): 373.050 385.450 382.040
Totaal baten (a) – lasten (b)         24.500- 21.600- 17.839-
       
  nadelig nadelig  nadelig

Toelichting

Voor het jaar 2017 wordt een begroting aangeboden met een nadelig resultaat van € 21.600,-. Door een afname van de baten en een lichte toename van de lasten is het begrote resultaat meer negatief dan voor het voorgaande jaar. Rekening houdend met de stabilisering van de kosten voor onderhoud gebouwen, zoals deze in deze begroting zijn verwerkt, valt dit nadelige resultaat op zich wat tegen.

Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële begrotingen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 30 november dan wel vrijdag 2 december 2016 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze begroting kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com

Vluchtelingen opvang Leeuwarden

Door oorlog en geweld ontvluchten steeds meer mensen hun land 
 
Noodgedwongen. Ook Leeuwarden neemt verantwoordelijkheid en organiseert noodopvang. In onze opvanglocatie komen vanaf 16 oktober 2015 zo’n 600 mensen. Er wordt gezorgd voor een bed, maaltijden en sanitaire voorzieningen. En men krijgt de rust om op verhaal te komen. Maar deze mensen hebben ook behoefte aan ontspanning, aan beweging, aan contact. 
 
Dit vraagt van ons allemaal menskracht, middelen en ideeën. Deze worden voor een deel ingevuld door professionele organisaties die nauw samenwerken. Maar ook particulieren, bedrijven en verenigingen WILLEN WAT DOEN. Om de aangeboden hulp op de gewenste plek te krijgen hebben de samenwerkende organisaties een platform opgericht, inclusief de website WEWILLENWATDOEN.NL.
 

ANBI Sixma

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een stichting behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Sixma-Stichting
Telefoonnummer (facultatief): 058 2127117
RSIN/Fiscaal nummer: 8505.94.182
Website adres: www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl
E-mail: henk.veldhorst@kpnmail.nl
Adres: Sudermuda  25
Postcode: 8931 HC
Plaats: Leeuwarden
Postadres: Julianalaan  38
Postcode: 8932 AA
Plaats: Leeuwarden

Inleiding

  1. De Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum is een stichting die is opgericht door jonkheer Bartel Douma Tjalling van Sixma, gedoopt te Hallum op 15 juli 1753 en overleden te Huizum op 16 augustus 1809 en zijn echtgenote vrouwe Fokel Berber Helena van Beijma, geboren te Harlingen op 16 mei 1759 en overleden te Huizum op 5 februari 1828, en wel krachtens hun codicillaire dispositie, getekend te Leeuwarden op 21 december 1804;
  2. De stichting, waarvan naar oud vaderlands burgerlijk recht mag worden aangenomen dat zij bij haar oprichting als stichting rechtspersoonlijkheid verwierf, is ingevolge de wet van 28 juni 1854 (Staatsblad 1854, nummer 100), de zogenaamde Armenwet, aangemerkt als een instelling van weldadigheid, en is, zover zij deze kwaliteit na invoering van de wet van 13 juni 1963 (Staatsblad 1963, nummer 284), de zogenaamde Algemene Bijstandswet, heeft behouden, krachtens (het op 1 april 2004 vervallen) artikel 54 van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek, geduid als een stichting naar burgerlijk recht, zodat mitsdien kan worden aangenomen dat de Stichting de rechtsvorm heeft van stichting naar Nederlands burgerlijk recht en mitsdien rechtspersoonlijkheid;
  3. Door jonkheer mr. Coert Lambertus van Beijma, jonkheer Egiedius Daniel van Beijma, Jonkheer Julius Matthijs van Beijma en heer mr. Hendrik Trip, zijnde erfgenamen van vrouwe Fokel Berber Helena van Beijma, voornoemd douairière van jonkheer Bartel Douma Tjalling van Sixma, voornoemd, zijn op 22 november 1883 doch met werking met ingang van 1 januari 1884, de bepalingen vastgesteld, welke bepalingen de Stichting naar doelstelling en inrichting betreffen, en welke bepalingen naar hun aard en werking hebben te gelden als de statuten van de Stichting naar Nederlands burgerlijk recht en als zodanig verder ook worden aangeduid als “de Statuten”;

(…..)

h.   meer in het algemeen is de doelstelling van de Stichting door gewijzigde tijdsomstandigheden verouderd geraakt, zodat mitsdien herziening daarvan, zoals ook van de Statuten in het algemeen aangewezen is, nu ongewijzigde handhaving van de Statuten van de Stichting leidt tot gevolgen, die bij haar oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild;

i.    aangezien de statuten de mogelijkheid tot wijziging daarvan niet voorzien, is de rechtbank te Leeuwarden verzocht om op de voet van het bepaalde in artikel 2:294 van het Burgerlijk Wetboek, de Statuten van de Stichting op de bij de akte vastgelegde wijze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, en heeft de rechtbank bij haar beschikking de dato 28 april 2011, (…) de statuten in die zin algeheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld;

j.    Het bestuur van de Stichting heeft ingestemd met de conform de hiervoor sub i. bedoelde gewijzigde en vastgestelde statuten van de Stichting, welk besluit is voorzien van schriftelijke instemming van de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum, en van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.

Vanaf 28 april 2011 luiden de gewijzigde statuten als volgt:

Artikel 1 – Naam en zetel

1 .Naam Stichting

De stichting draagt de naam: Protestantse Sixma-Stichting.

2. Plaats van vestiging

De stichting is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

3. Protestantse stichting

De stichting is met ingang van genoemde statutenwijziging een stichting als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen: ‘Generale regeling stichtingen’).

De statuten van de stichting zijn vastgesteld overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in artikel 27 van de ordinantie 11 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Artikel 2 – Doel

1. Doel

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

2. Omschrijving taken, bevoegdheden, rechten of verplichtingen

In dit kader heeft de stichting de volgende taken, bevoegdheden, rechten en/of verplichtingen: het op zorgvuldige wijze beheren van het kapitaal van de stichting ter bevordering van de doelstelling, alles in de ruimste zin.

Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum.

B. Samenstelling bestuur.

De Protestantse Sixma-Stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste drie. Bestuurders worden benoemd door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum, hierna ook te noemen: “college van kerkrentmeesters”.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Sixma-Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de websites www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl vindt u het beleidsplan 2015-2018 van de Protestantse Sixma-Stichting.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van het vermogen van de stichting. Het bestuur waakt over de financiële slagkracht van de stichting en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De activiteiten van de stichting vertonen een grote mate van continuïteit: de activiteiten gericht op ouderen worden van jaar tot jaar zoveel mogelijk vorm gegeven binnen de financiële mogelijkheden. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

       
   begroting rekening rekening
  2015 2015 2014
       
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €  6.400  €   1.893  €   1.893
 Bijdragen gemeenteleden  €        –  €      –  €     –
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €        –  €      –  €     –
Totaal baten  €  6.400  €   1.893  €    1.893
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €                           –  €                         –  €   –
 Bestedingen ouderenwerk  €  1.750  €    995  €   1.573
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €      –  €    –  €    –
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        –  €     –  €      –
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €      –  €    –  €   –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €  1.200  €   1.200  €  1.200
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €        –  €   1.935  €  1.490
Totaal lasten  €  2.950  €   4.130  €  4.263
       
Resultaat (baten – lasten) €   3.450  €   -2.237  €  -2.370       

 

Toelichting

De Protestantse Sixma-Stichting bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Dit is aan de stichting nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan activiteiten met betrekking tot ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van het vermogen.