Zomer

We kijken met veel tevredenheid terug op de afgelopen maanden waarin er mooie vieringen en ook weer de eerste activiteiten zijn opgestart. Veel werk gebeurt altijd achter de schermen en lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het natuurlijk niet. Juist al dat onzichtbare werk is zo belangrijk en willen we ook hier vanuit de wijkkerkenraad benoemen en onze dank daarvoor uitspreken. We kunnen niet zonder het netwerk van vrijwilligers in onze wijkgemeente. Tegelijkertijd doen we een oproep aan gemeenteleden om bij de scriba of een lid van de wijkkerkenraad aan te geven of u nog ruimte heeft om mee te doen aan vrijwilligersactiviteiten in de gemeente. Na de zomer starten we met onze nieuwe predikant Ds. Boschma verschillende activiteiten weer op en het is fijn als we voor een aantal taken versterking krijgen. Op vele plaatsen hebben we extra handen nodig.

Zowel voor verschillende taken in en rondom het kerkgebouw, de kostersgroep op zondag, het pastorale bezoekwerk, de kindernevendienst. Maar ook op bestuurlijk vlak ontstaan in de komende maanden vacatures. Heeft u interesse om als ouderling of diaken in de wijkgemeente mee te denken en te doen dan horen we het graag. U kunt altijd contact opnemen met het scribaat of met een lid van de wijkkerkenraad.

Voor wat betreft de kerkdiensten in deze zomerse weken gaan we op dezelfde manier verder als de afgelopen weken in juli. We houden per zondag bij wie de kerkdiensten bezoeken en houden ons aan de afgekondigde maatregelen die van belang zijn om het besmettingsgevaar te voorkomen. Verder is er na elke viering weer koffiedrinken. Uiteraard blijven we de berichtgeving van de overheid en de classis daarbij volgen.

Vanuit Drachten

Op het moment dat deze Geandewei uitkomt heb ik vakantie. Ik schrijf dit stukje een paar dagen na mijn intrede in de Oase.

Het was heel bijzonder dat na zo’n lange tijd er weer zoveel mensen in de kerk (120) samen konden komen. De ruimte was optimaal ingericht. De voorbereidingscommissie heeft er heel wat werk aan gehad om alles te organiseren.

Ds. Douwe Posthuma heeft als consulent mij verbonden aan de gemeente. Het was een waardevolle start.

Het prachtige liturgische bloemstuk staat in onze woonkamer. De kinderen hadden een prachtige kist met servies van geloof, hoop en liefde gemaakt. Dat servies zal ik een ereplaatsje geven in werkkamer. Prachtig is het.

Deze week heb ik nader kennisgemaakt met gemeenteleden die als vrijwilliger actief zijn.

Ik wil u allen bedanken voor dit warme welkom en ik hoop dat wij snel eigen met elkaar zullen zijn. Vanaf maandag 9 augustus ben ik echt present voor de gemeente. Schroom dan niet een beroep op mij te doen.

Een groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een bemoediging en als teken van meeleven.

Op zondag 4 juli kreeg ons nieuwe predikantenechtpaar Anne Henk en Nienke Boschma het bloemstuk uit de kerk mee.

Op zondag 11 juli kreeg de familie Engbrenghof een boeket.

En op 18 juli gingen de bloemen op de bijgaande foto naar de familie Elzinga .

De bloemengroep

Koffie/thee-inloopochtenden

De eerstvolgende koffie/thee-inloopochtenden zijn op 4 en 18 augustus vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte welkom op deze morgens. Het is mooi om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten voor een kopje koffie en een praatje.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com

Bij de diensten

Vanaf 26 juni zijn er opnieuw verruimende maatregelen aangekondigd. Dit is bijzonder fijn voor ons als gemeente omdat het nu de mogelijkheid biedt om weer met meer gemeenteleden de vieringen op zondag bij te wonen. Voor de bevestigingsdienst van Ds. Boschma konden we de reservelijst afschaffen en werd het mogelijk voor alle aangemelde gemeenteleden om deze bijzondere viering bij te wonen. Voor de komende weken blijven wel enkele bijzondere maatregelen nog steeds van kracht waaronder de handhaving van de 1,5 meter afstand, handen wassen en registreren van aanwezigen.

De komende zondagen is reserveren vooraf niet meer nodig. De aanwezige gemeenteleden blijven we alleen bij binnenkomst op zondagochtend voorafgaand aan de viering registreren.

Op het moment van schrijven zijn we nog met de voorbereiding van de bevestigingsdienst bezig maar we rekenen op een bijzonder feestelijke en inspirerende viering met elkaar op 4 juli en we zijn uiteraard bijzonder blij met de komst van ds. Boschma.

Met de komst van ds. Boschma nemen we tegelijkertijd afscheid van Ds. Posthuma die het consulentschap in het afgelopen jaar in onze gemeente op prima wijze heeft ingevuld en ook een aantal pastorale taken op zich heeft genomen. Daarnaast was Ds.Cnossen- Hoekzema gevraagd om ons te ondersteunen in de gemeente voor een aantal pastorale werkzaamheden. Ondanks de bijzondere tijd was het erg fijn dat beide predikanten waar nodig pastorale steun en begeleiding hebben kunnen bieden in de gemeente. U leest daar in deze Geandewei ook bij pastoraat over.  

In de afgelopen maanden zijn er bij elke dienst voorzangers aanwezig geweest en we willen hier nog wel een keer benadrukken dat dit wel heel bijzonder is geweest. Samen met onze vaste organisten hebben zij wekelijks in wisselende samenstellingen de te zingen liederen steeds extra geoefend. Het leek op zondag zo gewoon en simpel dat er steeds een aantal voorzangers waren maar ook dit was heel bijzonder. We willen onze waardering daarvoor ook hier nogmaals uitspreken.

We gaan de komende weken de zomerperiode in. Dat betekent dat er niet veel activiteiten meer zullen zijn behalve dan de koffie ochtenden.  We richten onze blik op het opstarten van verschillende activiteiten na de zomer. Dat vraagt echter wel aandacht voor de bemensing van de verschillende vacatures die er zijn in de wijkkerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Maar er is ook extra versterking bij allerlei andere vrijwilligersactiviteiten in de kerk nodig. Daarbij willen we alvast noemen versterking op de zondag van de groep van vrijwillige kosters bij de vieringen en versterking bij de tuinploeg.

Schroom niet om eens te informeren wat de taken inhouden en wat er nog meer nodig is en neem contact op met de scriba of een van de leden van de wijkkerkenraad.

De wijkkerkenraad

Vanuit Drachten

Zondag a.s. hoop ik intrede te doen in onze wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost. Ik schrijf dit op het moment (1/7) dat ik nog volop bezig met de voorbereiding.

Afgelopen zondag was er een bewogen afscheid van Drachten Oost en werd ook de wijkkerk Menorah gesloten. Het waren sowieso intense weken van afscheid nemen.

Gisteren mocht ik mijn blik naar de toekomst verleggen, want ik had een overleg met ds. Douwe Posthuma, Ds. Siena Cnossen en Janny de Dreu over het pastoraat in Huizum-Oost.  Een prachtig overleg, waar ik weer voelde hoe sterk de gemeente bij elkaar betrokken is en hoe belangrijk het pastoraat is. Ik zie er naar uit om mensen te ontmoeten en te leren kennen. 

Het contact met de Beroepingscommissie was open en zeer prettig en het klikte van beide kanten. Ook het enthousiasme en de betrokkenheid op de gemeente-avond was prachtig. Wij voelen ons zeer welkom in de wijkgemeente.

Zondag zal ds. Douwe Posthuma mij verbinden aan de gemeente. Ik ben echter nog niet direct helemaal inzetbaar. Wij hadden al vakantie gepland van 9 juli tot 9 augustus. Ik had voor of na mijn vakantie kunnen beginnen. In overleg met de kerkenraad hebben wij afgesproken dat ik voor de vakantie intrede zal doen en vanaf 9 augustus echt helemaal present zal zijn. Tot die tijd blijft ds. Douwe Posthuma nog even als pastor op zijn post.

De eerste dagen na mijn intrede hoop ik al vast een aantal vrijwilligers te ontmoeten en mij voor te bereiden en te oriënteren op de gemeente.  Vanaf 9 augustus pak ik dan de draad verder weer op. Dan kunt u mij altijd bellen als u graag contact wilt.

Ik hoop dat wij samen een goede en gezegende tijd mogen hebben en heel snel “eigen” met elkaar zullen worden.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma,

De Meent 55,

9203 XR Drachten

0512-372204/06-42381409

ah.boschma@hetnet.nl 

Pastoraat

Wij wensen alle zieken veel sterkte toe en dat zij troost mogen vinden in Gods liefdevolle nabijheid.

Wij heten vanuit de pastorale werkgroep dominee Boschma van harte welkom in onze gemeente en wensen hem een zegenrijke tijd toe. Wij zijn erg blij, dat wij zo snel de vacature hebben kunnen opvullen en wij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet en verheugen ons op de samenwerking met ds. Boschma.

Ds. Cnossen-Hoekzema en ds. Posthuma willen wij heel hartelijk bedanken voor de goede samenwerking in onze vacaturetijd. Zij hebben zich met hart en ziel ingezet voor het pastoraat met alle beperkingen van dien door de corona, waardoor veel activiteiten niet door konden gaan en ook het bezoekwerk op een laag pitje kwam te staan. Maar in crisissituaties konden zij er toch zijn voor mensen. Als kerk wil je er zijn op zo’n moment en wij zijn erg blij met de ondersteuning die ds. Cnossen-Hoekzema en ds. Posthuma ons op dat moment konden geven.   Wij wensen hun Gods Zegen toe voor de toekomst.  Ds. Cnossen-Hoekzema en haar man willen wij ook nog van harte feliciteren met hun 50-jarig huwelijksfeest op 6 juli. Wij wensen haar en haar man een mooie dag toe met kinderen en kleinkinderen en nog veel gezegende jaren samen. Hun adres is Langaerderdyk 13, 8629PT Scharnegoutum.

Koffie/thee-inloopochtenden:

Wat zijn blij, dat wij weer gezellig met elkaar kunnen koffie/theedrinken op woensdagmorgen. De eerstvolgende data voor de koffie/thee-inloopochtenden zijn: 7 juli, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus 2021 in de Oase vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Van harte welkom!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

De Pastorale Werkgroep

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een teken van meeleven.

Op zondag 13 juni werd mevr. De Vries verrast

Op zondag 20 juni kreeg mevr. Meindertsma een boeket.

En op 26 juni gingen de bloemen naar Janet Wassenaar

De Bloemengroep

Een terugblik

Precies een jaar geleden mocht ik met mijn pastorale werkzaamheden beginnen. Janny de Dreu-van der Laan was voor mij en ds. Posthuma onze informatiebron en coördinator. Zij gaf aan wie ons verwachtte. Zij kreeg haar informatie via de ouderlingen en bezoekmedewerkers en het pastoraal meldpunt dat door Siska Vellinga-Kuperus wordt beheerd. Terugkijkend kan ik zeggen dat dit prima gefunctioneerd heeft.

Officieel komt er op 4 juli een eind aan mijn pastorale opdracht, omdat de vacante periode voorbij is en ds. Boschma dan bevestigd wordt als nieuwe predikant. Je kunt je geen betere reden voorstellen om te stoppen. Het was een bijzonder jaar. Leek het er vorige zomer op dat we de corona besmettingen onder de knie hadden, niets bleek minder waar. Ons aanvankelijk enthousiasme om kleinschalige groepsbijeenkomsten te organiseren moesten we steeds bijstellen en uiteindelijk schrappen. Vanaf eind november tot half januari zat ikzelf in de lappenmand en in die periode werd ook een nieuwe Lock down van kracht. Dat betekende dat we alleen beschikbaar konden zijn voor crisispastoraat. Het is een moeilijke periode geweest. Geen familie en vrienden op bezoek. Alleen dat wat noodzakelijk was. En dan komt de vraag: wat is noodzakelijk?  Mijn antwoord daarop is geweest: mensen niet onnodig risico laten lopen op besmetting. Ik heb mij terughoudend opgesteld, maar dat is niet mijn aard. Nu velen gevaccineerd zijn en er weer ruimte is om elkaar te ontmoeten, moet ik mijn werkzaamheden afronden. En dat is prima. Ik heb een goede tijd bij jullie gehad. Graag had ik persoonlijk afscheid willen nemen van mensen aan wie ik vorig jaar had beloofd nog eens langs te komen. Maar dat gaat helaas niet lukken. Langs deze weg wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat ik van u heb gekregen. Ik neem dit mee als een kostbare herinnering.

In het Nieuwe liedboek op p.1317 staat een zegen uit Iona waar ik mijn terugblik mee besluit.

In ons hart en in ons huis

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht,

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin,

DE ARMEN VAN GOD OM

ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN. AMEN

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema 

In Memoriam van Jelly de Ruiter-Tabak

* 17 december 1932    † 12 juni 2021

Vrijdagmiddag 18 juni hebben we met een kleine groep familie en vrienden afscheid genomen van Mevr. Jelly de Ruiter-Tabak.

Jelly Tabak is geboren in Medemblik op 17 december 1932 en groeide op in een samengesteld gezin met 12 broers en zussen.  Haar vader was opzichter bij een wegenbouwbedrijf, als de klus klaar was verplaatste het gezin zich met een woonark. Zo heeft ze op veel verschillende plaatsen gewoond. In de crisisjaren opgroeien en dan met zijn allen op een boot.  Ze was 8 jaar toen de oorlog uitbrak. Wat een zorgen. Overleven was het motto. Er was weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en als je vaak verhuist bouw je ook geen vriendschappen op. Jelly ging naar de huishoudschool, maar had, zoals veel meisjes uit die tijd, graag meer willen leren. En dat heeft haar altijd achtervolgd. Ze heeft later Engels geleerd en ging op vakantie naar Engeland. Daar kon ze de taal spreken en luisteren naar koormuziek. Daar genoot ze van.

Na de oorlog is ze in Huizum terecht gekomen en op de muziekvereniging leerde ze Wietze de Ruiter kennen, met wie ze is getrouwd. Samen kregen ze Henk Jan en Anki. In 2012 overleed Wietze en in 2015 werd Henk Jan ongeneeslijk ziek en moest ze ook van hem afscheid nemen. Dat was niet gemakkelijk. Haar broer Catrines en zijn vrouw Hilly hebben veel voor haar betekend. Toen haar gezondheid achteruitging, kwam ze te wonen in Abbingahiem en daar is ze de laatste jaren liefdevol verzorgd. Anki heeft zich altijd heel verantwoordelijk gevoeld voor wat er thuis niet altijd goed ging. In de laatste maanden was er sprake van toenadering. Als je vlak voor je overlijden samen met je dochter Ik ga slapen, ik ben moe …kunt zingen, dan is dat helend.

Gelukkig heeft mevr. De Ruiter altijd interesses en hobby’s gehad. Ze hield van handwerken en verdiepte zich in fotografie. Van lezen, puzzelen en naar sport en detectives kijken op tv kon ze ook genieten. Ze was kerkelijk betrokken is jaren lid geweest van een koor. De diensten op zondag bezocht ze trouw en toen dat fysiek niet meer lukte, volgde ze ze op de tv.

Muziek was een rode draad die voor verbinding en blijdschap zorgde in het gezin.  Voor Jelly was dat ook verbonden met haar geloof: ‘God and God alone’ moest bij haar afscheid klinken. Bij het afscheid van Wietze was geluisterd naar ‘De heilige Stad’ en Henk Jan zijn lied was ‘De laatste wens’ van Paul van Vliet. Ze mochten 18 juni ook in de Noorderhof klinken. Tijdens het overdenken hebben we stil gestaan bij de bekende woorden uit Prediker 3  Alles heeft zijn tijd.  Geboren worden en sterven overkomt ons. Alles daartussenin, het leven, daarvan geldt voor een groot deel dat de mens daarin zelf handelt: planten, rooien, doden, scheuren, helen, breken, bouwen enzovoort. Prediker maakt het leven niet mooier dan het is. Hij kent de rauwe rafelrandjes. Hij weet waar hij over spreekt.  Tiden hawwe tiden…. Het gedicht dat Tineke-Torensma- van Beijnum, een bewoonster van Abbingahiem voor Jelly schreef, spreekt over de troost van mensen die geloven. 

TIJDLOOS

God heeft de tijd aan ons gegeven.

Hij gaf ieder mens zijn eigen tijd.

En aan het eind van ieder leven,

Wacht ‘tijdloos zijn’ in eeuwigheid.

Haar leeftijd is nu afgelopen;

Het is voorbij; het is tijd geweest.

Haar lichaam stierf, maar we mogen hopen,

Want God schiep ruimte voor haar geest.

De Heer liet haar de tijd ontstijgen.

Ze mocht tijdloos worden in de tijd;

Een andere dimensie krijgen.

De Heer nam haar op in zijn eeuwigheid.

Tijdens het luisteren naar het Halleluja uit de Messiah van Händel werd Jelly uitgedragen en hebben we haar lopend naar haar laatste rustplaats op de Noorderbegraafplaats gebracht.

Laten we hen die achterblijven niet vergeten.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

In memoriam van Wilhelmina Wynia-Postma

* Allingawier 26 -06-1934                  † Leeuwarden, 19-06-2021

Zaterdagmorgen 26 juni hebben we in de Martinikerk te Bolsward een dankdienst voor het leven van ons gemeentelid mevr. Wynia-Postma gehouden. Het was de kerk waar ze op 1 april 1964 met Albert Wynia trouwde. Ruim 57 jaar hebben Albert en Willemien (door de familie werd ze Wimmy genoemd) lief en leed mogen delen. Ze hebben ervaren dat liefde de dragende kracht in het leven is. Op de kaart stond:

De leafde bliuwt.

De dei fan hjoed is moarn wer juster

Der is neat wat de tiid trochstiet

Mar al is it each fan triennen tsjuster

Leafde bliuwt, ek as it wêzen fan ús giet

Wilhelmina Wynia-Postma haar leven begon op 26 juni 1934 in Allingawier als jongste dochter van Pier Okkes Postma en Sjoukje Postma-Buwalda. Ze had zeven zussen en drie broers. Op 19 juni 2021 is ze als laatste van de elf kinderen rustig ingeslapen op de kleinschalig wonen afdeling van Erasmus in Leeuwarden.

We danken voor haar leven omdat ze op één week na 87 jaar mocht worden en een gezegend leven heeft gehad. Ze werd de soarchsume mem van Sjoukje en Anke, skoanmem van René, en de fleurige beppe van Melle, Olivier, Vincent en Bente.

Sjoukje en Anke hebben het leven van mem in een prachtig verhaal geschetst en ik mag daar fragmenten uit citeren:

Ze groeide op met een grote warme en gezellige familie op de boerderij. Toen ze bijna zes  was, brak de oorlog uit, dat vond ze spannend. Ze moest altijd een hele emmer met aardappels schillen want ze hadden vele onderduikers die sliepen in het hooi.

De lagere school stond in Exmorra, bijna 2 km verderop. Elke dag liep ze twee keer heen en terug. Vanaf haar twaalfde hielp ze haar vader met melken.  Een vervolgopleiding was niet zo nodig. Er was genoeg te doen. Op de zondagen speelde vader Pier op het orgel de liederen van o.a. Johannes de Heer en de dochters zongen dan uit volle borst mee. 

Op haar 21e gingen haar ouders van de boerderij naar Bolsward verhuizen en was het de bedoeling dat Wimmy voor hen zou gaan zorgen. Maar het liep anders. Ze was creatief en handig met naald en draad, had inzicht in kleuren. Ze haalde akte K en akte U en werd handwerklerares op de Huishoudschool in Koudum en op de Mulo in Bolsward.

Verder had ze veel plezier in zingen, zat in een orkestje samen met haar zus, en daarnaast zong ze ieder jaar de Mattheus Passion in de Martinikerk. Na haar huwelijk gingen ze in Franeker wonen. Ze bleef werken, dat was in die tijd best bijzonder. Ze stopte toen eerst Sjoukje geboren werd en 1 ½ jaar later kwam Anke. In 1970 verhuisden ze voor Albert’s werk naar Oranjewoud. Dat was wennen. Ze gaf Turkse en Marokkaanse vrouwen naailes.  Maar ze maakte ook kleren voor de dochters. En op hoogtijdagen hadden Wimmy, Sjoukje, Anke en de poppen allemaal hetzelfde jurkje aan. Ze kon maken wat ze wilde.  Ze vond het belangrijk dat Sjoukje en Anke een goede opleiding en baan zouden krijgen, zodat ze mooie kleding konden kopen.

In 1985 waren beide dochters het huis uit en verhuisden ze naar Veenwouden, waar ze 34 jaar met veel plezier gewoond hebben. In die periode zijn de kleinkinderen geboren en zijn er prachtige reizen gemaakt naar o.a. familie in Canada; naar Barcelona en ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Albert maakten ze vanuit Dubai een cruise met het hele gezin.

In november 2018 werd Albert ziek en werd ook duidelijk dat Wimmy geestelijk achteruit was gegaan; ze werd o.a. vergeetachtig. In november 2019 werd Veenwouden vaarwelgezegd en verhuisden ze naar Erasmus, maar wel met gemengde gevoelens. Gelukkig heeft Albert nog een jaar voor zijn vrouw kunnen zorgen. Begin 2021 is ze verhuisd naar kleinschalig wonen. Elke dag kon Albert haar bezoeken en tot de laatste dag toe heeft ze hem herkend. Toen de begeleidster bij de intake vroeg hoe ze haar moesten noemen, zei ze: Mevr. Wynia. Drie maanden later was ze gewend en mocht iedereen Wimmy zeggen, ze voelde zich er thuis. Dat was goed om te zien.  Een paar weken voor haar overlijden gaf ze aan geen behoefte meer te hebben aan drinken en eten. Haar gezegende leven als gelovige vrouw was voltooid: Myn tiden binne yn Jo hân. 

Haar neef Jan Mulder bespeelde als vaste organist het prachtige orgel in de Martinikerk.

We mochten weer zingen. Het lied ‘Tel uw zegeningen’ van Johannes de Heer mocht niet ontbreken. En we luisterden naar de aria ‘Erbarme Dich’, de koraal’ Wenn ich einmal soll scheiden’ en het slotkoor ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder ‘uit de Mattheus Passion.  Uit de bijbel lazen we psalm 23’ De Heer is mijn Herder’ en ‘Het lied van de liefde’ uit 1 Korintiërs 13. We stonden stil bij de betekenis van Liefde in ons leven.

Geloof, hoop en liefde, maar de meeste is liefde.  Liefde vat samen wat van elk mens dagelijks en concreet in zijn omgang met anderen wordt gevraagd. Zo heeft mevr. Wynia geprobeerd met de gave van Gods liefde liefdevol haar leven vorm te geven.

Het mooiste wat Willemina Wynia-Postma als mens voor ons achterlaat, zijn haar sporen van liefde. Die zijn sterker dan de dood. Wij kunnen ze vruchtbaar maken in ons leven.

Met de naaste familie zijn we na het condoleren naar Andringastate in Marssum gegaan voor de crematie in kleine kring. Dat Gods liefde allen die haar missen mag omringen. Laten we hen die achterblijven niet vergeten.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Wij gedenken Stoffel Anthoon Bakker

Op vrijdag 25 juni overleed in de leeftijd van 64 jaar Stoffel Bakker.

Stoffel was de 2e in het gezin van Anthoon Bakker en Sjoerdtje Schaap. De ouders woonden, toen ik in Huizum kwam werken, in de Dirk Boutsstraat en al vroeg, want zijn vader overleed in 2005, kwam ik ook Stoffel tegen, en zijn 2 broers en 2 zusters. Stoffels moeder overleed in 2009.

Stoffel had het Syndroom van Down. Een lieve, sociale, gelovige man.

Ik bleef hem bezoeken tot mijn emeritaat. Hij belde mij vaak op: ‘Komt dominee ook even langs?’. Waar we elk bezoek afsloten met een gebed, waarin vader en moeder werden genoemd, die hij zo miste, maar waarvan hij ook zeker wist dat ze in de hemel waren, bij God. En samen eindigden we dan met het bidden van het ‘Onze Vader’.

Stoffel woonde de laatste jaren in Swettehiem, en daarvoor op de Rixtflat (Westeind), onder beschermd wonen.

Stoffel ‘bleef’ een Huizumer en ‘daarom’ betrokken bij de kerk in Huizum.

Een gelovige man, die ook jarenlang (door de gemeente ‘Leeuwarden-West’) op catechisatie kwam.

Velen zullen hem ook kennen als een groot voetballiefhebber en vrijwilliger van zowel Leeuwarden-Zwaluwen als Blauw Wit.

Op donderdag 1 juli namen we afscheid van hem in een dienst in het crematorium in Goutum. Er werden mooie herinneringen opgehaald, zijn beide zusters, een vriend en een medewerker van Talant spraken lieve woorden, we hoorden vertrouwde liederen en overdachten Psalm 23. En we wisten en hoorden, met Stoffels zekerheid, dat God als een Herder voor hem zou zorgen, ‘over hem getrouw de wacht’.

We zullen hem missen, die witte duif, *una palona blanca,

de familie (broers en zusters en hun geliefden) zeker, die zo trouw en liefdevol om hem heen stond, in dankbaarheid voor zijn leven, in zorg ook.

ds. Douwe Posthuma

Bij de diensten

Zondag 20 juni zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.
Zondag 27 juni zal Ds. N. van den Briel uit Oudeschoot voorgaan.
Zondag 4 juli zal om 15.00 uur de bevestiging van Ds. A.H. Boschma plaatsvinden.

Uitvoering Corona richtlijnen

Uitvoering Corona richtlijnen voor de vieringen van de  Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

Het is fijn dat we door de afname van het aantal Covid besmettingen weer met meer gemeenteleden de vieringen in de Oase kunnen bezoeken. Vanaf 5 juni a.s. zijn er maximaal 60 gemeenteleden welkom bij de vieringen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers). Het blijft nodig om u voor de vieringen aan te melden via reservering, telefonisch of per mail.  De overige specifieke maatregelen blijven verder hetzelfde. De 1,5 maatregel, het dragen van mondkapjes bij het lopen in de kerk en er wordt van u verwacht dat u klachtenvrij bent. In overleg met de voorgangers zingen we de laatste twee coupletten van het slotlied samen met de voorzangers. Daarbij is het verzoek om te zingen op “praatniveau”. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba (wekelijks voor zaterdag 12.00 uur):

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Bevestiging ds. Anne Henk Boschma

Al eerder heeft u kunnen lezen dat de bevestiging van Ds. Anne Henk Boschma op 4 juli 15.00 uur a.s. plaatsvindt. De beroepingscommissie aangevuld met enkele leden van de wijkkerkenraad is volop met de voorbereiding bezig. Inmiddels hebben gemeenteleden een uitnodiging ontvangen. Wij verwijzen u naar deze uitnodiging o.a. vanwege de noodzakelijke opgave voor de dienst. Zonder opgave is het niet mogelijk om bij de dienst aanwezig te zijn! Uiteraard kan de dienst gevolgd worden via www.kerkomroep.nl of de website www.kerkhuizumoost.nl. Op de website staat meeluisteren en dan komt u ook op de website van kerkomroep en vindt u eveneens de zondagsbrief(liturgie).

Terugblik op de diensten

Zondag 30 mei was Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp de voorganger en de viering werd na het welkom begonnen met een declamatie van Ida Gerhardt:

Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.

Op 6 juni was Ds. P.R. Beintema voorganger. De overdenking was gebaseerd op de tekst van Mattheus 11 vers 28. Jezus zegt: “Kom tot Mij en ik zal u rust geven”. Aansluitend werd er gezongen Lied 534, de verzen 1, 2, 3 en 4 waarbij de tekst van vers 1 de volgende was:

Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden is zelf het licht dat ruimte geeft; ons levenslicht de Zoon van God.

De Wijkkerkenraad

In memoriam Rindertsje de Vries

Op 1 juni is van ons heengegaan ons gemeentelid Rindertsje de Vries in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde aan de Eestraat en was lid van onze wijkgemeente. De Oase was de kerk waar zij zich thuis voelde. Op de rouwkaart staan de woorden:

As in sterke beam wie ik

Woartele yn ‘e ierde

en rikjend nei boppe

De beam is om

Mar ik bin boppe

Op maandag 7 juni werd de rouwdienst gehouden in de Oase. Wij stonden samen stil bij de woorden uit Genesis 2: 8 en lazen het gedicht “Paradys” van Fedde Schurer. Rintsje verlangde en zocht naar dat paradijs waar God nabij is en geen verdriet en dood meer is. In dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven en gelegd in de handen van onze God. Het was de wens van de overledene dat er geen uitgebreid “In Memoriam” geschreven zou worden. Wij willen de kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toewensen, mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Gift

De penningmeester heeft een gift van 25 euro n.n. ontvangen voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.

Bloemengroeten Oase

Iedere zondag worden na de kerkdienst in de Oase bloemen gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht nodig hebben. Op 30 mei gingen de bloemen naar mevr. Hoekstra-Broersma . En op 6 juni naar dhr. K. Reitsma.

De bloemengroep

Koffie-ochtenden Oase

Als deze Geandewei verschijnt zijn er inmiddels twee koffie-ochtenden geweest op 2 juni en 16 juni. Wat was het goed om elkaar weer te zien na zo’n lange periode. Wij zijn blij, dat er weer wat meer mogelijk is en wij hopen en bidden dat dit zo mag blijven. Daarom gaan wij als vanouds vooral tijdens de zomermaanden weer twee keer in de maand koffiedrinken in de Oase op de eerste en de derde woensdagmorgen in de maand. Wie wil is van harte welkom. Wij misten ook een aantal vaste mensen, die geregeld kwamen en het heel fijn vonden op de koffie-ochtenden. Een paar mensen zijn vanwege gezondheidsredenen verhuisd naar een zorgcentrum en ondertussen zijn er enkele mensen overleden. Vooral als je zo’n tijd niet bij elkaar bent geweest valt dit des te meer op en is er naast de blijdschap om weer bij elkaar te zijn ook het verdriet om het gemis van deze mensen. In juli zijn de koffiemorgens op de volgende data: 7 juli en 21 juli. Wij hopen met elkaar weer op mooie koffiebijeenkomsten tijdens de zomermaanden en hopen u te ontmoeten op één van deze koffie-ochtenden van 10.00 -11.30 uur. Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387.

Pastoraat

Ondertussen is het zomer, de zon schijnt heerlijk na een lange periode van kou en regen. Mensen maken vakantieplannen en trekken erop uit ook al zijn verre reizen nog niet zo goed mogelijk, maar ook Nederland is mooi. Wij wensen dan ook iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toe. Er zijn echter ook mensen, die niet op vakantie kunnen gaan vanwege veelal gezondheidsredenen. Laten wij ook deze mensen niet vergeten en wij wensen hen sterkte en Gods liefde en nabijheid toe.

Op de lijst met kroonjaren staan ook deze maanden veel mensen, die een kroonjaar mogen vieren. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Speciaal willen wij even stilstaan bij vier huwelijksjubilea.  De fam. A. Atsma-A. Broersma van De Opslach 28, 8934 DC waren op 2 juni 60 jaar getrouwd. De fam. J. Pot-T. Bottema van de Vincent van Goghstraat 92, 8932 LK waren op 3 juni 40 jaar getrouwd. De fam. H.B. Timmerman- R. Boersma van Zenegroen 111, 8935 KC hopen op 8 juli hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren en de fam. G.C. Klooster- H. Hauser van Prins Clausplein 110, 8935 DE hopen hun 60-jarig huwelijksfeest op 14 juli a.s. te vieren. Wij wensen beide echtparen een mooie dag toe en Gods Zegen voor de toekomst. Een zonnige groet vanuit de pastorale werkgroep.

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 3 mei

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt zoals inmiddels gebruikelijk is, gehouden in de Vijverzaal. Na de verwelkoming leest de voorzitter uit het boek Spreuken, hoofdstuk 27 de verzen 1 t/m 12 en gaat voor in gebed. Er zijn twee berichten van verhindering te melden. De agenda bevat twee extra punten en wordt ongewijzigd in de aangegeven volgorde afgehandeld.

De notulen van de vergaderingen van 8 en 22 maart 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend met dank aan de opstellers. De actiepuntenlijst bevat elf punten, die worden doorgenomen en waarvan er drie blijven staan. De lijst met poststukken bevat enkele te bespreken onderwerpen, die worden afgehandeld. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het protocol bij reanimatie in samenhang met dat voor de BHV-ers. Met betrekking tot het gebruik van videoschermen in de kerk, wordt besloten nadat het drie jaar heeft stil gelegen, de draad weer op te pakken. Realisatie in de komende zomer is niet mogelijk, hoewel de uitgangspunten al op papier staan. Een werkgroep zal dit voor haar rekening nemen.

De stand van zaken rond het beroepingswerk wordt toegelicht door de voorzitter en de wijkavond van 22 maart wordt geëvalueerd. In dit verband komen aan de orde de bevestiging van de nieuwe predikant, de vormgeving van de kerkdienst en het aanpassen en inrichten van zijn werkruimte. Hierover zijn en worden afspraken gemaakt. Op zondag 4 juli komt de ochtenddienst te vervallen en is de bevestigingsdienst om 15.00 uur. Voor enkele ambtsdragers ontstaan noodzakelijke vacatures. Drie personen hebben hun ambtsperiode van 12 jaar er op zitten. Hoewel ze wel door willen gaan, zijn zij pas na 11 maanden weer herkiesbaar. Wel mogen ze 6 maanden uitlopen, zodat het probleem beperkt blijft tot vijf maanden. De wijkkerkenraad gaat daarom twee dingen doen: de tekenbevoegdheid garanderen en actief nieuwe ambtsdragers zoeken, waarbij een nieuwe predikant mogelijk kan inspireren om de wijkkerkenraad te versterken. Ook zijn enkele nieuwe vrijwilligers nodig voor bv. het onderhoud van de tuin. Bij de terugblik op kerkdiensten, passeren de diensten van de afgelopen weken. Afgesproken wordt om na de zomer weer avondmaalsdiensten te plannen. Vanuit het wijkpastoraat worden een paar actuele zaken genoemd, waaronder een ongeval van een gemeentelid. Mw. J. de Dreu heeft een interessant stuk gestuurd met als titel ‘Achter de schermen’ waarin ze een overzicht geeft van pastorale activiteiten. De werkgroep Pastoraat zal op 17 mei weer bij elkaar komen. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest de heer F. Elgersma een gedeelte met als titel ‘Mensen inclusief’, waarna de voorzitter de vergadering sluit om 21.50 uur. Het was goed om elkaar weer te treffen.

A.K. Damstra, preses WK

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 31 mei

Na verwelkoming van de bijna voltallige wijkkerkenraad met één verhindering, leest de voorzitter de verzen 43 t/m 47 uit Handelingen 2 met als bovenliggende titel ‘Het leven van de eerste gemeente’ en gaat voor in gebed. De agenda bevat een drietal extra punten, waardoor het een afwisselende discussie kan worden. Na de vaststelling van de agenda worden de notulen van de vergadering van 3 mei met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst bevat 9 punten, waarvan vijf kunnen worden afgevoerd. De voorbereidingen voor het plaatsen van videoschermen in de kerk krijgen binnenkort een vervolg. Bij de poststukken staan geen zaken die besproken moeten worden, zodat het punt beroepingswerk snel aan de orde komt. Een belangrijke stap hierin is nu gezet door de ontvangst van de approbatie van het breed moderamen van de Classis Fryslân. De laatste stap is nu de bevestiging en intrede van ds. A.H. Boschma op zondagmiddag 4 juli. Al onze wijkgemeenteleden zullen hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. Verschillende zaken betreffende de bevestiging en de intrede worden besproken, vooruitlopend op de vergadering van de kleine werkgroep, die dit op 7 juni verder in detail gaat uitwerken. Zoals het nu lijkt, bieden de nieuwe Corona maatregelen meer ruimte voor de feestelijke kerkdienst. Verder bespreekt de wijkkerkenraad de renovatie van zaal C in de Oase als toekomstige werkplek van de nieuwe predikant. Daarvoor is een kostenbegroting opgesteld, die door de wijkkerkenraad wordt goedgekeurd en nu naar het College van Kerkrentmeesters gaat voor hun fiattering. Gehoopt wordt dat de realisatie deze zomer kan plaatsvinden. Ds. Boschma is van plan om in augustus met zijn kennismakingsbezoeken te beginnen. Voor de tweede helft van dit jaar moest het bestaande preekrooster door mw. D. Algra worden herzien. Dat is inmiddels gebeurd en de wijkkerkenraad stemt hier nu formeel mee in. Vanaf augustus vervult ds. Boschma dit jaar 15 preekbeurten in de Oase. Op zondag 19 september zal hij de startzondag verzorgen. Over de vorm waarin dit zal plaatsvinden, zal nader overleg volgen. Een urgent punt is de invulling van de vacante ambtsdragerplaatsen.  Besloten wordt om in het licht van de zorgelijke situatie, voor de drie ambtsdragers die met het einde van hun termijn te maken krijgen, vooralsnog verder te gaan met daarbij nadrukkelijk de intentie om nieuwe ambtsdragers niet alleen te zoeken, maar ook te vinden. Er ligt wel een noodplan op de plank. Bij de terugblik op kerkdiensten vielen twee diensten op, namelijk die met ds. J.D. Wassenaar uit Hellendoorn en ds. H. Vlasman uit Trynwalden. Het waren mooie diensten. Naar aanleiding van dit agendapunt wordt stil gestaan bij het hanteren van onze eigen liturgie door gastpredikanten, waarvan wij zo weinig mogelijk willen afwijken. Het preekrooster voor 2022 is nog in de maak. We moeten helaas wel op zoek naar een nieuwe preekregelaar, omdat mw. Algra te kennen heeft gegeven er voor 2023 mee te willen stoppen. Een mooie uitdaging voor iemand die niet graag vergadert; dit kan allemaal thuis worden uitgevoerd. Aanmeldingen zijn dus welkom! De werkgroep Pastoraat is op 17 mei bij elkaar geweest. Mw. J. de Dreu brengt hiervan een kort verslag uit. Bij de uitwerken van de vastgelegde ideeën zal na de vakanties ds. Boschma worden betrokken. De schriftelijk aangeleverde mededelingen vragen geen nadere toelichting. Dat geldt ook voor de rondvraag. Hier wordt nog melding gemaakt van het feit dat we van het NBG zonder kosten een Kanselbijbel krijgen in de nieuwe Bijbelvertaling. Hoewel over het gebruik nog geen besluit is genomen, ligt het wel in de verwachting dat dit zal gebeuren. Ter afronding van de vergadering leest mw. de Dreu uit de PKN gebedenbundel “Help ons u te vinden” een gebed over het geloof. Daarna sluit de voorzitter om 22.00 uur deze vergadering die de laatste is van het lopende seizoen en wenst ieder goede zomermaanden toe, al of niet op vakantie. De eerstvolgende wijkkerkenraadsvergadering zal op maandag 6 september zijn.

A.K. Damstra, preses

Versoepeling van de Coronamaatregelen in de vieringen

Vanaf 5 juni a.s. zijn er meer gemeenteleden welkom bij de vieringen. Maximaal 60 (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) kunnen tijdens de viering aanwezig zijn. Verder blijven alle maatregelen gelden waaronder aanmelding via reservering telefonisch of per mail, uiteraard met inachtneming van de 1,5 m onderlinge afstand. Het dragen van mondkapjes blijft bij het lopen in de kerk en er wordt van u verwacht dat u klachtenvrij bent.
In overleg met de voorgangers zullen we ook kijken of we de laatste twee coupletten van het slotlied samen met de voorzangers zingen.

Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba: Minke Koornstra

  • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
  • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
  • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad.

Bij de diensten

Zondag 6 juni zal Ds. P.R.  Beintema voorgaan.
Zondag 13 juni zal Ds. J. D. Kraan uit Burgum voorgaan.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad

Op het moment van schrijven zijn er nog geen nieuwe versoepelingen aangekondigd en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba.

  • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
  • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
  • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Terugblik op de diensten

Op de zondag na Hemelvaart, ook wel wezen zondag genoemd, was Ds. Wassenaar uit Hellendoorn voorganger in de Oase. Als slotlied in de dienst van de zending zongen we o.a. van lied 834 vers 1, 2 en 3. De woorden van vers 3 namen we mee op weg na Pinkster, de nieuwe week tegemoet.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht.

Op zondag 23 mei was het de Pinksterboodschap die indruk maakte:

Dominee Vlasman was onze voorganger in de Oase.

Hij gebruikte daarbij het schilderij van Marius van Dokkum:

Het dansende meisje in de kerk.

Laat Gods Geest u de inspiratie en moed geven om te worden als een kind,

dat ( in het licht gezet ) vrijmoedig danst!

DE BLOEMENGROETEN VANUIT DE OASE

Iedere week worden er door de bloemengroep bloemen gebracht naar gemeenteleden als een bemoediging of als ondersteuning.

Op 16 mei waren de bloemen voor Janny de Vries en

Op 23 mei ging bovenstaand pinksterboeket naar Alie Ferwerda.

De wijkkerkenraad

Bij de diensten

Kerkdiensten

Pinksterzondag 23 mei zal Ds. H. Vlasman uit Trynwalden voorgaan.
Zondag 30 mei zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.

Terugblik op de diensten

Op 2 mei was Ds. J.N Jurjens uit Drachten voorganger in de Oase.  Het mooie Glorialied 305 stond op de liturgie en hierbij de tekst van het 3e vers:

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,

die de eenheid in ons ademt,

vlam, die ons vertrouwen voedt!

Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

Op 9 mei, zondag Rogate, bidzondag, was voorganger in de Oase Ds. Margarithe Veen uit Franeker zongen we als intochtslied: ‘Rond het licht dat leven doet’, Lied 287 met de volgende woorden in vers 1:

Rond het licht dat leven doet

Groeten wij elkaar met vrede;

Wie in voor of tegenspoed

Zegen zoekt, mag binnen treden,

Bij de Heer zijn we hier thuis

Kind aan huis.

Op Hemelvaartsdag in een gezamenlijke viering van Leeuwarden Huizum-west en oost ging in de Oase voor mevr. A.de Vries uit Ureterp voor. Voorafgaand aan de preek die als passend motto “Met zonder Jezus” had, werd het mooie lied 666 “De Heer is opgetogen” gezongen met de passende woorden van vers 1:

De Heer is opgetogen

Hij steeg boven ons uit

Wij staan met onze ogen

Voor een beslagen ruit

Daarop heeft hij geschreven

Ik laat je niet alleen

Een glimlach van zijn vrede

Valt door die woorden heen.

Uitvoering richtlijnen

Hoopvol wachten we op de aankondiging van nieuwe versoepelingen nu het aantal besmettingen begint af te nemen en velen inmiddels zijn gevaccineerd. Op het moment van schrijven zijn er echter nog geen nieuwe versoepelingen aangekondigd en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba.

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad

Bloemengroet

De bloemengroeten gingen de afgelopen weken met een hartelijke groet en bemoediging naar: Mevrouw Nijhoff-van Doorn en naar Dhr. en mevr. J Bouwma.

De bloemengroep

Overig nieuws

Beroepingsnieuws

De wijkkerkenraad van de Protestante wijkgemeente Huizum-Oost heeft op 10 mei jl. een beroep uitgebracht op ds. A.H. Boschma te Drachten in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. M.E. Vroonland. De beroepsbrief en het aanhangsel zijn hem in Drachten overhandigd door de preses van de wijkkerkenraad in aanwezigheid van de voorzitter van de beroepingscommissie. Het verheugt ons u te kunnen meedelen, dat hij het beroep direct heeft aangenomen. De voorbereidingen van het inrichten van een werkplek met ontvangstmogelijkheid in zaal C van de Oase, evenals die van de bevestigingsdienst op 4 juli a.s. zijn inmiddels begonnen. Deze bijzondere kerkdienst is ’s middags om 15.00 uur, waardoor de morgendienst zal komen te vervallen. Nadere informatie over het programma van die dag volgt nog. Wij zijn blij dat de vacatureperiode boven verwachting zo kort heeft geduurd en zien in vertrouwen de ambtsperiode van ds. Boschma tegemoet.

A.K. Damstra

Bij de diensten

Kerkdiensten

Zondag 9 mei zal Ds. M. Veen uit Franeker voorgaan. Donderdag Hemelvaartsdag zal mevr. A. de Vries uit Ureterp voorgaan. Zondag 16 mei zal Ds. J.D. TH. Wassenaar uit Hellendoorn voorgaan.

Terugblik op de diensten

Als we terugblikken op de afgelopen twee diensten heeft Ds. K.J. Faber uit Wolvega ons meegenomen naar het bijzondere verhaal uit Lucas 24 vers 13-35 van de Emmaüsgangers en hun ontmoeting met de opgestane Jezus. Het thema van de overdenking was: “Iemand loopt mee”. Het was bijzonder om na de overdenking zo van de muziek van de organist Arjen Nauta en onze Zangers te genieten en te luisteren naar de indringende woorden van lied 247 met in het eerste couplet de woorden “Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer ontvallen mij. Der hulpelozen hulp wees mij nabij”. Op 25 april ging Ds. P. Dijkstra uit Grou voor en werd als Glorialied door de voorzangers lied 634 gezongen met de volgende tekst van het 2e couplet. “Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer”! Het blijft soms moeilijk om niet zelf te zingen maar het luisteren naar de voorzangers en meelezen van de teksten maakt het ook op een andere manier wel bijzonder.

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Op het moment van schrijven zijn er nog geen nieuwe versoepelingen aangekondigd en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba:

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Wel en wee

Wij gedenken Jouke Ferwerda

Huizum, 09-08-1935 – Leeuwarden, 21-04-2021. Op woensdag 21 april overleed in de leeftijd van 85 jaar dhr. Jouke Ferwerda, lieve en zorgzame man van Alie Rekker. Ze waren 57 jaar getrouwd en hebben in diverse huizen altijd in Huizum/Leeuwarden gewoond. De laatste jaren: van de Wijnhorsterstraat in 2014 naar de flat op de Weideflora en de laatste anderhalf jaar naar verzorging in ‘Erasmus’ in een mooie hoekflat, waar Jouke nog kon genieten van uitzicht op de stad (verkeer, luchten, zon). Want verzorging werd noodzakelijk, op zijn rouwkaart stond ook ‘na een periode van afnemende gezondheid’. Jouke leefde de laatste jaren in ‘gegeven tijd’, en dat was hij zich zeer bewust. Maar wat nog mogelijk was werd gedaan, doordat Alie er was voor haar man, met een onvermoeibare zorg, inzet en liefde. Zo waren er bij goed weer wandelingen buiten, werd er nog een mooie dagreis gemaakt naar Noord-Holland, was er in 2020 een vakantieweek in Gaasterland en stond voor dit jaar nog op programma een geplande week naar Hydepark, Driebergen. Zelfs op Paaszondag van dit jaar waren ze beiden nog in ‘de Oase’, en dan moest er echt veel geregeld worden, maar daar stond Alie voor. Jouke kwam uit een gezin van 8, 6 jongens, 2 meisjes. Op z’n 14e ging hij al aan het werk, zo ging dat vroeger meer dan eens, nu kun je je dat nauwelijks voorstellen, als je kinderen van 14 voor ogen hebt, meer dan 47 jaar gewerkt. Met liefde deed hij zijn werk, maar hij heeft het daarin ook niet altijd even gemakkelijk gehad, teleurstellingen ondervonden. De laatste jaren van zijn arbeidzaam leven had hij het heel erg naar zijn zin: bij een boekbinderij. Er is nog een bedankbriefje uit Canada voor het mooie werk aan een Kerkbijbel! Hier moet ook gezegd worden hoe liefdevol 10 jaar lang Jouke’s moeder bij hen mocht/kon wonen, een lieve vrouw, maar toch…. en later Alie’s moeder ook nog 3 maanden. Hun beider leven: zorg en liefde…., voor elkaar, voor anderen. Een groot gemis was het niet mogen krijgen van kinderen. Een pijn, een blijvende wond. Maar er was ook heel veel reden voor dankbaarheid, een lang leven, een liefdevol huwelijk van 57 jaar, de mooie vakanties die mogelijk werden, zeker na pensioen, waar de bergen van Oostenrijk blijvende indruk achterlieten. En goede vriendschappen. Op woensdag 28 april is Jouke begraven op de Huizumer begraafplaats, vlakbij zijn ouders. Daarvoor in vertrouwde kring een afscheidsdienst in ‘de Oase’, waar we Psalm 121 lazen en overdachten, een Pelgrimslied, de bergen en het vertrouwde “Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft” en het woord van Jezus uit Mattheüs 11,28, wat hem zo’n steun gaf in zijn leven: “Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. Er konden dank- en geloofsliederen gezongen worden, een liturgie die Jouke en Alie zelf hadden opgesteld.

We dankten voor Jouke’s leven en zeiden elkaar (en schrijven dit hier) dat we bijzondere zorg houden voor Alie, die alleen achterblijft in haar eigen verdriet, in vertrouwen dat “de Heer uitgang en ingang zal bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

ds. Douwe Posthuma

Pastoraat

Het is voorjaar, alles gaat weer groeien en bloeien. Na de donkere wintermaanden komt de natuur weer tot leven. Ieder jaar is het weer genieten om al die kleurenpracht te zien en de bomen en de struiken met het ontluikende groen, de lammetjes in de wei en vrolijk kwinkelerende vogels. Wij hopen en bidden dat na de donkere coronaperiode ook hier de lente aan mag gaan breken. Het pastoraat en vooral het bezoekwerk is de afgelopen winterperiode wat anders verlopen dan wij voor ogen hadden. Gelukkig zijn er ondertussen al vele gemeenteleden gevaccineerd en gloort er licht aan de horizon.

Wat zijn wij blij met alle wijkbezoekers en bezoekmedewerkers, die ondanks de beperkingen toch op de één of andere manier contact proberen te houden met hun bezoekadressen. Want juist in deze tijd hebben wij elkaar zo nodig. Met zijn allen proberen wij de moed erin te houden, geloof en vertrouwen te hebben dat de situatie weer anders gaat worden, meer normaal. Voor de komende zomer betekent dit, dat wij hopen, dat wij weer meer fysiek bij elkaar op bezoek kunnen gaan en ook voor het volgende herfst/winterseizoen. Naast de ouderlingen en wijkbezoekers zijn er nog een aantal gemeenteleden actief, die meedoen aan het bezoekproject. Op dit moment zijn een aantal bezoekers gekoppeld aan een aantal mensen, die graag eens iemand van de kerk op bezoek willen hebben en dat hoeft niet beslist een wijkbezoeker of een ouderling te zijn, maar mag ook een gemeentelid zijn. Onze ervaring tot nog toe is, dat de bezoekers graag vaste bezoekadressen willen hebben, waardoor je een band kunt opbouwen met iemand. De mensen, die bezocht worden ervaren dit ook als prettig. Daarom willen wij de indeling, zoals die er nu is voor volgend jaar zo houden. Bent u nog niet ingedeeld bij het bezoekwerk en zou u het toch fijn vinden om een paar keer per jaar bezoek te ontvangen van iemand van de kerk, dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan Janny de Dreu tel. 2801387 of via de mail: dreudec@gmail.com, coördinator van het bezoekproject. Ook mensen die bezoek willen brengen kunnen zich opgeven.

Het wordt steeds moeilijker om genoeg ouderlingen en wijkbezoekers te vinden en daarom is het een goede oplossing om gemeenteleden in te schakelen, die wel een paar adressen voor hun rekening willen nemen. Het is een goede manier om op deze manier vanuit de kerk contact met elkaar te houden en met elkaar mee te leven. Wij willen zo iets zichtbaar maken van de liefde van God voor ons en voor elkaar. Wij voelen ons door deze liefde verbonden met elkaar.  Uiteraard kan er ook altijd contact opgenomen worden met hat pastoraal meldpunt: mevr. S. Vellinga-Kuperus, tel: 06 33826822 in geval van ziekte, opname ziekenhuis of zorgcentrum of andere situaties waarin behoefte is aan pastoraat. Daarnaast hopen wij ook dat er straks weer de mogelijkheid is om op woensdagmorgen met elkaar te koffiedrinken, ook al is het misschien eerst in kleine groepjes. In de maand mei zal dit nog niet mogelijk zijn, maar misschien weer in juni. Wij wensen iedereen Gods Liefde en nabijheid toe in deze toch wel spannende tijd. Wij hopen en bidden dat de coronabesmettingen mogen afnemen. Wij moeten het nog een poosje volhouden. En ook alvast goede Pinksterdagen gewenst en een mooie zomer.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar: Martsen en Rinus van der Meulen op 18 april en dhr. en mevr. Feenstra- Bloemhof op 25 april.

De bloemengroep Tine en Kor, Etje, Janny, Hessel, Margo en Helma

Verslag wijkavond 28 april 2021

Volgens de beroepingsprocedure is een z.g. VSG nodig, wat staat voor Vergadering van Stemgerechtigde Gemeenteleden, kortweg in ons geval een wijkavond. De opkomst was ondanks de Corona maatregelen boven verwachting. Er waren 56 bezoekers, waarvan er 30 in de kerkruimte konden plaatsnemen en de overigen in de Vijverzaal. Daar kon men via een videoverbinding het gebeuren in de kerk goed volgen. De voorzitter van de wijkkerkenraad opende de vergadering met gebed en gaf daarna een toelichting op het programma. Als voorzitter van de beroepingscommissie schetste de heer K. de Dreu het verloop van het gevolgde beroepingstraject. Na de installatie van de beroepingscommissie in november 2020 kwam er in februari 2021 een versnelling in de aanpak, doordat aanvankelijk zes predikanten hadden aangegeven belangstelling te hebben voor de vacature in Huizum-Oost. Na meerdere gesprekken met vijf van deze predikanten en een zorgvuldige afweging kon na 7 vergaderingen op 19 maart de voordracht aan de wijkkerkenraad worden voorbereid. Deze voordracht was unaniem en werd in een extra vergadering van de wijkkerkenraad op 22 maart door de beroepingscommissie toegelicht en daarna worden overgenomen. Voor de vereiste kandidaatstelling ging de voordracht naar de Algemene Kerkenraad en deze ging daar op 13 april eveneens mee akkoord, zodat het vervolgens de taak voor de wijkavond werd om de procedure te bekrachtigen. Een aantal wijkgemeenteleden maakte gebruik van de mogelijkheid vragen aan de beroepingscommissie te stellen. Intussen waren ds. en mevrouw Boschma gearriveerd. Ds. Boschma gaf in een duidelijke voorstellingsronde een open beeld van wie hij is en waarom hij zich aangetrokken voelt door onze wijkgemeente. Ons profiel spreekt hem erg aan en hij denkt met een extra vrije dag per week hier goed te kunnen functioneren. Ook aan hem konden de aanwezigen vragen stellen, wat gebeurde. Door middel van een schriftelijke stemming in de pauze gingen de wijkgemeenteleden ermee akkoord met de gevolgde procedure. Van de 68 uitgebrachte stemmen, waarvan 12 schriftelijk, waren 67 voor. De stemmen werden in een afzonderlijke ruimte geteld en in de kerkzaal werd door de heer H. de Goede als lid van de beroepingscommissie de uitslag bekend gemaakt.

De voorzitter van de wijkkerkenraad gaf vervolgens een toelichting op de resterende vier stappen van de procedure. De ondertekende beroepingsbrief met het vereiste aanhangsel en het werkplan liggen al klaar. De eerste stap is nu het uitbrengen van het beroep, waarbij de verwachting werd uitgesproken, dat ds. Boschma het beroep gaat aannemen. Daarna volgt het verkrijgen van de approbatie van het breed moderamen van de classis Fryslân en de bevestiging van ds. Boschma. De sluiting van de avond werd verzorgd door ds. Boschma met een gebed uit het liedboek, waarna de voorzitter iedereen om 21.30 uur wel thuis kon wensen. Onze wijkgemeente kan terugzien op een meer dan geslaagde wijkavond.

A.K. Damstra, voorzitter

Beroepingsnieuws

De wijkkerkenraad van de Protestante wijkgemeente Huizum-Oost deelt u mee voornemens te zijn een beroep uit te brengen op ds. A.H. Boschma te Drachten in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. M.E. Vroonland. De beroepsbrief met het aanhangsel zal zo spoedig mogelijk en met in acht name van de kerkordelijke regels aan de betrokkene ter hand worden gesteld.

A.K. Damstra

Beroepingscommissie

In verband met de huidige status van het beroepingswerk is het goed de wijkgemeente nog even te attenderen op de uitnodiging die bij hen is bezorgd voor de bijzondere wijkavond van woensdag 28 april om 19.30 uur in de Oase. Vooraanmelding is net als bij onze kerkdiensten weer noodzakelijk. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. De wijkgemeente kan dan kennismaken met de beoogde predikant. De Algemene Kerkenraad heeft inmiddels de kandidaatstelling goedgekeurd en dat verheugt ons zeer.

De uitnodiging kunt u hier ook downloaden:

A.K. Damstra

Bij de diensten

Zondag 25 april zal Ds. P.  Dijkstra uit Grou voorgaan.
Zondag 2 mei zal Ds. J.N. Jurjens uit Drachten voorgaan.

Terugblik op de diensten

We kunnen terugkijken op bijzondere diensten in de stille week en Paaszondag. Ds. Hinke Post-Knol ging voor in de vieringen op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag en hierbij nog een keer de terugblik op de diensten middels de geschreven inleidingen op de liturgie. In verbinding met de nacht van de overlevering waarin Jezus de Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Deze dienst, hoe ingetogen ook, had een feestelijk karakter. De voetwassing uit Johannes bepaalt ons bij het dienen van de ander. Pas aan het einde van de viering als de teksten ons meenemen naar de Hof van Gethsemané, zien we dat het feest van het delen van brood en wijn ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag. Aan het einde ontbreekt de zegen, de dienst wordt niet afgesloten, maar vrijdag voortgezet.

De dienst van Goede Vrijdag had het karakter van een wake bij het kruis. We stonden stil bij het lijden van Christus in het besef dat zijn lijden doorgaat tot op de dag van vandaag. Naar het woord van Blaise Pascal (1623 – 1662): Jezus zal in doodsnood zijn tot aan het laatst van de dagen. Nog steeds worden mensen opgeofferd aan de belangen van anderen, en nog steeds komen mensen om door de achteloosheid van anderen. In hen sterft Christus tot op de dag van vandaag. En in al diegenen, die hun inzet voor waarheid, recht en vrede met de dood moeten bekopen. Goede Vrijdag is een aanklacht tegen al dit lijden. Tegelijk is het een bemoediging, dat mensen bereid zijn zichzelf te geven voor waarheid en recht. De kleur is paars. De kleur van bezinning en inkeer. Voor en na de dienst speelde het orgel niet. We begonnen de dienst in stilte en gingen ook weer in stilte naar huis.

Stille zaterdag begint naar joods besef de dag al aan de vooravond. Daarom begint de paasdag al op de zaterdagavond, als het net donker geworden is. Zoals wachters reikhalzend naar de morgen uitkijken, zo wachten wij op het licht van Pasen, gesymboliseerd door de nieuwe paaskaars. We luisterden naar verhalen van bevrijding uit Wet en Profeten en bereiden ons zo voor op de lezing van het paasevangelie, waarmee de dienst wordt afgesloten.

Op paaszondag vierden we met Ds. Adri Terlouw als voorganger met de woorden uit Marcus 16 de opstanding van Jezus: “Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”

We mochten zingen over het licht, ontloken aan het donker, Licht, geschapen, uitgesproken, licht, dat straalt van Gods gelaat, licht uit licht, uit God geboren. Licht dat ons groet als de dageraad! Licht, aan liefde aangestoken, licht, dat door het donker brandt, licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam! Licht, verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de dood. Licht, onstuitbaar, niet te doven, Licht dat ons zegent met morgenrood! Licht, straal hier in onze ogen, licht, breek uit in duizendvoud, licht, kom ons met stralen tooien, Licht dat ons voorgaat van hand tot hand! Licht dat ons de weg wijst door het donker heen in het licht van Pasen en de opstanding en ons vertrouwen geeft in de weg die we nu weer verder gaan op weg naar Hemelvaart en Pinkster. Zondag 11 april in de viering onder leiding van Ds. Nijendijk zongen we al over op weg gaan: ”De donkere weg die Hij betrad komt uit in ’t hemelrijk, en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.” 

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. We hebben nog geen versoepelingen van maatregelen op het moment van schrijven en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba:

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad

Pastoraat

In memoriam Tine van der Wal-Stellingwerf

Geboren: Sexbierum 21 augustus 1943; Overleden: Leeuwarden, 7 april 2021. Dinsdag 13 november hebben we in een dankdienst voor haar leven in de Oase stilgestaan bij het leven van Tine van der Wal-Stellingwerf. Na een ziekbed van een paar maanden is ze op 7 april in haar huis aan de Weideflora 257 overleden. Bovenaan de kaart stond Tiden hawwe tiden. Wat gebeurt er veel tijdens een mensenleven en wat verandert er veel in 77 jaar. Tine werd midden in de tweede wereldoorlog in Sexbierum geboren. Ze was gelukkig nog te jong om de impact daarvan te ervaren. Later werden er nog twee zusjes geboren: Rinskje en Liesbeth. Ze ging naar de lagere school en genoot als klein meisje van het leven met haar zusjes dat nog voor haar lag. In augustus 1951 veranderde het plotselinge overlijden van haar vader haar leven. Op haar achtste verjaardag werd hij begraven. Vanaf die tijd werd haar leven gekleurd door het gemis van haar vader. Ze is nog naar de huishoudschool in Franeker geweest en waarschijnlijk daarna thuis en bij anderen huishoudelijk werk gedaan. Wat ze zelf als een van de mooiste momenten in haar leven heeft gezien is haar ontmoeting met Tjeerd van der Wal. Er brak een nieuwe fase aan. Tjeerd werkte bij de PTT en in die tijd moest je in je werkgebied wonen en zodoende kreeg hij een woning aangeboden in St. Anne. Omdat er in die tijd geen sprake kon zijn van samenwonen, gingen ze op 11 maart 1965 trouwen. In St. Anne werden Anne Ritske en Ada geboren. Het leven was goed. De rol van mem was haar op het lijf geschreven. In 1975 ging Tjeerd werken bij PEB in Leeuwarden en zo kwamen ze aan de Winterakoniet te wonen en daar maakte de geboorte van Sietske het gezin compleet. Ze kerkten in de Oase en zongen bij het Pniëlkoor. Tine heeft in die periode vast vaak aan haar moeder gedacht. Hoe zij haar drie dochters alleen moest opvoeden en werken buitenshuis een noodzaak was. Tjeerd werkte buiten de deur, en Tine was de home manager. Ze was er altijd voor de kinderen. Zus Rinskje trouwde met Henk, een broer van Tjeerd, en zo werden zij dubbele familie. Hun zoon André voelde zich als een vis in het water bij Ome Tjeerd en tante Tine. Na het veel te vroege overlijden van Rinskje was Tine als een tweede moeder voor hem, er ontstond een bijzondere band. Toen de kinderen de deur uitgingen, brak er weer een andere tijd aan: De één ging naar Groningen, de tweede naar Julianadorp, de derde naar Dokkum en de vierde naar Amsterdam. In 2004 verhuisden Tjeerd en zij naar de Weideflora. Dertien jaar geleden werd de kleindochter Nynke geboren en een paar jaar later kwam Siem, de zoon van André, die ze zag als haar bonuskleinkind. Haar gezin met aanhang was haar alles. Als er iets groots te vieren viel, werd er een reisje georganiseerd. Zo gingen ze ter ere van hun 50 jarig huwelijksfeest met elkaar naar Denemarken. Het werd een onvergetelijke reis begin mei 2015. Een hoogtepunt op hun levensweg. Wat hadden ze het goed met elkaar. En dan is daar op 13 mei die fatale hartaanval van Tjeerd die haar leven verandert. Hoe moet het nu?  Redt ze het alleen? De mensen om haar heen waren bezorgd. Ze waren al ruim 50 jaar een twee-eenheid.

Ze heeft het gered. Zoals zij altijd voor anderen klaarstond, omringden haar dierbaren haar met liefde. Ze bleek een sterke vrouw te zijn. Misschien heeft ze haar eigen moeder wel onbewust als voorbeeld gezien. Het leven werd anders, de glans verdween, maar er bleef nog veel over. Haar kinderen, kleinkinderen, haar zus, haar familie, vrienden en ze woonde vlak bij de kerk. Gelukkig had ze een goede gezondheid.  Gezond lijken en toch ernstig ziek zijn. Eind februari werd ze opgenomen in het ziekenhuis en na onderzoek bleek ze ongeneeslijk zien te zijn. Begin maart kwam ze thuis op bed te liggen voor het raam. Het zijn “goede” weken geweest. Wat gezegd moest worden, is gezegd. Er was tijd om afscheid te nemen. In de vensterbank stond de foto van Tjeerd, gemaakt een paar dagen voor zijn plotselinge overlijden. Als ze ergens mee zat, vertelde ze het Tjeerd. Haar liefde voor hem was sterker dan de dood. Toen ik haar 10 maart voor de eerste keer bezocht zei ze: “Ik kan het nog niet bevatten, maar alles wijst erop dat ik moet loslaten wat mij dierbaar is.” Ze vertelde mij over haar leven; over al die etappes die ze afgelegd had. Het geloof was voor haar een dragende Kracht, met een hoofdletter. We hadden het over de Kracht van Liefde. God als bron van Liefde. We kunnen niet zonder die bron. Tijdens het afscheid hebben we daarom het prachtige lied van de liefde van Paulus gelezen. Twee liederen zijn haar tot steun geweest in moeilijke tijden. Bij de begrafenis van haar vader was dat Vaste rots van mijn behoud. En op 17 maart noemde ze het lied Voetstappen in het zand. Bij het laatste couplet knikte ze bevestigend. We hebben er in de dienst naar geluisterd. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoorde op al mijn vragen: mijn lieve kind toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.

Na de dienst hebben we haar na haar laatste rustplaats gebracht op de Noorderbegraafplaats bij haar Tjeerd. Laten we niet vergeten die haar missen. Dat Gods liefde hen kracht mag geven om weer verder te gaan zoals Tine van der Wal-Stellingwerf dat zelf heeft ervaren.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen in het paasweekend met een groet naar: Corrie Schuil-Lont. En Ad en Piety Halma kregen de prachtige schikking van 1e paasdag (zie foto). Op 11 april ontvingen dhr. en mevr. Atsma-Broersma de bloemen. De bloemengroep,

Tine, Kor, Etje, Janny, Hessel, Margo en Helma

Algemeen nieuws

Verslag wijkkerkenraadsvergadering

Op 22 maart 2021 kwam de wijkkerkenraad bijeen om de voordracht van de beroepingscommissie niet alleen aan te horen, maar ook om die goed te keuren. De voordracht van de te beroepen predikant werd unaniem goedgekeurd. De wijkkerkenraadsleden konden op deze vergadering tevens kennis maken met de predikant en vragen stellen. Bovendien werd het werkplan van de toekomstige predikant goedgekeurd. De volgende stap in de vereiste procedure is de goedkeuring van de kandidaatstelling door de Algemene Kerkenraad. In het blokje ‘Beroepingscommissie’ kunt u hierover iets lezen. Als die goedkeuring is ontvangen, moet er een wijkbijeenkomst worden gehouden, waarop gestemd moet worden over de gevolgde procedure. Zo vraagt de kerkorde dat van ons en wordt weer een stap gezet naar het eigenlijke uitbrengen van het beroep.

A.K. Damstra, preses WK