Vieringen in de Oase zijn weer opgestart m.i.v. 7 maart

De beperkte verruimingen van de Covid-19 maatregelen die in de persconferentie van dinsdag 23 februari jl. zijn bekend gemaakt, maken ook de zondagse vieringen onder voorwaarden weer mogelijk. Hierover hebben we een classisbrief ontvangen die u ook op de website gepubliceerd vindt.

Het moderamen van onze wijkgemeente Huizum-Oost heeft dan ook besloten dat we per 7 maart a.s. weer starten met vieringen in de Oase volgens de voorgeschreven richtlijnen. Wij zijn bijzonder blij dat zondagse vieringen door de versoepeling van maatregelen weer mogelijk zijn, weliswaar met een beperkt aantal gemeenteleden. Dat betekent ook dat u de dienst weer online kunt volgen. Hieronder staan ook de richtlijnen voor de aanwezigheidsregistratie weer uitgewerkt. Op het moment van schrijven van dit bericht kunnen we nog niet terugblikken op deze eerste diensten. Wel zijn we erg blij dat in deze diensten in de 40-dagen tijd predikanten voor gaan die sterk verbonden zijn met onze gemeente door hun bijstand in de pastorale zorg nu we als gemeente vacant zijn.  Zondag 7 maart a.s. hebben we Ds. Siena Cnossen bereid gevonden om voor te gaan in de viering.  Voor 14 maart stond Ds. Douwe Posthuma al op het preekrooster.  

Doopdienst

Nu we weer mogen starten met de diensten is het extra fijn om aan te kondigen dat er op zondag 21 maart a.s. een doopdienst is. Anneke Aukje, roepnaam Anke, dochter van Gert-Jan en Tine van der Veen-Bosch, zusje van Wyan wordt deze zondag gedoopt. Anke is geboren op 7 november 2020. In deze dienst zal voorgaan onze voormalige predikant, Ds. Madelon Vroonland uit Westmaas.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

 • Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk.
 • Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.
 • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
 • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
 • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.
 • Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.
 • Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels.

Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte.

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

BLOEMENGROET VANUIT DE OASE

Ieder weekend worden er  bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht,

omdat  ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug.

De bloemen gingen  met een groet naar:

Op 21 februari : Tseard en Aly Kramer

Op 28 februari : Janny en Jan Elzinga

Namens de bloemengroep Helma Feenstra 

Vieringen in de Oase worden weer opgestart m.i.v. 7 maart

De beperkte verruimingen van de Covid-19 maatregelen die in de persconferentie van afgelopen dinsdag 23 februari zijn bekend gemaakt, maken ook de zondagse vieringen onder voorwaarden weer mogelijk. Hierover hebben we een classisbrief ontvangen:

Het moderamen van onze wijkgemeente Huizum-Oost heeft besloten dat we per 7 maart a.s. weer starten met vieringen in de Oase volgens de voorgeschreven richtlijnen. Wij zijn bijzonder blij dat zondagse vieringen door de versoepeling van maatregelen weer mogelijk zijn, weliswaar met een beperkt aantal gemeenteleden. Dat betekent ook dat u de dienst weer online kunt volgen. Voor zondag 7 maart a.s. hebben we Ds. Siena Cnossen bereid gevonden om voor te gaan in de viering.  Het is bijzonder fijn dat zij deze zondag kan voorgaan in de Oase nu zij als vervangend predikant ook zo betrokken is bij het pastorale werk in de Oase.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

 • Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk.
 • Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.
 • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
 • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
 • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.
 • Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.
 • Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels.

Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte.

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Mededeling van het College van Kerkrentmeesters

Het College deelt mee dat de Aktie Kerkbalans 2021 tot nu toe rond € 160.000.– aan toegezegde kerkelijke bijdrage heeft opgeleverd, bij een respons van 63 % van de binnengekomen toezeggingen.

Dit bedrag ligt rond € 13.000,- lager dan vorig jaar en ligt nog altijd € 20.000,-  onder de begroting 2021.

Het resultaat is vooreerst teleurstellend te noemen, de opbrengst ligt evenals vorig jaar weer ca.11 % lager dan de begroting

Bij dezen roepen wij alle leden op, die nog geen bijdrage hebben toegezegd, dit alsnog te doen.

Wij spreken de hoop en het vertrouwen uit, dat dit verschil in de loop van het jaar alsnog wordt goed gemaakt.

Het College bedankt heel hartelijk alle medewerkers voor hun inspanningen voor de Aktie Kerkbalans tijdens de Corona pandemie!

Bij de diensten

Kerkdiensten in Coronatijd

Rondom de vieringen die er deze zondagen niet zijn in de Oase is nog geen nieuws te melden. Er zijn alweer weken verstreken waarin er verscherpte maatregelen gelden en met elkaar proberen we ons zo goed mogelijk daaraan te houden. Zowel de vieringen in de Oase als de online vieringen zijn er ook de komende zondagen niet. In een periode waarin de 40 dagen tijd is begonnen voelt dat als onwerkelijk. In ons wijkbericht “Ruimte” schreef Ds. Siena Cnossen een inspirerende meditatie waarin ze ook schrijft over hoe we ook in de 40 dagen in vertrouwen op weg kunnen zijn. Hoe we daarin elkaar kunnen blijven vinden met de hoop om vol te houden en lief te hebben in het besef van de diepere betekenis van Pasen rondom de levensweg van Jezus, zijn sterven en opstanding.

Gemeentezijn is meer dan de kerkdienst alleen. Hoe houden we verbinding met elkaar nu ontmoeten met allerlei beperkende maatregelen omgeven is blijft een uitdaging maar gelukkig zijn velen in onze gemeente actief in het omzien naar elkaar. Vanuit pastoraat en de bloemencommissie zijn er berichten die daar ook op wijzen. Verder heeft u inmiddels “Ruimte” ontvangen bij de start van de 40 dagen tijd en ook voor de Pasen verschijnt er nog een Ruimte.

De Wijkkerkenraad

Pastoraat

De 40dagentijdkalender

De veertigdagentijdkalender neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag staat er een bijbeltekst in, aangevuld met gedichten, spreuken, leuke recepten om iets te bakken of een bloemstuk te maken. Het thema van de veertigdagentijdkalender is “Ik ben er voor jou”. De zeven werken van barmhartigheid vormen de rode draad door de veertigdagentijd heen. Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Als u nog één wilt hebben, kunt u contact opnemen met dhr. Fetze Elgersma, email f.elgersma1@chello.nl of tel. 058 2881380 of met mevr. Janny de Dreu, email dreudec@gmail.com of tel. 058 2801387.

Kaarten schrijven voor elkaar

Het ziet er naar uit, dat wij voorlopig nog met veel beperkingen te maken hebben. Alles wat vorig jaar nog zo vanzelfsprekend leek, is dat nu zeker niet meer. Maar “omtinke” is en blijft belangrijk. Laten wij elkaar niet vergeten. Zo op weg naar Pasen willen wij daar wat extra aandacht aan schenken en een kaartenschrijfactie gaan houden: “Gemeenteleden schrijven gemeenteleden”. Wilt u meedoen, dan kunt u zich melden bij mevr. Janny de Dreu, email dreudec@gmail.com of tel. 058 2801387. 

De 40dagentijd een tijd van bezinning zo op weg naar Pasen. Juist in deze tijd van beperkingen worden wij daar nog meer mee geconfronteerd. Wat is belangrijk in het leven? En welke keuzes maken wij? Dat zijn vragen, die bij ons opkomen. De kerk wil daarin een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Ook al kunnen wij dan niet naar het gebouw om samen te vieren, te bidden en te zingen, ook buiten de kerkmuren kunnen wij als kerk aanwezig zijn in de maatschappij en iets zichtbaar maken van Gods liefde voor mensen door er te zijn voor elkaar.

Wij wensen u een gezegende tijd op Weg naar Pasen.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar mevrouw Oud (op 7 februari) en Foekje Breimer (op 14 februari). Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Gift

Mw. Timmermans heeft een gift van € 100,- gekregen van N.N. voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.

Actueel

Kerkdiensten in Coronatijd

De bijzondere maatregelen die overal in het land gelden rondom Corona blijven ook in deze februari weken grotendeels van kracht. Dat betekent dat wij voorlopig nog geen vieringen hebben in de Oase. Wij blijven tot nader orde ook geen online vieringen uitzenden. Daarmee volgen we de voorschriften van de classis.

Wij kunnen alleen maar met elkaar de hoop uitspreken dat we het virus er onder krijgen en dat dit over enige weken verruiming van maatregelen biedt en het weer mogelijk wordt om in maart vieringen en activiteiten op te starten. Wij hopen dat we met elkaar blijven omzien naar elkaar en ons omringd voelen door Gods Liefde.

De wijkkerkenraad

Pastoraat

In memoriam Auke Smit

(12 februari 1928 – 22 januari 2021). Donderdag 28 januari hebben we in besloten kring in de Aula van de Noorderhof afscheid genomen van Auke Smit in een dankdienst voor zijn leven.  Aansluitend hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht op de Huizumerbegraafplaats. De laatste drie jaar woonde hij in Abbingahiem, waar in november de corona vat op hem kreeg, maar wonder boven wonder knapte hij weer op. Na goede Kerstdagen en Oud en Nieuw bleek het lichaam toch te veel verzwakt, zette het herstel niet door en sliep hij rustig in op 22 januari.

‘Diepbedroefd, maar dankbaar dat hij zolang bij ons mocht zijn, is in oprecht geloof en afhankelijk van Gods liefde en nabijheid overleden onze lieve, sterke, betrokken vader en grootvader.’ Zo werd het overlijden van Auke Smit aangekondigd door zijn kinderen en hun partners: Hillie en Nick, Meindert en Foekje en de kleinkinderen met hun partners: Liza en Harmen, Auke en Gretha, Syta en Wieger. Hillie heeft tijdens het afscheid het leven van haar vader geschetst. Auke zag op 12 februari 1928 in Lollum het levenslicht als tweede kind en eerste (en enige) jongen in het gezin Smit. Een jaar later verhuisden ze naar Harlingen en in 1932 kwam het gezin naar Leeuwarden. Na Auke werden nog drie zussen geboren. Aan het begin van de Tweede wereldoorlog was hij twaalf en had hij 7 jaar lager onderwijs gevolgd op de Koningin Wilhelminaschool. Tijdens de oorlog was hij veel bij zijn grootouders De Jong in Tjerkwerd. Naar het Middelbaar onderwijs gaan, was er voor hem niet bij. Na de oorlog bracht hij zijn diensttijd door in Assen en Soesterberg, maar met de 2de politionele actie moest hij van 1948-1950 naar Nederlands-Indië. Dat was een indrukwekkende en zware tijd, waar hij gelukkig geen trauma aan heeft overgehouden, maar wel vriendschappen voor het leven. Begin jaren vijftig mocht hij zijn leven zelf vormgeven en ging hij naar de avondschool voor de detailhandel en overdag werken in de herenmode. Hij begon bij de firma Tjerkstra, ging toen naar de zaak van Wim Houwen en eindigde zijn loopbaan bij Kledinghuis Kruize. Hij was verkoper, souschef en etaleur-decorateur. Zijn gevoel voor kleur en mode kwam hem goed van pas. Er werden heel wat etalages ingericht, ook nog in de avonduren. Hij won er zelfs prijzen mee. Ook heeft hij leerlingen de kneepjes van het vak bijgebracht. Auke was een trouw vakbondslid en politiek koos hij voor de ARP, later het CDA. Op 21 april 1955 trouwde hij met Sytie (Sijke) Boonstra uit Menaldum. De woningnood was groot in die tijd. De eerste jaren settelden ze zich boven een patatkraam aan het Ruiterskwartier. Hillie was al geboren en toen Meindert in 1959 geboren werd, kwam er gelukkig een huis vrij aan de Peter Stuyvesantweg. Het mooiste plekje werd de Holwortel in Aldlân waar ze in 1974 naar toe gingen. Het leven was goed. Drukte genoeg.  De kinderen gingen de deur uit. Ze werden opa en oma. Auke was een optimist, had humor en was een sociale man. Hij was een trouwe kerkganger en is ouderling geweest. Ze gingen naar de Noorderkerk, Koepelkerk en Oase. Zijn geloof was oprecht en betekende veel voor hem. In maart 2000 overleed Sytie en moest hij na bijna 45 jaar samen geweest te zijn, alleen verder. Het miste haar en had verdriet, maar hij pakte de draad weer op. Leerde koken en deed de eerste jaren alles zelf. Hij hield van het leven en bleef betrokken. Het was fijn om naar hem toe te gaan. Toen het lichamelijk achteruitging, kreeg hij hulp. Drie jaar geleden kon hij niet langer zelfstandig blijven wonen, maar vond hij een nieuw thuis in Abbingahiem. Hij hield met iedereen een praatje. Voor het eten ging Auke voor in gebed. Dat was een rol die hij op zich nam en die bij hem hoorde. Het werd gewaardeerd. Hij leefde zijn geloof en wist zich afhankelijk van Gods liefde en nabijheid. We hebben het lied van de liefde uit 1 Korintiërs 13 gelezen en stilgestaan bij de trouwtekst: Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie maar de grootste daarvan is de liefde. We mogen broeder Smit geborgen weten in Gods liefde. En we hopen dat zijn kinderen en kleinkinderen de liefde van God mogen ervaren als ze met verdriet in hun hart het over hun vader en grootvader hebben.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Wij gedenken Margje Dijkstra-Wierda

(22-09-1921, Oldeholtpade – 19 januari 2021, Leeuwarden). Op dinsdag 19 januari overleed in de leeftijd van 99 jaar mw. Martha Wierda, sinds 26 augustus 2007 weduwe van Auke Dijkstra, met wie ze meer dan 61 jaar getrouwd is geweest. Zij woonde sinds april 2018 in Abbingahiem en woonde daarvoor in Drachten. Enkele ouderen zullen haar nog gekend hebben, want van 1946-1978 woonde ze met haar man en later gezin in Huizum, in de Jan van Scorelstraat, Gerard Terborchstraat en de Honthorststraat. 5 kinderen werden er geboren, 3 jongens, 2 meisjes, maar het eerste jongetje, vlak na de oorlog geboren, mocht maar 3 dagen oud worden. Het geboortekaartje spreekt van ‘rijke oudervreugde’, een rouwkaartje enkele dagen later van een wonderlijk vertrouwend geloof, dat het ’de Almachtige God behaagd heeft door de dood te ontnemen….’ en dat ‘een verbondsbelofte’ de ouders tot troost is. Ze heeft hem altijd in haar hart gedragen. Ze was een lieve moeder voor haar kinderen, later een betrokken grootmoeder. Kind zijn, oudste zus met verantwoordelijkheden, dan linnenkamer Diakonessenhuis, trouwen (haar man werkte bij gemeentepolitie), moeder en ouder worden, een heel en lang leven. Mooie tijden, minder mooie. Verdrietige ook: ze heeft lange tijd, van 1962-1980, na een maagoperatie, die achteraf niet goed is gegaan, heel lang met haar gezondheid geworsteld, verkeerde diagnoses, vele ziekenhuisopnames, soms langere periodes. En als in 1980 de operatie van 1962 kan worden hersteld, gaat het met haar goed tot beter. Ze woont dan met haar man in Drachten, hebben een mooie tijd, genieten van de kinderen en kleinkinderen, hebben goede vrienden. En Martha gaat nog studeren, een lang gekoesterde wens. Moedermavo, Nederlands, Duits, geschiedenis en tot haar 88e nog steeds Engelse les. Zwemmen, schrijven, elk kind krijgt een eigen schrift met lieve woorden van moeder. In Huizum is ze met haar man en later gezin verbonden met de ‘Schranskerk-gemeente’ en als ze in april 2018 naar Abbingahiem verhuist, wat dan noodzakelijk is, komt ze toch ook weer een beetje ‘thuis’ in Huizum, nu verbonden met ‘de Oase’. Op maandag 25 januari is ze begraven op de Noorderbegraafplaats, bij haar man en zoontje en voorafgaand in de aula mochten we in een afscheidsdienst stilstaan bij haar leven. We lazen Psalm 23, hoorden liederen, en spraken o.a. een gebed uit, die Martha had opgeschreven voor ‘mijn kinderen’.

‘Spreken met God in d’avond en morgen,

Reis ik mijn weg in Zijn bijstand geborgen

Tot ik, ontraadseld, zal horen Zijn stem

Eeuwig in vrede zal leven bij Hem’,

stond op de rouwkaart van deze gelovige vrouw. Daarna gaven we haar uit handen, dankbaar voor een lang en goed leven, en vertrouwden haar toe aan Gods herderlijke zorg en liefde. De (klein)kinderen zullen haar missen, een broer/ een zuster die nog leven en zo bidden voor wie achterblijven om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Bloemengroet

Ook al zijn er nog geen kerkdiensten mogelijk toch wordt er iedere week door de bloemengroep een boeket bloemen bij iemand van onze gemeente bezorgd ter bemoediging en met een hartelijke groet namens de wijkgemeente. Vooral in deze tijd erg belangrijk om te laten weten, dat wij met elkaar meeleven.

Op weg naar Pasen

“Goede daden zijn schakels, die samen een ketting van liefde vormen” dit is een citaat van Moeder Teresa uit de veertigdagentijdkalender 2021. Een prachtige kalender, dit jaar opnieuw uitgegeven door de landelijke PKN. De rode draad in deze kalender vormen de zeven werken van barmhartigheid. De veertigdagentijdkalender neemt u mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag staat er een Bijbeltekst in, een vraag om over na te denken of een oproep om iets te doen. Dit wordt afgewisseld met een vastentip, gedicht, citaten of een lied. Het is zeker de moeite waard om deze te bestellen. Dit kan gratis via de site van de landelijke PKN https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ en als wijkkerkenraad hebben wij ook een aantal exemplaren besteld. Als u via deze weg een exemplaar wilt hebben kunt u contact opnemen met Fetze Elgersma tel. 2881380 of email: f.elgersma1@chello.nl of Janny de Dreu tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com. Wij wensen u allen een gezegende tijd toe op weg naar Pasen.

De werkgroep pastoraat

Bedankt

Na in MCL een operatie te hebben ondergaan, kreeg ik een prachtig boeket bloemen van onze wijkgemeente. Daarvoor wil ik de “Oase” heel erg bedanken. Deze betrokkenheid heeft me goed gedaan. Dat geldt ook voor de vele telefoontjes die ik kreeg. Het gaat goed met mij en na het ‘wee’ begint nu het ‘wel’ en het herstel zal nu nog enkele weken duren. Met een hartelijke groet,

Marie Damstra – van der Veen

Overig nieuws

Huispaaskaarsen 2021

Omdat we vanwege Corona niet op de gebruikelijke wijze Huispaaskaarsen kunnen bestellen stellen we u in de gelegenheid om dit nu telefonisch of via e-mail te doen. U kunt uit de bijgevoegde afbeeldingen een keuze maken in verschillende maten. De prijzen zijn:
25 cm = € 20,50;
30 cm = € 27,00;
40 cm = € 33,75;
60 cm = €58,95.
U kunt uw bestelling tot uiterlijk 26 februari 2021 doorgeven bij dhr. Fetze Elgersma, Weideflora 26, tel. 2881380, e-mail: f.elgersma1@chello.nl.

Stopzetten online vieringen

Op het moment van schrijven van deze kopij hebben we opnieuw te maken met maatregelen die nog verder worden aangescherpt vanwege de Covid virus mutaties en dan met name de angst voor een nieuwe uitbreiding van het aantal besmettingen door de Engelse virusvariant.

De classis kwam donderdag 14 januari jl. met een schrijven waarin zij schreven over geconstateerde besmettingen die plaatsvonden bij de opname/uitzending van online viering rond de kerstdagen. In een rapportage van de expert werkgroep “Zingen in de kerk” is geadviseerd om alle zang en opnames van kerkdiensten te stoppen. Wij hebben de brief en het advies in het moderamen besproken en besloten om gehoor te geven aan het advies en daarmee onze online vieringen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zondag 17 januari jl. hebben we hierover een mededeling gedaan via de kerkomroep. De liturgie die al was opgesteld door de voorganger van deze zondag, mevrouw Ds. H. Post-Knol. Deze is te vinden op de website wwwkerkhuizumoost.nl.

Wij kijken met tevredenheid terug op de online vieringen in de advent en kersttijd en bij de start van het nieuwe jaar. Op zich is er prima samengewerkt met in achtneming van de maatregelen. Allen die in de afgelopen weken zich hebben ingezet voor deze online vieringen willen we bij deze bedanken. Samen blijven we vertrouwen en hopen op het bestrijden van het virus zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten o.a. in de Oase. Tot dat er weer een versoepeling van de maatregelen komt wensen we iedereen veel sterkte toe en hopen we dat we blijven omzien naar elkaar, ons verbonden blijven voelen met elkaar en kracht putten uit Gods liefde voor ons. Er zijn via de kerkomroep veel diensten te beluisteren en te bekijken o.a. de Kurioskerk. Tevens bevelen we van harte de kerkdienst aan welke wordt uitgezonden via Omrop Fryslân op zondagmorgen om 10 uur.

De wijkkerkenraad

Stilte

Het wordt nog stiller om ons heen, er wordt steeds meer op aangedrongen om onze fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken en ook het zingen in de diensten is niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden om toch contact te houden. Achter de schermen is er over en weer geregeld telefonisch contact en ook worden er af en toe wat bezoeken gebracht met inachtneming van de corona regels. Dit geldt misschien niet voor iedereen. Wij willen toch ook in deze tijd nog eens extra de aandacht vestigen op het pastoraal meldpunt mevr. S. Vellinga-Kuperus, tel. 06-33826822. Hebt U behoefte aan een gesprek of is er iets anders waar U een vraag over hebt, stel die gerust en geef het door aan het pastoraal meldpunt. Natuurlijk mag U ook altijd contact opnemen met uw wijkbezoeker of ouderling. Ook als U af en toe graag een telefoontje van iemand zou willen hebben, dan kunt U dit doorgeven. Laten wij zo in deze moeilijke periode om elkaar blijven denken. Houd moed, heb lief en laten wij vooral vertrouwen houden dat Gods Liefde met ons is ook in deze tijd.

Overleden

Op dinsdag 19 januari overleed in de leeftijd van 99 jaar mw. Margje Dijkstra-Wierda, sinds 26 augustus 2007 weduwe van Auke Dijkstra. Zij woonde, komend van Drachten, sinds april 2018 in Abbingahiem. Enkele ouderen zullen haar nog gekend hebben, want van 1946–1978 woonde ze met haar man en later gezin in Huizum en was toen lid van de Schranskerk-gemeente. Een in memoriam volgt in de volgende Geandewei.

De pastorale werkgroep

Giften

De penningmeester heeft een gift van € 100,00 en een gift van € 50,00 ontvangen van nn voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.

Bedankbericht 1

Er zijn veel onzekerheden waar we vandaag de dag mee te maken hebben. En hoe het de komende maanden zal gaan weten we niet. Ik kan jullie wel vertellen hoe het met mij de afgelopen twee maanden is gegaan. De spoedoperatie op 1 december aan de halslagader is volgens het boekje verlopen. Na een paar dagen mocht ik weer naar huis om verder op te knappen. En ik ben daar met liefde verzorgd en dat doet je goed. Dank voor alle kaartjes en bloemen en het kerstbrood die ik heb gekregen. Dat was hartverwarmend. Ik zat nu aan de kant van mogen ontvangen. Hartelijk dank voor jullie meeleven. Gistermorgen kreeg ik de uitslag dat de operatie het gewenste resultaat heeft gehad. En dan wordt het tijd om te kijken of je weer wat werkzaamheden kunt oppakken. Er is afgesproken dat ik weer inzetbaar ben, waar nodig. Dat zal in deze lockdown periode beperkt zijn tot crisispastoraat en telefonisch contact. Maar we hopen dat we over een tijdje weer meer ruimte krijgen. Voor eenieder veel sterkte en wijsheid en vooral omzien naar elkaar.

Ds. Siena Cnossen-Hoeksema

Bedankbericht 2

Na diverse keren uitstel, door o.a. corona en ziekte kwam 17 november jl. eindelijk het bericht uit Nijmegen dat mijn enkeloperatie door zou gaan. Het laatste jaar had ik veel pijn waardoor lopen nauwelijks haalbaar was ondanks zware pijnstillers. De operatie die bekend staat als bijzonder pijnlijk (het onderste spronggewicht moest worden vastgezet) was een succes en vanaf de operatiedag was ik zonder pijn. Onwerkelijk om zonder pijn te zijn. Daarna acht weken verblijf in Zorghotel De Hofwijck. In de afgelopen weken waren er nog regelmatig bezoeken aan de St. Maartenskliniek waar ik naar toe gereden werd door mijn zoon. Inmiddels ben ik weer thuis, heb ik loopgids en hoop ik in het voorjaar de revalidatieperiode af te ronden. Mijn kamer in de Hofwijck was zo gezellig mede door alle kaarten (meer dan 100), bloemen en telefoontjes. Ik heb weer gevoeld hoe goed het is om bij de wijkgemeente van de Oase te horen. Met spanning kijk ik zoals velen van U, naar het ogenblik dat we weer samen mogen komen. Iedereen bedankt en een hartelijke groet,

Margo Ozinga-Kottier

Bedankbericht 3

Het afgelopen half jaar ben ik ziek geweest en heb ik een periode in Nieuw Mellens verbleven. Vanuit de (wijk-)gemeente heb ik veel belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen gehad. Dat heeft me erg goed gedaan en heb ik zeer gewaardeerd. Zeer veel dank daarvoor!

Hartelijke groet,

mevr. S.B. Wijma-de Boer

Onlinevieringen

Het moderamen van onze wijkgemeente heeft ervoor gekozen op advies van de classis om de onlinevieringen met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Er is donderdagavond 13 januari een coronabrief van de Classis binnengekomen met aanbevelingen. Een van de aanbevelingen was om het zingen nu volledig te stoppen omdat is gebleken dat ook het zingen door slechts enkele gemeenteleden tot Corona besmettingen kan leiden.

In een advies van een expert werkgroep “Zingen in de kerk” aan de classis is geadviseerd om alle zang en opnames van kerkdiensten te stoppen.

Het uitzenden van een kerkdienst zonder zang maakt onze onlinediensten wel erg sober en er is een goed aanbod van mooie vieringen waar u gemakkelijk op af kunt stemmen. Naast de zangers zijn er natuurlijk de Predikant, ambtsdragers lector en organist en koster die medewerking aan de dienst verlenen. Wij willen hun veiligheid garanderen ook vanwege de extra zorg die is ontstaan door het versterkte besmettingsgevaar met virusmutanten. Wij hebben gemeend het advies van de classis over te nemen. Wij kijken met tevredenheid terug op de online vieringen in de advent en kersttijd en bij de start van het nieuwe jaar. Op zich is er prima samengewerkt met in achtneming van de maatregelen. Allen die in de afgelopen weken zich hebben ingezet voor deze online vieringen willen we bij deze bedanken. Samen blijven we vertrouwen en hopen op het bestrijden van het virus zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten o.a. hier in de Oase. Tot dat er weer een versoepeling van de maatregelen komt wensen we iedereen veel sterkte toe en hopen we dat we blijven omzien naar elkaar, ons verbonden blijven voelen met elkaar en kracht putten uit Gods liefde voor ons. Van harte bevelen we de kerkdienst aan welke wordt uitgezonden via Omrop Fryslân op zondagmorgen om 10 uur.

Mededeling van de diaconie:

De bloemen gaan zondag 17 janauri naar Mevr. Oppers-de Vries in Abbingahiem. Deze zijn inmiddels bezorgd. Ook de komende zondagen zullen er door de bloemengroep bloemen worden bezorgd. De namen van degenen waar ze naar toe zijn gegaan worden gepubliceerd in de Geandewei.

Omdat er geen collecte kan worden gehouden vragen we uw bijdrage voor diaconie en kerk over te maken op de bankrekeningen welk vermeld staan in Geandewei en op de contacpagina of de pagina van de diaconie.

Bij de diensten

Zondag 17 januari zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.
Zondag 24 januari zal Ds. A. Terlouw uit Dronrijp voorgaan.

Nadat we op 20 december jl. de eerste online vering hebben gehouden in deze nieuwe lock down periode met strenge maatregelen kunnen we constateren dat de onlinediensten goed verlopen. Na een mooie viering op 1e kerstdag zijn we inmiddels ook het nieuwe jaar al gestart met een aantal online vieringen. Voorlopig blijven we hier mee verder gaan totdat er weer verruimende maatregelen worden afgekondigd. Nu de vaccinatie gestart is breekt er een periode van hoop aan met ook een perspectief dat we het virus kunnen bestrijden ook al zal dit nog wel enige maanden duren, waarbij we moeten blijven volhouden. In dat kader goed om de laatste regels aan te halen uit het mooie gedicht: “Er zal een ster zijn” wat u heeft ontvangen als kerst en nieuwjaarsgroet:

Er zal een ster zijn, naar een oud verhaal die zegt: “Houd moed, heb lief en wees niet bang, God is met ons, al duurt het nog zo lang!”

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is intussen enkele malen bijeen geweest, uiteraard met inachtneming van de Coronavoorschriften en wel op 25 november 2020, 9 december 2020 en 6 januari 2021. Van het mobiliteitsbureau van de PKN is een lijst met 13 namen van beroepbare predikanten ontvangen, die in het profiel van onze wijkgemeente passen.  Met deze namen zijn we aan de slag gegaan en hebben de eerste vijf gehoord. Nu is dat ‘horen’ anders dan vroeger gebeurde. Dat zal door de Corona wel duidelijk zijn. De huidige digitale middelen zijn ons daarbij behulpzaam. Binnenkort zullen opnieuw enkele mogelijk passende predikanten worden gehoord. Verder staat nog een trainingsprogramma van de PKN op het programma, wat vooreerst even wordt verschoven, ook al weer door Corona. De commissie hoopt over enkele weken weer bij elkaar te komen. Na het afronden van een paar noodzakelijke formaliteiten bij de PKN en mogelijk ook intern, zal een advertentie worden geplaatst in een paar bladen. De samenstelling van de beroepingscommissie is als volgt: dhr. C. de Dreu (voorzitter), dhr. M. Braam (secretaris), dhr. H. de Goede, dhr. L. Bouma, mw. S. Elgersma, mw. J. Wiebenga en dhr. A.K. Damstra. Tot slot nog dit, mocht u suggestie hebben voor een predikant, waarvan u denkt dat die geschikt is voor onze wijkgemeente dan zullen wij die graag in onze afwegingen meenemen. U kunt namen doorgeven aan dhr. M. Braam, telefoon 06-30275976 of e-mail miljenkobraam@hetnet.nl.

A.K. Damstra

Van de Beroepingscommissie

Beste gemeenteleden uit Huizum-Oost! Vanaf medio december 2020 is de beroepingscommissie in onze wijkgemeente actief. We hebben kennis gemaakt met elkaar, we hebben de nodige stukken doorgelezen en hebben ook de eerste namen genoemd van potentiële te benaderen predikanten voor Huizum-Oost. Mocht u, als lid van onze gemeente, nog namen hebben van predikanten die u graag onder de aandacht van de beroepingscommissie zou willen brengen, dan kun u mij mailen hierover. Mijn mailadres, als secretaris van de beroepingscommissie, is: miljenkobraam@hetnet.nl maar u kunt me ook altijd in de avonduren bellen: 06-30275976. Schroom niet, als u denkt: “Die predikant zou wel eens bij ons in de Oase passen!” Ik hoop wellicht van u te horen. Met een hartelijke groet, namens de beroepingscommissie Huizum-Oost,

Miljenko Braam

Pastoraat

2021, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar met nieuwe kansen, mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, want er kan nog niet zoveel. Diverse activiteiten staan nog op een laag pitje, op de lange termijn iets plannen is nog lastig. Steeds opnieuw is het bekijken wat er mogelijk is. Ieder van ons zal met gemengde gevoelens het nieuwe jaar ingaan. Gevoelens van angst en onzekerheid zullen zeker een rol spelen, maar laten wij ook hoop en vertrouwen houden. Laten wij vooral elkaar niet vergeten en blijven omzien naar elkaar. Wat is het mooi, dat er tegenwoordig zoveel mogelijk is door de techniek. Wij willen ook nog even terugblikken: veel mensen zijn in de weken voor de kerst verrast met bloemen of een kerststuk. Vooral in de maand december hebben wij gemeend hier wat extra aandacht aan te moeten geven en wij willen dan ook de bloemengroep hartelijk bedanken voor hun extra inzet hiervoor.

Alle vrijwilligers hebben een lekkere kerstattentie gehad, want zonder het werk van de vele vrijwilligers kunnen wij niet. Jammer genoeg kon de jaarlijkse bedankavond voor de vrijwilligers niet doorgaan en als wijkkerkenraad wilden wij hier toch wel even bij stil staan.

Alle 70-plussers hebben een mooie kerstkaart en een Open Deur met mooie verhalen en gedichten ontvangen als kerstgroet nu wij niet naar de kerk kunnen.

Op een paar woensdagmiddagen was er gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Een aantal mensen hebben daar gebruik van gemaakt.

Wij hebben overwogen om dit in januari door te zetten, maar aangezien de situatie met de corona nog zorgelijk is hebben wij besloten hier nog even mee te wachten.

Nu het vaccineren is begonnen geeft dit weer moed voor een toekomst met minder afstand en dat wij elkaar weer kunnen  ontmoeten op een normale manier.

Als afsluiting de mooie woorden van Dietrich Bonhoeffer als bemoediging voor het nieuwe jaar. Hij heeft deze opgeschreven in de meest donkere periode in zijn leven.

           Door goede machten trouw en stil omgeven,

           behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

           zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven

           en met u ingaan in het nieuwe jaar.

           In goede machten liefderijk geborgen

           verwachten wij getroost wat komen mag.

            God is met ons des avonds en des morgens,

            is zeker met ons elke nieuwe dag.

Namens de pastorale werkgroep.

Wij gedenken

Anje Zijlema (11-06-1934, Engwierum – 28-12-2020, Leeuwarden)

Op maandag 28 december overleed Anje Zijlema, in de leeftijd van 86 jaar. Lieve (schoon)moeder van Christiaan de Jong-Diaz en Thomas Diaz-de Jong, en moeder van Martinus, maar hij mocht slechts 5 jaar oud worden.

Anje heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze is geboren in Engwierum, en als oudste van de kinderen in een domineesgezin verloor ze op jonge leeftijd haar moeder. Zij, haar zusters en broer konden niet thuis blijven, ieder op zich kwam in een pleeggezin. Vader, die hertrouwde, overleed later ook onverwachts, ook niet oud. Bij volwassen worden zochten de kinderen elkaar weer op, en Anje speelde daarin een belangrijke rol, en ze bleven een warm contact met elkaar houden.

Zelf ging Anje de verpleging in, de interne opleiding in verschillende ziekenhuizen, en werd o.a. later nachthoofd in het Diakonessenhuis.

Ze trouwde in Leeuwarden, haar man was persfotograaf van de L.C., maar het huwelijk hield geen stand. Een kind verliezen en samen verdriet kunnen delen is extreem moeilijk, en eigen wegen werden gegaan. Chris ging op jonge leeftijd studeren in Rotterdam en kreeg daar zijn leven en bleef daar in de omgeving wonen en werken.

Anje ervoer en wist dat haar leven bestond uit veel afscheid nemen.

Ze bleef met heel veel liefde haar werk doen, was een geliefde zuster en collega, betrokken moeder en oudste zus. En met enkele vriendinnen had ze een nauw contact, al bleef ze ‘op haar eigen afstand’ en was het huis op de Hoornbloem 21 haar veilige plaats.

Ze vond haar geloof (terug) in de gemeente van de Oase. Daar voelde ze zich geborgen, met lieve mensen om haar heen en waar ze deelnam aan meditatiegroep, stiltegroep, leesgroep, bibliodrama en later ook de eetgroep en de koffieochtenden. En op zondag trouw naar de kerk, op dezelfde plaats, naast Neel. Geloof en liefde. Ja, ‘dankbaar voor het leven wat ze heeft mogen vieren’, kon op de rouwkaart staan, naast ‘de kracht zit in de liefde’.

Innemend en open naar buiten toe wie haar ontmoette, haar eigen vertrouwdheid en ingetogenheid thuis .Zo verdrietig dat in deze ‘corona’-tijd, in een opgedrongen beslotenheid waar elkaar opzoeken toch moeilijk was, Chris en Thomas niet meer bij leven afscheid van moeder konden nemen, bij haar plotselinge opname en overlijden in het MCL.

Op dinsdag 5 januari namen we in een dienst in de Noorderhof in kleine kring afscheid.

Een vriendin, een nicht en Chris spraken lieve, warme woorden, er werden liederen gehoord, ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’, Psalm 23 gelezen en woorden van troost en nabijheid.

Op de Noorderbegraafplaats gaven we haar uit handen en vertrouwden haar toe aan Gods herderlijke zorg en liefde. We zullen haar missen en bidden voor wie achterblijven, de kinderen, de naaste familie en vrienden, om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma