De bloemen en groeten vanuit de Oase

Alweer hebben we op zondag van een mooi boeket bloemen kunnen genieten in de Oase, wat na de viering werd gebracht aan gemeenteleden, als een groet en bemoediging vanuit onze kerkelijke gemeente.

Op 26 september werd de familie van der Veen deze bemoediging

En op 3 oktober mocht mevr. Pels-van der Pol het boeket ontvangen.

                                                                                              De Bloemengroep

Herfstvakantie

Binnenkort is het herfstvakantie en daarom ben ik vanaf 16 t/m 21 oktober afwezig. Als u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met Siska Vellinga, ons pastoraal aanspreekpunt (tel.06-33826822.)

Op zondag 24 oktober hoop ik weer in de dienst present te zijn. Wij lezen dan verder in het evangelie naar Johannes. Dit keer komt hoofdstuk 8: 21-36 aan bod. Het thema van Kind en Zondag is “Vrij zijn”.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie-inloopochtenden:

Vandaag heb ik zin in een kopje gezelligheid,
een lepeltje liefde, twee klontjes vriendschap
en een gevuld geluk.

Nafiss Nia

Met bovenstaande mooie woorden van Nafiss Nia op een servetje willen wij u van harte uitnodigen voor de koffie-inloopochtend op woensdagmorgen 20 oktober vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. De eerstvolgende koffie-inloopochtend daarna is op woensdagmorgen 3 november.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Serie Bibliodrama

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. We gaan onze geloofsweg leggen naast de geloofsweg van Ruth. Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Data: woensdag 27 oktober, woensdag 24 november en woensdag 15 december 2021

Plaats: de Oase, Weideflora 142

Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87  

In memoriam Itte Volberda

Op woensdag 29 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Itte Volberda in de leeftijd van 105 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Abbingahiem.

Itte is geboren op 19 april 1916 te Woudsend. Haar vader werd later boer in Hemelum. In de crisisjaren moesten ze de boerderij opgeven en werd haar vader boerenarbeider. Ze zijn meerdere keren verhuisd als er in mei weer een nieuwe plek bij een boer werd gezocht. Itte moest ook al jong bij de boer wonen en werken. En ze werd al jong geconfronteerd met verdriet toen haar oudere broer op 12-jarige leeftijd overleed.

Itte werd het dorpsleven en het boerenleven zat en koos voor een baan als dienstmeisje in Leeuwarden. 

Ze leerde daar haar eerste man kennen Theunis Runia. Ze trouwden en woonden eerst bij andere mensen in, en later woonden ze lang in de Delistraat. Ze kregen samen twee kinderen, Aagje en Leendert.

Op 38-jarige leeftijd is Theunis overleden. De kinderen waren nog heel klein en Itte moest alleen verder. Er waren toen ook geen goede voorzieningen.

Later leerde Itte haar tweede man kennen en samen kregen zij een dochter Gerda.

Helaas is later het huwelijk gestrand, dat was een moeilijke tijd voor haar.

De kinderen herinneren zich hun moeder als een zorgzame en liefhebbende moeder. Bij de uitvaartplechtigheid hebben zij alle drie ook zo hun liefdevolle herinneringen met ons gedeeld.  De klein en achterkleinkinderen deelden ook hun mooie herinneringen met ons.

Itte was een harde werker en had een hoog levenstempo. Ze hield ervan dat alles schoon en netjes was. Ze liet zich niet gemakkelijk kennen en was soms een binnenvetter. Praten over gevoelens vond ze moeilijk.

Ze was een moeder en oma die creatief was. Ze kon goed koken en kleren maken en tot op hoge leeftijd bleef zij actief.

Vanaf 2006 woonde ze in Abbingahiem. De laatste jaren moest ze steeds meer inleveren en de coronacrisis was ingrijpend voor haar, maar ze hield nog volop van het leven. Ze las de krant en boeken. Ze bleef genieten van het leven.

Itte is vele jaren betrokken geweest bij de Koepelkerk in Leeuwarden. Vroeger ging ze met de kinderen twee keer op een zondag naar de kerk. Het deed haar veel verdriet toen de kerk niet meer gebruikt werd.

Op 29 september is zij van ons heengegaan.

Op dinsdag 5 oktober is de uitvaartplechtigheid gehouden in de Noorderhof. Wij stonden stil bij een woorden uit Psalm 91 en een gedicht van Nel Benschop:

Nu mag je rustig in Gods
schaduw overnachten.
Zijn liefde dekt je veilig toe.

Wij mogen in tijd en eeuwigheid geborgenheid vinden bij God. In dat geloof hebben wij Itte Volberda uit handen gegeven.

Mogen de kinderen, klein en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder, oma en oma-oma verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Betanke

No, nei Rinus syn sikehûs opname, wolle wy graach eltsenien betankje foar alle belangstelling, besiken, blommen en kaarten fanút de Oase gemeente.

Wy binne der troch oandien.

Tige hertlik bedankt allegearre.

Troch al jim meilibjen fiele wy Gods earm om ús hinne.

Foar elts in freonlike groet,

Rinus en Martsen v.d. Meulen

Actuele berichten

Terugblik startzondag

Op 19 september mochten wij samen de startzondag vieren. Wij stonden stil bij het landelijke thema “Van U is de toekomst”.

In de dienst maakten wij ook zichtbaar dat veel vrijwilligers “een steentje bijdragen” aan de opbouw van de gemeente. Namens verschillende groepen binnen onze gemeente werd er een steentje in een muur gelegd. Het waren stenen van verschillende kleuren, omdat onze gemeente ook een veelkleurige gemeente wil zijn, waar ook iedereen een plek mag hebben. Wij bouwen samen een muur van beschutting en geborgenheid, maar nooit een muur om uit te sluiten en buiten te sluiten. Iedereen is welkom achter die muur. Een muur die altijd het venster naar de wereld openhoudt.

Ook de kinderen van de kindernevendienst legden kleinere steentjes.

Er stonden prachtige zinnen op de stenen. Een paar opmerkingen op de stenen  geef ik ( in een vrije bewerking) door:

Het startsein voor samen vieren

Faciliteren (College van kerkrentmeesters)

Handen uit de mouwen, tijd voor actie, er moet veel gebeuren

Help ons… zonder ambtsdragers geen pastoraat

Helpen waar geen helper is/delen en dienen

Met de kinderen in de kerk samen jong van geest.

De veelkleurige verbeeldingskracht van bloemen

Wij geven “Ruimte” om te groeien naar de Toekomst

Omzien naar elkaar/ Liefde, aandacht en een luisterend oor

Muziek om woorden te laten bezinken in het innerlijk van de mens

Vorming en toerusting, bezinning, inspiratie, dialoog, verdieping, geloofsbeleving

Liefde, hoop, vrede, lachen, samen

Groei in het denken, bloei in het doen

Stil is ruimte voor God, mezelf en de ander

Het woord God horen, en nadenken over hoe we dat kunnen betrekken op ons dagelijks leven.

Met al die ingrediënten mogen wij samen doorbouwen aan onze gemeente.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 3 oktober mogen wij samen de Maaltijd van de Heer vieren. Voor mij de eerste keer in de Oase. Op het rooster van Kind op Zondag staat de lezing uit Johannes 8: 1-11. In dit gedeelte spreekt Jezus de bekende woorden uit: “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”.  In Woord en sacrament mogen wij deze woorden vieren en tot ons laten komen.

Ds. Anne Henk Boschma

Corona Nieuws voor de komende vieringen op zondag

Vanwege de aangekondigde versoepelingen was er opnieuw een classisbrief op 21 september. Kern van de berichtgeving is dat we meer ruimte krijgen maar ons wordt gevraagd om elkaar ruimte te geven.  Op de website zullen we de volledige brief publiceren maar wij blijven onze kerkdiensten zo organiseren zoals we dat de laatste maanden ook gedaan hebben. Daarmee willen we nog steeds elkaar ruimte geven zoals gevraagd wordt.

Er is geen corona pas nodig maar we blijven de komende week nog wel bij binnenkomst registreren. Voor specifieke vragen of wensen kunt u altijd contact opnemen met de scriba zodat we kunnen kijken hoe we het voor u zo kunnen organiseren dat het zo veilig mogelijk voelt.

Het moderamen.

Samen hoopvol verder

In maart 2020 werd ons land “overvallen” door de coronacrisis. Wij werden plotseling geconfronteerd met hele nieuwe vragen en het sociale en kerkelijk leven kwam abrupt tot stilstand. Dat had ingrijpende gevolgen voor mensen en de hele maatschappij. Sommigen mensen werden zelf ziek of moesten afscheid van een naaste nemen. Anderen voelden de pijn van het sociale isolement. Weer anderen maakten zich zorgen om hun werk of bedrijf.

Voor het eerst in vele eeuwen konden de kerken geen diensten beleggen.

Inmiddels gaat de maatschappij weer voorzichtig open en kunnen kerkelijke activiteiten weer van start gaan. Maar de effecten van de afgelopen periode zijn duidelijk voelbaar.

Als Commissie Vorming en Toerusting van de Agneskerk en De Oase willen wij  een herstart maken. Wij willen een gezamenlijke avond beleggen rondom het thema “Samen hoopvol verder”.

Op deze avond willen wij verkennen wat de coronacrisis met ons heeft gedaan, maar ook zoeken wij samen naar hoop.

Het gaat in die avond om elkaar te ontmoeten en onze ervaringen te delen.

Ds. Anne Henk Boschma zal een korte inleiding houden op het thema en daarna gaan wij samen in gesprek.

U bent van harte welkom op woensdag 13 oktober om 19.30 uur in de Oase. De avond is uiterlijk 21.30 uur afgelopen.

Graag tot ziens,

Commissie Vorming en toerusting

Goutum en Huizum-Oost

Meditatiebijeenkomst

Op woensdag 6 oktober zal er weer een meditatiebijeenkomst gehouden worden.

Deze keer op een ander tijdstip en een andere ruimte.

Je bent welkom om 16.30u in de Vijverzaal

Het thema is HOOP EN VERTROUWEN.

Wil je vast nadenken over wat voor jou hoop en/of vertrouwen symboliseert?

En wil je een pen meenemen.

Het voorbereidingsgroepje Anna Trijnie en Helma

Voor info en aanmelden dhfeenstra@kpnplanet.nl of 0622607679

Koffie/thee-inloopochtenden in oktober.

In oktober staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die gezellig een kopje koffie/thee wil komen drinken en een praatje maken op de woensdagen 6 en 20 oktober. Het is fijn, dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten. U bent welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Startactiviteit voor kinderen, ouders en jongeren

Ik wil jullie alvast een vooraankondiging doen om te kijken of het in de agenda past.

Op zaterdag 9 oktober willen wij in het begin van de middag vertrekken naar Aqua Zoo. Het is een mooie ontspannende manier om elkaar te leren kennen. Na ons uitstapje gaan wij samen in de kerk pannenkoeken eten.

De praktische informatie volgt zo snel mogelijk. U/jij kunt je opgeven bij Janny (dreudec@gmail.com) of bij mij (ah.boschma@hetnet.nl).

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij denken ook aan allen die wij hier niet met name noemen, maar die thuis ziekte of zorg hebben. Veel sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROETEN

Ook in september hebben de leden van de bloemengroep weer bloemen vanuit de Oase mogen brengen naar enkele gemeenteleden als een warme groet en een blijk van medeleven. Op 5 september werd de familie Berg verrast. Op 12 september mocht Mies Koster de bloemen uit de kerk ontvangen. Op startzondag 19 september ging het veelkleurige boeket naar Wietske en Cees Boxman.

 De Bloemengroep

Bedank bericht voor de bloemen

Op zondag 12 september ben ik blij verrast met
de fleurige en kleurige bos bloemen van de Oase gemeente,
en ik wil graag …dank jullie wel …zeggen…
Cor en Tine Reitsma kwamen het brengen en het was heel fijn om
weer eens gemeenteleden te zien en te spreken!!!!
Groeten van Mies Koster

In memoriam Maartje van der Veer-Wassenaar

(Minnertsga, 16 maart 1930 – Leeuwarden, 10 augustus 2021)

Op dinsdag 10 augustus overleed in de leeftijd van 91 jaar Maartje Wassenaar, sinds 22 maart 2017 weduwe van Douwe van der Veer. Zij zijn 64 jaar getrouwd geweest en hen werden 4 kinderen toevertrouwd en later kleinkinderen. Eén zoon, Willem, overleed en met het zo hier opschrijven ben je stil en zeg je ook dat naast heel veel moois er ook verdriet is geweest in het gezin, bij de ouders, bij Maartje. Een hoge leeftijd, heel veel goeds is er te vertellen, maar daarbij ook veel verdriet.

Op de rouwkaart geven de kinderen en kleinkinderen aan hun liefde voor moeder en oma, in hun dank voor door haar gegeven liefde en zorg.

Geboren in Minnertsga, waar zij de oudste dochter was in een gezin met 7 kinderen. Al vroeg, door werk, kwamen zij te wonen in Leeuwarden. Daar ontmoette zij Douwe, die als militair (chauffeur) werkte op de vliegbasis. Op verschillende plaatsen hebben ze in de stad gewoond, o.a. op de Weideflora. Bij ziekte van beiden, na een mooie tijd in het St. Anthony Gasthuis, werden ze nog een tijdje verpleegd in De Batting in Harlingen, waar Douwe overleed. Daarna kwam er voor Maartje plaats in Erasmus.

In ouderdom, doofheid en slechte ogen, naast de lange ‘corona’-tijd, was het voor haar niet gemakkelijk meer zich echt daar thuis te geraken, maar haken en breien, een grote liefhebberij, en een e-reader vulden de tijd.

Een gelovige vrouw, in haar jongere jaren was er ook even de wens heilsoldaat te worden.

In Erasmus werd ze trouw bezocht door de wijkpost van Huizum-Oost.

Op maandag 16 augustus namen we afscheid van haar in een dienst in het crematorium in Goutum.

Er werden mooie herinneringen opgehaald, we waren dankbaar voor wie ze mocht zijn en we hoorden vertrouwde liederen en overdachten 1 Korintiërs 13, liederen en het Bijbelgedeelte die ze zelf nog had uitgezocht. En zo konden we haar toevertrouwen aan Gods liefde en hoorden we troost voor wie achterblijven.

ds. Douwe Posthuma

In memoriam Gerda Johanna de Boer

Op dinsdag 7 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Gerda Johanna de Boer in de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde in Erasmushiem (14).

Gerda is op 13 november 1940 in Leeuwarden geboren. Haar ouders kwamen uit Maastricht en zij voelde zich altijd nog verbonden met Limburg. Als kind kreeg ze al te maken met ziekte en zorg; ze kreeg suikerziekte. In die tijd had dat grote consequenties in wat en hoeveel zij mocht eten. Ze moest omgaan met beperkingen en had daardoor geen onbezorgde jeugd. Haar ziekte is haar leven lang een schaduw over haar leven geweest en was bijna met haar identiteit verbonden.

Ze trouwde en mocht twee kinderen krijgen. Ze was dankbaar dat dit, ondanks haar gezondheidsproblemen, allemaal goed ging. Het was voor haar een gelukkige periode in haar leven. Maar helaas liep het huwelijk stuk en de scheiding trok diepe sporen in haar leven en heeft haar veel verdriet en zorg gegeven.

In die tijd kreeg ze veel steun van de kerk. Ze was verbonden met de Adelaarskerk en voelde zich daar heel erg thuis. Ze was ook actief in vrijwilligerswerk.

Gerda was ook dol op dieren. Voor haar was haar hond een waardevolle en een prachtige afleiding.

De kleinkinderen vertelden dat ze graag bij oma kwamen logeren, omdat oma altijd met hen meespeelde en creatieve dingen bedacht. Kostbare herinneringen om mee te nemen.

De laatste jaren werd haar gezondheid steeds kwetsbaarder en moest zij steeds meer inleveren. De wereld om haar heen werd kleiner en ze had vaak pijn. Als ze dan in de nacht wakker lag zong ze liederen en dan voelde alles weer wat lichter. Ze zong dan graag het lied “Wat de toekomst brenge moge”. De liederen tilden haar op en gaven moed.

Het geloof was voor Gerda een bron van kracht en troost dat onlosmakelijk bij haar leven hoorde.  Op dinsdag 7 september is zij nog onverwacht van ons heengegaan.

Op maandag 13 september is de uitvaarplechtigheid gehouden in Andringastate te Marssum. Gerda had zelf ook aangegeven welke liederen en lezingen wij moesten gebruiken bij haar afscheid.

 Wij stonden stil bij de woorden van Psalm 23 “De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets”. In dat geloof hebben wij Gerda Johanna de Boer uit handen gegeven in de handen van de Goede Herder.

Mogen de kinderen en kleinkinderen zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Verzoek Stichting Present

De stichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden vanwege vertrek van enkele zittende bestuursleden. De stichting Present is een actieve vrijwilligersorganisatie die een beweging op gang wil brengen waarin ieder het vanzelfsprekend vindt om zich in te zetten voor een ander. Zij wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hiermee kunnen worden geholpen. Vrijwilligers worden gekoppeld aan hulpvragers. 

Meer info bij P. Kooistra, 0582880038 of kijk op de website: www.stichtingpresent.nl/leeuwarden.

Malawi Werkgroep: Bazaar, Corona en Oud papier

Bazaar

Helaas hebben wij de bazaar afgelopen maart weer af moeten blazen, vanwege de corona maatregelen. Als nieuwe datum is toen 8 oktober gekozen, in de veronderstelling dat de corona dan wel onder controle was. Dat blijkt niet zo te zijn. Het is ook niet zeker, dat wij een vergunning van de gemeente Leeuwarden krijgen. Aangezien de voorbereiding een paar maanden kost hebben wij moeten besluiten de bazaar niet door te laten gaan. En nu maar hopen dat het op de 2e zaterdag in maart 2022 wel lukt.

Oud papier

De gemeente Leeuwarden kwam een jaar geleden met de mededeling dat het oud papier ophalen in de huidige vorm zou stoppen. Het zou voordeliger zijn dat Omrin dit zelf zou gaan doen. De organisaties die nu met Omrin het papier ophalen zouden hun vergoeding kunnen behouden en daarvoor vervangende werkzaamheden moeten doen. Welke werkzaamheden dit warden was onduidelijk.Tegen deze mededeling/ voorgenomen besluit is bezwaar gemaakt. Met de andere “ophaalorganisaties” en met een aantal fracties in de Raad van de gemeente Leeuwarden is contact opgenomen om dit voorgenomen besluit te keren.

Het blijkt de gemeente tot nu toe niet te lukken om vervangende werkzaamheden te vinden en daarom blijft tot eind 2022 alles bij het oude.

De ophaalploeg wil graag aanvulling; wie wil ons ongeveer drie uur per 2 maanden helpen? Opgave of vragen bij ondergetekende.

Ziekenhuis

We kregen het bericht dat binnenkort opnieuw een Nederlands dokter gaat werken in het ziekenhuis. Ze vertrekt halverwege oktober naar Malawi. Voordat ze vertrekt hoopt Henriëtte nog persoonlijk kennis met haar te maken.

Het was de afgelopen tijd heel druk in het ziekenhuis, ze hebben net weer een corona piek achter de rug. Die piek is gelukkig niet vergelijkbaar met Nederland want een grote toestroom van corona patiënten had het ziekenhuis niet aan gekund. Gelukkig is het personeel wel gevaccineerd; helaas is ongeveer 2% van de bevolking volledig gevaccineerd.

Steun

Wij kunnen uw steun goed gebruiken nu de inkomsten een stuk lager zijn (zo)  zonder bazaar. U kunt uw bijdrage storten op rek. nr. NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden – Huizum; t.a.v. Malawi werkgroep.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Malawi werkgroep,

Pieter Kooistra voorzitter.

Actuele berichten

In memoriam Mina Jeannette van Dijk-Boorsma

Op 20 augustus is van ons heengegaan Mina Jeannette van Dijk-Boorsma in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde in Erasmushiem. Zij was sinds 13 maart 2010 weduwe van Andries van Dijk.

Mina is op 4 juni 1926 in Schettens geboren als dochter van Jan en Hiltje Boorsma. Zij was de tweede van zes kinderen.

Al jong verhuisde zij naar Twijzelerheide waar ze opgroeide.

Na de lagere school en huishoudschool kreeg zij werk in een bontwinkel. Ze reisde elke dag met de trein naar haar werk. Zo ontmoette zij Andries van Dijk die bij de NS werkte als loketmedewerker. Andries wachtte elke avond op haar om samen met de trein te reizen.

Na 5 jaar zijn ze getrouwd. Helaas kregen Andries en Mina geen kinderen. Dat was een groot en blijvend verdriet voor haar. Ze genoot van de nabijheid van de kinderen van de familie en dat gaf met sommigen een speciale band.

Andries en Mina hebben heel lang genoten van watersport. Ze hebben verschillende boten gehad, totdat het door de gezondheidssituatie van Andries niet meer ging.

Mina had een sterke betrokkenheid bij mensen die zorg nodig hadden. Ze heeft op haar eigen bescheiden manier heel veel gezinnen geholpen. Ze was sociaal bewogen.

Ze kon ook intens genieten van het leven. Door haar omgeving werd zij ervaren als een lieve, vrolijke en betrokken vrouw, die veel liefde en warmte gaf.

Op 13 maart 2010 overleed Andries en moest zij alleen verder.

Ze verhuisde van het Lenteklokje naar Erasmushiem, waar zij met plezier gewoond heeft.

De vader van Mina was Hervormd, maar niet iedereen in het gezin was kerkelijk actief. Mina koos daar wel bewust voor. Op 22 maart 1959 deed ze belijdenis en werd ze gedoopt in de Westerkerk te Leeuwarden. Een bijzonder moment waar ze altijd met dankbaarheid aan terug dacht.  Het geloof in God was en bleef voor haar een bron van kracht en inspiratie.

Op woensdag 25 augustus werd de uitvaartplechtigheid gehouden in het crematorium in Goutum. Wij stonden samen stil bij de woorden boven de rouwkaart uit Psalm 119: 105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.  In het licht van Gods liefde mogen wij leven en worden wij omgeven ook als wij gestorven zijn. In dat vertrouwen hebben wij afscheid van Mina Jeannette van Dijk-Boorsma genomen.

Mogen de naasten zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Ik heb een lange lijst van namen waar ik  zo snel als mogelijk is, langs wil gaan. Als u mij graag wilt spreken, schroom dan nooit om even te bellen of op een andere manier contact met mij op te nemen.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen, wat na de Viering door de bloemengroep bij een gemeentelid gebracht, om te laten weten dat er aan hem en/of haar gedacht wordt.

Op zondag 15 augustus kreeg Margo Ozinga een mooi boeket hortensia’s.

Op zondag 22 augustus waren de bloemen voor de familie Veldhorst.

En op de laatste zondag van augustus werd dhr. van der Meulen verrast met een bloemetje.

De bloemengroep

Koffie/thee-inloopochtenden:

U bent weer van harte welkom bij de koffie/thee-inloopochtenden. Op verzoek van de mensen blijft voorlopig ook de tweede koffiemorgen in de maand doorgaan op de derde woensdagmorgen in de maand. De eerstvolgende data zijn 15 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Loop gerust eens even binnen en kent u iemand die belangstelling heeft, neem hem of haar een keertje mee.

Contact: Janny de Dreu, tel 2802387 of email dreudec@gmail.com

Een prachtige werkkamer. Bedankt!

Op zondag 15 juli mocht ik voor het eerst in een “gewone” dienst voorgaan. Na de dienst nam ouderling-kerkrentmeester Ad Halma namens de kerkenraad het woord. Het was het startschot voor de opening van mijn werkkamer.  Ik had bij de beroepingsprocedure gevraagd of er in de kerk een plekje is waar ik kan werken. Een groep vrijwilligers (Sjoerd en Rennie, Eddy en Corrie) hebben actie ondernomen en hebben zaal C omgetoverd tot een prachtige werkplek.

Uit handen van Sjoerd mocht ik de sleutel van de werkkamer ontvangen en mocht ik zaal C openen. Wat  ik zag overtrof verre mijn verwachting. Het is zo mooi geworden. Een prachtige plek om in alle rust te werken, maar ook om mensen te ontvangen en met groepen te overleggen. Ik was sprakeloos. Gemeente, kerkenraad, Sjoerd, Rennie, Eddy en Corrie heel erg bedankt voor deze prachtige plek. Aan de muren hangen schitterende schilderijen van Henk Breur (bedankt). Het geheel heeft een prachtige uitstraling.

Na de dienst konden alle gemeenteleden even een kijkje nemen. Volgens mij was iedereen onder de indruk van het prachtige resultaat. Het mooiste vond ik nog dat verschillende gemeenteleden mij vertelden dat deze kamer een mooi beeld van nabijheid weergeeft. Ik ben als pastor meteen te vinden in de kerk. Een vertrouwde plek voor gemeenteleden en, naar ik hoop, zonder drempels, waar mensen zich welkom mogen weten. Ik hoop van harte dat het zo ervaren wordt. Door de week (uitgezonderd op dinsdag) ben ik regelmatig in de kerk aanwezig. Natuurlijk ben ik ook vaak op bezoek. Dus als u mij wilt spreken is het daarom handig om even een afspraak te maken via mijn mobiele nummer (06-42381409).

Voelt u zich welkom,

Ds. Anne Henk Boschma

Startzondag

Op zondag 19 september mogen wij onze Startzondag vieren. Gelukkig kunnen wij weer voorzichtig starten met allerlei activiteiten en komt het kerkelijk leven weer op gang na een ingrijpende coronacrisis.

In de dienst zullen wij stilstaan bij het landelijke thema “Van U is de toekomst”. Ik heb daar in De Ruimte al wat over geschreven. Er zal in de dienst ook aandacht zijn voor de kinderen van de nevendienst.

En na de dienst is er tijd voor ontmoeting en wat lekkers bij de koffie.

Maar het grootste feest is misschien wel dat wij weer samen kunnen starten en elkaar weer mogen ontmoeten. Wij hebben de afgelopen maanden ook gevoeld hoe sterk de onderlinge verbondenheid gemist wordt.

Ik hoop dat wij zo samen, in alle bescheidenheid, een feestelijke start mogen hebben.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Startactiviteit voor kinderen, ouders en jongeren

Ik heb inmiddels met bijna alle wijkteams kennisgemaakt. Janny en ik hebben samen ook een plan om kinderen, hun ouders en jongeren te ontmoeten.

Ik wil jullie alvast een vooraankondiging doen om te kijken of het in de agenda past.

Op zaterdag 9 oktober willen wij in het begin van de middag vertrekken naar Aqua Zoo. Het is een mooie ontspannende manier om elkaar te leren kennen. Na ons uitstapje gaan wij samen in de kerk pannenkoeken eten.

De praktische informatie volgt zo snel mogelijk. U/jij kunt je opgeven bij Janny of bij mij.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Een nieuw seizoen

Vanuit het moderamen:

Schreven we in de vorige Geandewei nog over de zomer en alle bijzondere activiteiten in de laatste weken van juli met natuurlijk de mooie intrededienst. De afgelopen rustige weken gaan nu langzaam over in het opstarten van activiteiten in de aanloop naar startzondag.

Eind deze maand komt het moderamen bij elkaar met dan voor het eerst ook onze nieuwe predikant Ds. Anne Henk Boschma. Aansluitend vindt op maandag 6 september de eerste wijkkerkenraadsvergadering van dit seizoen plaats. We hopen op een goede tijd waarin de ontwikkeling van de daling van de Covid besmettingen door blijft zetten.

De kerkdiensten kunnen gelukkig gewoon doorgaan. Registratie vooraf is niet nodig en we hebben ruimte genoeg in de kerkzaal om de afstandsregels te handhaven.

Op de agenda van de wijkkerkenraad staan verschillende zaken zoals de invulling van de startzondag maar ook de noodzaak om werk te maken van het benaderen van gemeenteleden voor de verschillende vacatures. Nogmaals vermelden we dat u niet hoeft te wachten totdat wij u benaderen maar nog fijner is het als u zelf al bij een wijkkerkenraadslid aangeeft dat u wel beschikbaar bent voor werkzaamheden in onze gemeente.

Koffie-inloopochtenden:

De eerstvolgende koffie-inloopochtend is weer op 1 september a.s. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Of er 15 september weer gelegenheid is om koffie te drinken hangt samen met het wel of niet starten van het eetcafé. Dat is op dit moment nog niet bekend.

Als het “koffiedoek” de banner bij de kerk hangt, kunt u zien of er wel of niet koffiedrinken is. Ook zal het door middel van andere publicaties/mededelingen kenbaar worden gemaakt.

Voor informatie kunt u ook altijd terecht bij Janny de Dreu tel.: 2801387 of email: dreudec@gmail.com

Aandacht voor elkaar

Op maandag 9 augustus ben dan echt als pastor van de gemeente begonnen. Ik probeer figuurlijk, maar ook soms letterlijk mijn weg te vinden in de gemeente. Als u mij wilt spreken, laat u het dan vooral weten. U kunt het doorgeven aan het pastoraal meldpunt of direct aan mij via de telefoon, mail of whatsapp.

Deze week heb ik mijn eerste kennismakingsbijeenkomst gehad met het pastoraal team Aldlân Oost (wijken 6, 7, 8). Komende weken zal ik zo met alle teams kennismaken.

In deze bijeenkomst namen wij ook afscheid van één van de bezoekmedewerkers: Frederika van Steinvoorn – Miersma. Zij is meer dan 40 jaar actief geweest in het bezoekwerk. Ze werd door Janny de Dreu toegesproken en met woorden en bloemen bedankt voor haar inzet. Het is belangrijk dat er een groep is die de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid gestalte geeft. U snapt wij kunnen altijd weer nieuwe mensen gebruiken die mee willen doen in het pastoraat en diaconaat in de gemeente.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma.

Huwelijksjubilea

Ik mag deze keer drie bijzondere huwelijksjubilea vermelden

Dhr. en Mevr. H. Breur-S. Geertsma zijn op 25 augustus 50 jaar gehuwd.

Dhr. en Mevr. J.C. Lilipaly-A. Mangerongkonda zijn op 25 augustus 65 jaar gehuwd.

Dhr. en Mevr. B. Sikkes-T. Bartsma zijn op 7 september 60 gehuwd.

Namens de gemeente wil ik deze echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpalen. Ik hoop dat jullie, samen met de mensen die met jullie verbonden zijn, een hele feestelijke dag mogen hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Themabijeenkomsten

Vanuit de koffieochtenden kwam de wens om in gesprek te gaan rondom een thema. Janny en ik heb voor het komende kwartaal eerst twee data geprikt (8 september en 10 november)

De eerste keer is dus op 8 september van 14.00-15.30 uur in de Oase. De start zal in het teken staan van kennismaken en samen verkennen wat wij precies willen bespreken. 

Na de kennismaking willen wij in gesprek gaan over de verschillen tussen vroeger en nu. Hoe ervaart u de veranderingen in de kerk en het geloof. Is het verrijkend of bedreigend of……..?

Iedereen is van harte welkom.

Mede namens Janny,

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een bemoediging en als teken van meeleven.

Op zondag 25 juli kreeg Eddy de Boer van het Mauritsplein de bloemen.

Op zondag 1 augustus werd dhr. Anne van der Werf verrast met het boeket op de foto 

 En op 8 augustus gingen de bloemen naar dhr. Wijnia 

De bloemengroep

Zomer

We kijken met veel tevredenheid terug op de afgelopen maanden waarin er mooie vieringen en ook weer de eerste activiteiten zijn opgestart. Veel werk gebeurt altijd achter de schermen en lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het natuurlijk niet. Juist al dat onzichtbare werk is zo belangrijk en willen we ook hier vanuit de wijkkerkenraad benoemen en onze dank daarvoor uitspreken. We kunnen niet zonder het netwerk van vrijwilligers in onze wijkgemeente. Tegelijkertijd doen we een oproep aan gemeenteleden om bij de scriba of een lid van de wijkkerkenraad aan te geven of u nog ruimte heeft om mee te doen aan vrijwilligersactiviteiten in de gemeente. Na de zomer starten we met onze nieuwe predikant Ds. Boschma verschillende activiteiten weer op en het is fijn als we voor een aantal taken versterking krijgen. Op vele plaatsen hebben we extra handen nodig.

Zowel voor verschillende taken in en rondom het kerkgebouw, de kostersgroep op zondag, het pastorale bezoekwerk, de kindernevendienst. Maar ook op bestuurlijk vlak ontstaan in de komende maanden vacatures. Heeft u interesse om als ouderling of diaken in de wijkgemeente mee te denken en te doen dan horen we het graag. U kunt altijd contact opnemen met het scribaat of met een lid van de wijkkerkenraad.

Voor wat betreft de kerkdiensten in deze zomerse weken gaan we op dezelfde manier verder als de afgelopen weken in juli. We houden per zondag bij wie de kerkdiensten bezoeken en houden ons aan de afgekondigde maatregelen die van belang zijn om het besmettingsgevaar te voorkomen. Verder is er na elke viering weer koffiedrinken. Uiteraard blijven we de berichtgeving van de overheid en de classis daarbij volgen.

Vanuit Drachten

Op het moment dat deze Geandewei uitkomt heb ik vakantie. Ik schrijf dit stukje een paar dagen na mijn intrede in de Oase.

Het was heel bijzonder dat na zo’n lange tijd er weer zoveel mensen in de kerk (120) samen konden komen. De ruimte was optimaal ingericht. De voorbereidingscommissie heeft er heel wat werk aan gehad om alles te organiseren.

Ds. Douwe Posthuma heeft als consulent mij verbonden aan de gemeente. Het was een waardevolle start.

Het prachtige liturgische bloemstuk staat in onze woonkamer. De kinderen hadden een prachtige kist met servies van geloof, hoop en liefde gemaakt. Dat servies zal ik een ereplaatsje geven in werkkamer. Prachtig is het.

Deze week heb ik nader kennisgemaakt met gemeenteleden die als vrijwilliger actief zijn.

Ik wil u allen bedanken voor dit warme welkom en ik hoop dat wij snel eigen met elkaar zullen zijn. Vanaf maandag 9 augustus ben ik echt present voor de gemeente. Schroom dan niet een beroep op mij te doen.

Een groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een bemoediging en als teken van meeleven.

Op zondag 4 juli kreeg ons nieuwe predikantenechtpaar Anne Henk en Nienke Boschma het bloemstuk uit de kerk mee.

Op zondag 11 juli kreeg de familie Engbrenghof een boeket.

En op 18 juli gingen de bloemen op de bijgaande foto naar de familie Elzinga .

De bloemengroep

Koffie/thee-inloopochtenden

De eerstvolgende koffie/thee-inloopochtenden zijn op 4 en 18 augustus vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte welkom op deze morgens. Het is mooi om elkaar zo weer te kunnen ontmoeten voor een kopje koffie en een praatje.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com

Bij de diensten

Vanaf 26 juni zijn er opnieuw verruimende maatregelen aangekondigd. Dit is bijzonder fijn voor ons als gemeente omdat het nu de mogelijkheid biedt om weer met meer gemeenteleden de vieringen op zondag bij te wonen. Voor de bevestigingsdienst van Ds. Boschma konden we de reservelijst afschaffen en werd het mogelijk voor alle aangemelde gemeenteleden om deze bijzondere viering bij te wonen. Voor de komende weken blijven wel enkele bijzondere maatregelen nog steeds van kracht waaronder de handhaving van de 1,5 meter afstand, handen wassen en registreren van aanwezigen.

De komende zondagen is reserveren vooraf niet meer nodig. De aanwezige gemeenteleden blijven we alleen bij binnenkomst op zondagochtend voorafgaand aan de viering registreren.

Op het moment van schrijven zijn we nog met de voorbereiding van de bevestigingsdienst bezig maar we rekenen op een bijzonder feestelijke en inspirerende viering met elkaar op 4 juli en we zijn uiteraard bijzonder blij met de komst van ds. Boschma.

Met de komst van ds. Boschma nemen we tegelijkertijd afscheid van Ds. Posthuma die het consulentschap in het afgelopen jaar in onze gemeente op prima wijze heeft ingevuld en ook een aantal pastorale taken op zich heeft genomen. Daarnaast was Ds.Cnossen- Hoekzema gevraagd om ons te ondersteunen in de gemeente voor een aantal pastorale werkzaamheden. Ondanks de bijzondere tijd was het erg fijn dat beide predikanten waar nodig pastorale steun en begeleiding hebben kunnen bieden in de gemeente. U leest daar in deze Geandewei ook bij pastoraat over.  

In de afgelopen maanden zijn er bij elke dienst voorzangers aanwezig geweest en we willen hier nog wel een keer benadrukken dat dit wel heel bijzonder is geweest. Samen met onze vaste organisten hebben zij wekelijks in wisselende samenstellingen de te zingen liederen steeds extra geoefend. Het leek op zondag zo gewoon en simpel dat er steeds een aantal voorzangers waren maar ook dit was heel bijzonder. We willen onze waardering daarvoor ook hier nogmaals uitspreken.

We gaan de komende weken de zomerperiode in. Dat betekent dat er niet veel activiteiten meer zullen zijn behalve dan de koffie ochtenden.  We richten onze blik op het opstarten van verschillende activiteiten na de zomer. Dat vraagt echter wel aandacht voor de bemensing van de verschillende vacatures die er zijn in de wijkkerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Maar er is ook extra versterking bij allerlei andere vrijwilligersactiviteiten in de kerk nodig. Daarbij willen we alvast noemen versterking op de zondag van de groep van vrijwillige kosters bij de vieringen en versterking bij de tuinploeg.

Schroom niet om eens te informeren wat de taken inhouden en wat er nog meer nodig is en neem contact op met de scriba of een van de leden van de wijkkerkenraad.

De wijkkerkenraad

Vanuit Drachten

Zondag a.s. hoop ik intrede te doen in onze wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost. Ik schrijf dit op het moment (1/7) dat ik nog volop bezig met de voorbereiding.

Afgelopen zondag was er een bewogen afscheid van Drachten Oost en werd ook de wijkkerk Menorah gesloten. Het waren sowieso intense weken van afscheid nemen.

Gisteren mocht ik mijn blik naar de toekomst verleggen, want ik had een overleg met ds. Douwe Posthuma, Ds. Siena Cnossen en Janny de Dreu over het pastoraat in Huizum-Oost.  Een prachtig overleg, waar ik weer voelde hoe sterk de gemeente bij elkaar betrokken is en hoe belangrijk het pastoraat is. Ik zie er naar uit om mensen te ontmoeten en te leren kennen. 

Het contact met de Beroepingscommissie was open en zeer prettig en het klikte van beide kanten. Ook het enthousiasme en de betrokkenheid op de gemeente-avond was prachtig. Wij voelen ons zeer welkom in de wijkgemeente.

Zondag zal ds. Douwe Posthuma mij verbinden aan de gemeente. Ik ben echter nog niet direct helemaal inzetbaar. Wij hadden al vakantie gepland van 9 juli tot 9 augustus. Ik had voor of na mijn vakantie kunnen beginnen. In overleg met de kerkenraad hebben wij afgesproken dat ik voor de vakantie intrede zal doen en vanaf 9 augustus echt helemaal present zal zijn. Tot die tijd blijft ds. Douwe Posthuma nog even als pastor op zijn post.

De eerste dagen na mijn intrede hoop ik al vast een aantal vrijwilligers te ontmoeten en mij voor te bereiden en te oriënteren op de gemeente.  Vanaf 9 augustus pak ik dan de draad verder weer op. Dan kunt u mij altijd bellen als u graag contact wilt.

Ik hoop dat wij samen een goede en gezegende tijd mogen hebben en heel snel “eigen” met elkaar zullen worden.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma,

De Meent 55,

9203 XR Drachten

0512-372204/06-42381409

ah.boschma@hetnet.nl 

Pastoraat

Wij wensen alle zieken veel sterkte toe en dat zij troost mogen vinden in Gods liefdevolle nabijheid.

Wij heten vanuit de pastorale werkgroep dominee Boschma van harte welkom in onze gemeente en wensen hem een zegenrijke tijd toe. Wij zijn erg blij, dat wij zo snel de vacature hebben kunnen opvullen en wij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet en verheugen ons op de samenwerking met ds. Boschma.

Ds. Cnossen-Hoekzema en ds. Posthuma willen wij heel hartelijk bedanken voor de goede samenwerking in onze vacaturetijd. Zij hebben zich met hart en ziel ingezet voor het pastoraat met alle beperkingen van dien door de corona, waardoor veel activiteiten niet door konden gaan en ook het bezoekwerk op een laag pitje kwam te staan. Maar in crisissituaties konden zij er toch zijn voor mensen. Als kerk wil je er zijn op zo’n moment en wij zijn erg blij met de ondersteuning die ds. Cnossen-Hoekzema en ds. Posthuma ons op dat moment konden geven.   Wij wensen hun Gods Zegen toe voor de toekomst.  Ds. Cnossen-Hoekzema en haar man willen wij ook nog van harte feliciteren met hun 50-jarig huwelijksfeest op 6 juli. Wij wensen haar en haar man een mooie dag toe met kinderen en kleinkinderen en nog veel gezegende jaren samen. Hun adres is Langaerderdyk 13, 8629PT Scharnegoutum.

Koffie/thee-inloopochtenden:

Wat zijn blij, dat wij weer gezellig met elkaar kunnen koffie/theedrinken op woensdagmorgen. De eerstvolgende data voor de koffie/thee-inloopochtenden zijn: 7 juli, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus 2021 in de Oase vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Van harte welkom!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

De Pastorale Werkgroep

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een teken van meeleven.

Op zondag 13 juni werd mevr. De Vries verrast

Op zondag 20 juni kreeg mevr. Meindertsma een boeket.

En op 26 juni gingen de bloemen naar Janet Wassenaar

De Bloemengroep

Een terugblik

Precies een jaar geleden mocht ik met mijn pastorale werkzaamheden beginnen. Janny de Dreu-van der Laan was voor mij en ds. Posthuma onze informatiebron en coördinator. Zij gaf aan wie ons verwachtte. Zij kreeg haar informatie via de ouderlingen en bezoekmedewerkers en het pastoraal meldpunt dat door Siska Vellinga-Kuperus wordt beheerd. Terugkijkend kan ik zeggen dat dit prima gefunctioneerd heeft.

Officieel komt er op 4 juli een eind aan mijn pastorale opdracht, omdat de vacante periode voorbij is en ds. Boschma dan bevestigd wordt als nieuwe predikant. Je kunt je geen betere reden voorstellen om te stoppen. Het was een bijzonder jaar. Leek het er vorige zomer op dat we de corona besmettingen onder de knie hadden, niets bleek minder waar. Ons aanvankelijk enthousiasme om kleinschalige groepsbijeenkomsten te organiseren moesten we steeds bijstellen en uiteindelijk schrappen. Vanaf eind november tot half januari zat ikzelf in de lappenmand en in die periode werd ook een nieuwe Lock down van kracht. Dat betekende dat we alleen beschikbaar konden zijn voor crisispastoraat. Het is een moeilijke periode geweest. Geen familie en vrienden op bezoek. Alleen dat wat noodzakelijk was. En dan komt de vraag: wat is noodzakelijk?  Mijn antwoord daarop is geweest: mensen niet onnodig risico laten lopen op besmetting. Ik heb mij terughoudend opgesteld, maar dat is niet mijn aard. Nu velen gevaccineerd zijn en er weer ruimte is om elkaar te ontmoeten, moet ik mijn werkzaamheden afronden. En dat is prima. Ik heb een goede tijd bij jullie gehad. Graag had ik persoonlijk afscheid willen nemen van mensen aan wie ik vorig jaar had beloofd nog eens langs te komen. Maar dat gaat helaas niet lukken. Langs deze weg wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat ik van u heb gekregen. Ik neem dit mee als een kostbare herinnering.

In het Nieuwe liedboek op p.1317 staat een zegen uit Iona waar ik mijn terugblik mee besluit.

In ons hart en in ons huis

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht,

DE LIEFDE VAN GOD

Bij het einde, nieuw begin,

DE ARMEN VAN GOD OM

ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN. AMEN

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema 

In Memoriam van Jelly de Ruiter-Tabak

* 17 december 1932    † 12 juni 2021

Vrijdagmiddag 18 juni hebben we met een kleine groep familie en vrienden afscheid genomen van Mevr. Jelly de Ruiter-Tabak.

Jelly Tabak is geboren in Medemblik op 17 december 1932 en groeide op in een samengesteld gezin met 12 broers en zussen.  Haar vader was opzichter bij een wegenbouwbedrijf, als de klus klaar was verplaatste het gezin zich met een woonark. Zo heeft ze op veel verschillende plaatsen gewoond. In de crisisjaren opgroeien en dan met zijn allen op een boot.  Ze was 8 jaar toen de oorlog uitbrak. Wat een zorgen. Overleven was het motto. Er was weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en als je vaak verhuist bouw je ook geen vriendschappen op. Jelly ging naar de huishoudschool, maar had, zoals veel meisjes uit die tijd, graag meer willen leren. En dat heeft haar altijd achtervolgd. Ze heeft later Engels geleerd en ging op vakantie naar Engeland. Daar kon ze de taal spreken en luisteren naar koormuziek. Daar genoot ze van.

Na de oorlog is ze in Huizum terecht gekomen en op de muziekvereniging leerde ze Wietze de Ruiter kennen, met wie ze is getrouwd. Samen kregen ze Henk Jan en Anki. In 2012 overleed Wietze en in 2015 werd Henk Jan ongeneeslijk ziek en moest ze ook van hem afscheid nemen. Dat was niet gemakkelijk. Haar broer Catrines en zijn vrouw Hilly hebben veel voor haar betekend. Toen haar gezondheid achteruitging, kwam ze te wonen in Abbingahiem en daar is ze de laatste jaren liefdevol verzorgd. Anki heeft zich altijd heel verantwoordelijk gevoeld voor wat er thuis niet altijd goed ging. In de laatste maanden was er sprake van toenadering. Als je vlak voor je overlijden samen met je dochter Ik ga slapen, ik ben moe …kunt zingen, dan is dat helend.

Gelukkig heeft mevr. De Ruiter altijd interesses en hobby’s gehad. Ze hield van handwerken en verdiepte zich in fotografie. Van lezen, puzzelen en naar sport en detectives kijken op tv kon ze ook genieten. Ze was kerkelijk betrokken is jaren lid geweest van een koor. De diensten op zondag bezocht ze trouw en toen dat fysiek niet meer lukte, volgde ze ze op de tv.

Muziek was een rode draad die voor verbinding en blijdschap zorgde in het gezin.  Voor Jelly was dat ook verbonden met haar geloof: ‘God and God alone’ moest bij haar afscheid klinken. Bij het afscheid van Wietze was geluisterd naar ‘De heilige Stad’ en Henk Jan zijn lied was ‘De laatste wens’ van Paul van Vliet. Ze mochten 18 juni ook in de Noorderhof klinken. Tijdens het overdenken hebben we stil gestaan bij de bekende woorden uit Prediker 3  Alles heeft zijn tijd.  Geboren worden en sterven overkomt ons. Alles daartussenin, het leven, daarvan geldt voor een groot deel dat de mens daarin zelf handelt: planten, rooien, doden, scheuren, helen, breken, bouwen enzovoort. Prediker maakt het leven niet mooier dan het is. Hij kent de rauwe rafelrandjes. Hij weet waar hij over spreekt.  Tiden hawwe tiden…. Het gedicht dat Tineke-Torensma- van Beijnum, een bewoonster van Abbingahiem voor Jelly schreef, spreekt over de troost van mensen die geloven. 

TIJDLOOS

God heeft de tijd aan ons gegeven.

Hij gaf ieder mens zijn eigen tijd.

En aan het eind van ieder leven,

Wacht ‘tijdloos zijn’ in eeuwigheid.

Haar leeftijd is nu afgelopen;

Het is voorbij; het is tijd geweest.

Haar lichaam stierf, maar we mogen hopen,

Want God schiep ruimte voor haar geest.

De Heer liet haar de tijd ontstijgen.

Ze mocht tijdloos worden in de tijd;

Een andere dimensie krijgen.

De Heer nam haar op in zijn eeuwigheid.

Tijdens het luisteren naar het Halleluja uit de Messiah van Händel werd Jelly uitgedragen en hebben we haar lopend naar haar laatste rustplaats op de Noorderbegraafplaats gebracht.

Laten we hen die achterblijven niet vergeten.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

In memoriam van Wilhelmina Wynia-Postma

* Allingawier 26 -06-1934                  † Leeuwarden, 19-06-2021

Zaterdagmorgen 26 juni hebben we in de Martinikerk te Bolsward een dankdienst voor het leven van ons gemeentelid mevr. Wynia-Postma gehouden. Het was de kerk waar ze op 1 april 1964 met Albert Wynia trouwde. Ruim 57 jaar hebben Albert en Willemien (door de familie werd ze Wimmy genoemd) lief en leed mogen delen. Ze hebben ervaren dat liefde de dragende kracht in het leven is. Op de kaart stond:

De leafde bliuwt.

De dei fan hjoed is moarn wer juster

Der is neat wat de tiid trochstiet

Mar al is it each fan triennen tsjuster

Leafde bliuwt, ek as it wêzen fan ús giet

Wilhelmina Wynia-Postma haar leven begon op 26 juni 1934 in Allingawier als jongste dochter van Pier Okkes Postma en Sjoukje Postma-Buwalda. Ze had zeven zussen en drie broers. Op 19 juni 2021 is ze als laatste van de elf kinderen rustig ingeslapen op de kleinschalig wonen afdeling van Erasmus in Leeuwarden.

We danken voor haar leven omdat ze op één week na 87 jaar mocht worden en een gezegend leven heeft gehad. Ze werd de soarchsume mem van Sjoukje en Anke, skoanmem van René, en de fleurige beppe van Melle, Olivier, Vincent en Bente.

Sjoukje en Anke hebben het leven van mem in een prachtig verhaal geschetst en ik mag daar fragmenten uit citeren:

Ze groeide op met een grote warme en gezellige familie op de boerderij. Toen ze bijna zes  was, brak de oorlog uit, dat vond ze spannend. Ze moest altijd een hele emmer met aardappels schillen want ze hadden vele onderduikers die sliepen in het hooi.

De lagere school stond in Exmorra, bijna 2 km verderop. Elke dag liep ze twee keer heen en terug. Vanaf haar twaalfde hielp ze haar vader met melken.  Een vervolgopleiding was niet zo nodig. Er was genoeg te doen. Op de zondagen speelde vader Pier op het orgel de liederen van o.a. Johannes de Heer en de dochters zongen dan uit volle borst mee. 

Op haar 21e gingen haar ouders van de boerderij naar Bolsward verhuizen en was het de bedoeling dat Wimmy voor hen zou gaan zorgen. Maar het liep anders. Ze was creatief en handig met naald en draad, had inzicht in kleuren. Ze haalde akte K en akte U en werd handwerklerares op de Huishoudschool in Koudum en op de Mulo in Bolsward.

Verder had ze veel plezier in zingen, zat in een orkestje samen met haar zus, en daarnaast zong ze ieder jaar de Mattheus Passion in de Martinikerk. Na haar huwelijk gingen ze in Franeker wonen. Ze bleef werken, dat was in die tijd best bijzonder. Ze stopte toen eerst Sjoukje geboren werd en 1 ½ jaar later kwam Anke. In 1970 verhuisden ze voor Albert’s werk naar Oranjewoud. Dat was wennen. Ze gaf Turkse en Marokkaanse vrouwen naailes.  Maar ze maakte ook kleren voor de dochters. En op hoogtijdagen hadden Wimmy, Sjoukje, Anke en de poppen allemaal hetzelfde jurkje aan. Ze kon maken wat ze wilde.  Ze vond het belangrijk dat Sjoukje en Anke een goede opleiding en baan zouden krijgen, zodat ze mooie kleding konden kopen.

In 1985 waren beide dochters het huis uit en verhuisden ze naar Veenwouden, waar ze 34 jaar met veel plezier gewoond hebben. In die periode zijn de kleinkinderen geboren en zijn er prachtige reizen gemaakt naar o.a. familie in Canada; naar Barcelona en ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Albert maakten ze vanuit Dubai een cruise met het hele gezin.

In november 2018 werd Albert ziek en werd ook duidelijk dat Wimmy geestelijk achteruit was gegaan; ze werd o.a. vergeetachtig. In november 2019 werd Veenwouden vaarwelgezegd en verhuisden ze naar Erasmus, maar wel met gemengde gevoelens. Gelukkig heeft Albert nog een jaar voor zijn vrouw kunnen zorgen. Begin 2021 is ze verhuisd naar kleinschalig wonen. Elke dag kon Albert haar bezoeken en tot de laatste dag toe heeft ze hem herkend. Toen de begeleidster bij de intake vroeg hoe ze haar moesten noemen, zei ze: Mevr. Wynia. Drie maanden later was ze gewend en mocht iedereen Wimmy zeggen, ze voelde zich er thuis. Dat was goed om te zien.  Een paar weken voor haar overlijden gaf ze aan geen behoefte meer te hebben aan drinken en eten. Haar gezegende leven als gelovige vrouw was voltooid: Myn tiden binne yn Jo hân. 

Haar neef Jan Mulder bespeelde als vaste organist het prachtige orgel in de Martinikerk.

We mochten weer zingen. Het lied ‘Tel uw zegeningen’ van Johannes de Heer mocht niet ontbreken. En we luisterden naar de aria ‘Erbarme Dich’, de koraal’ Wenn ich einmal soll scheiden’ en het slotkoor ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder ‘uit de Mattheus Passion.  Uit de bijbel lazen we psalm 23’ De Heer is mijn Herder’ en ‘Het lied van de liefde’ uit 1 Korintiërs 13. We stonden stil bij de betekenis van Liefde in ons leven.

Geloof, hoop en liefde, maar de meeste is liefde.  Liefde vat samen wat van elk mens dagelijks en concreet in zijn omgang met anderen wordt gevraagd. Zo heeft mevr. Wynia geprobeerd met de gave van Gods liefde liefdevol haar leven vorm te geven.

Het mooiste wat Willemina Wynia-Postma als mens voor ons achterlaat, zijn haar sporen van liefde. Die zijn sterker dan de dood. Wij kunnen ze vruchtbaar maken in ons leven.

Met de naaste familie zijn we na het condoleren naar Andringastate in Marssum gegaan voor de crematie in kleine kring. Dat Gods liefde allen die haar missen mag omringen. Laten we hen die achterblijven niet vergeten.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Wij gedenken Stoffel Anthoon Bakker

Op vrijdag 25 juni overleed in de leeftijd van 64 jaar Stoffel Bakker.

Stoffel was de 2e in het gezin van Anthoon Bakker en Sjoerdtje Schaap. De ouders woonden, toen ik in Huizum kwam werken, in de Dirk Boutsstraat en al vroeg, want zijn vader overleed in 2005, kwam ik ook Stoffel tegen, en zijn 2 broers en 2 zusters. Stoffels moeder overleed in 2009.

Stoffel had het Syndroom van Down. Een lieve, sociale, gelovige man.

Ik bleef hem bezoeken tot mijn emeritaat. Hij belde mij vaak op: ‘Komt dominee ook even langs?’. Waar we elk bezoek afsloten met een gebed, waarin vader en moeder werden genoemd, die hij zo miste, maar waarvan hij ook zeker wist dat ze in de hemel waren, bij God. En samen eindigden we dan met het bidden van het ‘Onze Vader’.

Stoffel woonde de laatste jaren in Swettehiem, en daarvoor op de Rixtflat (Westeind), onder beschermd wonen.

Stoffel ‘bleef’ een Huizumer en ‘daarom’ betrokken bij de kerk in Huizum.

Een gelovige man, die ook jarenlang (door de gemeente ‘Leeuwarden-West’) op catechisatie kwam.

Velen zullen hem ook kennen als een groot voetballiefhebber en vrijwilliger van zowel Leeuwarden-Zwaluwen als Blauw Wit.

Op donderdag 1 juli namen we afscheid van hem in een dienst in het crematorium in Goutum. Er werden mooie herinneringen opgehaald, zijn beide zusters, een vriend en een medewerker van Talant spraken lieve woorden, we hoorden vertrouwde liederen en overdachten Psalm 23. En we wisten en hoorden, met Stoffels zekerheid, dat God als een Herder voor hem zou zorgen, ‘over hem getrouw de wacht’.

We zullen hem missen, die witte duif, *una palona blanca,

de familie (broers en zusters en hun geliefden) zeker, die zo trouw en liefdevol om hem heen stond, in dankbaarheid voor zijn leven, in zorg ook.

ds. Douwe Posthuma

Bij de diensten

Zondag 20 juni zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.
Zondag 27 juni zal Ds. N. van den Briel uit Oudeschoot voorgaan.
Zondag 4 juli zal om 15.00 uur de bevestiging van Ds. A.H. Boschma plaatsvinden.

Uitvoering Corona richtlijnen

Uitvoering Corona richtlijnen voor de vieringen van de  Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

Het is fijn dat we door de afname van het aantal Covid besmettingen weer met meer gemeenteleden de vieringen in de Oase kunnen bezoeken. Vanaf 5 juni a.s. zijn er maximaal 60 gemeenteleden welkom bij de vieringen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers). Het blijft nodig om u voor de vieringen aan te melden via reservering, telefonisch of per mail.  De overige specifieke maatregelen blijven verder hetzelfde. De 1,5 maatregel, het dragen van mondkapjes bij het lopen in de kerk en er wordt van u verwacht dat u klachtenvrij bent. In overleg met de voorgangers zingen we de laatste twee coupletten van het slotlied samen met de voorzangers. Daarbij is het verzoek om te zingen op “praatniveau”. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba (wekelijks voor zaterdag 12.00 uur):

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Bevestiging ds. Anne Henk Boschma

Al eerder heeft u kunnen lezen dat de bevestiging van Ds. Anne Henk Boschma op 4 juli 15.00 uur a.s. plaatsvindt. De beroepingscommissie aangevuld met enkele leden van de wijkkerkenraad is volop met de voorbereiding bezig. Inmiddels hebben gemeenteleden een uitnodiging ontvangen. Wij verwijzen u naar deze uitnodiging o.a. vanwege de noodzakelijke opgave voor de dienst. Zonder opgave is het niet mogelijk om bij de dienst aanwezig te zijn! Uiteraard kan de dienst gevolgd worden via www.kerkomroep.nl of de website www.kerkhuizumoost.nl. Op de website staat meeluisteren en dan komt u ook op de website van kerkomroep en vindt u eveneens de zondagsbrief(liturgie).

Terugblik op de diensten

Zondag 30 mei was Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp de voorganger en de viering werd na het welkom begonnen met een declamatie van Ida Gerhardt:

Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.

Op 6 juni was Ds. P.R. Beintema voorganger. De overdenking was gebaseerd op de tekst van Mattheus 11 vers 28. Jezus zegt: “Kom tot Mij en ik zal u rust geven”. Aansluitend werd er gezongen Lied 534, de verzen 1, 2, 3 en 4 waarbij de tekst van vers 1 de volgende was:

Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden is zelf het licht dat ruimte geeft; ons levenslicht de Zoon van God.

De Wijkkerkenraad

In memoriam Rindertsje de Vries

Op 1 juni is van ons heengegaan ons gemeentelid Rindertsje de Vries in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde aan de Eestraat en was lid van onze wijkgemeente. De Oase was de kerk waar zij zich thuis voelde. Op de rouwkaart staan de woorden:

As in sterke beam wie ik

Woartele yn ‘e ierde

en rikjend nei boppe

De beam is om

Mar ik bin boppe

Op maandag 7 juni werd de rouwdienst gehouden in de Oase. Wij stonden samen stil bij de woorden uit Genesis 2: 8 en lazen het gedicht “Paradys” van Fedde Schurer. Rintsje verlangde en zocht naar dat paradijs waar God nabij is en geen verdriet en dood meer is. In dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven en gelegd in de handen van onze God. Het was de wens van de overledene dat er geen uitgebreid “In Memoriam” geschreven zou worden. Wij willen de kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toewensen, mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Gift

De penningmeester heeft een gift van 25 euro n.n. ontvangen voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.

Bloemengroeten Oase

Iedere zondag worden na de kerkdienst in de Oase bloemen gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht nodig hebben. Op 30 mei gingen de bloemen naar mevr. Hoekstra-Broersma . En op 6 juni naar dhr. K. Reitsma.

De bloemengroep

Koffie-ochtenden Oase

Als deze Geandewei verschijnt zijn er inmiddels twee koffie-ochtenden geweest op 2 juni en 16 juni. Wat was het goed om elkaar weer te zien na zo’n lange periode. Wij zijn blij, dat er weer wat meer mogelijk is en wij hopen en bidden dat dit zo mag blijven. Daarom gaan wij als vanouds vooral tijdens de zomermaanden weer twee keer in de maand koffiedrinken in de Oase op de eerste en de derde woensdagmorgen in de maand. Wie wil is van harte welkom. Wij misten ook een aantal vaste mensen, die geregeld kwamen en het heel fijn vonden op de koffie-ochtenden. Een paar mensen zijn vanwege gezondheidsredenen verhuisd naar een zorgcentrum en ondertussen zijn er enkele mensen overleden. Vooral als je zo’n tijd niet bij elkaar bent geweest valt dit des te meer op en is er naast de blijdschap om weer bij elkaar te zijn ook het verdriet om het gemis van deze mensen. In juli zijn de koffiemorgens op de volgende data: 7 juli en 21 juli. Wij hopen met elkaar weer op mooie koffiebijeenkomsten tijdens de zomermaanden en hopen u te ontmoeten op één van deze koffie-ochtenden van 10.00 -11.30 uur. Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387.

Pastoraat

Ondertussen is het zomer, de zon schijnt heerlijk na een lange periode van kou en regen. Mensen maken vakantieplannen en trekken erop uit ook al zijn verre reizen nog niet zo goed mogelijk, maar ook Nederland is mooi. Wij wensen dan ook iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toe. Er zijn echter ook mensen, die niet op vakantie kunnen gaan vanwege veelal gezondheidsredenen. Laten wij ook deze mensen niet vergeten en wij wensen hen sterkte en Gods liefde en nabijheid toe.

Op de lijst met kroonjaren staan ook deze maanden veel mensen, die een kroonjaar mogen vieren. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Speciaal willen wij even stilstaan bij vier huwelijksjubilea.  De fam. A. Atsma-A. Broersma van De Opslach 28, 8934 DC waren op 2 juni 60 jaar getrouwd. De fam. J. Pot-T. Bottema van de Vincent van Goghstraat 92, 8932 LK waren op 3 juni 40 jaar getrouwd. De fam. H.B. Timmerman- R. Boersma van Zenegroen 111, 8935 KC hopen op 8 juli hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren en de fam. G.C. Klooster- H. Hauser van Prins Clausplein 110, 8935 DE hopen hun 60-jarig huwelijksfeest op 14 juli a.s. te vieren. Wij wensen beide echtparen een mooie dag toe en Gods Zegen voor de toekomst. Een zonnige groet vanuit de pastorale werkgroep.

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 3 mei

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt zoals inmiddels gebruikelijk is, gehouden in de Vijverzaal. Na de verwelkoming leest de voorzitter uit het boek Spreuken, hoofdstuk 27 de verzen 1 t/m 12 en gaat voor in gebed. Er zijn twee berichten van verhindering te melden. De agenda bevat twee extra punten en wordt ongewijzigd in de aangegeven volgorde afgehandeld.

De notulen van de vergaderingen van 8 en 22 maart 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend met dank aan de opstellers. De actiepuntenlijst bevat elf punten, die worden doorgenomen en waarvan er drie blijven staan. De lijst met poststukken bevat enkele te bespreken onderwerpen, die worden afgehandeld. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het protocol bij reanimatie in samenhang met dat voor de BHV-ers. Met betrekking tot het gebruik van videoschermen in de kerk, wordt besloten nadat het drie jaar heeft stil gelegen, de draad weer op te pakken. Realisatie in de komende zomer is niet mogelijk, hoewel de uitgangspunten al op papier staan. Een werkgroep zal dit voor haar rekening nemen.

De stand van zaken rond het beroepingswerk wordt toegelicht door de voorzitter en de wijkavond van 22 maart wordt geëvalueerd. In dit verband komen aan de orde de bevestiging van de nieuwe predikant, de vormgeving van de kerkdienst en het aanpassen en inrichten van zijn werkruimte. Hierover zijn en worden afspraken gemaakt. Op zondag 4 juli komt de ochtenddienst te vervallen en is de bevestigingsdienst om 15.00 uur. Voor enkele ambtsdragers ontstaan noodzakelijke vacatures. Drie personen hebben hun ambtsperiode van 12 jaar er op zitten. Hoewel ze wel door willen gaan, zijn zij pas na 11 maanden weer herkiesbaar. Wel mogen ze 6 maanden uitlopen, zodat het probleem beperkt blijft tot vijf maanden. De wijkkerkenraad gaat daarom twee dingen doen: de tekenbevoegdheid garanderen en actief nieuwe ambtsdragers zoeken, waarbij een nieuwe predikant mogelijk kan inspireren om de wijkkerkenraad te versterken. Ook zijn enkele nieuwe vrijwilligers nodig voor bv. het onderhoud van de tuin. Bij de terugblik op kerkdiensten, passeren de diensten van de afgelopen weken. Afgesproken wordt om na de zomer weer avondmaalsdiensten te plannen. Vanuit het wijkpastoraat worden een paar actuele zaken genoemd, waaronder een ongeval van een gemeentelid. Mw. J. de Dreu heeft een interessant stuk gestuurd met als titel ‘Achter de schermen’ waarin ze een overzicht geeft van pastorale activiteiten. De werkgroep Pastoraat zal op 17 mei weer bij elkaar komen. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest de heer F. Elgersma een gedeelte met als titel ‘Mensen inclusief’, waarna de voorzitter de vergadering sluit om 21.50 uur. Het was goed om elkaar weer te treffen.

A.K. Damstra, preses WK

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 31 mei

Na verwelkoming van de bijna voltallige wijkkerkenraad met één verhindering, leest de voorzitter de verzen 43 t/m 47 uit Handelingen 2 met als bovenliggende titel ‘Het leven van de eerste gemeente’ en gaat voor in gebed. De agenda bevat een drietal extra punten, waardoor het een afwisselende discussie kan worden. Na de vaststelling van de agenda worden de notulen van de vergadering van 3 mei met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst bevat 9 punten, waarvan vijf kunnen worden afgevoerd. De voorbereidingen voor het plaatsen van videoschermen in de kerk krijgen binnenkort een vervolg. Bij de poststukken staan geen zaken die besproken moeten worden, zodat het punt beroepingswerk snel aan de orde komt. Een belangrijke stap hierin is nu gezet door de ontvangst van de approbatie van het breed moderamen van de Classis Fryslân. De laatste stap is nu de bevestiging en intrede van ds. A.H. Boschma op zondagmiddag 4 juli. Al onze wijkgemeenteleden zullen hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. Verschillende zaken betreffende de bevestiging en de intrede worden besproken, vooruitlopend op de vergadering van de kleine werkgroep, die dit op 7 juni verder in detail gaat uitwerken. Zoals het nu lijkt, bieden de nieuwe Corona maatregelen meer ruimte voor de feestelijke kerkdienst. Verder bespreekt de wijkkerkenraad de renovatie van zaal C in de Oase als toekomstige werkplek van de nieuwe predikant. Daarvoor is een kostenbegroting opgesteld, die door de wijkkerkenraad wordt goedgekeurd en nu naar het College van Kerkrentmeesters gaat voor hun fiattering. Gehoopt wordt dat de realisatie deze zomer kan plaatsvinden. Ds. Boschma is van plan om in augustus met zijn kennismakingsbezoeken te beginnen. Voor de tweede helft van dit jaar moest het bestaande preekrooster door mw. D. Algra worden herzien. Dat is inmiddels gebeurd en de wijkkerkenraad stemt hier nu formeel mee in. Vanaf augustus vervult ds. Boschma dit jaar 15 preekbeurten in de Oase. Op zondag 19 september zal hij de startzondag verzorgen. Over de vorm waarin dit zal plaatsvinden, zal nader overleg volgen. Een urgent punt is de invulling van de vacante ambtsdragerplaatsen.  Besloten wordt om in het licht van de zorgelijke situatie, voor de drie ambtsdragers die met het einde van hun termijn te maken krijgen, vooralsnog verder te gaan met daarbij nadrukkelijk de intentie om nieuwe ambtsdragers niet alleen te zoeken, maar ook te vinden. Er ligt wel een noodplan op de plank. Bij de terugblik op kerkdiensten vielen twee diensten op, namelijk die met ds. J.D. Wassenaar uit Hellendoorn en ds. H. Vlasman uit Trynwalden. Het waren mooie diensten. Naar aanleiding van dit agendapunt wordt stil gestaan bij het hanteren van onze eigen liturgie door gastpredikanten, waarvan wij zo weinig mogelijk willen afwijken. Het preekrooster voor 2022 is nog in de maak. We moeten helaas wel op zoek naar een nieuwe preekregelaar, omdat mw. Algra te kennen heeft gegeven er voor 2023 mee te willen stoppen. Een mooie uitdaging voor iemand die niet graag vergadert; dit kan allemaal thuis worden uitgevoerd. Aanmeldingen zijn dus welkom! De werkgroep Pastoraat is op 17 mei bij elkaar geweest. Mw. J. de Dreu brengt hiervan een kort verslag uit. Bij de uitwerken van de vastgelegde ideeën zal na de vakanties ds. Boschma worden betrokken. De schriftelijk aangeleverde mededelingen vragen geen nadere toelichting. Dat geldt ook voor de rondvraag. Hier wordt nog melding gemaakt van het feit dat we van het NBG zonder kosten een Kanselbijbel krijgen in de nieuwe Bijbelvertaling. Hoewel over het gebruik nog geen besluit is genomen, ligt het wel in de verwachting dat dit zal gebeuren. Ter afronding van de vergadering leest mw. de Dreu uit de PKN gebedenbundel “Help ons u te vinden” een gebed over het geloof. Daarna sluit de voorzitter om 22.00 uur deze vergadering die de laatste is van het lopende seizoen en wenst ieder goede zomermaanden toe, al of niet op vakantie. De eerstvolgende wijkkerkenraadsvergadering zal op maandag 6 september zijn.

A.K. Damstra, preses

Versoepeling van de Coronamaatregelen in de vieringen

Vanaf 5 juni a.s. zijn er meer gemeenteleden welkom bij de vieringen. Maximaal 60 (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) kunnen tijdens de viering aanwezig zijn. Verder blijven alle maatregelen gelden waaronder aanmelding via reservering telefonisch of per mail, uiteraard met inachtneming van de 1,5 m onderlinge afstand. Het dragen van mondkapjes blijft bij het lopen in de kerk en er wordt van u verwacht dat u klachtenvrij bent.
In overleg met de voorgangers zullen we ook kijken of we de laatste twee coupletten van het slotlied samen met de voorzangers zingen.

Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba: Minke Koornstra

  • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
  • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
  • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad.