1e Advent

In deze adventstijd staat een tafel centraal, een tafel waar iedereen welkom is, want er is plek voor iedereen. De tafel wordt gedragen door 4 stokken die de 4 vrouwen verbeelden, die belangrijk waren in de levenslijn van de geschiedenis van Jezus. Iedere adventszondag staat 1 van die vrouwen centraal .

De eerste vrouw die drager van het levenslicht is, is Batseba. Rond deze eerste drager van de tafel zien we paarse heidebloemen die de rouw verbeelden. Ze verloor immers haar man. Maar ook zien we koninklijke gele kegeltjes, omdat ze de vrouw werd van koning David.

Jong is zij

en mooi

in paarse rouw

aan de koninklijke tafel

Eeuwigheidszondag

Op zondag 20 november was het Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Wij gedenken dan de gemeenteleden die overleden zijn. Voor elk gemeentelid ontsteken we een kaars aan de Paaskaars en krijgen de nabestaanden de herdenkingssteen mee. “Er is een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

Bij de diensten

Op zondag 27 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de Eerste Adventszondag. Dit jaar volgen wij het rooster van Kind op Zondag. Het thema voor de diensten is: Levenslicht.

In het geslachtsregister van Jezus (Matteüs 1) staan vier sterke vrouwen. Dit zijn de “voormoeders” van Jezus. Deze vrouwen hebben alle vier een bijzonder en uniek verhaal dat weergeeft hoe God mensen nabij wil zijn. Daarbij wordt niemand buitengesloten, maar is juist iedereen welkom. 

Het gaat om de vrouwen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Hun verhalen mogen ons inspireren en helpen.

Elke zondag zal een bloemschikking verwijzen naar de vrouw die dan centraal staat.

Er is in deze periode twee keer kindernevendienst: op zondag 26 november en op 18 december. Dan gaan wij nadenken over Batseba en Tamar.

Alle kinderen krijgen de eerste keer een gezinsboekje mee met leuke verhalen, kleurplaten, puzzels en dergelijke. Dat mag je meenemen naar huis.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroeten

Een bemoediging, een steuntje in de rug, een medelevende groet,

Wat doet het een mens goed…

Daarom werden er weer mooie boeketten gebracht

bij gemeenteleden, die het misschien niet hadden verwacht…

Herma Groenewoud kreeg 6 november de bloemengroet

Bij Ellen Bijsterveld werd op 13 november een boeket bezorgd.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

In memoriam Wim Stallinga

Op zaterdag 5 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Wiebe Stallinga, Wim, in de leeftijd van 88 jaar. Hij was sinds 31 januari 2013 weduwnaar van Agnes Stallinga-Steevels. Hij woonde in Abbingahiem.

Op 19 oktober 1934 werd Wim als Wiebe Stallinga geboren. Hij had een Friese voor- en achternaam, maar in het westen werd dat al snel Wim of Willem. Hij werd geboren in een echte schippersfamilie. De thuishaven was voor hen Amsterdam. Ook Wim werd schipper. Hij genoot van de vrijheid van het beroep, maar aan de andere kant was het ook hard werken en waren er altijd onzekerheden. Hij kon over zijn beroep en het  schip prachtig vertellen.

Hij ontmoette Agnes en zij was in alles zijn maatje. Voor Wim was Agnes zo belangrijk. Agnes kwam niet uit een schippersfamilie, maar ging met Wim varen. Ze kregen drie kinderen die Agnes aan boord zelf les gaf; zo hoefden de kinderen niet naar een schippersinternaat.

Rond 1970 kwamen zij toch aan de wal. De kinderen konden dan gewoon naar school. Wim werd uiteindelijk hoofd van de schoonmaakdienst in het ziekenhuis van Leeuwarden. Van de ene op de andere dag deed hij heel wat anders, maar hij kon daar zijn draai goed vinden.

Rond zijn 60e ging hij met pensioen. Hij bouwde zelf een boot en zou met Agnes gaan varen, maar helaas was dat maar kort mogelijk. Door de ziekte van Agnes waren zij aan huis gebonden. Wim was nog maar 68 jaar toen zij in Abbingahiem gingen wonen. Hij was toen nog heel fit.

Wim is altijd heel actief geweest in de kerk. Hij is schippersouderling geweest en lid van de deputaten. Hij deed mee aan verschillende gespreksgroepen. Het geloof was voor hem onlosmakelijk met zijn leven verbonden.

Op 31 januari 2013 overleed Agnes en moest hij alleen verder. Hij maakte met de kinderen uitstapjes naar Amerika en Duitsland. De laatste jaren gingen ze vaak een week varen. Dan zat Wim weer aan het roer en voelde hij zich in zijn element.

Begin dit jaar hoorde Wim dat hij ernstig ziek was. Een operatie was niet meer mogelijk, maar hij kreeg vele bestralingen. Na de zomer bleek dat de bestralingen geen effect hadden gehad en dat Wim afscheid van dit leven moest nemen. Hij keek met dankbaarheid terug op zijn leven en had een vast vertrouwen in God. De kinderen zetten ook boven de rouwkaart: “Ik vertrouw op u mijn Heer, want u bent mijn God”.

Op vrijdag 11 november is de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij lazen samen Matteüs 14:22-33. Dit gedeelte gaat over de storm op het meer. Een lezing die zo sterk past bij het leven van de schipper Wim Stallinga. Toen ik hem vroeg wat zijn lievelingslied was, zei hij zonder aarzeling: ’t Scheepje onder Jezus’ hoede.  Wim had het vertrouwen dat God hem in de stormen van de tijd zou vasthouden in eeuwigheid. In dat vertrouwen hebben wij Wim uit handen gegeven.

Mogen de kinderen, klein en achterkleinkind de troost en nabijheid ervaren van God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep voor Kerst

Afgelopen jaar hebben we voor de Paasdienst een zanggroep van gemeenteleden gevormd onder leiding van Nienke. Velen hebben toen meegedaan. Helaas waren Nienke en ik ziek toen de dienst gevierd werd. Maar op voortreffelijk wijze is alles gewoon doorgegaan.

Op de Eerste Kerstdag zou ik het mooi vinden dat er weer een zanggroep is, die een bijdrage levert aan de liturgie. Ik hoop dat er weer zo’n grote groep meedoet.

Wij gaan vier keer oefenen op de vrijdagmiddag van 15.30-16.30 uur: op 25 november, 9 december, 16 december en 23 december.

U bent van harte welkom in de Oase.

Als u nog vragen hebt, laat het vooral weten via de mail of telefoon.

Ds. Anne Henk Boschma

Adventskalender 2022

De Protestantse Kerk Nederland heeft voor de komende Adventsperiode weer een mooie Adventskalender gemaakt met het thema “Aan tafel!”. We hebben een aantal exemplaren besteld en deze liggen achter in de kerk en bij de uitgang. U mag deze gratis meenemen. Als u niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en graag een adventskalender wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380.  Van harte aanbevolen!

Bijbelse Dagkalender 2023

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen achter in de Kerkzaal van de Oase en bij de uitgang. Als u niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,00 per boekje. (De gegevens vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!

Kerstwandeling met IKC Willem Alexander

De IKC Willem Alexanderschool heeft ons gevraagd om weer samen te werken aan de kerstwandeling van de school door de wijk. Deze vindt plaats op donderdag 22 december in de namiddag en vroege avond (17:00-20:00).  Voor ons als gemeente in de wijk is de school in de wijk erg belangrijk.  Verbinding zoeken met iedereen, juist ook jonge kinderen en jonge gezinnen, in de wijk past bij wie we willen zijn als gemeente Huizum-Oost.  Vorig jaar waren we al volop met de voorbereiding bezig maar toen ging de wandeling uiteindelijk niet door vanwege Corona. Nu zijn we opnieuw met de voorbereiding gestart. 

Inmiddels hebben we mee dank zij een aantal gemeenteleden voldoende adressen langs de route!  Het is fijn dat er weer veel gemeenteleden meewerken. We hebben daarnaast nog een paar adressen gevonden op route en zo wordt het vast een mooie wandeling waarbij op verschillende adressen kinderen van IKC Willem Alexander een onderdeel van het bekende kerstverhaal over de geboorte van Jezus uitbeelden, spelen. Het kan nodig zijn om nog extra hulp in te schakelen van gemeenteleden. Uiteraard kunt u zich aanmelden als u hand en spandiensten wilt verrichten bij de scriba. Maar ook zullen we in de december periode weer een beroep doen op de muzikaliteit van eenieder.  Zowel bij de wandeling als op kerstavond hebben we een gelegenheidskoor nodig!! Maar met de groep gemeenteleden die inmiddels op vrijdagmiddag regelmatig in de Oase al zingt moet het vast lukken om voldoende zangers te vinden. 

BLOEMENGROET

Op zondag 23 oktober stonden er 2 prachtige boeketten bloemen in de Oae!

Tine Reitsma en Truus van de Zee zijn in dezelfde week aan de heup geopereerd en ook in dezelfde week thuisgekomen!

Daarom kregen de beide dames gelijktijdig deze bemoediging!

Op zondag 30 oktober werd mevrouw A Hoekstra-Broersma verrast met een prachtig boeket.

De bloemengroep.

Eeuwigheidszondag 20 november

Op zondag 20 november is het Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Wij gedenken dan de gemeenteleden die overleden zijn. Wij noemen hun namen en delen samen het verdriet, omdat zij niet meer zijn. Daarnaast zoeken wij samen troost en nabijheid bij elkaar en bij God. Wij lezen woorden die verder gaan dan mensenwoorden. Wij zingen liederen die ons verdriet weergeven en wij zingen van hoop en liefde.

Op deze zondag worden de volgende gemeenteleden herdacht:

15 november              Bastiaantje (Jeanne) Baas-Dekker     94 jaar

9 december                Sijbe Rinze Hoekstra                          82 jaar

14 december              Anne van der Werf                            84 jaar

14 december              Maria Bor-van Ginkel                         90 jaar

15 december              Trees Wesseling-Bergsma                 77 jaar

22 december              Bert Vels                                             74 jaar

23 december              Cornelis van der Wal                          93 jaar

26 december              Hendrikjen Meindertsma-Muizelaar 96 jaar

2 maart                       Sikke van der Weg                             85 jaar

2 maart                       Geeske Weerstra-Salverda                98 jaar

24 maart                     Neeltje Groenewegen-Prins              87 jaar

12 april                       Jo IJbema-Minnema                          84 jaar

5 mei                          Janny Haveman-Veenstra                  88 jaar

17 augustus                Lenie Laskewitz-Verbeek                   91 jaar

17 september             Tettdo Veenstra                                 87 jaar

En er zal ook ruimte zijn om hen te gedenken die wij niet met name noemen.

Iedereen, die dat wil, kan ook een kaarsje aansteken.

Lied 731: 2 (Liedboek/zingen en bidden in huis en kerk)

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Wij willen de betrokken families en allen die zelf een naaste hebben verloren veel sterkte en kracht toewensen. Mogen wij als gemeente als een warme deken van betrokkenheid voor hen zijn.

Ds. Anne Henk Boschma

Themamiddag

Op woensdag 23 november hebben wij weer een themamiddag van 14.00-15.30 uur in de Consistorie van de Oase.

De vorige keer stonden wij stil bij de liturgie, zoals wij die vieren in de Oase. Wij zijn toen niet toegekomen aan de Avondmaalsviering. Op deze middag gaan wij samen nadenken over de betekenis en viering van het Avondmaal. Het sluit ook prachtig aan bij ons jaarthema: Aan tafel.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Zanggroep voor Kerst

Afgelopen jaar hebben we voor de Paasdienst een zanggroep van gemeenteleden gevormd onder leiding van Nienke. Velen hebben toen meegedaan. Helaas waren Nienke en ik ziek toen de dienst gevierd werd. Maar op voortreffelijk wijze is alles gewoon doorgegaan.

Op de Eerste Kerstdag zou ik het mooi vinden dat er weer een zanggroep is, die een bijdrage levert aan de liturgie. Ik hoop dat er weer zo’n grote groep meedoet.

Wij gaan vier keer oefenen op de vrijdagmiddag van 15.30-16.30 uur op 25 november, 9 december, 16 december en 23 december.

U bent van harte welkom in de Oase.

Als u nog vragen hebt, laat het vooral weten via de mail of telefoon.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 30 oktober mogen wij het Heilig Avondmaal vieren. In de dienst van Schrift en Tafel volg ik het leesrooster en  zullen wij samen lezen over Naäman (2 Koningen 5:1-19a).

Op deze zondag gaat ook de wintertijd in. De nacht is een uurtje langer.

Op woensdag 2 november is het Dankdag. Zoals het gebruikelijk is in de Oase, vieren wij een korte Vesper vanaf 19.30 uur. Aansluitend wordt de gemeente-avond gehouden. In de kerkenraad hebben wij afgesproken dat de avond zal gaan over de liturgie die wij vieren. Ik wil u meenemen langs de verschillende onderdelen en iets vertellen over de betekenissen en achtergronden.

Op zondag 6 november hoop ik ook voor te gaan. Dan lezen wij het vervolg van het verhaal over Naäman (2 Koningen 5:19b-27).  Het gaan over de knecht Gechazi.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij voelen ons verbonden met allen die ziek zijn en/of zorg hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Zingen op vrijdagmiddag

Tijdens de coronaperiode was er een groepje zangers actief om de gemeentezang voor hun rekening te nemen. Later hebben ze ook een tijd als “voorzangers” gefunctioneerd.

Vorig jaar zijn ze nog een poosje doorgegaan om samen te zingen op de vrijdagmiddag. De liederen van de komende zondag werden dan samen gezongen. Iedereen was daar welkom.

Naast de gezelligheid was het ook waardevol voor de ondersteuning van de gemeentezang.

De zangers willen weer van start gaan. Op vrijdag 28 oktober om 15.30 uur bent u weer van harte welkom om samen te zingen in de Oase. Er is geen verplichting. U mag elke vrijdag meedoen, maar ook af en toe.

Eddy de Boer en Teake Posthuma zijn de aanspreekpunten voor deze activiteit.

Als u mee wilt doen en de orde van dienst van tevoren wilt ontvangen, dan moet u uw mailadres even doorgeven aan Eddy de Boer  (eddy-de-boer@hotmail.com) .

Veel zangplezier gewenst.

Namens de zangers,

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/theemorgen op woensdag 2 november.

“Aan tafel” is het thema van dit kerkelijk jaar. Een thema dat veel associaties oproept, een prachtig thema. Wat gebeurt er veel aan tafel: eten, thee/koffiedrinken, spelletjes doen enz. Tijdens deze activiteiten ontstaan er vaak mooie gesprekken en vinden er veel ontmoetingen plaats, er is tijd, ruimte en aandacht voor elkaar. Dit ervaren wij ook telkens weer in de Oase: tijdens de koffiemorgens, eetcafé en tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Het verbindt mensen met elkaar, je leert elkaar beter kennen.

Veel mensen vinden dan ook geregeld de weg naar de koffiemorgens. In november zijn er weer twee koffiemorgens: op woensdagmorgen 2 november vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur en op 16 november. Op 2 november komen de sjoelbakken op tafel en gaan wij gezellig met elkaar sjoelen. Dit roept ook allemaal weer herinneringen op bij mensen aan de feestdagen waar de sjoelbak tevoorschijn werd gehaald. Op 16 november is er weer veel ruimte voor gesprek onderling.

Wij hopen met elkaar gezellige morgens te hebben. Van harte welkom!

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Middag Bibliodrama

In de Oase wordt op woensdagmiddag 9 november Bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. Het onderwerp is op dit moment nog niet bekend. Tijd: inloop vanaf 15.15 uur, aanvang 15.30 uur.

Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Kinderkerstnachtdienst en kerstwandeling

Hoewel het nog ver weg lijkt starten we in de komende weken met de voorbereiding van onze eigen kinderkerstnachtdienst op zaterdag 24 december. We hopen ook in enkele diensten in de adventsweken met de kinderen en inmiddels jongeren al aandacht te besteden aan advent.

Daarnaast vragen we u aandacht voor de kerstwandeling op donderdag 22 december. De IKC Willem Alexanderschool heeft ons gevraagd om weer samen te werken aan de kerstwandeling van de school door de wijk. Voor ons als gemeente in de wijk is de school in de wijk erg belangrijk. Verbinding zoeken met iedereen, juist ook jonge kinderen en jonge gezinnen, in de wijk past bij wie we willen zijn als gemeente Huizum-Oost.  Vorig jaar waren we al volop met de voorbereiding bezig maar toen ging de wandeling uiteindelijk niet door vanwege Corona. Nu starten we de voorbereiding op nieuw!

Daarvoor hebben we wel hulp nodig van enthousiaste gemeenteleden. We vragen gemeenteleden langs de route die ook in het verleden mee hebben gedaan om weer mee te doen. Daarnaast hebben we juist daarvoor ook extra handen nodig om te ondersteunen. Maar ook zullen we in de december periode weer een beroep doen op de muzikaliteit van eenieder. Dit laatste gaat vast goed komen. Voor nu vragen we als eerste aan gemeenteleden om zich bij de scriba op te geven om hand en span diensten uit te voeren in de voorbereiding van de kerstwandeling en om gemeenteleden met garage op route en andere te regelen zaken te ondersteunen. 

Opgeven en/of vragen: bij de scriba: Minke Koornstra, 06-13395526 of via de mail: scribaathuizumoost@gmail.com

Bloemengroeten

De bloemen werden ook de afgelopen weken weer vanuit de Oase naar gemeenteleden gebracht als een bemoediging en een groet van de gemeente.

Op 9 oktober gingen ze naar  Juul Eggen.

Op 16 oktober mochten we Harrie Assies blij maken met een boeket.

In memoriam Tettdo Veenstra

Op 17 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Tettje Dominica Veenstra, Tettdo, in de leeftijd van 87 jaar. Zij was vele jaren huisgenoot, maatje en vriendin van Ellen Bijsterveld.

Op 5 november 1934 werd Tettdo in Leeuwarden geboren in een, zoals zij dat zelf noemde, degelijk Gereformeerd gezin. 

Zestien dagen na haar geboorte overleed haar moeder. Dat heeft een enorme impact op haar leven gehad. Tettdo schrijft hierover zelf: “Mijn moeder was de vrouw, die mij ten diepste aan het leven verbond. Ik heb in haar gewoond. Ze heeft mij zelfs nog gezoogd, maar ik heb haar helaas nooit leren kennen”.  Zij wilde ook voor haar  moeder haar leven “waarmaken”.

Samen met haar broer Auke werd zij opgevoed door een oudere zuster van haar moeder, die met haar vader trouwde. Ze is opgegroeid in een warm en betrokken gezin.

Ze groeide op met de traditionele opvattingen van die tijd in de Gereformeerde zuil. Ze ging naar de kerk, catechisatie en meisjesvereniging en dat voelde ook goed. Maar haar wereld werd letterlijk en figuurlijk steeds groter.  Ze werd lid van oecumenische jongerenorganisatie en keek zo over de grenzen van de eigen wereld heen. Zo ging ze o.a. naar Engeland. Ze ging werken bij de NS en door het vrij reizen, kon zij haar vleugels nog meer uitslaan.

Ze besloot om te gaan studeren aan de Sociale Academie in Amsterdam en daar werden haar opvattingen nog meer veranderd en haar blik verruimd. Mede door Rudolf Steiner had zij een enorme interesse in de kosmos.  Voor Tettdo werd steeds meer de liefde het centrum van haar denken en doen.

Ze werkte eerst als maatschappelijk werkster bij de Raad van de Kinderbescherming. Dat was een moeilijke baan, die veel van mensen vroeg. Voor Tettdo was liefde de drijfveer in haar werk. En dat maakte dat zij haar werk aankon en nooit wilde kiezen voor macht. In haar latere werk bij een bureau van vertrouwensarts (o.a. kindermishandeling) was het ook de liefde die voor haar zo belangrijk was. Ze was zich bewust dat als je vanuit macht denkt, dat je dan geen goede beslissingen neemt. Het was zo mooi dat zij later ook dankbare reacties kreeg van kinderen die zij destijds tijdens een moeilijke situatie geholpen had.

Bij haar afscheid kreeg zij een ridderorde voor haar verdiensten. Een prachtige bekroning voor haar inzet.

Een zeer grote rol speelde Ellen in haar leven als beste vriendin, maatje en huisgenoot. Meer dan 45 jaar hebben zij het huis en het leven met elkaar gedeeld. Ze hadden een ongelooflijk sterke band en waren er voor elkaar. Ellen heeft op bijzondere wijze Tettdo ook tot het laatst liefdevol verzorgd. Dankbaar was ze dat ze op elkaars pad waren gekomen.

Tettdo had al jaren zware gehoorproblemen. Dat maakte de communicatie lastig, maar het lukte haar, mede door de hulp van Ellen, toch goed. Ze wilde graag blijven meepraten. Wij mochten samen ook diepe gedachten en gevoelens delen.

Begin dit jaar bleek dat Tettdo ernstig ziek was en niet weer beter kon worden. De laatste maanden leverde zij veel in en op 17 september is zij van ons heengegaan.

De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 24 september in de Oase. Wij stonden stil bij het loflied van de liefde uit 1 Korintiërs 13.

Voor Tettdo was het een Taizélied wat haar troost gaf: Mijn ziel keert zich in rust en stilte tot God, aan Hem vertrouw ik mij toe.

In dat vertrouwen geven wij Tettdo uit handen.

Mogen Ellen en de families zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder Tettdo verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij denken aan hen die wij hier niet met name noemen, maar die thuis zorg hebben en behandelingen moeten volgen. Veel kracht en sterkte toegewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROETEN

De bloemen gingen op  25 september met een hartelijke en meelevende groet

naar  dhr. en mevr. Rosier. Hessel Boersma kreeg ze  op 2 oktober.

De bloemengroep

Vakantie

Van 15-22 oktober heb ik herfstvakantie. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Ds. Anne Henk Boschma

Abbingahiem

Op vrijdagmiddag 14 oktober is voor de leden van onze gemeente uit Abbingahiem (en gasten zijn natuurlijk ook welkom) een bijeenkomst. Wij gaan samen een Bijbelgedeelte lezen, samen zingen, bidden en er is ruimte voor gesprek. Wij proberen zo twee keer per jaar een ontmoeting te organiseren in Abbingahiem.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Terugblik Startzondag

Op zondag 18 september hadden wij een waardevolle Startzondag. In de kerkzaal stonden de tafeltjes klaar, zodat iedereen meteen aan tafel zat. De liturgische tafel was prachtig gedekt en versierd door de bloemencommissie. Op deze dag begonnen wij samen met koffie; een mooi informeel begin. Rond 9.45 uur begonnen wij met de dienst met als thema: Aan tafel. Wat mooi dat wij 4 ambtsdragers mochten bevestigen of herbevestigen.

Het was een feestelijke dienst voor jong en oud.

Na de dienst waren er verschillende activiteiten: Samen zingen (tafelliederen), kaarten maken, meditatie moment (dat zou een wandeling zijn, maar ja het regende), een quiz over de kerken van Leeuwarden, en je kon ook gewoon samen in het gesprek gaan in de kerkzaal. Het was een mooie bedrijvigheid, waar mij opviel dat zoveel mensen genoten van de activiteiten en de gezelligheid.

De dag werd afgesloten met een heerlijke lunch. Het werd door velen ervaren als een dag met een gouden randje. Een prachtige start voor het komende seizoen.

Een paar weken voor deze dienst hebben de kinderen van de kindernevendienst een prachtige placemat gemaakt. Deze placemats sierden de tafels en iedereen mocht ze meenemen. Bij veel mensen is deze placemat als een prachtige herinnering aan deze dag thuis aanwezig.

De vele vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt: heel erg bedankt voor jullie inspanning en creativiteit.

Het blijkt maar weer dat er “Aan Tafel” veel kan gebeuren.

Ds. Anne Henk Boschma

Van ons heengegaan

Op 17 september is van ons heengegaan Tettje Dominica Veenstra, Tettdo, in de leeftijd van 88 jaar. Zij was vele jaren huisgenoot, maatje en vriendin van Ellen Bijsterveld.

Op de kaart staat: Haar oprechte belangstelling en betrokkenheid, trouw, maar vooral haar liefde voor ons en velen, blijven we in onze harten meedragen. 

De uitvaart is zaterdag 24 september om 10 uur in de Oase. In de dienst zullen wij ook stilstaan bij het loflied van de liefde uit 1 Korintiërs 13.

In dankbaarheid gedenken wij het leven van Tettdo en wij denken aan Ellens Bijsterveld en aan de familie die nu zonder Tettdo verder moeten.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid In Memoriam worden opgenomen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

De bloemen uit de Oase gingen als een bemoediging op zondag 11 september naar Tettdo Veenstra en Ellen Bijsterveld . We wisten dat Tettdo erg ziek was en dit was een laatste bemoedigende groet voor haar en Ellen. Tettdo is inmiddels overleden zoals u kunt lezen in deze Geandewei en haar uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

En op startzondag 18 september kreeg Dhr. H. Risselada het boeket uit de kerk.

De bloemencommissie.

Bij de diensten.

Zondag 2 oktober gaan wij verder lezen in het evangelie naar Lucas. Deze keer komt Lucas 17:1-10 aan de orde. Het is niet een gemakkelijke lezing.

Zondag 9 oktober vieren wij een “bijzondere dienst”. Begin dit jaar kwam de Protestantse kerk met een top 10 van liederen uit. Dit waren de meest gekozen liederen door leden van de kerk. Zo kwamen wij op het idee om ook een top 10 van de Oase te maken. Afgelopen maanden zijn er heel veel formulieren ingevuld. Er is een grote voorraad aan liederen. Het wordt nog lastig om daar een top 10 van te maken. De top drie is niet zo moeilijk.

In de dienst gaan wij de liederen van de top 10 samen zingen. Daarnaast wil ik in deze dienst bij elk lied wat vertellen over de achtergrond of de inhoud. Er is dus geen “gewone” overdenking, maar allemaal blokjes rondom de liederen. Ik hoop dat wij samen een feestelijke dienst mogen vieren.

AHB

Vorming en toerusting: Bonhoeffer

De commissie vorming en toerusting van de Oase en de Agneskerk organiseert twee avonden over Bonhoeffer. Zet u deze data vast in uw agenda?

De theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft met zijn leven en theologie vele mensen geïnspireerd en aan het denken gezet. In de kerk en de theologie raken wij niet uitgedacht over wat Bonhoeffer heeft geschreven. Juist in onze tijd lijkt zijn theologie actueler dan ooit.

Op de eerste avond zal Kees de Dreu een inleiding geven op de theologie en het leven van Dietrich Bonhoeffer. Kees is al jaren geboeid door deze theoloog en zit in het bestuur van het Bonhoeffer-werkgezelschap. 

Deze avond wordt gehouden op donderdag 29 september om 19.30 uur in de Oase.

Informatie via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Op donderdag 13 oktober a.s. zal ds. C. Bos een inleiding houden naar aanleiding van zijn boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’. Aanvang 19.30 uur in de Oase.

Beide avonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Wij hopen samen boeiende en inspirerende avonden te hebben.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtenden in oktober 2022.

Ondertussen is de herfst in het land en hoe gezellig is het dan om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. De deuren  van de Oase staan weer open op de woensdagmorgens 5 oktober en 19 oktober vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Neem gerust iemand mee waarvan u denkt, die heeft wel behoefte aan wat gezelligheid.

Voor november kunnen wij alvast meedelen, dat er op  2 november ook een activiteit is, wij gaan dan namelijk sjoelen. Noteert u dit alvast in uw agenda!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Wij gedenken….

Op 17 augustus is van ons heengegaan ons gemeentelid Muschelina Berendina Laskewitz-Verbeek in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 17 december 1989 weduwe van Jannes Laskewitz.

Op de rouwkaart staan de woorden: “Liefde houdt niet op waar het leven eindigt, loslaten terwijl je wilt vasthouden”.

De laatste tijd moest zij steeds meer inleveren. Er staat dan ook op de rouwkaart “Het is goed zo”.

Op dinsdag 23 augustus is de afscheidsplechtigheid gehouden in het Yardenhuis te Goutum.

Wij leven mee met de kinderen, klein en achterkleinkinderen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Jubilea

Ik mag twee bijzondere huwelijksjubilea noemen in deze Geandewei.

Op 12 september hoopt echtpaar W. Poelstra-H. Poelstra-Wijnsma  te vieren dat zij 25 jaar getrouwd.

Op 21 september hoopt echtpaar W. de Vries-J.D.M. De Vries-van der Sangen te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.  

Namens de gemeente mag ik deze jubilerende echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een hele fijne en feestelijke dag mogen hebben en wensen jullie gezegende toekomst toe.

AHB

BLOEMENGROETEN

Op 14 augustus gingen de bloemen naar Mevr. Udomien van Halsema

Op 21 Augustus kreeg mevr. van Vliet-Koops het boeket uit de kerk

En op 28 augustus mocht dhr. Wim Stallinga verrast worden.

Allen een hartelijke groet en bemoediging toegewenst vanuit de Oase.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Bij de diensten

Op zondag 18 september vieren wij onze startzondag. Een feestelijke zondag, want wij mogen ook nieuwe ambtsdragers bevestigen. Mooi dat wij samen de schouders onder ons gemeentewerk mogen zetten. De liturgische kleur is dan ook rood; kleur van de Geest en van de liefde. Zo worden wij samen “aangevuurd” om samen gemeente te zijn in deze wereld.

Het thema van de startzondag is “Aan Tafel!”.  In de afgelopen weken heb ik in de diensten al een opstap gemaakt naar dit jaarthema.

De startzondag ziet er wat anders uit dan een gewone dienst. Wij beginnen deze keer samen met koffiedrinken. U bent vanaf 9 uur welkom. De dienst begint dan om 9.45 uur. Na de dienst zijn er verschillende activiteiten die zeer de moeite waard zijn.  En natuurlijk gaan wij ook echt samen aan tafel. Wij sluiten de zondag af met een gezamenlijke lunch. Een feestelijk start.

De schriftlezingen voor deze zondag zijn: Jesaja 55:1-2 en Lucas 24: 28-31

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Themamiddag

De kerk ontwaakt weer uit haar zomerslaap en veel activiteiten gaan weer van start. Ook de themamiddagen (gespreksmiddagen) beginnen weer. Wij komen elke 4e woensdag van de maand bij elkaar van 14.00 tot 15.30 uur in de Vijverzaal. De eerste keer is op 28 september. Iedereen die een keer mee wil doen is van harte welkom.

Deze keer gaan wij in gesprek over bidden.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Vorming en toerusting: Bonhoeffer

De commissie vorming en toerusting van de Oase en de Agneskerk organiseert twee avonden over Bonhoeffer. Zet u deze data vast in uw agenda?

De theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft met zijn leven en theologie vele mensen geïnspireerd en aan het denken gezet. In de kerk en de theologie raken wij niet uitgedacht over wat Bonhoeffer heeft geschreven. Juist in onze tijd lijkt zijn theologie actueler dan ooit.

Op de eerste avond zal Kees de Dreu een inleiding geven op de theologie en het leven van Dietrich Bonhoeffer. Kees is al jaren geboeid door deze theoloog en zit in het bestuur van het Bonhoeffer-werkgezelschap.  

Deze avond wordt gehouden op donderdag 29 september om 19.30 uur in de Oase.

Informatie via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Op donderdag 13 oktober a.s. zal ds. C. Bos een inleiding houden naar aanleiding van zijn boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’. Aanvang 19.30 uur in de Oase.

Beide avonden zijn ook los van elkaar te volgen.

Wij hopen samen boeiende en inspirerende avonden te hebben.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,

Ds. Anne Henk Boschma