Uitgelicht

Veiligheidsvoorschriften i.v.m. Corona

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Helaas moeten we met elkaar constateren dat de verspreiding van het Covid-19 virus sterk is toegenomen in de afgelopen weken, ook bij ons in de provincie. Naast de afgekondigde maatregelen van dinsdag 13 oktober in verband met een gedeeltelijke lockdown zijn er begin oktober ook al nieuwe richtlijnen vanuit de classis gekomen. Dit heeft er toe geleid dat we begin oktober in het plan van aanpak van de kerkdiensten aanvullende maatregelen hebben genomen. Hierbij onze maatregelen zoals u ze ook kunt vinden op de website.

Aanmelden kerkdienst

Kerkdiensten blijven mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Ook in onze gemeente gaan we nu over naar opgave voorafgaand aan de kerkdienst op zondag. Dat betekent dat we u vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur. Dit kan op verschillende manieren:

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.

2.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

3.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

4.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Tijdens de dienst

Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. In navolging van het advies (t.z.t. verplichting) rondom het dragen van mondkapjes vragen we u om bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels. Het zingen met een koortje van twee of drie gemeenteleden blijven we handhaven in plaats van de gemeentezang. Het is heel fijn dat er elke zondag voorzangers zijn die ook in de aanloop naar de zondag steeds weer bereid zijn om te oefenen.

Overige punten

De overheid roept ons op om sociale contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat we voor de komende weken ons terughoudend opstellen als het gaat om de organisatie van bijzondere activiteiten. Het koffiedrinken na de dienst gaat voorlopig niet door. Ook zijn er geen koffie/thee inloopochtenden in de huidige vorm in de komende weken (zie aparte berichtgeving). De vesper en de wijkavond van 4 november a.s. gaan ook niet door.

Ten slotte

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

Scriba Huizum-Oost

Bij de diensten

Zondag 25 oktober zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan. Zondag 1 november zal Ds. R.B. Nijendijk –Cnossen uit Midlum voorgaan.

Koffie/thee inloopochtenden

Begin oktober zijn wij nog een keer bij elkaar geweest. Maar nu hebben wij besloten om voorlopig geen koffie/theemorgens meer te houden in verband met de corona, dit betekent dat in ieder geval de koffiemorgens van 21 oktober en 4 november niet doorgaan. Het is uiteraard jammer dat wij elkaar even niet meer op deze manier kunnen ontmoeten, maar wij hopen er zo aan bij te dragen dat de aantallen zieken met corona om laag gaan. Wij blijven ons verbonden voelen met elkaar en als het langer gaat duren kunnen wij kijken of het mogelijk is om in kleine groepjes bij elkaar te komen. Een aantal mensen heeft aangegeven daar wel interesse in te hebben. Mocht u interesse hebben om mee te doen in kleiner verband en hebt u dit nog niet doorgegeven dan kan dit alsnog bij Janny de Dreu tel. 2801387 of via de mail dreudec@gmail.com. Wij wensen iedereen sterkte toe in deze onzekere tijd en Gods nabijheid.

Amnesty International

U hebt gemerkt dat de werkgroep Amnesty de coronaperiode afwacht. Maar u kunt actief blijven via de website van Amnesty International. Boven in de balk vindt u ‘Kom in actie’. U kunt petities tekenen (dat is gemakkelijk), u kunt brieven downloaden en versturen (via selecteren, knippen en plakken). De leden van de werkgroep doen dat natuurlijk ook, maar u kunt dat ook zelf doen! Schrijven helpt! Echt. Hartelijke groet,

Goff Spoelstra, Gé de Goede, Bokko Tromp, Immie Brandenburg

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 5 oktober.

De voltallige wijkkerkenraad wordt ook nu gehouden in de Vijverzaal. De voorzitter spreekt in zijn openingswoord over gaven, talenten en verantwoordelijkheden, die we hebben en ook moeten nemen. Daarop aansluitend leest hij uit 1 Korintiërs 12 de verzen 1 t/m 11 met als bovenliggende titel “Vele gaven, één Geest” en gaat voor in gebed. De ongewijzigde agenda bevat slechts een enkel extra punt, waarvoor dan ook voldoende tijd beschikbaar is. De notulen van de vergadering van 14 september worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Ook worden de notulen van de vergadering in september ondertekend. De actiepuntenlijst bevat 7 punten, waarvan  twee worden afgevoerd. De controle van de wijkkas over 2018 en 2019 zal op de volgende vergadering worden besproken. De commissie kan door de Coronamaatregelen niet plaatsvinden zoals gebruikelijk is, maar gaat dit nu in de Vijverzaal doen. Hierover worden afspraken gemaakt. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Het preekrooster voor 2021 is klaar en zal op de agenda van de volgende vergadering worden doorgenomen. Als mogelijke nieuwe wijkdiaken worden twee namen genoemd. Dit punt zal verder worden opgepakt. Het is gebleken, dat ons nieuwe Johannus orgel letterlijk versterking nodig heeft. Hierover is een brief ontvangen van onze organisten. Na aftrek van de winst door de verkoop van het oude orgel, blijft een bescheiden bedrag over, dat voor de uitbreiding zou kunnen worden besteed. Na discussie hierover wordt besloten een verzoek voor de aanpassing neer te leggen bij het College van Kerkrentmeesters.

Als extra en belangrijk agendapunt komt het beroepingswerk aan de orde, wat wordt ingeleid door de voorzitter. Begonnen wordt met de officiële procedure. Deze vraagt eerst om een profielschets en daarvoor is de wijkkerkenraad verantwoordelijk. De z.g. nulversie is als concept inmiddels beschikbaar en deze wordt uitvoerig besproken. Als uitgangspunt is de profielschets uit 2014 genomen, alsmede het huidige beleidsplan van de wijkgemeente. In het concept worden enkele punten geschrapt en nieuwe toegevoegd, zodat aan het eind van de behandeling het grootste gedeelte klaar is. Naar verwachting kan het in de novembervergadering worden afgerond. Vervolgens komt het samenstellen van de beroepingscommissie aan de orde. Besloten wordt deze te laten bestaan uit een oneven aantal leden, bv. vijf, waarbij al de ambten zijn vertegenwoordigd. Er zijn inmiddels al enkele toezeggingen en de definitieve samenstelling wordt dan ook spoedig verwacht.

Het moderamen heeft zich opnieuw bezig gehouden met de Coronabeperkingen. Besloten wordt om dit najaar, op 4 november, geen vesper te houden in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid en ook de traditionele wijkavond te laten vervallen. De wijkgemeente zal daardoor op een andere manier worden geïnformeerd over de lopende zaken. Dit kan bv. via de zondagsbrieven, het blad ‘Ruimte’ en als mededeling na afloop van de kerkdienst. De wijkkerkenraad is door de nieuwe maatregelen, die juist bekend werden op de dag van deze vergadering, gedwongen zich opnieuw te beraden op de manier hoe de kerkdiensten in de Oase het beste kunnen worden gehouden. Hierbij zullen uiteraard de geldende richtlijnen worden gevolgd. Vanuit de AK kan worden gemeld, dat die de herinrichting van de Kurioskerkzaal met 7 tegen 3 stemmen is goedgekeurd en dat het plan zal worden voorgelegd aan de gemeente op een gemeenteavond te houden op maandag 26 oktober in de Kurioskerk om 19.30 uur. Het Studentenpastoraat zal de komende vijf jaren van PKN Leeuwarden-Huizum een gegarandeerde bijdrage ontvangen, gebaseerd op het aantal lidmaten. Verder wordt de jaarrekening over 2019 van het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd. Het aftreden van de heer C. de Dreu als kerkrentmeester leidt tot een vacature en het CvK zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe penningmeester. De Diaconie start binnenkort een nieuwe actie voor de Voedselbank. Vanuit het pastoraat wordt gemeld, dat de werkgroep bijeen zal komen op 4 november. De bezetting van wijk 9 staat onder druk, met name ten aanzien van de bezorging van het blad ‘Ruimte’ en de komende actie Kerkbalans. Er wordt naar een oplossing gezocht. Ook wordt aandacht besteed aan enkele gevallen van ziekte in onze wijkgemeente. Mogelijk kan het thema van de dankdag aandacht krijgen in de dienst van 8 november. Bij de terugblik op kerkdiensten is weinig te bespreken. Dit geldt ook voor de rondvraag, zij het dat er een nieuw muziekrooster voor 2021 in de maak is. Ter afsluiting leest mw. H. van der Meulen het gedicht ‘Ga met ons mee’ uit het blad ‘Woord en weg’. De voorzitter sluit daarna de vergaring om 22.05 uur.

A.K. Damstra, preses WK

Bij de diensten

Zondag 11 oktober zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.

Zondag 18 oktober zal Ds. A.R. van der Honing uit Joure voorgaan.

Wel en wee

Wij gedenken Eelke Edema

Op maandag 28 september overleed Eelke Edema, in de leeftijd van 99 jaar. De laatste jaren van zijn leven werd hij liefdevol verpleegd in Parkhove. Sinds 1 januari 2015 was hij weduwnaar van Sjoerdtje Kamstra, met wie hij 68 jaar getrouwd is geweest. Ze kregen 2 kinderen, Bert en Freek, hij was groot- en overgrootvader. Geboren in Metslawier, getrouwd in Leeuwarden, na de oorlog de bakkerszaak opgebouwd in de Breedstraat, waar alles weer plaats moest krijgen. Hard werken, het gehele gezin is erbij betrokken. Zo was het, maar later worden daarbij ook gezinsvakanties mogelijk. In de 70-er jaren werd de bakkerij verkocht, een ziektereden bij Eelke was daarvan de oorzaak. Daarna volgden heel veel mooie jaren op het Raaigras, een 30-tal op de Weideflora. Vakanties, naar familie in Zuid-Afrika, Portugal, een caravan, er kon nog lang een auto worden aangehouden. Verdrietige jaren ook, want daarin het vroege overlijden van de vrouwen van de beide zonen. Er werd gedeeld, al begrijpen we vaak niet de hardheid, die het leven kan aantasten. Een vriendelijke, lieve man. 99 jaar is hij geworden, toch ook bijzonder, want wat is er in zijn eeuw van leven veel gebeurd en veranderd. Gemeentelid was hij bij ons in ‘de Oase’. Op zaterdag 3 oktober namen we afscheid in de Dorpskerk. We hoorden muziek en lazen Prediker 3, passend bij de tijden in Eelke’s leven. Mooie tijden in verwondering, we noemen baren, planten, helen, bouwen, lachen, dansen……, én verdrietige: sterven, rooien, breken, huilen. Met daarin, 1921-2020, die tijden van oorlog en van vrede. Prediker schrijft: ‘Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’ Bij het afscheid van Eelke in de kerk mochten we zeggen: ‘God haalt wie voorbij is altijd weer terug’, om te horen dat in liefde niet zal worden loslaten wie Zijn kind is. Op het kerkhof gaven we hem uit onze handen en vertrouwden hem toe aan Gods zorg en liefde. We zullen hem missen, en bidden wie achterblijven om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Overig nieuws

Actie Voedselbank

Voor de derde keer dit jaar hebben we weer een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank bij ons kerkgebouw de Oase, “Kerk in de Wijk”. Ook nu werden er weer volop producten gebracht en zo konden we na afloop van deze succesvolle actie weer 15 tot de rand toe gevulde kratten laten ophalen door de chauffeur van de Voedselbank. GEWELDIG!!! Namens de Voedselbank Leeuwarden heel hartelijk dank!!!

Auke, Bouwe en Fetze

Bij de diensten

Zondag 27 september zal mevrouw Ageeth de Vries uit Ureterp voorgaan. Zondag 4 oktober zal ds. P.R. Beintema voorgaan.

Wel en wee

Pastorale activiteiten

Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. Deze keer met wat onzekerheid over of alle activiteiten ook gerealiseerd kunnen worden. Wij zullen echter wel naar mogelijkheden blijven zoeken voor ontmoeting rekening houdend met de situatie rondom corona. Ingesloten bij de Ruimte zijn er brieven verspreid in de gemeente om te vragen waar behoefte aan is. Wij hopen dat er veel reacties zullen binnenkomen. Aan de hand van de reacties willen wij dan een aantal activiteiten gaan organiseren. Op de brief vindt u de adressen waar u de ingevulde formulieren weer kunt inleveren. Uiteraard kan dit ook in de kerk, waar een doos staat waar u uw reactie in kunt doen. Wij hopen zo toch op een mooi seizoen waarin wij elkaar op kunnen bouwen en ons geloofsleven met elkaar kunnen delen. Ondertussen is de groep bibliodrama van start gegaan rond de verhalen van Jozef en heeft ook de gespreksgroep: “Joodse achtergronden van de bijbel” haar eerste avond gehad.

Koffie/thee-inloopochtenden

Op woensdagmorgen 7 oktober is er weer een koffie/thee-inloopochtend, waarop iedereen van harte welkom is. Zolang er geen eetcafé is, is er ook op de derde woensdagmorgen gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee.  Voor woensdagmorgen 4 november staat er eveneens bingo op het programma met leuke prijsjes. Van harte welkom!

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Overig nieuws

Actie voedselbank

Na de succesvolle acties bij de Oase in april en juni willen we nogmaals een beroep op u doen. Nog steeds is de vraag om hulp bij de Voedselbank erg groot en er komt eigenlijk te weinig binnen om aan deze vraag te voldoen i.v.m. de coronatijd. Daarom willen we op dinsdag 29 en woensdag 30 september weer een inzamelingsactie houden. Bijgaand lijstje geeft aan welke producten de voorkeur hebben. U kunt deze en andere producten brengen op dinsdag 29 september van 10-12 uur en van 14-16 uur en op woensdag 30 september van 10-12 uur in/bij de OASE, Weideflora 142. De volgende producten hebben de voorkeur: Houdbare melk, Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Mix voor bami/nasi/macaroni/spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham/Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Alvast hartelijk dank!

Verslag wijkkerkenraadsvergadering

De eerste vergadering van de wijkkerkenraad in het nieuwe seizoen op 14 september 2020 kenmerkt zich door aanpassingen. De vakanties werken nog na, waardoor de scriba de vergadering zal leiden en de preses de notulen voor zijn rekening neemt, omdat de notuliste niet aanwezig kan zijn; verder is de wijkkerkenraad compleet. De vergadering wordt gehouden in de Vijverzaal. De wnd. voorzitter spreekt een openingswoord uit, waarin het gebruik van je talenten naar voren komt en zij gaat voor in gebed.

De agenda bevat een achttal extra punten, die de nodige tijd zullen vragen, maar noodzakelijk zijn om te behandelen. In verband met de aanwezigheid van ds. S. Cnossen wordt het punt wijkpastoraat naar voren gehaald. De notulen van de vergadering in juni worden goedgekeurd en zullen later worden ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden elf punten afgevoerd. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Door de Coronaomstandigheden heeft de controle van de wijkkas nog niet plaatsgevonden. Vanuit het wijkpastoraat vertelt ds. Cnossen over de contacten, die zij inmiddels heeft opgebouwd en de huwelijksbevestiging, die ze onlangs heeft mogen doen. Ze voelt erg zich thuis in ons midden. Het is de bedoeling om in Abbingahiem een groepsgesprek te organiseren. Het houden van diensten in Erasmus is nog onzeker. Nu het Eetcafé nog niet door kan gaan, wordt twee maal per maand koffiedrinken gehouden op woensdagmorgen in de Vijverzaal. Besloten wordt om in de zondagsbrief niet alleen de tekst van de liederen op te nemen, maar ook de melodie. Ouderling E. de Boer zal het voorzanggroepje blijven coördineren, waarvoor deelnemers altijd welkom zijn. De mededelingen, die schriftelijk zijn aangeleverd, geven geen aanleiding tot verdere bespreking. Wel kan worden vermeld, dat het CvD afscheid heeft genomen van de heer R. Timmerman, vele jaren penningmeester van dit orgaan. Verder treft het CvD voorbereidingen om een nieuwe actie voor de Voedselbank te houden. Het CvK heeft een positief besluit genomen over de herinrichting van de kerkzaal van de Kurioskerk, waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Dit voorstel ligt nu voor goedkeuring bij de AK. Het CvK krijgt volgend jaar te maken met vacatures. Vanuit de AK kan eigenlijk niets worden gemeld, aangezien die nog niet bijeen is gekomen. Gepland is alleen een vergadering op een nog nader te bepalen datum in september. De wijkkerkenraad staat uitvoerig stil bij de te verwachten financiële positie van onze gemeente en de mogelijke gevolgen voor onze wijkgemeente. De afscheidsdienst van ds. M.E. Vroonland is dank zij de inspanningen van de scriba goed verlopen. Hiervoor wordt dank naar haar uitgesproken. Hoewel volgens ons rooster in september een avondmaalsviering is gepland, wordt besloten deze even uit te stellen, in afwachting van overleg over de manier van een Coronabestendige viering. Er wordt ook stilgestaan bij de dienst in het kader van de startzondag op 20 september, waarin ds. Wessels uit Stiens zal voorgaan. Het aanzoeken van leden van de beroepingscommissie verloopt moeizaam. Tot nu toe hebben twee personen zich bereid verklaard. Een dringend beroep om aan ons verzoek gehoor te geven, is dan ook op zijn plaats. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest dhr. A. Halma een gedicht over Hoop met als titel ‘Ik heb als kind geleerd’ van Louis van Dijk en citeert hij een spreuk van Dietrich Bonhoeffer. De wnd. voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.10 uur.

A.K. Damstra, preses WK

Bij de diensten

Zondag 6 september zal Ds. P.J. de Buck uit Heerenveen voorgaan.

Zondag 13 september zal Ds. B. Woord uit Almere voorgaan.

Startzondag 20 september zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.

Van het moderamen : Inrichting kerkzaal voor kerkdiensten

Voor de afscheidsdienst van Ds. Madelon Vroonland hadden we de kerk Coronaproof ingericht met tafels tussen de stoelen. We hebben besloten om deze opstelling voor de komende weken voor de kerkdiensten zo te houden want het beviel goed. Als gemeente zingen we niet. In de diensten zal waar mogelijk steeds door enkele gemeenteleden worden gezongen. Ook zullen we in de komende weken nog geen koffie en thee schenken. Verder liggen op de tafels contact- en registratieformulieren. Deze blijven we invullen zodat we weten welke gemeenteleden de dienst hebben bijgewoond.

Van het moderamen : Start nieuw kerkelijk jaar en startzondag

Behoedzaam zijn we in augustus weer gestart met enkele activiteiten. Naast alle pastorale bezoekwerk, wat uiteraard altijd doorgaat waar nodig, heeft de wijkkerkenraad op 7 september a.s. haar eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Hoe verder en de te vormen beroepingscommissie staan daar o.a. op de agenda. Er is inmiddels een start gemaakt met de koffieochtenden en nu moeten we kijken welke andere activiteiten in aangepaste vorm verder kunnen worden opgestart. We blijven de landelijke richtlijnen op de voet volgen. Er wordt door de koster, de heer Paul Bekker gedurende de week in de Oase voortdurend geventileerd zodat we in het kerkgebouw daarmee de richtlijnen naleven. Voor 20 september a.s. staat de startzondag gepland. Er zal een ochtenddienst om half tien zijn waarin Ds. Wessels uit Stiens voorgaat en we zullen op dezelfde wijze als afgelopen zondagmiddag na de dienst met elkaar koffie en theedrinken. Uiteraard met het voorbehoud dat als er andere richtlijnen komen we die zullen moeten volgen.

Terugblik afscheid Ds. Madelon Vroonland

Vrijdag, 21 augustus jl. zijn er gezellige bijeenkomsten geweest met zowel in de middag als in de avond een kleine groep gemeenteleden die afscheid kwamen nemen van Ds. Madelon Vroonland. Op zondagmiddag 23 augustus jl. ging Ds. Madelon Vroonland voor in een dienst in de Oase. Deze dienst stond in het teken van terugblikken. Bij de start van de dienst blikte de lector Harry de Goede terug naar de eerste dienst van Ds. Madelon Vroonland als voorganger in de Oase, vijf jaar geleden. In deze afscheidsdienst stonden de woorden van Prediker 3 centraal stonden; “Alles heeft zijn tijd en beloop”. Daarnaast luisterden we naar het daarbij passende lied Prediker van Stef Bos met het refrein: “Er is een tijd van verliezen, er is een tijd van vertrouwen, er is een tijd van verlangen, er is een tijd van vergeten, er is een tijd van vergeven, er is een tijd voor alles”. We zongen ook: “Over het huis, de herberg onderweg, een huis met liefde opgebouwd liggend langs de weg als een Oase waaruit nieuwe kracht kon worden geput zodat elke zondag Pasen is”. In deze dienst was er ook kindernevendienst en werd afscheid genomen van Anouk en Rens. Als slotlied zongen we lied 416, waarin de woorden die gedurende de middag nog vaker werden aangehaald, klonken: “Ga met God en hij zal met je zijn op al je wegen”. De afscheidsdienst kreeg een vervolg doordat we samen op weg gingen door de afgelopen vijf jaar. Daarvoor hadden we een aantal thema’s gekozen uit vijf jaar predikantschap van Ds. Madelon Vroonland.  En deze gekoppeld aan de verschillende kerkelijke jaren en bijzondere gebeurtenissen en kerkdiensten in onze wijkgemeente. Tussendoor waren er sprekers en passende muzikale intermezzo’s verzorgd door Arjen Nauta. Edwin van der Wal zorgde voor de ondersteuning van de terugblik middels een aantal foto’s op de beamer en de verbindende teksten werden gesproken door Minke Koornstra. We blikten terug op: “Hoe het begon” met Fetze Elgersma, indertijd lid van de beroepingscommissie. We vroegen ons ook nog een keer af: “Wie is ds. Madelon Vroonland”? Het 40-jarig jubileum met de pelgrimstocht in het teken van “Deel je leven” kwam voorbij en Margriet Dijkstra bood Madelon de paaskaars van 2020 aan. De Oase als Open Huis en een gemeente gedragen door vrijwilligers werd nog een keer belicht door Sjoerd Wendelaar Bonga. De reis die we met een aantal gemeenteleden naar Israël hebben gemaakt in mei 2018 werd beschreven in het verhaal van Kees de Dreu. We blikten terug op de bijzondere kerkdiensten die er in de afgelopen vijf jaar zijn geweest met als thema: “Een goed gesprek”. De kinderen van de kindernevendienst onder leiding van Anna Frouk Hoogsteen en Willy Beek boden een nog zelf te maken taart aan in de vorm van het elfstedenkruisje en een houten reiskoffer met pompebled. Vanuit de gemeente sprak Martsje Miedema over de Fryske lessen die Madelon bij haar had gevolgd en de Fryske Tsjinst. Arjen Nauta en Eddy de Boer verzorgden een prachtig muzikaal intermezzo en Margo Ozinga overhandigde de bloemen van deze zondag en sprak namens de bloemencommissie. Samenwerking was het centrale thema in de woorden van Miljenko Braam en namens de gemeente bood hij Madelon een kistje met herinneringsbijdragen aan. Ds. Madelon Vroonland werd toegezongen door Arjen Nauta, die een speciaal lied voor haar geschreven en gecomponeerd had, over de reis van Leeuwarden naar daar waar de roots liggen van Ds. Madelon Vroonland en de volgende stap naar de gemeente Nieuwland in Westmaas. Eddy de Boer overhandigde namens de wijkgemeente Huizum-Oost de cheque met inhoud voor de cursus Geestelijke Vorming die Madelon gaat volgen. Na nog enkele persoonlijke afscheidswoorden van Ds. Madelon Vroonland was er nog de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Al met al kijken we als voorbereidingscommissie terug op een bijzondere middag met veel verbinding, symboliserend onze verbinding met elkaar en onze predikant Ds. Madelon Vroonland in de afgelopen vijf jaar. Dank namens de commissie aan iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze middag. De voorbereidingscommissie: Fetze Elgersma, Eddy de Boer, Miljenko Braam, Sjoerd Wendelaar Bonga en Minke Koornstra

Serie Bibliodrama

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. We vervolgen het leggen van onze geloofsweg naast de geloofsweg van Jozef. Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87. Data: woensdag 9 september, woensdag 7 oktober en donderdag 12 november 2020. Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Plaats: de Oase, Weideflora 142.

Cie. Vorming en Toerusting Goutum-Huizum Oost

Wat een bijzonder afscheid!

Op deze wijze wil ik u allen heel hartelijk danken voor het afscheidsweekend van 21-23 augustus! Wat was het fijn om zovelen weer even te zien. Om na de afscheidstelefoontjes ook van velen in elkaars nabijheid – op afstand – afscheid te kunnen nemen. Wat waren het mooie gesprekken op vrijdagmiddag en -avond en zaterdag. En wat heb ik genoten van de zondag. Eerst de dienst en daarna de woorden en muziek van afscheid. De woorden vanuit de beroepingscommissie door Fetze, de Paaskaars 2019 die ik overhandigd kreeg van Margriet, de woorden vanuit de vrijwilligers door Sjoerd en vanuit de Isräëlreis door Fetze, het mooie koffertje, het pompeblêd, de maaksels én het lekkers van de kinderen, de terugblik op het Frysk door Martsje, het gecombineerde orgel- en pianospel door Eddy en Arjen, de woorden én de prachtige bloemschikking vanuit de bloemengroep door Margo, de woorden vanuit de AK en de verkeerde clubsjaal van Miljenko, het prachtige lied ‘fan Fryslân naar Westmaas’ met als slotzin: ’t was vertrouwd, een knikje was genoeg van Arjen… Het gemeentecadeau aangeboden door Eddy, de mooie herinneringskist met bijdragen van zoveel gemeenteleden en Minke die er zo’n mooi geheel van maakte door alle bijdragen met woorden te verbinden…

Van de kinderen kreeg ik het verzoek een foto te maken van het Elfstedenkruisje nadat ik deze had versierd. M’n bakkersdiploma heb ik niet, dat blijkt wel uit de foto, maar ik heb m’n best gedaan! En hij was heerlijk! Ook jullie pompeblêd met de namen hangt inmiddels op m’n werkkamer! Allen heel, heel hartelijk bedankt!

Hartelijke groet, Ds. Madelon Vroonland.

Bij de diensten

De ochtenddienst van zondag 23 augustus is komen te vervallen. Zondag 30 augustus zal Ds. M.J. Visschers uit Wolvega voorgaan.

Afscheid ds. Madelon Vroonland

De toename van het aantal Corona besmettingen in de afgelopen weken heeft ertoe geleid dat we als voorbereidingscommissie aanpassingen hebben doorgevoerd in de opzet van het programma voor 21 en 23 augustus a.s. De aangekondigde vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus gaat niet door. We hopen t.z.t. dat we een dergelijke avond in 2021 wel kunnen organiseren.

Zondag 23 augustus om 15.00 uur staat wel de afscheidsdienst van Ds. Madelon Vroonland gepland. We richten de kerkzaal met vijverzaal zodanig in dat veel gemeenteleden deze dienst kunnen bijwonen waarbij we de Corona maatregelen met elkaar naleven. Landelijke richtlijnen blijven we volgen in de komende weken. Dit kan nog tot aanpassingen leiden. We hopen echter wel op een bijzonder samenzijn dat na de dienst een vervolg zal krijgen in het teken van afscheid nemen. We zijn ons bewust van het feit dat een aantal gemeenteleden toch niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij de afscheidsdienst op zondagmiddag vanwege te grote risico’s, maar wel graag persoonlijk afscheid willen nemen. Daarvoor is er de volgende mogelijkheid georganiseerd. Op vrijdag 21 augustus a.s. is er gelegenheid om in de middag vanaf vier uur en in de avond vanaf half acht persoonlijk afscheid te nemen van Ds. Madelon Vroonland. U kunt zich opgeven bij de scriba via mail en/of telefonisch; zie onderaan).

Naast een bijdrage voor het cadeau vragen we u om persoonlijke herinneringen te delen middels een mooi verhaal en/of persoonlijke woorden, foto, kaart, tekening, persoonlijke woorden of andere creatieve bijdragen, een mooi gedicht en/of lied enz. We bundelen alle persoonlijke herinneringsbijdragen tot een persoonlijk herinneringsboek. Dit bieden we Ds. Madelon Vroonland dan na de kerkdienst op de 23 augustus ook aan namens ons allen. Achter in de kerk liggen witte en gekleurde A4tjes met insteekhoesjes. U kunt een A4tje meenemen en uiterlijk zondag 16 augustus a.s. inleveren in de doos die daarvoor achter op de tafel in de kerk staat. Komt u nog niet in de kerk dan heeft u ongetwijfeld zelf ook een A4tje liggen al dan niet met insteekhoes. Indien nodig halen we het op.

Wilt u bijdragen aan het cadeau van de gemeente dan zijn er twee mogelijkheden:

1.         Er staat achterin de kerkzaal een speciale doos waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld. (Laatste mogelijkheid is zondag 16 augustus a.s.)

2.         U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland. Ook deze bijdrage graag uiterlijk 16 augustus overmaken.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

De voorbereidingswerkgroep: Miljenko Braam, Eddy de Boer, Fetze Elgersma, Sjoerd Wendelaar Bonga, Minke Koornstra

Ontvangen gift

Via mevrouw Jasper hebben we een gift van 50 euro voor de wijkkas ontvangen waarvoor uiteraard hartelijk dank.

Bedankt

De familie Greidanus wil graag iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen die zij mochten ontvangen ter gelegenheid van hun 65-jarig huwelijksjubileum en bij de 90ste verjaardag van mevrouw Greidanus. Een hartelijke groet namens hen voor u allen.

Koffie/thee inloopochtend

Na de gezellige morgen op 5 augustus willen wij graag weer bij elkaar komen op woensdagmorgen 19 augustus van 10.00 tot 11.30 uur om onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten en bij te praten. Van harte welkom. Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Koffie/theemorgen

Nu de kerk weer meer open is en er ook weer kerkdiensten gehouden worden op zondagmorgen willen wij toch weer proberen met het koffie/theedrinken te beginnen binnen de richtlijnen die gegeven zijn, dus in coronazetting. U bent van harte welkom op woensdagmorgen 5 augustus vanaf 10.00 uur in de Oase. Na elkaar zolang niet te hebben gezien, zal het des te feestelijker zijn om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

Informatie: Janny de Dreu, T: 2801387

Terugblik kerkdiensten in de Oase

Nadat een kleine commissie in juni voortvarend een gebruikersplan voor onze kerkdiensten heeft opgesteld konden we op 5 juli jl. na drie maanden weer starten met de kerkdiensten. Een goede beslissing omdat we nu als gemeente toch weer de mogelijkheid hebben om met elkaar te vieren in de Oase zelf en ook een ieder die verbonden is via de techniek kan meeluisteren met de kerkdiensten in de Oase. De eerste twee zondagen in juli mochten we 40 tot 50 gemeenteleden in de dienst begroeten. Stoelen staan op gepaste afstand en er wordt goed rekening gehouden met de anderhalve meter afspraak. In de diensten werden we begeleid bij de liederen door mooi orgelspel op het nieuwe orgel. Als gemeente hebben we besloten om in de komende tijd toch terughoudend om te gaan met het zingen van de liederen door de gemeenteleden zelf. De eerste dienst werden we verrast door een trio zangers inclusief de voorgaande predikant die de liederen zongen. Ook bij de tweede dienst was er een gelegenheidstrio om de liederen te zingen. Een mooie tijdelijke traditie. Mocht u ook zo mee willen voorzingen dan kunt u zich altijd melden voor de dienst bij de dienstdoende ouderling en/of diaken.

Afscheid Ds. Madelon Vroonland

De voorbereiding voor de organisatie van de vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus a.s. en de geplande kerkdienst van zondagmiddag 23 augustus waar Ds. Madelon Vroonland afscheid neemt zijn we weer gestart. Naast de informatie over een bijdrage voor het cadeau hieronder vragen we u op om persoonlijke herinneringen te delen middels een mooi verhaal en/of persoonlijke woorden, foto, kaart, tekening, persoonlijke woorden of andere creatieve bijdrages, een mooi gedicht en/of lied enz. We bundelen alle persoonlijke herinneringsbijdragen tot een persoonlijk herinneringsboek. Dit bieden we haar dan na de kerkdienst op 23 augustus ook aan namens ons allen. Hiervoor liggen achter in de kerk witte en gekleurde A4tjes met insteekhoesjes. U kunt daarvan een meenemen en uiterlijk zondag 16 augustus weer inleveren in de doos die daarvoor achter op de tafel in de kerk staat. Komt u nog niet in de kerk dan heeft u ongetwijfeld zelf ook een A4tje liggen al dan niet met insteekhoes. Indien nodig halen we het op. We schreven voor de Coronatijd al over een cadeau voor Ds. Madelon Vroonland. Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.         Achterin de kerkzaal staat een speciale doos waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld.

2.         U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

Het moderamen en de wijkkerkenraad

Bij de diensten

Zondag 26 juli zal Ds. J. Miedema uit Leeuwarden voorgaan. Zondag 2 augustus zal Ds. J.D. Kraan uit Burgum voorgaan. Zondag 9 augustus zal Drs. G. van Brug uit Leeuwarden voorgaan.

Wel en wee

In memoriam Tonnie van der Molen-van Kleef

“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”. Deze tekst van Prediker stond centraal in de afscheidsdienst van Tonnie van der Molen op vrijdag 26 juni in de Oase, in de kerk waar ze iedere zondag kwam, al vanaf het eerste begin. Geboren in Rotterdam in 1933 maakte ze als jong meisje daar de oorlog en de bombardementen op de stad mee. Die ervaring heeft diepe indruk op haar gemaakt en haar voor de rest van haar leven gevormd. Ze leerde Jacob van der Molen kennen en kreeg met hem een dochter en een zoon. Zelf zei ze dat haar man het beste was wat haar in haar leven was overkomen. Ze geloofde dat God hem op haar pad had gebracht. In 1976 verhuisde ze met haar gezin naar Leeuwarden en ze heeft erg moeten wennen in Friesland, ze voelde zich eerst niet thuis onder de Friezen. Door de kerk en het verenigingsleven veranderde dat. Velen kenden haar, van de kerkdiensten, het koffiedrinken op woensdagmorgen, het koor, het volksdansen of toneel. Ze miste bijna nooit en als persoon was ze duidelijk aanwezig. Met haar humor veroverde ze vele harten en ze stal de show bij het toneel. Vanwege de coronamaatregelen konden er maar weinig aanwezig zijn bij haar afscheid. Mevrouw van der Molen had een vast weekritme. Alle dagen hadden bij haar hun eigen invulling. Op maandag en vrijdag douchen, op zaterdag boodschappen doen. Op zondag naar de kerk en thee en koffie drinken deed ze wanneer het theetijd of koffietijd was. Het gaf haar houvast, net als dat voor veel mensen geldt. Maar alle dingen onder de hemel hebben hun tijd, zei Prediker. Wij leven als mensen met de klok, maar er zijn dingen waar je als mens geen invloed op hebt. Geen mens kan in de toekomst zien, laat staan dat je die toekomst zelf kunt maken en je leven in de grip kunt houden. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Die beide dingen overkomen je. Het overkwam Tonnie van der Molen ook. Vijf jaar geleden overleed plotseling haar man en ze miste hem nog steeds. Zelf deed ze tot voor kort alles nog: wandelen, fietsen, ze was gezond en fit. Wanneer je dan te horen krijgt dat je ziek bent en niet meer beter gaat worden, dan is het of de tijd stil staat. Fijn voor haar was dat ze de laatste weken in haar eigen huis heeft kunnen blijven. Dat kon omdat haar dochter bij haar in was getrokken. Ondanks dat ze een vrouw was van de vaste dingen op de vaste tijden, kon ze aan het einde van haar leven goed omgaan met het principe dat alle dingen onder de hemel hun tijd hebben en dat haar tijd hier op aarde er op zat. Ze kon verder kijken, had het besef dat er meer is dan het leven van hier en nu. Toen haar geen tijd meer restte om uit te kijken naar de dagen, uren en momenten, keek ze uit naar de eeuwigheid. We hebben haar naar haar laatste rustplaats gebracht op de Huizumer begraafplaats, waar ze nu mag rusten bij haar man. Voor haar en haar familie breken nu nieuwe tijden aan. Een periode wordt afgesloten, maar haar leven is niet voorbij. Om het met de woorden van Jules Deelder te zeggen, de nachtburgemeester van Rotterdam: ‘Alles blijft, alles gaat voorbij, alles blijft voorbijgaan’.

Gerda van Brug

In memoriam Tjeerd Meindertsma

9 april 1940 – 30 juni 2020. Tjeerd werd op 9 april 1940 geboren in Leeuwarden. Samen met zijn oudere broer Jan en zus Sietske groeide hij op in Birdaard. Zijn vader was veehandelaar. Tjeerd ging na de lagere school naar de landbouwschool. In de weekenden kon je hem vinden op de boerderij bij omke Rindert. Neef Hessel vertelde over de bijzondere band die toen al met neef Tjeerd is ontstaan en is gebleven. Hij hield van het werken op het land en daarnaast zong hij bij het koor. De liefde voor de muziek is daar geboren. Broer Jan werkte bij de verzekeringen en omdat er moeilijk werk te vinden was op de boerderij is Tjeerd ook die richting op gegaan. Hij heeft zich laten bijscholen en heeft heel wat verzekeringen afgesloten. Na zijn huwelijk met Feikje Cnossen werd er naar Leeuwarden verhuisd. Kort na de geboorte van hun zoontje Jan Tjeerd overleed Feikje. Tjeerd ging door een diep dal en kwam daar uit door zijn kennismaking met Truus de Boer waar hij niet veel later in 1975 mee trouwde. Het leven kreeg weer zin: dochter Maris en zoon Klaas maakten het gezin compleet en samen met “hun” drie kinderen hebben ze ruim 45 jaar lief en leed mogen delen. Op 4 juli hebben we in het crematorium Goutum afscheid van Tjeerd Meindertsma genomen. We hebben nagedacht over bijzondere momenten tijdens zijn levensweg. Hij was een echte familieman. Dat bleek uit de woorden van de mensen die zijn leven in herinnering brachten. Hessel haalde herinneringen op over zijn jeugdjaren. Tjeerd was er bijna elk weekend te vinden en je kon altijd op hem rekenen. Maris vertelde in dichtvorm het levensverhaal met de sprekende titel: Lieve Pa. Kenmerkende woorden waren: Veerkracht, levensgenieter, vrolijk en plichtsgetrouw. Op een positieve manier het leven leven. Om kunnen gaan met verdriet en zorgen. De broze gezondheid van Truus maakte van hem een liefdevolle mantelzorger.  Soms was hij vader en moeder tegelijk. Hij was liefdevol, trouw, verantwoordelijk en zorgzaam. Drie jaar geleden kwam het omslagpunt: Het lichaam wilde niet meer zoals hij het wilde. Soms was hij ook wat vergeetachtig. Telkens moest Tjeerd inleveren en werd hij beetje bij beetje afhankelijk van de zorg van anderen met de wetenschap dat het deze keer onomkeerbaar was.  Dat hij op 4 april zijn 80ste verjaardag nog mocht vieren, was heel bijzonder. Femke en Emma lieten in een fotosessie Tjeerd als pake zien en ze hadden het lied Opa van Marco Bossato uitgekozen als eerbetoon voor pake. Orgelmuziek, muziek van Bach, koormuziek, alle muziek was door Tjeerd uitgezocht. De kracht van muziek was de basis voor de overdenking.  We lazen psalm 23, omdat die na het eten vaak door Tjeerd was voorgelezen.  De dragende kracht van de Heer als een goede Herder hebben Tjeerd en Truus tijdens moeilijke perioden in hun leven ervaren. Maar de regel uit een lied van Huub Oosterhuis die op de kaart stond “Gij zijt in alles diep verscholen in al wat leeft en zich ontvouwt” mogen we lezen als hun compacte geloofsbelijdenis. Ze wisten zich diep van binnen gedragen door Gods liefde. En wat klinkt het lied afsluitende lied Wat de toekomst brenge moge, gezongen door het Noordermannenkoor dan troostvol. Vooral die laatste woorden blijven klinken: Waar de weg mij brenge moge, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. We hebben afscheid genomen van een uniek mens en gedenken hem met liefde en respect. We denken aan Truus zijn vrouw, de kinderen Jan Tjeerd en Christa, Maris en Edwin, Klaas en Jellie, de pakesizzers Femke en Emma en aan allen die Tjeerd Meindertsma zullen missen.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Verslag pastorale werkgroep 8 juli

Het was fijn om elkaar in deze setting na zo lange tijd weer te kunnen ontmoeten. Op allerlei manieren is geprobeerd om toch contact te houden met de gemeenteleden tijdens de afgelopen tijd, waarin het niet mogelijk was om veel bezoeken af te leggen. Door middel van kaartjes, telefoontjes en een bloemetje af en toe is er met elkaar meegeleefd. Alhoewel er weer wat meer vrijheid is, blijft het oppassen, het virus is nog niet weg en voorlopig hebben wij nog te maken met de anderhalve meter samenleving. De pastorale werkgroep, die eerst bestond uit een kleine groep, is inmiddels uitgebreid en bestaat nu uit: mw. J. de Dreu-van der Laan, dhr. F.D. Elgersma, mw. G.J. van der Zee-van der Wal, dhr. A.K. Damstra, mw. H. van der Meulen, mw. A. Timmermans, dhr. E. de Boer. Samen buigen wij ons over allerlei zaken van pastorale aard. Vooral het bezoekwerk heeft onze aandacht en ook om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Wij zijn heel blij, dat wij tijdens de periode van vacant zijn ondersteuning krijgen van ds. S. Cnossen-Hoekzema en ds. D.G. Posthuma. In verschillenden secties zijn vacatures op het gebied van ouderlingen, coördinerende wijkbezoekers en wijkbezoekers. Wij zijn dringend op zoek naar mensen, die dit mooie werk op zich willen nemen. In de tehuizen zijn op dit moment genoeg wijkbezoekers, dat is in ieder geval een positief punt. De mensen krijgen daar ook geregeld bezoek van hun wijkbezoeker. Ondertussen proberen wij wel om de lopende zaken zo goed mogelijk door te laten gaan. Destijds zijn wij gestart met het bezoekproject om toch in een behoefte te voorzien. Wij zijn dan ook erg blij met al die bezoekmedewerkers die hier aan meedoen. Het pastoraal meldpunt kwam tijdens ons overleg eveneens uitgebreid ter sprake. Hoe kunnen wij dit nog meer onder de aandacht brengen. U kunt hier meer over lezen in dit wijkbericht. Daarnaast hebben wij ons nog gebogen over de lijst met pastorale taken en hier en daar wat wijzigingen aangebracht. Mevrouw Koster heeft aangeboden om welkomstpakketjes te maken voor de nieuw-ingekomenen, die daarna door de desbetreffende wijkbezoeker bij het nieuwe gemeentelid gebracht zullen worden. Wij hopen zo weer wat meer aandacht hieraan te besteden. Er wordt besloten om aan het begin van het seizoen een brief met suggesties aan gemeenteleden te richten om te vragen aan welke activiteiten zij eventueel mee zouden willen doen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Ondertussen zijn er ook drie kennismakingsbijeenkomsten van wijkbezoekers met ds. S. Cnossen-Hoekzema geweest. In oktober hopen wij ons volgend overleg te hebben.

Pastoraal meldpunt

Nu wij als gemeente Huizum-Oost vacant zijn, willen wij graag nog eens extra de aandacht vestigen op het pastoraal meldpunt: mw. S. Vellinga-Kuperus, tel.06-33826822. Ook is het mogelijk om een app-bericht te sturen. Waar kunt U zoal aan denken om te melden: ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing naar zorgcentrum of verpleeghuis (soms ook tijdelijk). Als U graag een bezoek wilt hebben van een ouderling of predikant dan kunt U dit ook via het pastoraal meldpunt doorgeven. Ook kunnen er nog andere zaken zijn die pastorale aandacht nodig hebben. Schroom niet om dit door te geven! Tijdens deze periode van vacant zijn willen wij graag blijven “Omzien naar elkaar”.

Namens de wijkkerkenraad

Bij de diensten

Zondag 5 juli zal Ds. E.P. van der Veen uit Emmeloord voorgaan. Zondag 12 juli zal Drs. G. van Brug voorgaan. Zondag 19 juli zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan.

In juni heeft de wijkkerkenraad haar eerste bijeenkomst weer kunnen houden met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Een verslag van de besproken zaken kunt u ook in deze Geandewei lezen. Eerder schreven we al dat er zou worden nagedacht over de vormgeving van onze vieringen in juli. Een kleine groep wijkkerkenraadsleden heeft inmiddels een gebruikersplan opgesteld en dat betekent dat we vanaf 5 juli onze vieringen in de Oase weer hervatten. U hebt daar inmiddels via de post een brief over ontvangen met de richtlijnen die we volgen. Wij hopen velen van u weer in de kerk te ontmoeten in de komende weken. Daarnaast zullen er ook gemeenteleden zijn die in ieder geval de kerkdiensten weer online kunnen volgen.

In de dienst van 5 juli a.s. kunnen we vooral ook genieten van het orgelspel op het nieuwe orgel, deze zondag bespeeld door Arjen Nauta. Naast het consulentschap van Ds. D.G. Posthuma hebben we ook een oplossing gevonden voor de pastorale werkzaamheden in onze gemeente. We hebben Ds. S. Cnossen-Hoekzema wonende te Scharnegoutum bereid gevonden om ons in de komende vacante periode te ondersteunen. Ook op zondagen is zij in het verleden wel als gastpredikant voorgegaan in de Oase. Zij zal onze gemeente ondersteunen bij de verschillende pastorale werkzaamheden die er zijn, met name bezoekwerk van gemeenteleden die pastorale bijstand nodig hebben waaronder ernstig zieke gemeenteleden. Gelukkig is er ook een heel team van wijkbezoekers, contactpersonen, ouderlingen en diakenen actief. We werken aan een aantal afspraken. Verzoeken voor bijstand kunnen gedaan worden bij het pastoraal meldpunt via mevrouw Siska Vellinga (06-33826822), uw wijkbezoeker en of ouderling/diaken. Er is ook de mogelijkheid om gebruik te maken van het contactformulier van onze website (www.kerkhuizumoost.nl) of via het scribaat (06-13395526). Nu we in de komende weken weer de diensten op zondag kunnen starten, hopen we in de toekomst natuurlijk ook andere gemeentelijke activiteiten met waar nodig aanpassingen weer langzaam op te starten. Dit betekent dat we inmiddels weer nadenken over de organisatie van de vrijwilligersavond op vrijdag 21 augustus a.s. en de geplande kerkdienst van zondagmiddag 23 augustus waar Ds. Madelon Vroonland afscheid neemt. We schreven voor de Coronatijd al over een cadeau. Wilt u daar aan bijdragen dan zijn er twee mogelijkheden:

1.            Er zal achterin de kerkzaal een speciale doos neergezet worden waarin u een bijdrage kunt doen middels een envelop met geld.

2.            U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnr. NL35 INGB 0003668803 t.n.v. wijkkas Huizum-Oost. Graag even vermelden afscheidscadeau Ds. Vroonland.

Zijn er vragen dan kunt u hierover contact opnemen met de scriba van onze wijkgemeente Huizum-Oost, Minke Koornstra via de email: scribaathuizumoost@gmail.com of telefonisch via 06-13395526.

Minke Koornstra, scriba