Actueel januari 2020

Bij de diensten

Zondag 12 januari zal Ds. E. van ´t Slot uit Zwolle voorgaan. (zondagsbrief)

Zondag 19 januari zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan. (zondagsbrief)

Op 25 januari zal Pniëls kerkkoor haar medewerking verlenen aan de dienst. Ook hopen we deze zondag het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren.

Op 2 februari zal Joost Marijn van der Wal, zoon van Marco en Lotte, broertje van Koen, Ruben en Gijs, de doop ontvangen.

Kerkrijders

Zondag 12 januari: F. Elgersma tel: 2881380

Zondag 19 januari: L.D. Bouma tel: 06-16457845

Overig nieuws

Tenslotte

Voor u ligt de eerste editie van Geandewei van 2020. Wat gaat de tijd snel…Als gemeente mogen we dankbaar terugkijken op goede momenten van samenzijn. Persoonlijk wil ik u van harte danken voor de vele Kerst- en nieuwjaarswensen die ik ook dit jaar weer mocht ontvangen! We gaan nu over naar 2020… naar het gewone leven… voor sommigen is dat jammer, zij bewaren mooie herinneringen aan de afgelopen decembermaand, anderen zijn wellicht blij dat deze moeilijke maand voorbij is…Hoe u het nieuwe jaar ook begonnen bent: ik wens u allen alle goeds toe: gezondheid en Gods zegen!

Ds. M.E. Vroonland

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 2 december

De preses opent de vergadering met een woord van welkom en leest daarna uit Romeinen 13 de verzen 11:14 waarboven staat ’Leef volgens de wil van God’ met een link naar de net begonnen Adventsperiode. Daarna gaat hij voor in gebed. Er zijn twee berichten van verhindering binnengekomen. De agenda wordt doorgenomen en toegelicht. Besloten wordt om de aanschaf van een nieuwe beamer met scherm naar voren te halen. Aldus wordt de agenda vastgesteld. Buiten de gebruikelijke agendapunten zijn er twee extra punten, te weten de evaluatie van de wijkavond en het overleg met de kosters en de lectoren. De notulen van de vorige vergadering worden behandeld, ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Naar aanleiding van de vertegenwoordiging van de heer M. Braam in de beroepingscommissie van de wijkgemeente Huizum-West wordt gesteld, dat hij namens de Algemene Kerkenraad is benoemd en niet namens of vanuit de wijkgemeente Huizum-Oost. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en afgehandeld. Van de elf punten kunnen er vier worden afgevoerd. Bij de ingekomen stukken wordt eerst een ingekomen stuk behandeld van een kerkrentmeester over de aanschaf van een nieuwe beamer met scherm voor de Vijverzaal, waarbij de wijkkerkenraad zich had uitgesproken voor plafondmontage. Door miscommunicatie is de bestelprocedure niet zo verlopen als wenselijk is. De vergadering herkent dit en zal daar in de toekomst extra aandacht aan besteden. Voor twee diensten in MCL in 2020 wordt een ambtsdrager gevraagd. Dit zal verder met enkele ouderlingen en ouderlingen kerkrentmeester worden afgestemd. Vanuit het pastoraat zal voor verdere coördinatie betreffende de adressen in Nijlân State en Aldlân State nader overleg plaatsvinden.

De wijkavond op 6 november is naar wens verlopen. De inventarisatie van de verzamelde reacties naar aanleiding van het thema ‘Mozaïek voor de toekomst’ is gereed. De werkgroep heeft goed werk verricht, maar is nog lang niet klaar. Daarom zal in de vergadering van wijkkerkenraad van januari een eerste terugkoppeling plaatsvinden. Het ligt in de bedoeling alle 20 gemeenteleden die belast zijn met een bestuurlijke functie uit te nodigen om samen met de een vertegenwoordiging van de werkgroep na te denken over de bestuurlijke kant van de toekomst. Uit het moderamen wordt doorgegeven dat mw. A.G. Brouwer-Meindertsma zal worden toegevoegd aan de namen op onze reservelijst voor het leiden van uitvaartdiensten. Het College van Kerkrentmeesters laat o.a. weten dat de wijkbegrotingen voor 2020 zijn goedgekeurd. Voor het digitaal archief is de geschiedenis van onze kerkelijke activiteiten in kaart gebracht en in Geandewei gepubliceerd. Tot en met 2019 wordt gevraagd nog bestaand materiaal in te leveren. Vanaf 2020 zal een start worden gemaakt met het digitaal archiveren. Het abonnement op Geandewei blijft het komend jaar ongewijzigd op €31,00. Voorts werd het collecterooster voor 2020 goedgekeurd. Het College van Diakenen vraagt namen aan te dragen van gegadigden voor een kerstpakket. De kaartenactie van Ark Mission voor gevangen is met 115 verstuurde kaarten succesvol geweest. Voor de rondvraag zijn geen belangrijke punten zodat mw. M. Koornstra ter afsluiting een variant op lied 783 kan lezen met als titel ‘Voor mij is geluk …’. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 21:20 uur.

A.K. Damstra, preses

Slot herdenking 500 jaar Reformatie in Wittenberg

Met de avondzegen op de marktplaats in de Lutherstad Wittenberg kwam op 10 september 2017 de laatste dag van de wereldtentoonstelling Reformatie ten einde. Deze dag werd begonnen met een afsluitende kerkdienst in de open lucht op de marktplaats die door meer dan 2.000 mensen werd gevierd, waaronder ook wij. Margot Käßmann benadrukte in haar preek dat de reformatiezomer 2017 een signaal voor openbreken voor de kerk is. De wereldtentoonstelling Reformatie heeft veel stimulansen gegeven voor de vernieuwing van kerk en samenleving, zo verheugde de ambassadeur voor de Reformatie van de Raad van de Protestantse kerk in Duitsland (EKD) zich: “Angst voor veranderingen moet na deze zomer niemand meer hebben.” “2017 hebben we niet Duits-nationaal gevierd, maar internationaal, oecumenisch en gericht op de toekomst”, zo vatte zij de sinds 20 mei 16 weken lang durende wereldtentoonstelling samen: “in een tijd, waarin zovelen in Europa, in de Verenigde Staten en elders het nationalisme uit de mottenballen van de geschiedenis willen halen, zeggen wij: Nee! Wij zijn een kerk die boven nationale grenzen uitstijgt.”

Het laatste weekeinde van de wereldtentoonstelling Reformatie bracht nog eens veel bezoekers in de Lutherstad aan de Elbe. Totaal zijn er daarmee rond 500.000 kaarten verkocht sinds de opening van het eerste paviljoen in oktober 2016, zo vat zakelijk leider Ulrich Schneider samen: Combi-kaartjes voor de totale wereldtentoonstelling, tickets voor afzonderlijke delen van de openluchttentoonstelling zoals het asisi Panorama Luther 1517, de tentoonstelling Luther und Avantgarde, de bijbeltoren bij het centrale station of de 46 grote concerten op de weide bij het slot. Omdat grote delen van de wereldtentoonstelling Reformatie zonder ticket toegankelijk waren, moet voor de tijd tussen 20 mei en 10 september met een aanzienlijk groter bezoekersaantal gerekend worden dan het aantal in dat tijdvak verkochte kaarten.

De wereldtentoonstelling in de Lutherstad Wittenberg heeft ruimte geopend voor vragen, voor nieuw denken, voor spiritualiteit, zwijgen, kerkdiensten en debatten, verklaarde Margot Käßman in haar preek. Zoveel heeft de tijd op de plaats van Martin Luther aangetoond: “Dat waren ontmoetingen met mensen. Maar het waren ook ontmoetingen met God”. En zij weet: “Wie dat meegemaakt heeft, was bevlogen.” Wij hebben daar ook het een en ander van mogen meebeleven. Meer informatie is te vinden op www.r2017.org. De dienst is terug te vinden op www.zdf.de\suche.

Kees en Janny de Dreu, Leeuwarden Huizum-Oost

{gallery}wittenberg{/gallery}

Gemeentereis naar Israël 2018

image1.jpegVan vrijdag 27 april tot en met maandag 7 mei 2018 organiseren we vanuit onze wijkgemeente een gemeentereis naar Israël. Ook mensen van buiten onze wijkgemeente zijn van harte welkom!

Het gevarieerde programma is inmiddels bekend. Er zal aandacht zijn voor Bijbelse plaatsen (Bethlehem, Jeruzalem, Nazaret, Kapernaüm, enz.), voor overige geschiedenis (denk aan de kruisvaardersburcht in Akko), voor recente geschiedenis (het door strijders van het Warschau-ghetto opgerichte museum Lohamei HaGeta’ot aan het begin van de reis en het Holocaustcentrum Yad Vashem op 4 mei) en de huidige tijd (het conflict tussen Joden en Palestijnen, waarbij we ontmoetingen hebben met mensen van beide groepen).

Ook is er aandacht voor natuur (zeegrotten van Rosh Haniqra) en ontspanning (drijven op de Dode Zee). De eerste zondag zullen we een viering houden op het meer van Galilea, de tweede zondag doen we dat in Jeruzalem. We maken de ’erev Shabbat’ (avond van de sabbat) mee in Nes Ammim en bij de Klaagmuur. In eigen kring staan we vanzelfsprekend stil bij 4 mei. En dan nog hebben we niet alle onderdelen opgenoemd!

Dit alles doen we natuurlijk in een normaal tempo, geen wandelmars, al is het – zeker in de Oude Stad Jeruzalem – wel van belang dat u goed ter been bent.

image2.jpegDe reis organiseren we – dhr. De Dreu, die een aantal jaren in Nes Ammim heeft gewoond, en ds. Vroonland, die Israël twee keer bezocht heeft – in samenwerking met Promised Lands uit Rotterdam. Deze organisatie verzorgt reizen op maat voor vele kerken en bijvoorbeeld ook voor de Protestantse Theologische Universiteit.

Bent u benieuwd naar het hele programma? Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met dhr. De Dreu (dreudec@gmail.com / 058-2801387) of ds. Vroonland (ds.vroonland@kpnmail.nl / 058-2896620).   

Foto’s palmpasen 2018

Palmpasen 25 maart 2018 

{gallery}palmpasen2018{/gallery}

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt.  Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:

Kruis
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag)
Palmtakken
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Haan van brood
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
30 rozijnen
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.
Krans
Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods.

Foto’s palmpasen 2017

Palmpasen 9 april 2017 

Palmpasen 2017Palmpasen

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt.  Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:

Kruis
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag)
Palmtakken
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Haan van brood
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
30 rozijnen
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.
Krans
Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods.