Bij de diensten

Op zondag 21 april zal er een nieuwe ambtsdrager bevestigd worden. Wij zijn heel blij en dankbaar dat Willy Beek-Bakker ouderling wil worden in onze gemeente.  Dit valt toevallig samen met de “roepingenzondag”, waar de landelijke kerk voor pleit. Op het rooster voor deze zondag staat Johannes 10:11-16 over de “Goede Herder”. 

Op zondag 28 april hoopt ds. J.P. Boomsma uit IJlst voor te gaan. Op het rooster staat dan Johannes 15:1-8.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op woensdag 27 maart is overleden Anne Hielkje Schokker, Anneke, in de leeftijd van 73 jaar. Ze was de partner van onze organist en gemeentelid Arjen Nauta. Ze was eerder gehuwd met Riekus Tiemersma.

Een paar jaar geleden kwam Anneke samen met Arjen in ons midden. Aan beide zagen wij dat ze heel gelukkig waren met elkaar. Beiden hadden hun partner verloren en hadden bij elkaar opnieuw mogen beleven wat liefde en nabijheid mag betekenen.  Het werd door hen als een geschenk ervaren. Anneke werd ook meteen opgenomen in onze gemeenschap. Ze voelde zich thuis in ons midden.  Ze genoot van de muziek van Arjen, de vieringen en de nabijheid van mensen.  Toen ze ziek werd, was ze ook verrast over zoveel betrokkenheid van onze gemeente bij haar en Arjen.

Het was eind vorig jaar een schok toen bleek dat Anneke ernstig ziek was. Arjen en Anneke leefden een poos tussen hoop en vrees over de toekomst. Helaas kwam de ene teleurstellende uitslag na de andere. Steeds ging haar gezondheid achteruit. Op 27 maart is zij omringd door haar naasten overleden.  

Het doet pijn om te zien dat het geluk dat Arjen en Anneke weer hadden gevonden zo wordt afgebroken.

In de dienst op Pasen hebben wij haar herdacht en hebben wij een steentje met haar naam ter nagedachtenis gelegd.

Ter nagedachtenis zongen wij:  Lied 512: 6 en 7

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

De afscheidsplechtigheid van Anneke heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij denken aan Arjen die zoveel moest meemaken. Mag hij zich omringd weten door ons allen en door de Eeuwige.

Mogen de kinderen en kleinkinderen van beide families troost en kracht krijgen.

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn of behandelingen ondergaan. Veel kracht en sterkte gewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Jubileum

Op 22 april is het een bijzondere en feestelijke dag voor echtpaar R. van der Meulen-M. van der Meulen-Visser. Op deze dag mogen zij vieren en gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Een hele bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum.  Samen met jullie dierbaren een fijne dag toegewenst en vooral samen een gezegende toekomst.

Bezoek aan Kamp Westerbork 6 april

Op zaterdag 6 april hebben 14 mensen vanuit onze gemeente een bezoek gebracht aan Kamp Westerbork. Wij begonnen met een inleidende film over de geschiedenis van het kamp. Het werd in 1939 opgericht op een kaal stuk heide als kamp voor gevluchte Duitse Joden en het lag ver van de bewoonde wereld. Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen bleef het kamp voortbestaan. Pas in juni 1942 werd het een doorgangskamp voor Joden die naar ‘het oosten’, naar de vernietigingskampen werden afgevoerd. De Joden waren daar zelf niet van op de hoogte, maar leefden in de veronderstelling dat zij voor de “arbeitseinsatz” zouden worden ingezet en in de oorlogsindustrie te werk zouden worden gesteld. Alles in kamp Westerbork was zodanig ingericht, dat de mensen dachten, dat het wel mee zou vallen. Vooral kampcommandant  Gemmeker speelde hier een grote rol in. In totaal werden vanaf juni 1942 tot en met september 1944 ruim 107.000 gevangenen vanuit Westerbork per trein gedeporteerd. Slechts 5.000 keerden na de oorlog levend terug, ruim 102.000 van hen zijn vermoord.

Nadat wij de film hadden bekeken konden we de twee tentoonstellingsruimten gaan bekijken. Om 14.10 uur vertrokken we met de pendelbus naar het eigenlijke kampterrein. Daar kwam onze gids-vrijwilliger ook aan en hij nam ons mee voor een rondleiding over het centrale gedeelte van het kampterrein en gaf gedurende bijna twee uren uitleg. We stonden stil bij de grote barak waar de registratie plaatsvond en waar daarnaast cabaret- en theateravonden werden gegeven. In het kamp werd gesport en getrouwd. De Duitsers wilden een zo ‘gewoon’ mogelijk leefklimaat tonen, zodat er geen grote angst ontstond voor ‘de werkkampen in het oosten’.

Op het terrein staan onder andere twee veewagons, van het type als waarmee de meeste gevangenen destijds meestal op de dinsdagen werden afgevoerd. In totaal zijn er 103 transporten vertrokken. Rond het vertrek van een trein was het altijd erg chaotisch en hoop en wanhoop overheersten dan: wie moet mee en wie mag nog blijven?

We stonden ook stil bij de 102.000 steentjes die ter nagedachtenis aan de omgekomenen zijn neergelegd in de vorm van Nederland, steentjes voor Joden, maar ook voor Roma en Sinti.

Even verderop staat een reconstructie van een van de grote barakken die in 1942 door de Duitsers werden neergezet toen zij het kampterrein veel groter maakten. Een gedeelte van de barak staat er nog, de rest werd aangegeven door palen, zodat wij toch een idee kregen van hoe groot deze is geweest.

Uiteindelijk kwamen we ook bij de restanten van de rails en het originele stootblok aan het andere einde van het terrein, wat dienstdoet als herdenkingsmonument.

Op diverse plekken vertelde de gids op indringende wijze zowel algemenere als ook gedetailleerde verhalen over het leven van de mensen. Eén van de verhalen was van Etty Hillesum. Met name hierdoor werd ons bezoek een erg indrukwekkend iets. Wij bedankten de gids voor de bijzondere verhalen en na in het museum nog iets te hebben gedronken vertrokken wij daarna vol met indrukken weer richting Leeuwarden.

Kees de Dreu, namens de taakgroep vorming en toerusting

Meivakantie

Vanaf 27 april tot en met 5 mei heb ik vakantie. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).  

Een hartelijke groet voor u allen,  

Ds. Anne Henk Boschma 

Koffie/thee-inloopochtenden in mei 2024.

Op woensdagmorgen 1 mei en op dinsdagmorgen 14 mei is iedereen weer welkom voor wat gezelligheid, ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee en uiteraard hoort daar nog iets bij. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de deur weer open. Loop gerust eens even binnen.

Contact: Janny de Dreu. Tel. 2801387

Agenda

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

01   mei               Koffiedrinken                               10.00 uur

14   mei               Koffiedrinken                               10.00 uur

Bij de diensten

Op zondag 7 april is het Beloken Pasen. Op het rooster van Kind en Zondag staat dan de lezing over Thomas uit Johannes 20: 19-29. Voorganger is dan ds. Ulbe Tsjallingii. Het zal een Friese dienst zijn.

Op zondag 14 april zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Wij lezen dan Johannes 21:15-24. Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij hem liefheeft.

Verstilling voor aanvang van de dienst

Vanuit de gemeenteavond kwam de vraag of er niet meer stilte kon zijn voor de aanvang van  de diensten. Het is mooi dat er zo’n sterke betrokkenheid bij elkaar is in de gemeente en wij veel willen delen met elkaar. De gesprekken voor de dienst hebben zo een samenbindende functie, maar het is ook goed om voor de dienst rust en stilte te creëren. Een deel van de kerkgangers ervaart dat als waardevol en passend.  

De kernkerkenraad heeft zich over deze vraag gebogen. Ons voorstel is om een paar minuten voor de aanvang van de dienst een lied te zingen. En na dat lied is er zacht orgelspel en bereiden wij ons in “stilte” voor op de dienst. 

Wij zijn hier op zondag 17 maart mee begonnen. Wij hopen dat het een waardevolle toevoeging mag zijn aan de viering van onze diensten

Namens de kerkenraad

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente:

op 17 maart naar Piety en Ad Halma

op 24 maart naar Corry Kamminga en Eddy de Boer

Helma Feenstra

Pastorale/diaconale bijeenkomst op donderdag 7 maart.

Op 7 maart mochten wij onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst weer houden. Deze keer was het thema “Omgaan met verlies” Vanaf 17.00 uur was de inloop met koffie en thee. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, wij mochten zo’n 40 mensen welkom heten. Wat is het mooi, dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij pastoraat en diaconaat, twee belangrijke pijlers binnen de gemeente. Binnen het pastoraat is het gesprek en de ontmoeting belangrijk en het diaconaat richt zich vooral op praktische zaken, maar zij kunnen niet zonder elkaar en soms overlappen deze twee elkaar, zoals bijvoorbeeld bij de koffiemorgens en eetcafé.

Na de opening, waarin enkele gedachten werden uitgesproken over verlies, afscheid en loslaten en een gebed voor de maaltijd begonnen wij de avond met soep en broodjes.

In een ongedwongen sfeer konden wij alvast wat in gesprek gaan met elkaar.

Het thema werd daarna ingeleid door ds. Anne Henk Boschma. Hij begon met te zeggen, dat dit een thema is, dat iedereen raakt, want veel mensen, die aanwezig waren, hebben van heel dichtbij te maken gehad met het verlies van iemand, die hen dierbaar was.

Er is veel geschreven over rouw en rouwverwerking. Wij kwamen tot de conclusie, dat verwerking eigenlijk niet een goed woord is. Er zijn wel verschillende fases. Het was mooi hoe ds. Boschma dit uitlegde. Mensen gaan hier ook weer heel verschillend mee om. De één wil veel praten, een ander heeft juist behoefte aan rust. Het mag er allemaal zijn. Ook voor de mensen erom heen is het soms lastig om met een verlies van iemand om te gaan. Wat doe je: ga je iemand uit de weg of zoek je toch even contact?

Op een goede manier afscheid nemen en ook rituelen bij herinneren kunnen helpen om verlies een plek te geven. Daar kan de kerk ook een belangrijke rol in spelen. Als gemeente kun je om mensen heen staan, vooral ook in het pastoraat kunnen wij er zijn voor mensen.

Na de inleiding en een kopje koffie/thee was er nog gelegenheid om te reageren. Het was een hele bijzondere avond, waar wij veel met elkaar konden delen. Wij sloten de avond af met het zingen van lied 416 :

                                          Ga met God en Hij zal met je zijn,

                                           jou nabij op al je wegen

                                           met zijn raad en troost en zegen.

                                           Ga met God en Hij zal met je zijn.

Janny de Dreu van der Laan (coördinator pastoraat)

Palmzondag 24 maart 2024

In een klein voorbereidingsgroepje zijn wij aan de slag gegaan om te kijken hoe wij op palmzondag een mooie dienst zouden kunnen houden voor jong en oud. Het idee werd geboren om via de school te vragen of kinderen mee zouden willen doen met een koortje. Tjeerd Kramer wilde wel dirigeren. Ook werden grootouders ingeschakeld om te vragen of er kleinkinderen mee zouden willen doen. Het lukte om een mooie groep bij elkaar te krijgen. Op een paar vrijdagmiddagen zijn wij aan het oefenen gegaan. De kinderen deden enthousiast mee. Via de schoolapp zijn uitnodigingen voor palmzondag verstuurd aan de ouders, wel met de vraag of kinderen zich van tevoren even wilden opgeven in verband met het maken van Palmpasen stokken. De kindernevendienstleiding kon er zo voor zorgen dat er voldoende stokken aanwezig waren en de benodigdheden om de stokken mooi te versieren

Zo konden wij op palmzondag veel mensen welkom heten, waaronder een grote groep kinderen. Het was een vrolijk gezicht al die Palmpasen stokken, die de kinderen met veel plezier hebben gemaakt en ondertussen werd er naar hartenlust gesnoept.  De ezel was ook nog aanwezig en het koortje zong uit volle borst. Het was een dienst met een gouden randje met dank aan alle medewerkers, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Janny de Dreu van der Laan

Koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen 16 april vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Iedereen is weer van harte welkom op dinsdagmorgen 16 april. De koffie/thee staat weer klaar vanaf 10.00 uur. Ook op dinsdagmorgen zien wij dat de belangstelling groot is. Daarom hebben wij besloten om op deze manier door te gaan ook tijdens de zomermaanden, als er geen eetcafé is. Er zijn mensen, die beter op dinsdagmorgen kunnen en er zijn mensen, die de voorkeur aan de woensdagmorgen geven. Zo is er voor elk wat wils. Dit betekent dus dat er voortaan op de eerste woensdagmorgen en de derde dinsdagmorgen koffie/thee- inloopmorgen is. Samen hopen wij zo met elkaar weer veel gezellige en waardevolle ontmoetingsmomenten te creëren.

Wij hopen tot ziens op één of meerdere koffie/theemorgens!!

Contact: Janny de Dreu-van der Laan tel. 2801387

Themagespreksmiddag

De volgende themagespreksmiddag is op woensdag 10 april om 14.00 in de Vijverzaal in de Oase. Wij stoppen om 15.30 uur.

De laatste keer heeft de groep het verzoek gedaan om samen in gesprek te gaan over rechtvaardigheid. Ik hoop dat wij samen de diepte van dit woord mogen peilen.

Iedereen is welkom. Ook als u voor één keer mee wilt doen.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

Bij de diensten

Wij zullen in de komende weken veel bijzondere diensten vieren.

De Goede of Stille week begint met de viering van Palmzondag, zondag 24 maart. Deze viering zal voor een deel gericht zijn op de kinderen. Een kinderkoortje o.l.v. van ons gemeentelid Tseard Kramer zal meewerken aan de dienst. De kinderen zullen een Palmpasenstok maken en in optocht door de kerk gaan. De lezing voor deze zondag is Marcus 11: 1-11.

Op Witte donderdag, 28 maart, vieren wij samen de maaltijd van de Heer.

Op de Goede Vrijdag, 29 maart, vieren wij een sobere dienst. Wij lezen samen het lijdens evangelie, deze keer uit evangelie naar Lucas.

Op 30 maart vieren wij ’s avonds de Paaswake. Wij vieren dat er een einde komt aan de nacht van lijden en sterven en begroeten samen het Licht van Pasen.  In deze dienst gedenken wij ook onze eigen doop. Wij delen samen ook het licht. Een intense en bijzonder viering.

Op de Eerste Paasdag, zondag 30 maart, mogen wij een feestelijk Paasdienst vieren. Er werkt een zanggroep van gemeenteleden mee aan de dienst.  In dit weekeinde begint ook de zomertijd en begint de dag extra vroeg. (Zoals dat ook wel bij Pasen hoort).

Op de Tweede Paasdag is er feestelijke zangdienst met het Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist is Martin Mans en trompettist Sydo van der Bijl. De voorganger is ds. Ton van der Wekken. De dienst begint om 10 uur!

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in verdrietige  en zware tijden, maar ook bij blijde gebeurtenissen of gewoon zo maar.

De bloemen gingen op 3 maart naar mevr. Oud-Faber

En op 10 maart naar mevr. Postma-Brouwer

 Helma Feenstra

Jubileum

Op 2 april is het een feestelijke dag voor echtpaar Meijer-Bakker. Zij zijn op die dag 65 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal. Wij willen hen namens de gemeente van harte feliciteren. Wij hopen dat jullie een feestelijke dag mogen hebben en een gezegende toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Een bedankje in het kerkblad van ons 60-jarig huwelijk.

Voor het bezoek van Dominee Boschma de kaarten en de prachtige bloemen.

Het was geweldig, en heeft ons goed gedaan.

Jan&Ypie Raukema, Julianalaan 24.

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 4 maart 2024.

De kernkerkenraad is behoudens de ambtelijk tijdelijke afwezigheid van een lid, voltallig aanwezig. De voorzitter opent de vergadering met een welkom en het lezen van Psalm 23, waarna hij voorgaat in gebed. De agenda wordt vastgesteld met als wijziging dat de controle van de wijkkas verschoven moet worden naar de vergadering van de wijkkerkenraad in april. Als nieuwe datum voor april wordt de 22ste gekozen, waardoor de vergadering in mei komt te vervallen. De notulen van 5 februari worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 punten op de actiepuntenlijst kunnen 10 worden afgevoerd en een punt wordt aangepast. Op de lijst met ingekomen stukken vragen een zestal om nadere aandacht, die worden afgehandeld. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze zwakke punten, zoals die voortkwamen uit de bevraging van onze wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 19 punten besproken en daarbij werden zo nodig acties bepaald. Op de wijkavond van 13 maart zal een en ander worden toegelicht. Het is intussen gelukt om enkele personen te vinden, die bereid zijn zitting te nemen in de werkgroep die zich zal buiten over de toekomstige ontwikkelingen in de PG Leeuwarden-Huizum. Ook dit zal worden meegedeeld op de komende wijkavond. Het Convenant Groene Kerken in Leeuwarden zal aan de orde komen op de Dankdag voor Gewas en Arbeid en op de wijkavond op 6 november. De terugblik op de laatstgehouden kerkdiensten leverde geen kritische opmerkingen op. Alle kerkdiensten worden goed bezocht en daar zijn we blij mee. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele ziektegevallen gemeld. Diaken mw. M. Dijkstra is herstellende en krijgt van de kerkenraad ter bemoediging een kaart toegestuurd. De mededelingen zijn beperkt. Wel wordt ernstige zorg uitgesproken over het tekort aan ouderlingen-kerkrenmeester en kerkrentmeesters, zeker als in de toekomst belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Een dringende oproep is daarom ook hier op zijn plaats. Bij de rondvraag wordt bepaald wie de Paaskaars 2023 zal ontvangen. De naam van de uitverkorene kan helaas nu nog niet worden vrijgegeven. Tot slot leest de voorzitter het verhaal van de Meubelmaker, een soort gelijkenis met een heel serieuze ondertoon. De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur, waarna de aanwezigen blijmoedig huiswaarts gaan. De eerstvolgende vergadering van onze wijkkerkenraad zal als brede kerkenraadsvergadering worden gehouden op maandag 22 april 2024.

A.K. Damstra, preses

Verslag wijkavond van 13 maart 2024.

Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid, waarin ds. A.H. Boschma als thema ‘Zaaien’ had gekozen, gingen ruim veertig kerkgangers naar de Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad en een tweede Bijbelquiz vulde de rest van de avond. De wijkgemeenteleden worden geïnformeerd over de volgende zaken: De Plaatselijke Regeling die in 2023 is opgesteld, zal volgens de classis nog even tegen het licht moeten worden gehouden. Er zijn nieuwe bloemenkaarten gedrukt met meer ruimte voor namen van de kerkbezoekers. Voor de vernieuwing van de gedachtenishoek moest een ander glasatelier worden gezocht, welke intussen is gevonden. Voor de bezetting van de werkgroep ‘Toekomstige ontwikkelingen’ in onze PG Leeuwarden-Huizum, waarin wij 3 afgevaardigden zullen hebben, zijn inmiddels twee gevonden. Voor het op peil houden van het aantal ouderlingen kerkrentmeesters en kerkrentmeesters worden nog twee kandidaten gezocht. Dit vormt een punt van zorg. Een vacature van wijkouderling kon gelukkig op korte termijn worden ingevuld. De bevestiging van mw. W. Beek-Bakker zal op 21 april plaatsvinden. Als laatste feit volgt het resultaat van de bevraging van de wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 53 reacties ingeleverd, waarvan 34 als sterk punt en 19 zwak werden gekenmerkt, verdeeld over 6 categorieën. De zwakke punten worden toegelicht en daarbij wordt de mogelijke vervolgactie genoemd. Ds. Boschma schetst daarna zijn ervaringen van het laatste half jaar. Met veel plezier noemt hij het pastoraat, de goedbezochte themamiddagen, de toerusting bijeenkomsten en zijn vieringen in de Oase. De vragen uit de zaal worden vervolgens beantwoord. Na de pauze volgt de tweede versie van de Bijbelquiz, die met vragen voor beginners en kenners niet altijd eenvoudig was. Het leverde drie winnaars op met een gelijk aantal punten te weten mw. R. Hoekstra, dhr. Y. ten Kate en mw. M. Miedema. De voorzitter sloot de avond om 22.30 uur, waarbij de aanwezigen konden terugzien op een nuttig en geanimeerd samenzijn. De volgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 6 november.

A.K. Damstra, voorzitter

Bezoek aan Kamp Westerbork 6 april

Op zaterdag 6 april willen we met een groepje mensen uit de Oase een bezoek brengen aan Kamp Westerbork. Dit kamp was tijdens de 2e wereldoorlog een zogeheten ‘doorgangskamp’ voor Joden, van waaruit ze werden doorgestuurd naar de concentratiekampen.

We hebben een programma afgesproken wat er samengevat als volgt uitziet:

12.55 uur Aankomst

13.00 uur Filmvoorstelling

13.20 uur Het museum bekijken op eigen gelegenheid, ook gelegenheid voor koffie en thee.

14.10 uur Vertrek bus naar het kampterrein

14.15 uur Rondleiding op het kampterrein

15.40 uur Vertrek bus terug naar het museum (einde bezoek)

Wij willen met eigen vervoer erheen gaan (willen diegenen die willen rijden dat aangeven). We willen om 11.45 uur bij de Oase vertrekken. Het is de bedoeling om tegen 13.00 uur bij het museum aan te komen. Graag van tevoren lunchen of zelf broodjes voor onderweg meenemen.

In de hal van de Oase liggen intekenlijsten waarop je je kunt opgeven. Uiterste datum 31 maart a.s.

Voor verdere informatie (en ook opgeven): Kees de Dreu, tel. 2801387, dreudec@gmail.com

Agenda.

28   maart         Viering Witte Donderdag          19.30 uur

29   maart         Viering Goede Vrijdag              19.30 uur

30   maart         Viering Stille Zaterdag              19.30 uur

1     april            Viering Paaszondag                  09.30 uur

2     april            Evangelisatiekoor                     10.00 uur

3     april            Koffieochtend                           10.00 uur

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

Jubileumkrant 40 jaar Aanloophuis Leeuwarden

Het Aanloophuis van de kerken viert dit jaar haar 40-jarig bestaan.

Samen vieren we 40 jaar Warmhartigheid.’

We staan hier graag op een bijzondere en feestelijke manier bij stil. Dit doen we met een jubileumbijeenkomst in de prachtige Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden samen met alle betrokkenen op zaterdag 23 maart. Tegelijk met dit jubileum is een speciale jubileumkrant uitgegeven:

In deze jubileumkrant nemen we je graag mee in de historie maar ook in de actualiteit van het Aanloophuis. Een aantal vrijwilligers is in de archieven gedoken, heeft met (oud-)vrijwilligers, gasten en beroepskrachten gesproken en heeft een prachtige krant vol informatie gemaakt. Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen, maar ook aan iedereen die in de afgelopen veertig jaar het Aanloophuis heeft mogelijk gemaakt.

Bestuur Aanloophuis Leeuwarden

Bij de diensten

Op zondag 10 maart gaat ds. A.H. Westra uit Sneek voor. Op het rooster van Kind op Zondag staat dan de lezing uit Johannes 6:4-15 

Op woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid en gaat ds. Anne Henk Boschma voor in een korte vesper. Aansluiten is er een gemeenteavond. 

Op zondag 17 maart gaat ds. Anne Henk Boschma voor en dan staat op het rooster Johannes 12:20-33.

In memoriam Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp

Op 11 februari is ons gemeentelid Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp, roepnaam Jannie, overleden in de leeftijd van 93 jaar. Ze woonde aan de Nijlânsdyk 129b.

Ze is op 20 maart 1930 in Leeuwarden geboren, zoals ze zelf omschreef in een ambtenarengezin. Ze had één zus die 9 jaar ouder was dan zij.

Haar vader werkte op de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden en daar wilde Jannie ook graag werken. Nadat ze de middelbare school had afgerond was daar geen vacature en dus ging ze werken bij een verzekeringsmaatschappij. In 1956 zocht ze een nieuwe uitdaging en die vond ze bij de griffie van de rechtbank. Dat vond ze prachtig werk. Ze deed haar werk met passie en met betrokkenheid bij haar collega’s. Ze heeft daar 32 jaar gewerkt en toen moest zij helaas stoppen door problemen met haar gezondheid. Dat was een groot verdriet. Ze kwam in een diepzwart gat terecht en moest een nieuw ritme zoeken.

Gelukkig had ze ook een passie voor muziek. Ze heeft in verschillende koren meegezongen en hield met name van klassieke muziek. Een poosje na haar pensionering kreeg ze helaas stemproblemen en lukte het zingen niet meer. Ook dat was een groot verlies voor haar.

Vanaf haar jeugd was zij betrokken bij de kerk. Toen zij met pensioen ging, heeft zij de kerk met veel inzet en betrokkenheid gediend als ouderling. Ze vond het prachtig werk. Ze was zeer betrokken bij mensen, hulpvaardig, open. Een vrouw die meedacht en meedeed.

Helaas werd de kring van de naasten om haar heen steeds kleiner.  Haar zus overleed en haar nichtje die naar haar was genoemd overleed al jong. Gaandeweg werd haar wereld kleiner en kleiner.

Vanaf 20217 nam haar gezondheid meer af en moest de auto weg. Langzaam leverde ze steeds meer in. Ze wilde ook graag in de kerk nog volop meedoen, maar het lukte niet meer.

Ze wilde zo graag in haar appartement blijven wonen en mede door de thuiszorg en de betrokkenheid van Berend en Frannie Oosterveld is dat gelukt. In haar vertrouwde omgeving is zij op 11 februari overleden.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 16 februari in het uitvaartcentrum in Goutum. Wij lazen de woorden die Jannie zelf had aangegeven uit Psalm 139. God kent ons en is bij ons betrokken en houdt ons vast in tijd en eeuwigheid. In dat vertrouwen hebben wij Jannie uit handen gegeven en gelegd in de handen van God.

Mogen hen die haar missen de nabijheid ervaren van God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

In Memoriam Tinie de Jong – Weidenaar:

 12-06-1937   –   16-02-2024

In Abbingahiem overleed op 16 februari ons gemeentelid Tinie de Jong-Weidenaar, op de leeftijd van 86 jaar. Haar leven begon op 12 juni 1937 in Dokkum. Ze was de tweede van vier kinderen. Tinie ging naar de huishoudschool en heeft daarna nog kort in Beatrixoord in Haren gewerkt, maar heimwee bracht haar weer terug naar Friesland. Ze ontmoette de garnalenvisser Jaap de Jong, waar ze na hun huwelijk in 1957 mee in Peasens-Moddergat ging wonen. Het echtpaar kreeg 6 kinderen: Tineke, Alie, Dirk, Ina, Willy en Froukje. Naast haar gezin en het huishouden heeft Tinie altijd hard gewerkt. Ze hielp haar man in zijn bedrijf, ging werken in de zorg en als schoonmaakster. Haar kinderen hebben goede herinneringen aan haar liefde voor bloemen en planten, haar gastvrijheid, en haar kookkunst. Toen de kinderen hun eigen gezin kregen werd Tinie een trotse meelevende beppe en later ook oerbeppe. Ze genoot van die rol. Na het overlijden van haar man in 1996 verhuisde ze naar Goutum. 

Het geloof is in haar leven altijd heel belangrijk geweest. Ze bezocht trouw kerkdiensten, praatte graag over haar geloof, en ze hield van het zingen van de vertrouwde liederen, zoals Wat de toekomst brengen moge, en Lichtstad met uw paarlen poorten. Haar zorgen bracht ze in haar gebeden bij God. De verhuizing naar Abbingahiem vond ze moeilijk, omdat ze steeds meer zelfstandigheid moest inleveren. Maar het kon niet anders. Gelukkig heeft ze er nog een plezierige tijd gehad, dankzij contacten met medebewoners en personeel, het bezoeken van kerkdiensten, de vele bezoekjes van haar familie. Op 16 februari is ze rustig overleden. Vrijdag 23 februari was de afscheidsdienst in Dokkum. Haar geliefde liederen klonken, er werden dierbare herinneringen en foto’s gedeeld. We lazen de pelgrimspsalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Tinie de Jong-Weidenaar heeft altijd vertrouwd op de hulp van haar Heer. Wij hebben allemaal een weg te gaan, onze levensweg, ons pelgrims pad. Met bergen onderweg, geluk en verdriet, succes en tegenslag. En we mogen weten dat we op die weg op God mogen vertrouwen. Na de dienst is Tinie naar haar laatste rustplaats gebracht. Haar levensweg is ten einde. Dat haar dierbaren hun levensweg mogen vervolgen: wat de toekomst brengen moge, hen geleidt des Heren hand.

Tineke Bosma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente:

op 18 februari  naar familie Papa

op 25 februari naar dhr en mevr. Moed

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Echtpaar  J.Raukema-IJ. Raukema-Atsma was op 28 februari 60 jaar getrouwd. In de vorige Geandewei had ik dat al vermeld, maar had ik een fout gemaakt in hun naam.

Wij hopen dat jullie een feestelijke dag hebben gehad en alle goeds voor de toekomst. 

Palmpasen 24 maart 2024

In de kindernevendienst met de kinderen Palmpasen stokken maken op palmzondag is al een jarenlange traditie in de Oase. Bij terugkeer uit de kindernevendienst is er altijd de feestelijke rondgang door de kerk met de stokken en het zingen van het Palmpasen lied. De Palmpasen stok met haar versiering kent een diepere symboliek die we ook altijd met de kinderen bespreken. Om deze dienst een extra feestelijk tintje te geven en om de kinderen nog meer bij deze dienst te betrekken is vanuit de taakgroep pastoraat jongeren het plan ontstaan om een projectkoor met kinderen te maken om in deze dienst te zingen. Tsjeard Kramer begeleidt het koortje en er is contact met de Willem Alexanderschool, alles in samenspraak met Ds. Anne Henk Boschma. Er wordt op 15 en 22 maart geoefend in de Oase om 14.30 uur.

Willy, Rinske, Janny, Tine en Minke

Beste zangers en zangeressen van de Oase

Pasen nadert met rasse schreden.

We zouden het leuk vinden wat liederen in te studeren met een groepje gemeenteleden voor de Paasmorgendienst op 31 maart.

Oefenmomenten:

  • Vrijdagavond 15 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur.
  • Vrijdagavond 22 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur.
  • Vrijdagavond 29 maart na de dienst van Goede Vrijdag, dus rond 20.30 uur.
  • Zondagmorgen 31 maart voorafgaand aan de dienst om 08.30 uur.

Van harte welkom om met ons mee te zingen!

Met vriendelijke groet,

Anne Henk en Nienke Boschma

Mededeling werkgroep Amnesty International

Al enige tijd constateren we dat de deelname aan het verstrekken van brieven voor de vrijlating van gevangenen via Amnesty terugloopt. Tevens melden deelnemers ons dat zij actievoeren via de site van Amnesty. De werkgroep heeft daarom besloten haar werkzaamheden op 17 maart stop te zetten. We leven al enige tijd in het digitale tijdperk en daarom bevelen we de deelnemers van de Oase aan, maar ook de lezers van Geandewei, actie te voeren via de site van Amnesty.

Middels uw computer, laptop of mobiele telefoon gaat u naar de site van Amnesty, www.amnesty.nl, en klikt u aan “Kom in actie” en dan wijst de weg zich vanzelf. Deelname is geheel kosteloos en vergt weinig inspanning. Dus kom in actie op het tijdstip, dat u het best schikt!!!!

Rest ons alle deelnemers aan onze maandelijkse actie in de Oase hartelijk te bedanken en nogmaals blijf actie voeren, zoals hierboven is aangegeven!

Met een warme groet,

Immie Siderius

Bokko Tromp

Ge de Goede

Agenda.

11     maart             College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

13     maart             Vesper Biddag Gewas en Arbeid  19.30 uur

13     maart             Wijkavond                                            20.15 uur

19     maart             Koffieochtend                                     10.00 uur

20     maart             Eetcafé                                                   18.00 uur

21     maart             College van Diakenen                       19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Wij gedenken Siemon Harm Wachter

In de vroege morgen van zaterdag 27 januari overleed in de leeftijd van 73 jaar Siemon Harm Wachter, man van Ineke Wachter-Zomerman en vader van Tanja en Klaas.

In een dienst in de Dorpskerk, de kerk die hem jarenlang lief was in geloofsbeleving, ‘vrij’ en ‘zinnig’, werd op maandag 5 februari, in besloten kring, afscheid van Siemon genomen. Ineke, Tanja en Klaas spraken lieve woorden, orgelklanken hoorden we in o.a. Lied 992, ‘Wat vraagt de Heer meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?’

Er werd gelezen uit Prediker 3, de zo afwisselende tijden, waarin we zeker de laatste jaren Siemons leven zagen en wie om hem heen stonden, verdriet en vreugde;

woorden van leven hoorden we in Psalm 139, ‘God haalt wie voorbij is altijd weer terug’,

en hoe recht kan worden gedaan vonden we in woorden van Job 10: ‘Tegen God zal ik (Job) zeggen: “Veroordeel mij niet, maar laat me weten waarom u mij bestrijdt. Hebt u ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien?”, Job die op niveau recht vraagt bij God, woorden herkenbaar bij Siemon.

Na de dienst brachten we Siemon naar Andringastate, in gebed zeiden we het ‘Onze Vader’ en met woorden van ‘mogen de engelen jou naar het land van belofte leiden’ een uitgesproken ‘tot ziens in Jeruzalem’.

En dat alles gezegd in geloof in het leven,

in de hoop op vrede, dichtbij/ om elkaar/ in de wereld,

dat doe je elkaar in liefde.

Dat wie achterblijven wij niet vergeten.

Ds. Douwe Posthuma

Overlijden van Jannie Hazekamp

Op 11 februari is ons gemeentelid Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp (Jannie) overleden in de leeftijd van 93 jaar.  Zij woonde aan de Nijlandsdyk 129b.

Boven de rouwkaart staan de woorden:

De tranen die ik heb geweend, zijn door Gods wind gedroogd;

ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.

Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit.

Ik voel de winden Gods vandaag en zeil de haven uit!

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 februari in het Afscheidscentrum in Goutum. Ons medeleven gaat uit naar hen die met haar verbonden zijn.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid “in memoriam” worden opgenomen.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente: op 4 februari naar fam. H de Vries  Prins Clausplein 90  en

op 11 februari naar Mevr. G Bangma-Nieuwboer Sleutelbloem 9

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Echtpaar IJ. Atsma-J. Atsma-Raukema  hoopt op 28 februari te gedenken en te vieren dat zij 60 jaar getrouw zijn. Als gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een hele fijne dag mogen hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 28 februari wordt de themagespreksmiddag gehouden vanaf 14.00 uur in de Oase (tot 15.30 uur). Als groep hebben wij gekozen om samen na te denken over het begrip “zonde”. Dat is een beladen en belast woord, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe heeft het doorgewerkt in de kerk en in de levens van mensen. Kortom genoeg om samen in gesprek te gaan en te zoeken naar de betekenis van dit woord.

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Lunch op 28 januari.

Even een terugblik op de lunch voor de jongeren: er was een mooie groep jongeren en kinderen aanwezig en een aantal jongere ouderen. Voorafgaand aan de lunch konden wij genieten van een bijzondere dienst, waar ook speciaal aandacht was voor de kinderen. “Muisje andersom” was de inleiding op de kindernevendienst. Jezus wil ook, dat de mensen wat anders tegen het leven aan gaan kijken. Iets om eens even over na te denken. Na de dienst en het koffiedrinken was er tijd voor de lunch. Wat was er veel lekkers meegenomen, meer dan genoeg voor iedereen. Er werd gezellig gepraat met elkaar, de kinderen konden even knutselen. Het was goed om elkaar zo weer eens even te ontmoeten en bij te praten. Even een gezellige onderbreking en ontmoeting te midden van alle hectiek van het dagelijks leven: druk met werk en gezin en wat is het dan mooi dat er ook even tijd gemaakt wordt voor elkaar. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Koffie/thee-inloopochtenden op woensdagmorgen 6 maart en dinsdagmorgen 19 maart.

Op deze beide ochtenden staat de koffie/thee weer klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Op deze beide morgens is er weer volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom. Tot ziens!

Pastorale/diaconale bijeenkomst op donderdag 7 maart.

Onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst vindt deze keer plaats op donderdag 7 maart. Vanaf 17.00 uur is er inloop met koffie/thee en vanaf 17.30 uur starten wij met het programma dat begint met soep en broodjes. Daarna beginnen wij met het thema “Omgaan met verlies” Dit thema wordt ingeleid door ds. Boschma. Er zal zeker ook genoeg gelegenheid zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Alle mensen, die met pastoraat en diaconaat te maken hebben, krijgen een uitnodiging, maar als er verder mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunnen zich opgeven bij Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com , want ook belangstellenden zijn van harte welkom. Maar in verband met de soep en broodjes wel graag even opgeven!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 5 februari 2024.

De kernkerkenraad is met twee verhinderingen aanwezig voor deze vergadering. Na verwelkoming van de leden leest de voorzitter uit de brief van Jacobus hoofdstuk 1 de verzen 19 t/m 27 waarboven staat ‘Geloven en doen’ en gaat vervolgens voor in gebed. De al lange agenda wordt nog uitgebreid met een extra punt en daarna gevolgd. De notulen van de vergadering van 8 januari worden doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst van de vorige vergadering vermeldt 3 punten, waarvan 2 kunnen worden afgevoerd. Op het overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken staan ook deze keer enkele bespreekpunten. Het verzoek om een mand in de kerkzaal te plaatsen waarin spullen voor de Malawibazaar kunnen worden gedaan, wordt ingewilligd. Hoewel de technische voorzieningen voor beelden via Kerkomroep zijn geïnstalleerd, kan de uitbreiding pas in gebruik worden genomen nadat de bedieners zijn geïnstrueerd. Bovendien moet de vereiste software nog worden aangepast met een upgrade. De kernkerkenraad gaat akkoord met twee gezamenlijke diensten gedurende de zomerperiode in 2025 in de Oase en de Kurioskerk; dit op verzoek van de wijkgemeente Huizum-West. Omdat het weer tijd is voor de controle van de wijkkas over 2023 zal de controlecommissie, bestaande uit mw. M. Koornstra en dhr. M. Braam binnenkort bijeenkomen. Met de taakgroep Bloemendienst, die inmiddels is aangeschoven, wordt overlegd hoe de gedachtenishoek in de kerkzaal kan worden vernieuwd. De basis zal een te ontwerpen glasmozaïek zijn dat aansluit op het drieluik aan de wand bij het liturgisch centrum. Hiertoe worden enkele afspraken gemaakt. Vanwege het uitlopen van de tijd wordt de behandeling van de bevraging van de wijkgemeente op 1 november 2023 verschoven naar de vergadering in maart. De eerstvolgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 13 maart, aansluitend op de vesper voor de Biddag voor Gewas en Arbeid. Het deze keer luchtige programma wordt vastgesteld en de catering wordt geregeld. Nadere informatie over de wijkavond zal later worden gepubliceerd. Nu er op verzoek van de Algemene Kerkenraad een werkgroep zal worden gevormd die zich gaat buigen over de toekomstige ontwikkelingen in de PG Leeuwarden-Huizum, zullen enkele leden van de kernkerkenraad bijeenkomen om te kijken welke vertegenwoordigers uit onze wijkgemeente kunnen worden gevraagd om zitting te nemen in genoemde werkgroep. Bij de terugblik op kerkdiensten wordt besloten de jaarlijkse twee Friese diensten in de Oase beter te plannen, teneinde te voorkomen dat gastpredikanten onverwacht besluiten in de Friese taal voor te gaan. Bij het punt pastoraat wordt bekend gemaakt dat nu mw. G.J. van der Zee-van der Wal besloten heeft terug te treden als ouderling, wij een nieuwe ouderling kunnen benoemen in de persoon van mw. W. Beek-Bakker. Hiertoe zal de procedure volgens de kerkorde worden gevolgd. De taken m.b.t. Erasmus en Abbingahiem worden hierdoor enigszins aangepast. Van de rondvraag wordt kort gebruik gemaakt. Er zijn weer 40-dagen kalenders besteld. Het vergaderschema van de kerkenraad voor de maanden april en mei wordt gewijzigd. Ter afsluiting leest mw. M. Koornstra een gebed met de titel ‘Gebed voor de kerk’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 22.05 uur en wenst de aanwezigen wel thuis. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 4 maart 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

28    februari          Themamiddag                                     14.00 uur

4       maart             Kernkerkenraad                                   19.30 uur

6       maart             Koffieochtend                                      10.00 uur

7       maart             Pastorale/diaconale bijeenkomst 17.30 uur

11    maart             College van Kerkrentmeesters       19.30 uur

13    maart             Vesper Biddag Gewas en Arbeid   19.30 uur

13    maart             Wijkavond                                            20.15 uur

19    maart             Koffieochtend                                      10.00 uur

20    maart             Eetcafé                                                    18.00 uur

21    maart             College van Diakenen                        19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 11 februari hopen wij samen de Maaltijd van de Heer te vieren. In deze dienst gaat ds. Anne Henk Boschma voor.  Wij gaan samen Marcus 1:40-45 lezen.

Op vrijdag 16 februari is er een extra middagdienst voor allen die op zondagochtend moeilijk naar de kerk kunnen. Wij zullen in deze dienst samen ook het Heilig Avondmaal vieren.

In deze dienst lezen wij Lucas 5: 27-35 over de roeping van Levi.

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd. De lezing van de zondag is Marcus 1:12-15 (De verzoeking in de woestijn). In deze dienst gaat ds. V. Top uit Sneek voor.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven: Op 21 januari naar fam. Klooster en op 28 januari naar dhr J J Timmermans.

Helma Feenstra

Vorming en toerusting:  Kiezen voor het leven (De Thora).

In oktober hadden wij een ochtend over Paulus. Is hij nu vrouwonvriendelijk of juist echt geëmancipeerd. Wij ontdekten in de teksten dat het toch echt het laatste is. Al verstaan wij dat niet altijd.

Na een gedeelte uit het Nieuwe Testament, volgt deze keer een gedeelte uit de Thora. Wij gaan samen Deuteronomium 30 lezen en bespreken. Het gaat om een oproep om voor het leven te kiezen. Wat betekent dat? Wat wil de Thora ons daarbij zeggen?

Wij komen op donderdag 15 februari om 10 uur samen in de Oase. U hoeft niets voor te bereiden of meen te nemen. Wij beginnen om 10 uur en sluiten om uiterlijk 11.45 uur de ochtend af. Er staat koffie of thee voor u klaar.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 28 februari wordt de themagespreksmiddag gehouden vanaf 14.00 uur in de Oase (tot 15.30 uur). Als groep hebben wij gekozen om samen na te denken over het begrip

“zonde”. Dat is een beladen en belast woord, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe heeft het doorgewerkt in de kerk en in de levens van mensen. Kortom genoeg om samen in gesprek te gaan en te zoeken naar de betekenis van dit woord.

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Vakantie

Vanaf 17 februari tot 25 februari heb ik vakantie en ben ik afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

12     februari           College van Kerkrentmeesters                            19.30 uur

15     februari           Werkgroep Toerusting                                          10.00 uur

15     februari           College van Diakenen                                           19.30 uur

16     februari           Viering voor ouderen                                           15.00 uur

20     februari           Koffieochtend                                                        10.00 uur

21     februari           Eetcafé                                                                     18.00 uur

28     februari           Themamiddag                                                         14.00 uur       

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 28 januari mag ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Na de dienst is er een Lunch voor de jongere gemeenteleden. Tijdens de dienst zal er ook extra aandacht voor de kinderen zijn. Het thema van de dienst is: “Een ander geluid”. De lezing is Marcus 1: 21-28 waar Jezus in de synagoge te Kafarnaum aan het woord. Hij brengt een “ander geluid”.

Op 4 februari gaat ds. R.B. Nijendijk-Cnossen voor. Dan staat op het rooster Marcus 1: 29-39 op het rooster.

 Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de Oase gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht uit onze gemeente kunnen gebruiken.

Zo kreeg Marie-José Spoelstra het boeket uit de kerk en op 14 januari gingen de bloemen met Martha Veldmant mee.

Helma Feenstra

Bedankbrief

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik kreeg. Ik heb ervan genoten. Bij de bloemen trof ik een kaart met de groeten van heel veel gemeenteleden. Daar werd ik blij van. Dank daarvoor Ik wens u allen nog een hoopvol jaar toe. Waarin omkijken naar elkaar belangrijk blijft.

Ellen Bijsterveld.

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 8 januari 2024.

De voltallige kernkerkenraad is aanwezig voor de eerst vergadering in dit jaar. Na verwelkoming van de leden leest de voorzitter uit de Nieuwjaarspsalm 91 de verzen 9 t/m 16 en gaat voor in gebed. De verkorte agenda wordt gevolgd. De notulen van de vergadering van 4 december 2023 worden met een correctie goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst van de vorige vergadering vermeldt 6 punten, waarvan 5 kunnen worden afgevoerd. Op het overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken staan enkele bespreekpunten. Van de synode is een wijziging van de kerkorde binnengekomen betreffende de toezending van visitatierapporten, waarop moet worden geantwoord. De kernkerkenraad kan met de voorgestelde wijziging akkoord gaan. Een schrijven van de classis Fryslân meldt kerkvisitatie voor onze wijkgemeente in 2024/25. Hiervoor moeten enkele stukken worden opgestuurd. Ter kennisgeving ontvingen we van een gemeentelid een brief aan de Algemene Kerkenraad over de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum. De wijkgemeente Huizum-West gaf het aantreden van hun nieuwe scriba door. De kernkerkenraad zal nog reageren op de eindversie van de Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad. Binnenkort gaat onze wijkgemeente in gesprek met de kopijverzamelaars voor Geandewei en de drukker over de vaak gebrekkige verwerking van aangeleverde bijdragen. De bezetting van de groep, die zal worden belast met de bediening van de camera’s voor videoverbinding via Kerkomroep, is compleet met zes personen en één reserve. Het wachten is nog op de bestelde apparatuur met daarna de instructies. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest dhr. M. Braam een gedicht van J. van Opbergen met de titel ‘Hoop’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 20.15 uur en begeven de aanwezigen zich naar de Vijverzaal voor een informele Nieuwjaarsbegroeting met de leden van de brede kerkenraad. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 5 februari 2024.

A.K. Damstra, preses

Bedankt!

Truus van der Zee-van der Wal heeft aangegeven dat zij graag per direct ontheven wil worden van haar taken als ouderling. Het wordt te intensief en vraagt te veel van haar. Het is jammer voor Truus en zeker ook voor ons als gemeente. Truus heeft heel veel voor onze gemeente gedaan. Daar zijn wij haar dankbaar voor. Met inzet en vrolijkheid heeft zij haar werk binnen de gemeente gedaan met hart voor mensen.  Het is dan ook een moeilijk besluit voor haar geweest. Wij willen haar en Bouwe daarbij sterkte toewensen.

Truus heel erg bedankt voor je inzet.

Ds. Anne Henk Boschma

Luther, leven en werk 

Maarten Luther (1483-1546) stond als monnik aan de wieg van de Reformatie. Zonder hem zouden er geen protestantse christenen zijn geweest. Wat dreef hem en wat zijn belangrijke momenten op zijn levensweg geweest? En kunnen we anno 2024 nog iets met de erfenis die hij heeft nagelaten?  

In woord en beeld gaan we hoofdmomenten van Luthers leven en werk bij langs en proberen we op het spoor te komen van Luthers relevantie voor onze tijd. 

Met volop gelegenheid tot vragen en discussie. 

De lezing wordt verzorgd door ds. Eelco van der Veer.  

U bent van harte welkom op 31 januari om 19.30 uur in de Oase (Weideflora 142). 

Er staat koffie en thee voor u klaar.  

Werkgroep Vorming en Toerusting Oase.  

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 7 februari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de Vijverzaal in de Oase.

Het was heel mooi om te zien, dat toch nog een aantal mensen de gladheid hadden getrotseerd om op dinsdagmorgen 16 januari een kopje koffie te komen drinken in de Oase.  Op 7 februari, deze keer weer op woensdagmorgen staat de koffie/thee ook weer klaar vanaf 10.00 uur. Maar naast het koffie/theedrinken willen wij ook gezellig met elkaar gaan bingoën met leuke prijsjes. Van harte welkom en wij hopen er weer een mooie morgen van te maken.

Contact: Janny de Dreu, tel: 2801387

Kerkdienst op middag op vrijdag 16 februari vanaf 15.00 uur.

In de vorige Geandewei werd deze kerkdienst al aangekondigd. Nu willen wij daar nog even iets meer over vertellen. Tijdens deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. En na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. Om enigszins te weten hoeveel mensen er zullen komen, zou het fijn zijn als u dit van tevoren doorgeeft aan Janny de Dreu tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com.  Ook als u vervoer nodig heeft, kunt u dit aangeven bij Janny de Dreu. Uiteraard is de dienst open voor iedereen, die wil komen. Maar wij hopen vooral, dat de mensen, die niet op zondagmorgen naar de kerk kunnen komen, hier indien mogelijk gebruik van maken.

Tot nog toe hebben wij een paar middagdiensten gehad, die als heel fijn werden ervaren. Wat is het mooi om op deze manier toch weer een keer naar de kerk te kunnen en samen de Maaltijd van de Heer mee te mogen maken.

Wij hopen ook deze middag weer veel mensen te mogen begroeten.

Pastorale-diaconale avond.

Ondertussen staat onze jaarlijkse pastorale-diaconale avond er weer aan te komen voor alle mensen, die op wat voor manier dan ook te maken hebben met het pastoraat. Deze staat gepland op donderdag 7 maart. Wij beginnen weer om 17.30 uur met soep en broodjes. Verdere informatie volgt nog, maar noteert u alvast deze datum.

Agenda.

24     januari             Themamiddag                                                         14.00 uur

28     januari             Jongerenlunch                                                         12.00 uur

29     januari             Algemene Kerkenraad                                          19.30 uur

31     januari             Werkgroep Toerusting                                           19.30 uur

5       februari           Kernkerkenraad                                                       19.30 uur

7       februari           Koffieochtend                                                          10.00 uur

7       februari           Taakgroep Pastoraat                                              19.30 uur

12     februari           College van Kerkrentmeesters                              19.30 uur

15     februari           Werkgroep Toerusting                                           10.00 uur

15     februari           College van Diakenen                                            19.30 uur

16     februari           Viering voor ouderen                                            15.00 uur

20     februari           Koffieochtend                                                          10.00 uur

21     februari           Eetcafé                                                                      18.00 uur

28     februari           Themamiddag                                                         14.00 uur       

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 14 januari gaat ds. L.H. Westra uit Lollum voor en staat Johannes 2:1-11 op het rooster.

Op zondag 21 januari gaat ds. Anne Henk Boschma voor en staat Marcus 1:14-20 op het rooster

Bloemengroeten

In de adventsweken stonden er steeds 2 boeketten in de Oase die na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht werden als een blijk van medeleven.

Op 17 december kregen Aly en Tseard  Kramer een boeket en ook  mevr. B. de Groot-Jaarsma.

En op 24 december gingen de bloemen naar :

Doede en Lies Wiersma en naar mevr. Hekstra .

Met de kerst kregen Kor en Tine Reitsma en ondergetekende een kerststukje.

Anneke Tiemersma en Arjen Nauta kregen op oudejaarsdag het boeket uit de kerk

Helma Feenstra

Tasjes Oekraïnse kinderen.

Op een zondagmorgen, enkele weken geleden, na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken werd spontaan het idee geboren om iets te doen voor de Oekraïnse kinderen die in de school “De Weide” zitten, dus vlakbij onze kerk.

Daarom gingen wij eerst contact zoeken met de directeur van de school “De Zonnebloem”. Deze school maakt wel gebruik van het schoolgebouw van “De Weide”, maar staat op zichzelf. Er zitten momenteel 60 kinderen op “De Zonnebloem”.

De directeur was meteen enthousiast en in overleg werd besloten cadeautasjes te maken voor de kinderen. Zij vond het een mooi idee om deze met de kerstviering uit te delen.

De diaconie wilde ook meteen haar medewerking geven en stelde geld beschikbaar en wij ontvingen spontaan ook nog een gift. Met een paar mensen uit de diaconie gingen wij speelgoed uitzoeken om de tasjes te vullen. Voor de jongens waren er tasjes met dinosaurussen erop en voor de meisjes vlinders. De tasjes konden zij zelf nog inkleuren met de textielkleurtjes, die in de tassen zaten. Voor elke leeftijd was een geschikt cadeau uitgezocht en ook weer voor jongens en meisjes verschillend. Voor de gift, die wij hadden gekregen kon er in elk tasje nog een lekkernij worden gestopt. Daarnaast zat er in het tasje nog een zelfgemaakte kerstkaart, uitnodiging voor de kinderkerstnachtdienst en een Petrus kids kerstboekje.

De directeur nodigde ons groepje uit om bij de kerstviering aanwezig te zijn. Wij kregen een speciaal welkom.  Het was heel bijzonder om dit mee te maken en het enthousiasme te zien waarmee de kinderen hun tasjes in ontvangst namen.

Het was goed om te zien, dat een paar mensen gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging om naar de kinderkerstnachtviering te komen.

Wij hopen dat deze kinderen en hun ouders het als een steuntje in de rug hebben mogen ervaren om te weten, dat er aan hen gedacht wordt en met hen meegeleefd wordt vanuit onze kerk, zodat wij toch wat van het Licht van kerst hebben mogen doorgeven.

Het voorbereidingsgroepje: Margriet, Rennie, Fetze en Janny

Kinderkerstnachtdienst

Een traditie van meer dan 40 jaar is kinderkerstnachtdienst in de Oase op kerstavond. Wat was het fijn dat we met zovelen, jong en oud, verbinding mochten ervaren. Er was weer het zingende welkom van gemeenteleden o.l.v. pianist Eddy de Boer.  In de dienst met het thema “Weet jij hoe laat het is”? , kregen we opnieuw bezoek van de klokkenmaker als verteller van het verlangen naar de komst van de Messias. Eindelijk was het tijd voor de geboorte van Jezus en was er een boeiende vertelling van Ds. Anne Henk Boschma met kinderen die spontaan de rollen uit het geboorteverhaal vertolkten. Anouk Gerth van Wijk danste fantastisch op het mooie lied Halleluja en vormden we samen aan het eind van de viering de kring van mensen met voor iedereen een ster met brandende kaars, een ware kring van licht.  

Minke Koornstra

Bedankt

Het jaar 2023 hebben wij afgesloten. Op oudejaarsdag vierden wij een ontroerende dienst. Veel momenten van zorg in de wereld en privé kwamen aan de orde. En wij zochten samen naar woorden van hoop en uitzicht.

Als gemeente hebben wij in het afgelopen jaar heel mooie en bijzondere momenten mogen delen, maar ook moeilijke.  Wat is het belangrijk om dan samen die verbondenheid te voelen en met elkaar mee te leven.  Dank voor die betrokkenheid.

Nienke en Ik willen u allen ook een gezegend nieuwjaar toewensen. Bedankt ook voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen. Prachtig.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Vooruitblik op bijzondere activiteiten en diensten

Nieuwjaarsbijeenkomst in Abbingahiem

De afgelopen jaren hadden wij regelmatig als wijk Oost een bijeenkomst voor de bewoners van Abbingahiem. Nu doen wij dat wat minder vaak, omdat er elke maand een dienst is, waar wij ook graag aan meedoen. Op 26 januari, 15.00 uur, mag ik daar de dienst weer doen.

Toch willen wij als leden uit Oost ook nog één keer per jaar een ontmoeting hebben met de bewoners van Abbingahiem. Daarom hebben wij gekozen voor een nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 januari om 15.00 uur in Abbingahiem. Wij gaan samen zingen en in gesprek over een Bijbelgedeelte. En natuurlijk gaat het ook om ontmoeting. Samen met de vrijwilligers in Abbingahiem hoop ik u te ontmoeten.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen 16 januari 2024

Deze keer niet op woensdagmorgen, maar hebben wij op dinsdagmorgen 16 januari koffie/thee-inloopochtend. Iedereen is van harte welkom vanaf 10..00 uur tot 11.30 uur. Wij hebben de woensdagmorgen verplaatst naar de dinsdagmorgen in verband met het eetcafé op woensdagavond. Dit is eerst een proef tot en met mei. Het is ook een mooie gelegenheid voor mensen, die misschien niet op woensdagmorgen kunnen, maar wel op dinsdagmorgen. Van harte welkom!!!! Op woensdagmorgen 7 februari staat er weer bingo op het programma, dus noteert u ook alvast deze morgen. Wij hopen ook in het nieuwe jaar weer op veel mooie ontmoetingen en gesprekken.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Themagesprekmiddag

Op woensdag 24 januari is de volgende Themagespreksmiddag om 14.00 uur in de Oase.

De vorige keer hebben wij over het gebed gesproken. Daarbij kwam een nieuwe vraag naar voren. De groep wilde graag de volgende bede van  het “Onze Vader” bespreken:  “en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze”.  Dit zijn woorden waar sommigen mensen veel vragen bij hebben. Wij willen samen op zoek gaan naar de betekenis van deze bede.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Kom je lunchen op 28 januari 2024?

In februari afgelopen jaar hebben wij gezellig met elkaar geluncht. Wij willen deze traditie, die wij toen weer hebben opgepakt graag voortzetten en daarom hebben wij opnieuw een datum in het nieuwe jaar geprikt.

Wij willen graag na afloop van de dienst en het koffiedrinken op 28 januari 2024  een lunch organiseren voor de jongere gemeenteleden  en iedereen die zich jong voelt

 Voor de kinderen is er iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst.

We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten,

zodat we niet teveel overhouden!

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 24 januari op te geven via lunchoase@gmail.com

Kerkdienst op middag.

Onze eerste kerkdienst op middag in het nieuwe jaar staat gepland op vrijdagmiddag 16 februari 2024 om 15.00 uur in de Oase met onze eigen voorganger ds. A.H. Boschma. Wij willen u hier alvast op attenderen, zodat u deze in uw agenda kunt zetten. In de volgende Geandewei hopen wij hier nog iets meer over te vertellen.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387 (vervoer, indien nodig)

Agenda

12    januari          Nieuwjaarsviering in Abbingahiem             15.00 uur

16    januari           Koffieochtend                                                      10.00 uur

18    januari           College van Diakenen                                        19.30 uur

22    januari           Algemene Kerkenraad                                    19.30 uur

24    januari           Themamiddag                                                     14.00 uur

26    januari           Vering Abbingahiem                                     15.00 uur

28    januari           Jongerenlunch                                                     12.00 uur

31    januari           Werkgroep Toerusting                                      19.30 uur

16   februari         Middagviering Oase                                      15.00 uur

Bij de diensten.

Op zondag 24 december zal pastor Robin Voorn voorgaan in onze gemeente. Hij is regelmatig in ons midden en zal nu ook voorganger zijn. Een mooi moment om ook op deze manier nader kennis met elkaar te maken.

Op Kerstavond 24 december hebben wij om 19.00 uur de Kinderkerstnachtdienst. Wij staan stil bij het thema: Weet jij hoe laat het is? De dienst is mede voorbereid door de leiding van de nevendienst: Willy Beek, Rinske Bouma en Minke Koornstra.  Anouk zal in deze dienst een dans laten zien. En wij zullen samen zingen en uiteraard komt het Kerstevangelie op verschillende manieren aan de orde. De kinderen mogen verkleed komen of in de dienst verkleedkleren aan doen. Zo kun je herder zijn, of wijze of schaap. Iedereen kan en mag meedoen. Aan het einde van de dienst delen wij het licht met elkaar en staat er chocolademelk klaar.

Op de Kerstmorgen vieren wij een feestelijke dienst. Wij lezen samen Lucas 2. Een zanggroep van gemeenteleden zal zorgen voor een extra feestelijk tintje.

Op de Tweede Kerstdag is er een bijzondere zangdienst. De dienst begint om 10 uur!!! Hieraan werken mee: Het Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers

Organist: Martin Mans

Trompet: Sydo van der Bijl

Het thema van de dienst is: Lang zullen wij leven in de Gloria

De Oudejaarsdag is dit jaar op zondag en daarom vieren wij de dienst deze keer gewoon om 9.30 uur in de Oase. Er is na de dienst ook gewoon koffiedrinken.

Allen goede en gezegende vieringen toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor de dienst op 7 januari 2024

In de kerkenraad hebben wij besloten om de dienst van 7 januari wat anders te gaan doen. Vanaf 9 uur is er de mogelijkheid om koffie te drinken en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. De dienst begint dan om 9.45 uur. Er is dan geen koffiedrinken na de dienst. Zo willen wij als gemeente op deze zondag het nieuwe kalenderjaar beginnen.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Martje Veldman-Moet

Op dinsdag 5 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Martje Veldman-Moet in de leeftijd van 93 jaar. Ze was sinds 27 augustus 2016 weduwe van Andries Veldman. 

Ze woonde vele jaren aan de Julianalaan 26. De laatste weken woonde ze in Erasmus.  

Op de rouwkaart staat het liefdevol verwoord wat zij heeft betekend: “Na een mooi en lang leven is onze lieve moeder en onze allerliefste en avontuurlijke Beppe, voor de laatste keer op reis. Wat hebben we veel leuke dingen samen kunnen doen.  We gaan haar humor, ondeugendheid en gezelligheid missen”.  

Martje werd op 29 september 1930 in Lemmer geboren en daar groeide ze op. Ze werd coupeuse. Toen veel jongens naar Nederlands-Indië moesten kreeg Martje daar een penvriend Andries Veldman uit Dedemsvaart. Toen hij na een aantal jaren weer thuis was, wilde hij toch eens naar dat meisje in Lemmer. De vonk sprong over en na verloop van tijd gingen ze trouwen en in Leeuwarden wonen. Daar werkte Andries als cipier.

Ze woonden jarenlang aan de Hondhorststraat. Daar werden hun twee kinderen geboren: Andries en Martha.

Martje was ondernemend en actief. Er kwam al snel een auto en later een caravan en het gezin ging zo op vakantie. De reizen gingen steeds verder en ze gingen ook op wintersport. Martje zag niet snel apen en beren op haar weg en genoot onbevangen van het reizen.

Toen ze 55 jaar getrouwd waren zijn ze samen als gezin naar Indonesië geweest.

Ze had humor en genoot van de mensen om haar heen. Ze was een echt mensenmens.

Toen één van de kleinkinderen een paar jaar geleden tijdelijk in Zuid Afrika woonde, ging beppe daar meteen naar toe en heeft er van genoten.

Ze mocht lang het leven met Andries delen, maar op 27 augustus 2016 moest zij alleen verder. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, wil ik hier in het bijzonder haar dochter Martha noemen die zoveel met haar moeder ondernam en ook haar mantelzorger werd.  Dat is zeer waardevol voor haar moeder geweest.

Martje heeft ook 52 jaar gezongen in Pniëls Kerkkoor. Ze was altijd trouw aanwezig en zong op de eerste rij haar sopraanpartij.

Ze heeft ook veel op de drie kleinkinderen gepast en ze hadden ook een hele intense band met elkaar. In de afscheidsdienst hebben Andries en de kleinkinderen ook bijzondere herinneringen met ons gedeeld over haar leven.

De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 9 december in de Oase. Wij lazen 2 Korintiërs 5: 1-7. Daar wordt het leven vergeleken met een tent, kwetsbaar en tijdelijk. In het leven zijn wij op reis, maar wij mogen daarna ook THUIS komen bij de Eeuwige. Boven de rouwkaart stond: Vol vertrouwen op de Heer. Martje Veldman-Moet had vertrouwen dat zij thuis mocht komen. In dat vertrouwen heeft zij afscheid genomen van dit leven en hebben wij haar uit handen gegeven in de handen van de Eeuwige.

Mogen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Deze maand is voor velen gezellig en mooi, maar zeker niet voor iedereen. Sommigen voelen zich in deze tijd nog meer alleen en zijn soms opgelucht dat het weer januari is. Ik wil allen voor wie dit moeilijke dagen zijn, veel sterkte en kracht toewensen.

Voor u allen de wens: Fijne Kerstdagen en een gezegend 2024.

Ds. Anne Henk Boschma

Huwelijksjubileum

Op 22 december hoopt echtpaar E. Brandenburg/I. Brandenburg-Siderius te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Een hele feestelijke dag toegewenst en een gezegende toekomst samen.

Bloemengroeten

In de adventsweken staan er steeds 2 boeketten in de Oase die na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op  3 december werden Paul en Akke Bekker verrast met een boeket en ook   dhr. Risselada.

En op 10 december gingen de bloemen naar 2 dames:

mevr. Hazekamp en naar mevr. Bijsterveld

Helma Feenstra

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 6 november 2023.

De laatste vergadering van de kernkerkenraad van dit jaar staat in het teken van informatie-uitwisseling met onze wijkdiakenen. Er zijn geen berichten van verhindering. De voorzitter leest ter opening uit Lucas 13 de verzen 6 t/m 9, waar het gaat over de vijgenboom, die mogelijk nog een jaar de tijd krijgt om vruchten te dragen. De vraag rijst dan: Kriijgen wij ook een herkansing en hoe gaan we daar mee om? Na het openingsgebed wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. Besloten wordt de eerste vergadering in 2024 te verschuiven naar 8 januari en die kort te houden.

De notulen van de vergadering van 6 november worden met een kleine correctie goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst met 5 punten kunnen 3 worden afgevoerd.

Het overzicht met poststukken bevat enkele zaken die moeten worden besproken. Van de Algemene Kerkenraad is een brief ontvangen, waarin wordt gevraagd in een kleine werkgroep na te denken over alle mogelijkheden om toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente het hoofd te bieden. Deze werkgroep zou moeten bestaan uit drie leden per wijkgemeente. Verder staan we uitgebreid stil bij de berichtgeving in Geandewei. Het is gebleken dat aangeleverde kopij vaak niet wordt geplaatst en afbeeldingen niet worden opgenomen of een verkeerde plaats krijgen. Om erachter te komen waar de verantwoordelijkheid ligt, willen we een gesprek aangaan met het kerkblad. Gedurende drie kwartier gaan we in gesprek met onze wijkdiakenen. Het functioneren van deze groep ambtsdragers verloopt voortreffelijk. Een van hun vragen is hoe ze moeten omgaan met afkondigingen die ook in de zondagsbrief staan. Het antwoord is: een korte verwijzing, zodat het ook voor de luisteraars via de kerkomroep duidelijk is. Voor de bediening van de camera’s voor kerkomroep zijn nu voldoende aanmeldingen. De apparatuur is besteld en er zal elders een oefensessie plaatsvinden. De bevraging op de wijkavond van 1 november heeft 53 reacties opgeleverd naar aanleiding van de vraag ‘Waarom ga je naar de Oase?’ De resultaten zijn inmiddels gerubriceerd en zullen in de vergadering van februari worden behandeld om te zien waarmee we aan de slag gaan. Bij de activiteiten in december wordt nagegaan welke aandachtspunten er nog zijn. In de dienst van zondag 24 december gaat voor pastor Robin Voorn, in onze wijkgemeente inmiddels een bekend gezicht. Op zondag 31 december is er normaal dienst met ds. A. H. Boschma als voorganger en op zondag 7 januari begint de dienst om 09.45 uur. Voorafgaand is er onze Nieuwjaarsbegroeting met koffie en thee. De inloop is vanaf 09.00 uur.

De terugblik op kerkdiensten gaf veel positieve reacties op de viering van de Eeuwigheidzondag op 26 november. Het was een indrukwekkende dienst, zowel voor de nabestaanden als de overige aanwezigen.

Uit het wijkpastoraat is niets te melden.

Bij de mededelingen wordt vanuit het College van Diakenen genoemd dat er extra geld wordt gegeven aan onze zustergemeente in Vaida om de armen daar de winter door te helpen. Verder steunt de diaconie de ‘Zonnebloem’ in het Aldlân voor het geven van Oekraïense onderwijs aan vluchtelingen. Er wordt ook nog gezocht naar een afgevaardigde in het bestuur van het Aanloophuis.

De Algemene Kerkenraad werkt nog aan een nieuwe Plaatselijke Regeling, waarin de samenstelling van dit orgaan wordt gewijzigd en verkleind. Ook zal het aantal vergaderingen worden teruggebracht. In de laatste bijeenkomst werden de begrotingen voor 2024 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd. Ook is het vergaderschema voor 2024 vastgesteld.

De heer F. Elgersma leest ter afsluiting het gedicht Arjen Beumer met de titel ‘Mensen in uw dienst’. De voorzitter sluit daarna de lange vergadering om 22.10 uur.

De volgende vergadering van de kernkerkenraad zal worden gehouden op maandag 8 januari 2024 met aansluitend een informele Nieuwjaarsbegroeting voor alle leden van de wijkkerkenraad.

A.K. Damstra, preses

KOFFIE/THEE-INLOOPOCHTEND OP WOENSDAGMORGEN 3 JANUARI

In het nieuwe jaar beginnen wij met de koffie/thee-inloopochtenden op woensdagmorgen 3 januari. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee weer klaar. Iedereen is van harte welkom op deze eerste ochtend in het nieuwe jaar. Wij willen u ook alvast attenderen op het feit dat de tweede koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen is, op 16 januari dezelfde tijd. Wij hopen met elkaar weer veel gezellige koffiemorgens te hebben en weer veel mensen te kunnen begroeten. Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen toe en een mooi en liefdevol 2014.

Van harte welkom en hopelijk tot ziens!

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Kom je lunchen op 28 januari 2024?

Alhoewel iedereen nog druk bezig is voor de komende feestdagen, willen wij toch ook alvast wat vooruitkijken in het nieuwe jaar en attenderen op de lunch op 28 januari.

 In februari afgelopen jaar hebben wij gezellig met elkaar geluncht. Wij willen deze traditie, die wij toen weer hebben opgepakt graag voortzetten en daarom hebben wij opnieuw een datum in het nieuwe jaar geprikt. Wij willen graag na afloop van de dienst en het koffiedrinken op 28 januari 2024 een lunch organiseren voor de jongere gemeenteleden en iedereen die zich jong voelt. Voor de kinderen is er iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten, zodat we niet te veel overhouden!                                                                                                                     

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 24 januari op te geven via lunchoase@gmail.com

Agenda.

24    december    Reguliere viering                                     09.30 uur

24    december    Kinderkerstdienst                                    19.00 uur

25    december    Kerstviering                                            09.30 uur

26    december    Evangelisatiekoor                                   10.00 uur

31    december    Reguliere viering                                     09.30 uur

3     januari          Koffieochtend                                         10.00 uur

7     januari          Nieuwjaarsbegroeting met koffiedrinken   09.00 uur

7     januari          Nieuwjaarsviering                                    09.45 uur

8     januari          Kernkerkenraad                                         19.30 uur

8     januari          Brede kerkenraad Nieuwjaarstreffen         20.00 uur

8     januari          College van Kerkrentmeesters                 19.30 uur

17    januari          Koffieochtend                                         10.00 uur

18    januari          College van Diakenen                             19.30 uur

22    januari          Algemene Kerkenraad                             19.30 uur

24    januari          Themamiddag                                         14.00 uur

28    januari          Jongerenlunch                                        12.00 uur

31    januari          Werkgroep Toerusting                              19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).