Bij de diensten

Op zondag 16 juni hoopt ds. J.D. Kraan uit Burgum voor te gaan. Op het rooster staat Handelingen 6:8-7:7.44-60.
Op zondag 23 juni hoopt ds. Anne Henk Boschma voor te gaan. Op het rooster staat Handelingen 8:(1b)4-25.
Op zondag 30 juni hebben wij een speciale dienst. Dan zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan en Anouk zal gaan dansen. (Zie bericht hieronder)

Zondag 30 juni: Dienst met dans

Op zondag 30 juni vieren wij een bijzondere dienst. Tijdens de kinderkerstnachtdienst van afgelopen jaar heeft Anouk Gerth van Wijk gedanst op het lied “Broken Hallelujah”. Het was prachtig. Spontaan kwam het idee om een dienst te houden met deze dans en dan de langere versie en als thema “Broken Halleluja/een gebroken Halleluja”.
Wat is een gebroken halleluja?
Ik verheug mij op de dienst.

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Akke Bekker-Edelenbos

Op 29 mei is ons gemeentelid Akke Bekker-Edelenbos overleden in de leeftijd van 74 jaar. Zij was ruim 28 jaar getrouwd met Paul Bekker. Ze woonde aan de Soesdijkstraat 24 (8931 DR). Uit een eerder huwelijk had Akke drie kinderen; ze was (skoan)mem van Joke en Jille, van Antonette en van Theunis, en beppe van Anton, Feline en Sylas.
Op 8 juli 1949 werd Akke geboren in Leeuwarden. Haar vader was organist en koordirigent. Akke kreeg van huis uit de liefde mee voor muziek en zang. Ze ging als kind al naar een kinderkoor en ook later heeft ze in verschillende koren gezongen.
In december 1995 ontmoette Akke Paul. Paul ging op een Rijnreis en Akke was daar hostess. Ze leerden elkaar kennen en de vonk sprong over. Ze trouwden in de Bethelkerk in Leeuwarden. Later was Akke jarenlang koster van de Parkkerk. Ze vond het mooi om met mensen om te gaan en gastvrouw te zijn. Toen daar het kosterschap stopte, zijn ze gevraagd om samen koster te worden van de Oase. De laatste jaren moest Akke steeds meer inleveren. Langzaam maar zeker bleek dat de ziekte van Alzheimer grip op haar leven kreeg. Akke had steeds meer hulp nodig en Paul stond haar trouw terzijde en hielp haar zo goed als hij kon. Steeds meer kwam haar leven in een mist terecht. Het doet pijn als je ziet dat iemand steeds moeilijker bereikbaar wordt. Het was voor Paul en Teun, die dagelijks met haar het leven deelden, niet gemakkelijk om dat te zien.
Op 29 mei is Akke uit dit leven gegleden. Op dinsdag 4 juni is de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij stonden stil bij de trouwtekst van Paul en Akke uit Filippenzen 2: 5 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”. Wij zongen samen de gekozen liederen en luisterden naar muziek. In de overdenking deelden wij de herinneringen aan het leven van Akke en zochten wij naar woorden van hoop, troost en nabijheid in de Bijbel. De “gezindheid” van Jezus was dienstbaarheid en liefde. God is en blijft ons nabij. Dat kwam ook naar voren in het gedicht op de rouwkaart:

Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan,
maar thuis aangekomen.

In dat vertrouwen hebben wij Akke uit handen gegeven en gelegd in de handen van de Eeuwige. Mogen Paul en Theun, en allen die haar zullen missen, de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder Akke verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op 26 mei naar dhr. en mevr. Papa .

Op 2 juni naar mevr. Fina de Bruin.

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Jubilea

Deze weken zijn er twee bijzondere huwelijksjubilea:

Op 18 juni hoopt echtpaar J.C. Stork-T. Minnema te vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

Op 27 juni hoopt echtpaar Tj.D. Homsma-M. van der Berg te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Beide echtparen willen wij als gemeente van harte feliciteren met de dit bijzondere jubileum. Een hele fijne en feestelijke dag gewenst en een gezegende toekomst gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Op 24 mei waren wij 40 jaar getrouwd. Wij kregen heel veel lieve en betrokken wensen vanuit gemeente. Fantastisch. Heel erg bedankt voor alle lieve en goede woorden en gebaren.

Nienke en Anne Henk Boschma

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 3 juni 2024.

Zoals in deze tijd is in dit blad vaak te lezen, sluiten veel kerkenraden in juni het seizoen af. Zo ook die van Huizum-Oost en in dit geval de kernkerkenraad. Van de acht leden heeft er één zich afgemeld. De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit de 2de brief aan de Tessalonicenzen hoofdstuk 3 de verzen 1 t/m 5 met als bovenliggende titel ‘Doe uw dagelijks werk’ en gaat vervolgens voor in gebed. De agenda, die vier toegevoegde punten bevat, is uitermate gevarieerd en wordt zonder toevoegingen gevolgd. De notulen van de vergadering van de brede kerkenraad op 22 april worden zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 punten op de actiepuntenlijst worden 8 uitgevoerd. De overige drie punten blijven staan. Onze wijkgemeente zoekt nog een kandidaat voor de werkgroep van de Algemene Kerkenraad ‘Toekomstige ontwikkeling van de PG Leeuwarden-Huizum’. Geconcludeerd wordt dat het niet mogelijk zal zijn eind juni de eerste vergadering te houden, mede gezien de vakanties. De lijst met ingekomen stukken vermeldt meerdere zaken die besproken moeten worden. Enkele punten hieruit. De consideratiewijziging waarin wordt bepaald dat een uit het ambt gezette ambtsdrager niet mag terugkeren in het ambt wordt door de kerkenraad ondersteund. Op verzoek van de werkgroep Vorming en Toerusting zal onze wijkgemeente een bordje voor montage op de Oase aanvragen, waaruit blijkt dat wij een groene kerk zijn. Voor het aanbod om een vleugel in bruikleen te krijgen in de kerkzaal zal nadere informatie worden gevraagd met betrekking tot o.a. verzekering en onderhoud. De Plaatselijke Regeling, die we hadden opgesteld is op verzoek van de classis Fryslân nader bekeken en op enkele punten aangepast. Deze herziene versie voor de jaren 2024-2027 wordt door de kerkenraad goedgekeurd. Ds. A.H. Boschma heeft voor 2023 een jaarverslag geschreven waarin zijn bevindingen zijn vermeld. Dit stuk wordt besproken. De kerkenraad is erg content met de vertrouwelijke inhoud en bedankt hem voor zijn inzet. Reeds nu hebben we ons bezig gehouden met de startzondag op 15 september. Er wordt een kleine commissie van voorbereiding gevormd, die in ieder geval zal bestaan uit de scriba M. Koornstra en diaken M. Braam. Een aantal van personen zal nog worden benaderd. De eerste ideeën zijn vastgelegd en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Bij de terugblik op kerkdiensten worden de vieringen van Pinksteren (ds. A.H. Boschma), 26 mei (ds. D. van Houten) en 2 juni (ds. A.H. Boschma) als erg positief ervaren. Uit het wijkpastoraat worden enkele recente ontwikkelingen genoemd. De mededelingen van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen geven geen aanleiding tot uitgebreide discussie. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat na een jaar eindelijk de toiletten bij de hal zijn vernieuwd. Binnenkort zal de paaskaars van 2023 worden overhandigd aan mw. W. de Leeuw die in december onze wijkgemeente verlaat en naar Kampen verhuist. Zij krijgt de paaskaars als dank voor haar inzet in onze wijkgemeente. Tot slot leest dhr. M. Braam enkele woorden van Dietrich Bonhoeffer met als titel ‘Een geloof dat niet hoopt, is ziek’. Daarna sluit de voorzitter de vergadering, wenst ieder een mooie zomer toe en hoopt dat we elkaar in goede gezondheid in september weer treffen. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad zal als kernkerkenraad worden gehouden op 2 september 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

18 juni Koffieochtend 10.00 uur

24 juni Algemene Kerkenraad 19.30 uur

3 juli Koffieochtend 10.00 uur

16 juli Koffieochtend 10.00 uur

7 augustus Koffieochtend met lunch 10.00 uur

20 augustus Koffieochtend 10.00 uur

2 september Kernkerkenraad 19.30 uur

4 september Koffieochtend 10.00 uur

10 september College van Kerkrentmeesters 19.30 uur

15 september Startzondag 09.30 uur

17 september Koffieochtend 10.00 uur

18 september Eetcafé 17.30 uur

19 september College van Diakenen 19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 2 juni gaat ds. Anne Henk Boschma voor en staan wij stil bij liederen van Willem Barnard (zie bericht hieronder).

Op zondag 9 juni vieren wij samen het Avondmaal in een dienst van Schrift en Tafel. In deze dienst gaat ds. Anne Henk Boschma voor.  Het rooster geeft een prachtig passende lezing voor deze zondag uit  Handelingen 6:1-7.

Ds. Anne Henk Boschma

Dienst van 2 juni over de liederen van Willem Barnard

Vorig jaar verschenen er drie boeken waarin de liederen van Willem Barnard verzameld zijn en beschreven worden. De titel van deze werken zijn: In Wind en Vuur.  Barnard heeft een enorme invloed (gehad) op de liedcultuur in onze kerken.

Op zondag 2 juni wil ik samen met u liederen van Barnard zingen en toelichten, zoals wij dat ook eerder gedaan hebben bij de liederen van Huub Oosterhuis. De teksten van de liederen nodigen uit tot verdieping en bezinning. In ons “oude Liedboek” stonden al heel veel liederen van Barnard.

De dienst heeft dus een beetje een andere opzet dan u gewend bent.

Ik verheug mij erop.

Ds. Anne Henk Boschma

Wij gedenken

Op 27 april is overleden ons gemeentelid Bokke Meijer in de leeftijd van 89 jaar. Hij was de echtgenoot van Annie Meijer-Bakker. Ze woonden in Erasmus, appartement 210 (en zijn lid van Huizum Oost). Ze waren op 2 april  65 jaar gehuwd en mochten dat ook nog samen vieren. Dat was een dag met een gouden randje.
Bokke heeft jarenlang gevaren als machinist op de grote vaart. Dat was een grote passie. Op de rouwkaart stond ook een foto van één van de schepen waarop hij heeft gewerkt.
Door alle verdriet op deze wereld, vond hij geloven in God moeilijk.
Op vrijdag 3 mei heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden in de Noorderhof te Leeuwarden.
Wij willen zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Op 11 mei is overleden ons gemeentelid Pieter de Boer in de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 4 december 2014 de weduwnaar van Adriana de Boer-Kalkman. Hij woonde in Aldlanstate, appartement 530.
Op de rouwkaart staat: Ons hele leven heeft heit ons omringd met zijn liefde en zorg. Wij zullen hem missen, maar de dankbaarheid voor zijn aanwezigheid in ons leven overheerst.
Pieter de Boer heeft ook veel voor de kerk gedaan. Hij is ouderling geweest, Penningmeester en was betrokken bij het studentenpastoraat.
Ook hij had, door alles wat er gebeurde op deze aarde,  vragen over het geloof en God. Dat gaf soms diepe en bijzondere gesprekken. Tot het laatst toe volgde hij wat er in de wereld gebeurde.
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 17 mei in Andringastate Marsum.
Mogen zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun heit, pake en oerpake verder moeten.

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in moeilijke tijden.

Op 12 mei ging het boeket naar Arjen Nauta en op 19 mei naar Dicky Algra

Helma Feenstra

Koffie/thee-inloopochtenden in juni.

Op woensdagmorgen 5 juni en dinsdagmorgen 18 juni staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die zin heeft in een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Het is een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten en te luisteren naar elkaars verhalen. Tijdens deze periode gaan er weer veel mensen op vakantie, dit is niet voor iedereen weggelegd en dan is dit toch een mooie gelegenheid om er even tussenuit te zijn. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Tot ziens!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Agenda.

3     juni      Kernkerkenraad                          19.30 uur

5     juni      Koffieochtend                             10.00 uur

18   juni      Koffieochtend                             10.00 uur                                  

Bij de diensten

Op zondag 19 mei vieren wij Pinksteren. Ds. Anne Henk Boschma gaat dan voor. Wij lezen het Pinksterevangelie en u krijgt ook allen iets tastbaars mee aan het einde van de dienst.

Op zondag 26 mei hoopt ds. D. van Houten uit Heerenveen bij ons voor te gaan. De lezing van de zondag is Handelingen 4:32-37.

Kerkrijders

Zondag 19 mei D. Algra-Hofman tel: 2880556

Zondag 26 mei Y. ten Kate tel: 06-15456340

Kerkdiensten in beeld

Een deel van onze gemeenteleden kan niet in de kerk komen en is afhankelijk van de kerkomroep. Daar konden zij de dienst meeluisteren. Het was voor verschillende mensen een wens dat zij ook beeld zouden hebben bij de diensten. Dan zie je ook wat er gebeurt.

Sinds enkele weken worden de diensten ook in beeld gebracht. Ik hoor enthousiaste reacties. Het is duidelijk een verrijking van de beleving van de vieringen.

Wij hebben een team van 6 vrijwilligers die om de beurt de camera bedienen.

Als u een kijkje wilt nemen, dan kan dat via kerkomroep. Zoek bij kerken in Friesland naar Leeuwarden, en dan de Oase. Of ‘via deze link ‘Meeluisteren’

Allen die mee hebben gewerkt om dit te realisteren heel hartelijk dank.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in moeilijke tijden.

Op 28 april ging het boeket naar mevr. Tilma-Link en op 5 mei naar dhr. H Berg en ook naar zijn vrouw mevr. J Berg .

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Op 20 mei viert echtpaar H. Schuurmans-S. Schuurman-van der Meer  dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Helaas kan het feest op deze dag niet doorgaan, omdat mevrouw Sapie Schuurman nog niet fit genoeg is. Wij hopen dat dat later alsnog kan. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en wij willen jullie kracht en zegen toewensen voor de toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Namens onze gemeente willen we gelukwensen uitspreken aan onze predikant Anne Henk Boschma en zijn vrouw Nienke. Zij zijn 24 mei a.s. 40 jaar getrouwd. Wij wensen jullie nog vele mooie jaren samen toe met jullie kinderen en kleinkinderen.

Scriba Minke Koornstra

Agenda.

3     juni      Kernkerkenraad                          19.30 uur

5     juni      Koffieochtend                             10.00 uur

18   juni      Koffieochtend                             10.00 uur          

Bij de diensten

Op zondag 5 mei zal ds. J.G. v.d. Boogaard uit Hallum voorgaan. Op het rooster staat de lezing Johannes 15:9-17

Op 8 mei is het Hemelvaartsdag en is er een gezamenlijke dienst in de Kurioskerk. In deze dienst zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Wij lezen dan Handelingen 1: 1-14

Op zondag 12 mei zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. In de dienst lezen wij Joh. 14: 15-21.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in verdrietige en moeilijke

tijden. Zo werden op Pasen 3 boeketten gebracht naar

Pieter en Leny Kooistra , Marleen Postmus, Jelte en Rinske , Willy de Leeuw .

Op 7 april was er een boeket bloemen voor Rennie Buursma, op 14 april naar mevr. Ineke Wachter-Zomerman S

En tenslotte op 21 april waren er bloemen voor Mevr. Riek van Steinvoorn

Helma Feenstra

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 22 april 2024.

De brede kerkenraad, die tweemaal per seizoen bijeenkomt, wordt geopend door de voorzitter met het lezen van Psalm 4 en gebed. Er zijn drie leden verhinderd en 11 leden zijn aangeschoven in de Vijverzaal. Een bijzonder welkom gaat uit naar mw. W. Beek-Bakker, die als nieuwe ouderling voor het eerst aanwezig is. Na het vaststellen van een stevige agenda worden de notulen van de kernkerkenraad op 4 maart ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 items op de actiepuntenlijst kunnen 10 worden afgevoerd. De lijst met poststukken bevat meerdere punten die moeten worden besproken, zoals het branden van de kaars van Amnesty International op de derde zondag van de maand, het voorgenomen optreden van het christelijk Mannenkoor ‘Patrimonium’, een verzoek van Tsjerkepaad om de Oase open te stellen, waar we niet aan zullen deelnemen en een verzoek om mee te doen aan “Tsjerke van de Moanne”. De kerkenraad besluit aan dit verzoek te voldoen. Het betekent dat de vier kerkdiensten in de Oase op de Adventszondagen in 2024 door Omrop Fryslân live op televisie zullen worden uitgezonden. Wij zullen onze wijkgemeente hierover tijdig informeren, want het heeft wel enige gevolgen voor het preekrooster, de liturgie en de aanvangstijden. De diensten beginnen dan om 10.00 uur en de bezoekers moeten om 09.45 uur binnen zijn. Een goed gesprek met de drukker van Geandewei heeft wel een aantal fouten aan het licht gebracht met betrekking tot het plaatsen van berichten en foto’s die wij aanleveren. We hopen dat het in de toekomst beter gaat. De controle van de wijk kas over 2023 heeft plaatsgevonden. Mw. M. Koornstra en dhr. M. Braam hebben geen onregelmatigheden ontdekt, zodat we de jaarrekening kunnen goedkeuren en de leden van de controlecommissie, alsmede mw. A. Timmermans kunnen bedanken voor hun werk. Ze worden gedechargeerd. Als nieuw lid voor 2024 wordt benoemd mw. W. Beek-Bakker als opvolger van dhr. M. Braam. Vervolgens wordt het preekrooster voor 2025 in principe goedgekeurd, maar er zullen wel nog enkele wijzigingen nodig zijn. De bezetting van de werkgroep ‘Toekomstige ontwikkeling PG Leeuwarden-Huizum’ is voor Huizum-Oost nog niet compleet. Er wordt nog één lid gezocht. De uitwisseling van informatie met de leden van de brede kerkenraad leidt tot een kleine wijziging bij de vieringen van het Heilig Avondmaal. Het betreft de uitreiking van het brood en de wijn aan de dienstdoende ambtsdragers. Bij de terugblik op de laatstgehouden kerkdiensten wordt waardering uitgesproken voor de kerkdiensten op Palmpasen en in de Lijdensweek. Het was een indrukwekkende cyclus. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele zaken doorgegeven en besproken. De aangeleverde mededelingen vormen geen punt van bespreking. Bij de rondvraag wordt het voornemen gemeld dat de diaconie voor de Oekraïense kinderen op de Zonnebloem-school een activiteit voorbereidt op 4 juli. De Plaatselijke Regeling 2023-2026 heeft op aangeven van de classis enkele wijzigingen ondergaan en zal als PR 2024-2027 op de volgende vergadering worden behandeld. Ter afsluiting leest ds. A.H. Boschma het avondgebed ‘Heer nu de avond valt’ uit het liedboek (566) van Klaas Holwerda. De voorzitter sluit daarna om 22.00 uur de vergadering. De eerstvolgende en laatste vergadering van onze wijkkerkenraad zal als kernkerkenraadsvergadering worden gehouden op maandag 3 juni 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

6       mei        College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

14     mei        Koffieochtend                                     10.00 uur

15     mei        Eetcafé                                                   17.30 uur

16     mei        College van Diakenen                       19.30 uur

3       juni        Kernkerkenraad                                 19.30 uur

5       juni        Koffieochtend                                     10.00 uur

18    juni        Koffieochtend                                     10.00 uur                                              

(Wijzigingen voorbehouden).

Bij de diensten

Op zondag 21 april zal er een nieuwe ambtsdrager bevestigd worden. Wij zijn heel blij en dankbaar dat Willy Beek-Bakker ouderling wil worden in onze gemeente.  Dit valt toevallig samen met de “roepingenzondag”, waar de landelijke kerk voor pleit. Op het rooster voor deze zondag staat Johannes 10:11-16 over de “Goede Herder”. 

Op zondag 28 april hoopt ds. J.P. Boomsma uit IJlst voor te gaan. Op het rooster staat dan Johannes 15:1-8.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op woensdag 27 maart is overleden Anne Hielkje Schokker, Anneke, in de leeftijd van 73 jaar. Ze was de partner van onze organist en gemeentelid Arjen Nauta. Ze was eerder gehuwd met Riekus Tiemersma.

Een paar jaar geleden kwam Anneke samen met Arjen in ons midden. Aan beide zagen wij dat ze heel gelukkig waren met elkaar. Beiden hadden hun partner verloren en hadden bij elkaar opnieuw mogen beleven wat liefde en nabijheid mag betekenen.  Het werd door hen als een geschenk ervaren. Anneke werd ook meteen opgenomen in onze gemeenschap. Ze voelde zich thuis in ons midden.  Ze genoot van de muziek van Arjen, de vieringen en de nabijheid van mensen.  Toen ze ziek werd, was ze ook verrast over zoveel betrokkenheid van onze gemeente bij haar en Arjen.

Het was eind vorig jaar een schok toen bleek dat Anneke ernstig ziek was. Arjen en Anneke leefden een poos tussen hoop en vrees over de toekomst. Helaas kwam de ene teleurstellende uitslag na de andere. Steeds ging haar gezondheid achteruit. Op 27 maart is zij omringd door haar naasten overleden.  

Het doet pijn om te zien dat het geluk dat Arjen en Anneke weer hadden gevonden zo wordt afgebroken.

In de dienst op Pasen hebben wij haar herdacht en hebben wij een steentje met haar naam ter nagedachtenis gelegd.

Ter nagedachtenis zongen wij:  Lied 512: 6 en 7

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

De afscheidsplechtigheid van Anneke heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij denken aan Arjen die zoveel moest meemaken. Mag hij zich omringd weten door ons allen en door de Eeuwige.

Mogen de kinderen en kleinkinderen van beide families troost en kracht krijgen.

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn of behandelingen ondergaan. Veel kracht en sterkte gewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Jubileum

Op 22 april is het een bijzondere en feestelijke dag voor echtpaar R. van der Meulen-M. van der Meulen-Visser. Op deze dag mogen zij vieren en gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Een hele bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum.  Samen met jullie dierbaren een fijne dag toegewenst en vooral samen een gezegende toekomst.

Bezoek aan Kamp Westerbork 6 april

Op zaterdag 6 april hebben 14 mensen vanuit onze gemeente een bezoek gebracht aan Kamp Westerbork. Wij begonnen met een inleidende film over de geschiedenis van het kamp. Het werd in 1939 opgericht op een kaal stuk heide als kamp voor gevluchte Duitse Joden en het lag ver van de bewoonde wereld. Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen bleef het kamp voortbestaan. Pas in juni 1942 werd het een doorgangskamp voor Joden die naar ‘het oosten’, naar de vernietigingskampen werden afgevoerd. De Joden waren daar zelf niet van op de hoogte, maar leefden in de veronderstelling dat zij voor de “arbeitseinsatz” zouden worden ingezet en in de oorlogsindustrie te werk zouden worden gesteld. Alles in kamp Westerbork was zodanig ingericht, dat de mensen dachten, dat het wel mee zou vallen. Vooral kampcommandant  Gemmeker speelde hier een grote rol in. In totaal werden vanaf juni 1942 tot en met september 1944 ruim 107.000 gevangenen vanuit Westerbork per trein gedeporteerd. Slechts 5.000 keerden na de oorlog levend terug, ruim 102.000 van hen zijn vermoord.

Nadat wij de film hadden bekeken konden we de twee tentoonstellingsruimten gaan bekijken. Om 14.10 uur vertrokken we met de pendelbus naar het eigenlijke kampterrein. Daar kwam onze gids-vrijwilliger ook aan en hij nam ons mee voor een rondleiding over het centrale gedeelte van het kampterrein en gaf gedurende bijna twee uren uitleg. We stonden stil bij de grote barak waar de registratie plaatsvond en waar daarnaast cabaret- en theateravonden werden gegeven. In het kamp werd gesport en getrouwd. De Duitsers wilden een zo ‘gewoon’ mogelijk leefklimaat tonen, zodat er geen grote angst ontstond voor ‘de werkkampen in het oosten’.

Op het terrein staan onder andere twee veewagons, van het type als waarmee de meeste gevangenen destijds meestal op de dinsdagen werden afgevoerd. In totaal zijn er 103 transporten vertrokken. Rond het vertrek van een trein was het altijd erg chaotisch en hoop en wanhoop overheersten dan: wie moet mee en wie mag nog blijven?

We stonden ook stil bij de 102.000 steentjes die ter nagedachtenis aan de omgekomenen zijn neergelegd in de vorm van Nederland, steentjes voor Joden, maar ook voor Roma en Sinti.

Even verderop staat een reconstructie van een van de grote barakken die in 1942 door de Duitsers werden neergezet toen zij het kampterrein veel groter maakten. Een gedeelte van de barak staat er nog, de rest werd aangegeven door palen, zodat wij toch een idee kregen van hoe groot deze is geweest.

Uiteindelijk kwamen we ook bij de restanten van de rails en het originele stootblok aan het andere einde van het terrein, wat dienstdoet als herdenkingsmonument.

Op diverse plekken vertelde de gids op indringende wijze zowel algemenere als ook gedetailleerde verhalen over het leven van de mensen. Eén van de verhalen was van Etty Hillesum. Met name hierdoor werd ons bezoek een erg indrukwekkend iets. Wij bedankten de gids voor de bijzondere verhalen en na in het museum nog iets te hebben gedronken vertrokken wij daarna vol met indrukken weer richting Leeuwarden.

Kees de Dreu, namens de taakgroep vorming en toerusting

Meivakantie

Vanaf 27 april tot en met 5 mei heb ik vakantie. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).  

Een hartelijke groet voor u allen,  

Ds. Anne Henk Boschma 

Koffie/thee-inloopochtenden in mei 2024.

Op woensdagmorgen 1 mei en op dinsdagmorgen 14 mei is iedereen weer welkom voor wat gezelligheid, ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee en uiteraard hoort daar nog iets bij. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de deur weer open. Loop gerust eens even binnen.

Contact: Janny de Dreu. Tel. 2801387

Agenda

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

01   mei               Koffiedrinken                               10.00 uur

14   mei               Koffiedrinken                               10.00 uur

Bij de diensten

Op zondag 7 april is het Beloken Pasen. Op het rooster van Kind en Zondag staat dan de lezing over Thomas uit Johannes 20: 19-29. Voorganger is dan ds. Ulbe Tsjallingii. Het zal een Friese dienst zijn.

Op zondag 14 april zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Wij lezen dan Johannes 21:15-24. Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij hem liefheeft.

Verstilling voor aanvang van de dienst

Vanuit de gemeenteavond kwam de vraag of er niet meer stilte kon zijn voor de aanvang van  de diensten. Het is mooi dat er zo’n sterke betrokkenheid bij elkaar is in de gemeente en wij veel willen delen met elkaar. De gesprekken voor de dienst hebben zo een samenbindende functie, maar het is ook goed om voor de dienst rust en stilte te creëren. Een deel van de kerkgangers ervaart dat als waardevol en passend.  

De kernkerkenraad heeft zich over deze vraag gebogen. Ons voorstel is om een paar minuten voor de aanvang van de dienst een lied te zingen. En na dat lied is er zacht orgelspel en bereiden wij ons in “stilte” voor op de dienst. 

Wij zijn hier op zondag 17 maart mee begonnen. Wij hopen dat het een waardevolle toevoeging mag zijn aan de viering van onze diensten

Namens de kerkenraad

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente:

op 17 maart naar Piety en Ad Halma

op 24 maart naar Corry Kamminga en Eddy de Boer

Helma Feenstra

Pastorale/diaconale bijeenkomst op donderdag 7 maart.

Op 7 maart mochten wij onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst weer houden. Deze keer was het thema “Omgaan met verlies” Vanaf 17.00 uur was de inloop met koffie en thee. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, wij mochten zo’n 40 mensen welkom heten. Wat is het mooi, dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij pastoraat en diaconaat, twee belangrijke pijlers binnen de gemeente. Binnen het pastoraat is het gesprek en de ontmoeting belangrijk en het diaconaat richt zich vooral op praktische zaken, maar zij kunnen niet zonder elkaar en soms overlappen deze twee elkaar, zoals bijvoorbeeld bij de koffiemorgens en eetcafé.

Na de opening, waarin enkele gedachten werden uitgesproken over verlies, afscheid en loslaten en een gebed voor de maaltijd begonnen wij de avond met soep en broodjes.

In een ongedwongen sfeer konden wij alvast wat in gesprek gaan met elkaar.

Het thema werd daarna ingeleid door ds. Anne Henk Boschma. Hij begon met te zeggen, dat dit een thema is, dat iedereen raakt, want veel mensen, die aanwezig waren, hebben van heel dichtbij te maken gehad met het verlies van iemand, die hen dierbaar was.

Er is veel geschreven over rouw en rouwverwerking. Wij kwamen tot de conclusie, dat verwerking eigenlijk niet een goed woord is. Er zijn wel verschillende fases. Het was mooi hoe ds. Boschma dit uitlegde. Mensen gaan hier ook weer heel verschillend mee om. De één wil veel praten, een ander heeft juist behoefte aan rust. Het mag er allemaal zijn. Ook voor de mensen erom heen is het soms lastig om met een verlies van iemand om te gaan. Wat doe je: ga je iemand uit de weg of zoek je toch even contact?

Op een goede manier afscheid nemen en ook rituelen bij herinneren kunnen helpen om verlies een plek te geven. Daar kan de kerk ook een belangrijke rol in spelen. Als gemeente kun je om mensen heen staan, vooral ook in het pastoraat kunnen wij er zijn voor mensen.

Na de inleiding en een kopje koffie/thee was er nog gelegenheid om te reageren. Het was een hele bijzondere avond, waar wij veel met elkaar konden delen. Wij sloten de avond af met het zingen van lied 416 :

                                          Ga met God en Hij zal met je zijn,

                                           jou nabij op al je wegen

                                           met zijn raad en troost en zegen.

                                           Ga met God en Hij zal met je zijn.

Janny de Dreu van der Laan (coördinator pastoraat)

Palmzondag 24 maart 2024

In een klein voorbereidingsgroepje zijn wij aan de slag gegaan om te kijken hoe wij op palmzondag een mooie dienst zouden kunnen houden voor jong en oud. Het idee werd geboren om via de school te vragen of kinderen mee zouden willen doen met een koortje. Tjeerd Kramer wilde wel dirigeren. Ook werden grootouders ingeschakeld om te vragen of er kleinkinderen mee zouden willen doen. Het lukte om een mooie groep bij elkaar te krijgen. Op een paar vrijdagmiddagen zijn wij aan het oefenen gegaan. De kinderen deden enthousiast mee. Via de schoolapp zijn uitnodigingen voor palmzondag verstuurd aan de ouders, wel met de vraag of kinderen zich van tevoren even wilden opgeven in verband met het maken van Palmpasen stokken. De kindernevendienstleiding kon er zo voor zorgen dat er voldoende stokken aanwezig waren en de benodigdheden om de stokken mooi te versieren

Zo konden wij op palmzondag veel mensen welkom heten, waaronder een grote groep kinderen. Het was een vrolijk gezicht al die Palmpasen stokken, die de kinderen met veel plezier hebben gemaakt en ondertussen werd er naar hartenlust gesnoept.  De ezel was ook nog aanwezig en het koortje zong uit volle borst. Het was een dienst met een gouden randje met dank aan alle medewerkers, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Janny de Dreu van der Laan

Koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen 16 april vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Iedereen is weer van harte welkom op dinsdagmorgen 16 april. De koffie/thee staat weer klaar vanaf 10.00 uur. Ook op dinsdagmorgen zien wij dat de belangstelling groot is. Daarom hebben wij besloten om op deze manier door te gaan ook tijdens de zomermaanden, als er geen eetcafé is. Er zijn mensen, die beter op dinsdagmorgen kunnen en er zijn mensen, die de voorkeur aan de woensdagmorgen geven. Zo is er voor elk wat wils. Dit betekent dus dat er voortaan op de eerste woensdagmorgen en de derde dinsdagmorgen koffie/thee- inloopmorgen is. Samen hopen wij zo met elkaar weer veel gezellige en waardevolle ontmoetingsmomenten te creëren.

Wij hopen tot ziens op één of meerdere koffie/theemorgens!!

Contact: Janny de Dreu-van der Laan tel. 2801387

Themagespreksmiddag

De volgende themagespreksmiddag is op woensdag 10 april om 14.00 in de Vijverzaal in de Oase. Wij stoppen om 15.30 uur.

De laatste keer heeft de groep het verzoek gedaan om samen in gesprek te gaan over rechtvaardigheid. Ik hoop dat wij samen de diepte van dit woord mogen peilen.

Iedereen is welkom. Ook als u voor één keer mee wilt doen.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

Bij de diensten

Wij zullen in de komende weken veel bijzondere diensten vieren.

De Goede of Stille week begint met de viering van Palmzondag, zondag 24 maart. Deze viering zal voor een deel gericht zijn op de kinderen. Een kinderkoortje o.l.v. van ons gemeentelid Tseard Kramer zal meewerken aan de dienst. De kinderen zullen een Palmpasenstok maken en in optocht door de kerk gaan. De lezing voor deze zondag is Marcus 11: 1-11.

Op Witte donderdag, 28 maart, vieren wij samen de maaltijd van de Heer.

Op de Goede Vrijdag, 29 maart, vieren wij een sobere dienst. Wij lezen samen het lijdens evangelie, deze keer uit evangelie naar Lucas.

Op 30 maart vieren wij ’s avonds de Paaswake. Wij vieren dat er een einde komt aan de nacht van lijden en sterven en begroeten samen het Licht van Pasen.  In deze dienst gedenken wij ook onze eigen doop. Wij delen samen ook het licht. Een intense en bijzonder viering.

Op de Eerste Paasdag, zondag 30 maart, mogen wij een feestelijk Paasdienst vieren. Er werkt een zanggroep van gemeenteleden mee aan de dienst.  In dit weekeinde begint ook de zomertijd en begint de dag extra vroeg. (Zoals dat ook wel bij Pasen hoort).

Op de Tweede Paasdag is er feestelijke zangdienst met het Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist is Martin Mans en trompettist Sydo van der Bijl. De voorganger is ds. Ton van der Wekken. De dienst begint om 10 uur!

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in verdrietige  en zware tijden, maar ook bij blijde gebeurtenissen of gewoon zo maar.

De bloemen gingen op 3 maart naar mevr. Oud-Faber

En op 10 maart naar mevr. Postma-Brouwer

 Helma Feenstra

Jubileum

Op 2 april is het een feestelijke dag voor echtpaar Meijer-Bakker. Zij zijn op die dag 65 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal. Wij willen hen namens de gemeente van harte feliciteren. Wij hopen dat jullie een feestelijke dag mogen hebben en een gezegende toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Een bedankje in het kerkblad van ons 60-jarig huwelijk.

Voor het bezoek van Dominee Boschma de kaarten en de prachtige bloemen.

Het was geweldig, en heeft ons goed gedaan.

Jan&Ypie Raukema, Julianalaan 24.

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 4 maart 2024.

De kernkerkenraad is behoudens de ambtelijk tijdelijke afwezigheid van een lid, voltallig aanwezig. De voorzitter opent de vergadering met een welkom en het lezen van Psalm 23, waarna hij voorgaat in gebed. De agenda wordt vastgesteld met als wijziging dat de controle van de wijkkas verschoven moet worden naar de vergadering van de wijkkerkenraad in april. Als nieuwe datum voor april wordt de 22ste gekozen, waardoor de vergadering in mei komt te vervallen. De notulen van 5 februari worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 punten op de actiepuntenlijst kunnen 10 worden afgevoerd en een punt wordt aangepast. Op de lijst met ingekomen stukken vragen een zestal om nadere aandacht, die worden afgehandeld. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze zwakke punten, zoals die voortkwamen uit de bevraging van onze wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 19 punten besproken en daarbij werden zo nodig acties bepaald. Op de wijkavond van 13 maart zal een en ander worden toegelicht. Het is intussen gelukt om enkele personen te vinden, die bereid zijn zitting te nemen in de werkgroep die zich zal buiten over de toekomstige ontwikkelingen in de PG Leeuwarden-Huizum. Ook dit zal worden meegedeeld op de komende wijkavond. Het Convenant Groene Kerken in Leeuwarden zal aan de orde komen op de Dankdag voor Gewas en Arbeid en op de wijkavond op 6 november. De terugblik op de laatstgehouden kerkdiensten leverde geen kritische opmerkingen op. Alle kerkdiensten worden goed bezocht en daar zijn we blij mee. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele ziektegevallen gemeld. Diaken mw. M. Dijkstra is herstellende en krijgt van de kerkenraad ter bemoediging een kaart toegestuurd. De mededelingen zijn beperkt. Wel wordt ernstige zorg uitgesproken over het tekort aan ouderlingen-kerkrenmeester en kerkrentmeesters, zeker als in de toekomst belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Een dringende oproep is daarom ook hier op zijn plaats. Bij de rondvraag wordt bepaald wie de Paaskaars 2023 zal ontvangen. De naam van de uitverkorene kan helaas nu nog niet worden vrijgegeven. Tot slot leest de voorzitter het verhaal van de Meubelmaker, een soort gelijkenis met een heel serieuze ondertoon. De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur, waarna de aanwezigen blijmoedig huiswaarts gaan. De eerstvolgende vergadering van onze wijkkerkenraad zal als brede kerkenraadsvergadering worden gehouden op maandag 22 april 2024.

A.K. Damstra, preses

Verslag wijkavond van 13 maart 2024.

Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid, waarin ds. A.H. Boschma als thema ‘Zaaien’ had gekozen, gingen ruim veertig kerkgangers naar de Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad en een tweede Bijbelquiz vulde de rest van de avond. De wijkgemeenteleden worden geïnformeerd over de volgende zaken: De Plaatselijke Regeling die in 2023 is opgesteld, zal volgens de classis nog even tegen het licht moeten worden gehouden. Er zijn nieuwe bloemenkaarten gedrukt met meer ruimte voor namen van de kerkbezoekers. Voor de vernieuwing van de gedachtenishoek moest een ander glasatelier worden gezocht, welke intussen is gevonden. Voor de bezetting van de werkgroep ‘Toekomstige ontwikkelingen’ in onze PG Leeuwarden-Huizum, waarin wij 3 afgevaardigden zullen hebben, zijn inmiddels twee gevonden. Voor het op peil houden van het aantal ouderlingen kerkrentmeesters en kerkrentmeesters worden nog twee kandidaten gezocht. Dit vormt een punt van zorg. Een vacature van wijkouderling kon gelukkig op korte termijn worden ingevuld. De bevestiging van mw. W. Beek-Bakker zal op 21 april plaatsvinden. Als laatste feit volgt het resultaat van de bevraging van de wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 53 reacties ingeleverd, waarvan 34 als sterk punt en 19 zwak werden gekenmerkt, verdeeld over 6 categorieën. De zwakke punten worden toegelicht en daarbij wordt de mogelijke vervolgactie genoemd. Ds. Boschma schetst daarna zijn ervaringen van het laatste half jaar. Met veel plezier noemt hij het pastoraat, de goedbezochte themamiddagen, de toerusting bijeenkomsten en zijn vieringen in de Oase. De vragen uit de zaal worden vervolgens beantwoord. Na de pauze volgt de tweede versie van de Bijbelquiz, die met vragen voor beginners en kenners niet altijd eenvoudig was. Het leverde drie winnaars op met een gelijk aantal punten te weten mw. R. Hoekstra, dhr. Y. ten Kate en mw. M. Miedema. De voorzitter sloot de avond om 22.30 uur, waarbij de aanwezigen konden terugzien op een nuttig en geanimeerd samenzijn. De volgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 6 november.

A.K. Damstra, voorzitter

Bezoek aan Kamp Westerbork 6 april

Op zaterdag 6 april willen we met een groepje mensen uit de Oase een bezoek brengen aan Kamp Westerbork. Dit kamp was tijdens de 2e wereldoorlog een zogeheten ‘doorgangskamp’ voor Joden, van waaruit ze werden doorgestuurd naar de concentratiekampen.

We hebben een programma afgesproken wat er samengevat als volgt uitziet:

12.55 uur Aankomst

13.00 uur Filmvoorstelling

13.20 uur Het museum bekijken op eigen gelegenheid, ook gelegenheid voor koffie en thee.

14.10 uur Vertrek bus naar het kampterrein

14.15 uur Rondleiding op het kampterrein

15.40 uur Vertrek bus terug naar het museum (einde bezoek)

Wij willen met eigen vervoer erheen gaan (willen diegenen die willen rijden dat aangeven). We willen om 11.45 uur bij de Oase vertrekken. Het is de bedoeling om tegen 13.00 uur bij het museum aan te komen. Graag van tevoren lunchen of zelf broodjes voor onderweg meenemen.

In de hal van de Oase liggen intekenlijsten waarop je je kunt opgeven. Uiterste datum 31 maart a.s.

Voor verdere informatie (en ook opgeven): Kees de Dreu, tel. 2801387, dreudec@gmail.com

Agenda.

28   maart         Viering Witte Donderdag          19.30 uur

29   maart         Viering Goede Vrijdag              19.30 uur

30   maart         Viering Stille Zaterdag              19.30 uur

1     april            Viering Paaszondag                  09.30 uur

2     april            Evangelisatiekoor                     10.00 uur

3     april            Koffieochtend                           10.00 uur

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur

Jubileumkrant 40 jaar Aanloophuis Leeuwarden

Het Aanloophuis van de kerken viert dit jaar haar 40-jarig bestaan.

Samen vieren we 40 jaar Warmhartigheid.’

We staan hier graag op een bijzondere en feestelijke manier bij stil. Dit doen we met een jubileumbijeenkomst in de prachtige Grote of Jacobijner Kerk in Leeuwarden samen met alle betrokkenen op zaterdag 23 maart. Tegelijk met dit jubileum is een speciale jubileumkrant uitgegeven:

In deze jubileumkrant nemen we je graag mee in de historie maar ook in de actualiteit van het Aanloophuis. Een aantal vrijwilligers is in de archieven gedoken, heeft met (oud-)vrijwilligers, gasten en beroepskrachten gesproken en heeft een prachtige krant vol informatie gemaakt. Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen, maar ook aan iedereen die in de afgelopen veertig jaar het Aanloophuis heeft mogelijk gemaakt.

Bestuur Aanloophuis Leeuwarden

Bij de diensten

Op zondag 10 maart gaat ds. A.H. Westra uit Sneek voor. Op het rooster van Kind op Zondag staat dan de lezing uit Johannes 6:4-15 

Op woensdag 13 maart is het Biddag voor gewas en arbeid en gaat ds. Anne Henk Boschma voor in een korte vesper. Aansluiten is er een gemeenteavond. 

Op zondag 17 maart gaat ds. Anne Henk Boschma voor en dan staat op het rooster Johannes 12:20-33.

In memoriam Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp

Op 11 februari is ons gemeentelid Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp, roepnaam Jannie, overleden in de leeftijd van 93 jaar. Ze woonde aan de Nijlânsdyk 129b.

Ze is op 20 maart 1930 in Leeuwarden geboren, zoals ze zelf omschreef in een ambtenarengezin. Ze had één zus die 9 jaar ouder was dan zij.

Haar vader werkte op de burgerlijke stand van de gemeente Leeuwarden en daar wilde Jannie ook graag werken. Nadat ze de middelbare school had afgerond was daar geen vacature en dus ging ze werken bij een verzekeringsmaatschappij. In 1956 zocht ze een nieuwe uitdaging en die vond ze bij de griffie van de rechtbank. Dat vond ze prachtig werk. Ze deed haar werk met passie en met betrokkenheid bij haar collega’s. Ze heeft daar 32 jaar gewerkt en toen moest zij helaas stoppen door problemen met haar gezondheid. Dat was een groot verdriet. Ze kwam in een diepzwart gat terecht en moest een nieuw ritme zoeken.

Gelukkig had ze ook een passie voor muziek. Ze heeft in verschillende koren meegezongen en hield met name van klassieke muziek. Een poosje na haar pensionering kreeg ze helaas stemproblemen en lukte het zingen niet meer. Ook dat was een groot verlies voor haar.

Vanaf haar jeugd was zij betrokken bij de kerk. Toen zij met pensioen ging, heeft zij de kerk met veel inzet en betrokkenheid gediend als ouderling. Ze vond het prachtig werk. Ze was zeer betrokken bij mensen, hulpvaardig, open. Een vrouw die meedacht en meedeed.

Helaas werd de kring van de naasten om haar heen steeds kleiner.  Haar zus overleed en haar nichtje die naar haar was genoemd overleed al jong. Gaandeweg werd haar wereld kleiner en kleiner.

Vanaf 20217 nam haar gezondheid meer af en moest de auto weg. Langzaam leverde ze steeds meer in. Ze wilde ook graag in de kerk nog volop meedoen, maar het lukte niet meer.

Ze wilde zo graag in haar appartement blijven wonen en mede door de thuiszorg en de betrokkenheid van Berend en Frannie Oosterveld is dat gelukt. In haar vertrouwde omgeving is zij op 11 februari overleden.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op vrijdag 16 februari in het uitvaartcentrum in Goutum. Wij lazen de woorden die Jannie zelf had aangegeven uit Psalm 139. God kent ons en is bij ons betrokken en houdt ons vast in tijd en eeuwigheid. In dat vertrouwen hebben wij Jannie uit handen gegeven en gelegd in de handen van God.

Mogen hen die haar missen de nabijheid ervaren van God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

In Memoriam Tinie de Jong – Weidenaar:

 12-06-1937   –   16-02-2024

In Abbingahiem overleed op 16 februari ons gemeentelid Tinie de Jong-Weidenaar, op de leeftijd van 86 jaar. Haar leven begon op 12 juni 1937 in Dokkum. Ze was de tweede van vier kinderen. Tinie ging naar de huishoudschool en heeft daarna nog kort in Beatrixoord in Haren gewerkt, maar heimwee bracht haar weer terug naar Friesland. Ze ontmoette de garnalenvisser Jaap de Jong, waar ze na hun huwelijk in 1957 mee in Peasens-Moddergat ging wonen. Het echtpaar kreeg 6 kinderen: Tineke, Alie, Dirk, Ina, Willy en Froukje. Naast haar gezin en het huishouden heeft Tinie altijd hard gewerkt. Ze hielp haar man in zijn bedrijf, ging werken in de zorg en als schoonmaakster. Haar kinderen hebben goede herinneringen aan haar liefde voor bloemen en planten, haar gastvrijheid, en haar kookkunst. Toen de kinderen hun eigen gezin kregen werd Tinie een trotse meelevende beppe en later ook oerbeppe. Ze genoot van die rol. Na het overlijden van haar man in 1996 verhuisde ze naar Goutum. 

Het geloof is in haar leven altijd heel belangrijk geweest. Ze bezocht trouw kerkdiensten, praatte graag over haar geloof, en ze hield van het zingen van de vertrouwde liederen, zoals Wat de toekomst brengen moge, en Lichtstad met uw paarlen poorten. Haar zorgen bracht ze in haar gebeden bij God. De verhuizing naar Abbingahiem vond ze moeilijk, omdat ze steeds meer zelfstandigheid moest inleveren. Maar het kon niet anders. Gelukkig heeft ze er nog een plezierige tijd gehad, dankzij contacten met medebewoners en personeel, het bezoeken van kerkdiensten, de vele bezoekjes van haar familie. Op 16 februari is ze rustig overleden. Vrijdag 23 februari was de afscheidsdienst in Dokkum. Haar geliefde liederen klonken, er werden dierbare herinneringen en foto’s gedeeld. We lazen de pelgrimspsalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Tinie de Jong-Weidenaar heeft altijd vertrouwd op de hulp van haar Heer. Wij hebben allemaal een weg te gaan, onze levensweg, ons pelgrims pad. Met bergen onderweg, geluk en verdriet, succes en tegenslag. En we mogen weten dat we op die weg op God mogen vertrouwen. Na de dienst is Tinie naar haar laatste rustplaats gebracht. Haar levensweg is ten einde. Dat haar dierbaren hun levensweg mogen vervolgen: wat de toekomst brengen moge, hen geleidt des Heren hand.

Tineke Bosma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente:

op 18 februari  naar familie Papa

op 25 februari naar dhr en mevr. Moed

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Echtpaar  J.Raukema-IJ. Raukema-Atsma was op 28 februari 60 jaar getrouwd. In de vorige Geandewei had ik dat al vermeld, maar had ik een fout gemaakt in hun naam.

Wij hopen dat jullie een feestelijke dag hebben gehad en alle goeds voor de toekomst. 

Palmpasen 24 maart 2024

In de kindernevendienst met de kinderen Palmpasen stokken maken op palmzondag is al een jarenlange traditie in de Oase. Bij terugkeer uit de kindernevendienst is er altijd de feestelijke rondgang door de kerk met de stokken en het zingen van het Palmpasen lied. De Palmpasen stok met haar versiering kent een diepere symboliek die we ook altijd met de kinderen bespreken. Om deze dienst een extra feestelijk tintje te geven en om de kinderen nog meer bij deze dienst te betrekken is vanuit de taakgroep pastoraat jongeren het plan ontstaan om een projectkoor met kinderen te maken om in deze dienst te zingen. Tsjeard Kramer begeleidt het koortje en er is contact met de Willem Alexanderschool, alles in samenspraak met Ds. Anne Henk Boschma. Er wordt op 15 en 22 maart geoefend in de Oase om 14.30 uur.

Willy, Rinske, Janny, Tine en Minke

Beste zangers en zangeressen van de Oase

Pasen nadert met rasse schreden.

We zouden het leuk vinden wat liederen in te studeren met een groepje gemeenteleden voor de Paasmorgendienst op 31 maart.

Oefenmomenten:

  • Vrijdagavond 15 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur.
  • Vrijdagavond 22 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur.
  • Vrijdagavond 29 maart na de dienst van Goede Vrijdag, dus rond 20.30 uur.
  • Zondagmorgen 31 maart voorafgaand aan de dienst om 08.30 uur.

Van harte welkom om met ons mee te zingen!

Met vriendelijke groet,

Anne Henk en Nienke Boschma

Mededeling werkgroep Amnesty International

Al enige tijd constateren we dat de deelname aan het verstrekken van brieven voor de vrijlating van gevangenen via Amnesty terugloopt. Tevens melden deelnemers ons dat zij actievoeren via de site van Amnesty. De werkgroep heeft daarom besloten haar werkzaamheden op 17 maart stop te zetten. We leven al enige tijd in het digitale tijdperk en daarom bevelen we de deelnemers van de Oase aan, maar ook de lezers van Geandewei, actie te voeren via de site van Amnesty.

Middels uw computer, laptop of mobiele telefoon gaat u naar de site van Amnesty, www.amnesty.nl, en klikt u aan “Kom in actie” en dan wijst de weg zich vanzelf. Deelname is geheel kosteloos en vergt weinig inspanning. Dus kom in actie op het tijdstip, dat u het best schikt!!!!

Rest ons alle deelnemers aan onze maandelijkse actie in de Oase hartelijk te bedanken en nogmaals blijf actie voeren, zoals hierboven is aangegeven!

Met een warme groet,

Immie Siderius

Bokko Tromp

Ge de Goede

Agenda.

11     maart             College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

13     maart             Vesper Biddag Gewas en Arbeid  19.30 uur

13     maart             Wijkavond                                            20.15 uur

19     maart             Koffieochtend                                     10.00 uur

20     maart             Eetcafé                                                   18.00 uur

21     maart             College van Diakenen                       19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Wij gedenken Siemon Harm Wachter

In de vroege morgen van zaterdag 27 januari overleed in de leeftijd van 73 jaar Siemon Harm Wachter, man van Ineke Wachter-Zomerman en vader van Tanja en Klaas.

In een dienst in de Dorpskerk, de kerk die hem jarenlang lief was in geloofsbeleving, ‘vrij’ en ‘zinnig’, werd op maandag 5 februari, in besloten kring, afscheid van Siemon genomen. Ineke, Tanja en Klaas spraken lieve woorden, orgelklanken hoorden we in o.a. Lied 992, ‘Wat vraagt de Heer meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?’

Er werd gelezen uit Prediker 3, de zo afwisselende tijden, waarin we zeker de laatste jaren Siemons leven zagen en wie om hem heen stonden, verdriet en vreugde;

woorden van leven hoorden we in Psalm 139, ‘God haalt wie voorbij is altijd weer terug’,

en hoe recht kan worden gedaan vonden we in woorden van Job 10: ‘Tegen God zal ik (Job) zeggen: “Veroordeel mij niet, maar laat me weten waarom u mij bestrijdt. Hebt u ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien?”, Job die op niveau recht vraagt bij God, woorden herkenbaar bij Siemon.

Na de dienst brachten we Siemon naar Andringastate, in gebed zeiden we het ‘Onze Vader’ en met woorden van ‘mogen de engelen jou naar het land van belofte leiden’ een uitgesproken ‘tot ziens in Jeruzalem’.

En dat alles gezegd in geloof in het leven,

in de hoop op vrede, dichtbij/ om elkaar/ in de wereld,

dat doe je elkaar in liefde.

Dat wie achterblijven wij niet vergeten.

Ds. Douwe Posthuma

Overlijden van Jannie Hazekamp

Op 11 februari is ons gemeentelid Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp (Jannie) overleden in de leeftijd van 93 jaar.  Zij woonde aan de Nijlandsdyk 129b.

Boven de rouwkaart staan de woorden:

De tranen die ik heb geweend, zijn door Gods wind gedroogd;

ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.

Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit.

Ik voel de winden Gods vandaag en zeil de haven uit!

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 februari in het Afscheidscentrum in Goutum. Ons medeleven gaat uit naar hen die met haar verbonden zijn.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid “in memoriam” worden opgenomen.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente: op 4 februari naar fam. H de Vries  Prins Clausplein 90  en

op 11 februari naar Mevr. G Bangma-Nieuwboer Sleutelbloem 9

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Echtpaar IJ. Atsma-J. Atsma-Raukema  hoopt op 28 februari te gedenken en te vieren dat zij 60 jaar getrouw zijn. Als gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een hele fijne dag mogen hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 28 februari wordt de themagespreksmiddag gehouden vanaf 14.00 uur in de Oase (tot 15.30 uur). Als groep hebben wij gekozen om samen na te denken over het begrip “zonde”. Dat is een beladen en belast woord, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe heeft het doorgewerkt in de kerk en in de levens van mensen. Kortom genoeg om samen in gesprek te gaan en te zoeken naar de betekenis van dit woord.

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Lunch op 28 januari.

Even een terugblik op de lunch voor de jongeren: er was een mooie groep jongeren en kinderen aanwezig en een aantal jongere ouderen. Voorafgaand aan de lunch konden wij genieten van een bijzondere dienst, waar ook speciaal aandacht was voor de kinderen. “Muisje andersom” was de inleiding op de kindernevendienst. Jezus wil ook, dat de mensen wat anders tegen het leven aan gaan kijken. Iets om eens even over na te denken. Na de dienst en het koffiedrinken was er tijd voor de lunch. Wat was er veel lekkers meegenomen, meer dan genoeg voor iedereen. Er werd gezellig gepraat met elkaar, de kinderen konden even knutselen. Het was goed om elkaar zo weer eens even te ontmoeten en bij te praten. Even een gezellige onderbreking en ontmoeting te midden van alle hectiek van het dagelijks leven: druk met werk en gezin en wat is het dan mooi dat er ook even tijd gemaakt wordt voor elkaar. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Koffie/thee-inloopochtenden op woensdagmorgen 6 maart en dinsdagmorgen 19 maart.

Op deze beide ochtenden staat de koffie/thee weer klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Op deze beide morgens is er weer volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom. Tot ziens!

Pastorale/diaconale bijeenkomst op donderdag 7 maart.

Onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst vindt deze keer plaats op donderdag 7 maart. Vanaf 17.00 uur is er inloop met koffie/thee en vanaf 17.30 uur starten wij met het programma dat begint met soep en broodjes. Daarna beginnen wij met het thema “Omgaan met verlies” Dit thema wordt ingeleid door ds. Boschma. Er zal zeker ook genoeg gelegenheid zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Alle mensen, die met pastoraat en diaconaat te maken hebben, krijgen een uitnodiging, maar als er verder mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunnen zich opgeven bij Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com , want ook belangstellenden zijn van harte welkom. Maar in verband met de soep en broodjes wel graag even opgeven!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 5 februari 2024.

De kernkerkenraad is met twee verhinderingen aanwezig voor deze vergadering. Na verwelkoming van de leden leest de voorzitter uit de brief van Jacobus hoofdstuk 1 de verzen 19 t/m 27 waarboven staat ‘Geloven en doen’ en gaat vervolgens voor in gebed. De al lange agenda wordt nog uitgebreid met een extra punt en daarna gevolgd. De notulen van de vergadering van 8 januari worden doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst van de vorige vergadering vermeldt 3 punten, waarvan 2 kunnen worden afgevoerd. Op het overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken staan ook deze keer enkele bespreekpunten. Het verzoek om een mand in de kerkzaal te plaatsen waarin spullen voor de Malawibazaar kunnen worden gedaan, wordt ingewilligd. Hoewel de technische voorzieningen voor beelden via Kerkomroep zijn geïnstalleerd, kan de uitbreiding pas in gebruik worden genomen nadat de bedieners zijn geïnstrueerd. Bovendien moet de vereiste software nog worden aangepast met een upgrade. De kernkerkenraad gaat akkoord met twee gezamenlijke diensten gedurende de zomerperiode in 2025 in de Oase en de Kurioskerk; dit op verzoek van de wijkgemeente Huizum-West. Omdat het weer tijd is voor de controle van de wijkkas over 2023 zal de controlecommissie, bestaande uit mw. M. Koornstra en dhr. M. Braam binnenkort bijeenkomen. Met de taakgroep Bloemendienst, die inmiddels is aangeschoven, wordt overlegd hoe de gedachtenishoek in de kerkzaal kan worden vernieuwd. De basis zal een te ontwerpen glasmozaïek zijn dat aansluit op het drieluik aan de wand bij het liturgisch centrum. Hiertoe worden enkele afspraken gemaakt. Vanwege het uitlopen van de tijd wordt de behandeling van de bevraging van de wijkgemeente op 1 november 2023 verschoven naar de vergadering in maart. De eerstvolgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 13 maart, aansluitend op de vesper voor de Biddag voor Gewas en Arbeid. Het deze keer luchtige programma wordt vastgesteld en de catering wordt geregeld. Nadere informatie over de wijkavond zal later worden gepubliceerd. Nu er op verzoek van de Algemene Kerkenraad een werkgroep zal worden gevormd die zich gaat buigen over de toekomstige ontwikkelingen in de PG Leeuwarden-Huizum, zullen enkele leden van de kernkerkenraad bijeenkomen om te kijken welke vertegenwoordigers uit onze wijkgemeente kunnen worden gevraagd om zitting te nemen in genoemde werkgroep. Bij de terugblik op kerkdiensten wordt besloten de jaarlijkse twee Friese diensten in de Oase beter te plannen, teneinde te voorkomen dat gastpredikanten onverwacht besluiten in de Friese taal voor te gaan. Bij het punt pastoraat wordt bekend gemaakt dat nu mw. G.J. van der Zee-van der Wal besloten heeft terug te treden als ouderling, wij een nieuwe ouderling kunnen benoemen in de persoon van mw. W. Beek-Bakker. Hiertoe zal de procedure volgens de kerkorde worden gevolgd. De taken m.b.t. Erasmus en Abbingahiem worden hierdoor enigszins aangepast. Van de rondvraag wordt kort gebruik gemaakt. Er zijn weer 40-dagen kalenders besteld. Het vergaderschema van de kerkenraad voor de maanden april en mei wordt gewijzigd. Ter afsluiting leest mw. M. Koornstra een gebed met de titel ‘Gebed voor de kerk’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 22.05 uur en wenst de aanwezigen wel thuis. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 4 maart 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

28    februari          Themamiddag                                     14.00 uur

4       maart             Kernkerkenraad                                   19.30 uur

6       maart             Koffieochtend                                      10.00 uur

7       maart             Pastorale/diaconale bijeenkomst 17.30 uur

11    maart             College van Kerkrentmeesters       19.30 uur

13    maart             Vesper Biddag Gewas en Arbeid   19.30 uur

13    maart             Wijkavond                                            20.15 uur

19    maart             Koffieochtend                                      10.00 uur

20    maart             Eetcafé                                                    18.00 uur

21    maart             College van Diakenen                        19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).