Beroepingswerk

De wijkkerkenraad heeft in haar vergadering van 2 november jl. de profielschets voor de nieuw te beroepen predikant vastgesteld. In deze bijzondere tijd is alles anders en was het niet mogelijk om deze profielschets op de wijkavond aan u als gemeenteleden voor te leggen. Inmiddels kunnen we u hier berichten dat de volledige profielschets op website te vinden is. Een verkorte versie is hier bijgevoegd. In de komende maanden zal de inmiddels geformeerde beroepingscommissie voortvarend haar werkzaamheden starten en we hopen u dan ook in de komende maanden regelmatig over de voortgang te informeren. Uiteraard heeft het een ieders voorkeur om dit een keer in een fysieke bijeenkomst te doen maar dat laat nog even op zich wachten. Wel vinden we het ook belangrijk om de namen van de leden van de beroepingscommissie hier te vermelden. De commissie besluit zelf wie welke taak op zich gaat nemen. We denken dan o.a. aan de rol van de voorzitter en secretaris. Vooralsnog zijn we blij dat een aantal gemeenteleden deze belangrijke taak op zich wil nemen. We wensen ze dan ook Gods nabijheid toe en uiteraard veel wijsheid bij hun werkzaamheden.

De beroepingscommissieleden zijn: 

  • De heer Miljenko Braam
  • De heer Kees de Dreu
  • Mevrouw Seppie Elgersma
  • De heer Harry de Goede
  • De heer en/of mevrouw Leo en Renske Bouma-Hengst
  • Mevrouw Jannie Wiebenga

Lees hier meer over de profielschets

Bij de diensten

De laatste zondag van het kerkelijke jaar 21 november zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan.

Zondag 29 november 1e Adventsdag zal Ds. P. Dijkstra uit Grou voorgaan.

Kerkdiensten

Als u deze berichten in Geandewei leest is er op dinsdag 17 november al weer een persconferentie geweest. Mocht er aanleiding zijn om nog zaken aan te passen rondom de organisatie van de kerkdiensten dan is actuele informatie altijd te vinden op de website www. kerkhuizumoost.nl. Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst. 

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven. (NB: Voor eeuwigheidszondag vraag ik u bij niet opnemen om opnieuw te bellen en niet in te spreken; zie ook eeuwigheidszondag)

Eeuwigheidszondag

Over de dienst op zondag 22 november a.s. hebben we ook in de vorige Geandewei geschreven. Wij herdenken 13 overleden gemeenteleden en van een aantal overledenen is de naaste familie aanwezig. Er zijn daardoor nog maar enkele beschikbare plaatsen in de kerk op deze zondag. Daarvoor kunt u zich aanmelden middels de hierboven beschreven procedure. Als alternatief om toch te herdenken bieden we u de mogelijkheid om deze zondagochtend op een later tijdstip naar de kerk te komen om alsnog een kaarsje aan te steken ter herinnering aan dierbare geliefden, familie of vrienden. Dit kan vanaf 11.15 tot 12.15 uur. U krijgt bij opgave dan een tijdsindicatie aangereikt. Arjen Nauta zal op het orgel spelen maar er is ook gelegenheid om in stilte te herdenken in de meditatieruimte.

Ook voor dit herdenken na de dienst moet u zich opgeven (zie bij kerkdiensten) omdat we dit ook zo veilig mogelijk willen laten verlopen.

Bijbelse Dagkalender 2021

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen op de tafel in de vijverzaal en bij de uitgang. Als u momenteel niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380.  Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,00 per boekje. (De gegevens vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 2 november

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt ook nu in verband met de aanhoudende Coronaomstandigheden gehouden in de Vijverzaal. De bijeenkomst bestaat uit twee delen, namelijk een gesprek met leden van de werkgroep ‘Mozaïek voor de toekomst’ en daarna de reguliere vergadering. Van de werkgroep zijn twee leden aanwezig, die geen zitting hebben in de wijkkerkenraad. Van de wijkkerkenraad zijn twee berichten van verhindering binnengekomen. Na zijn openingswoord leest de voorzitter uit het boek Prediker, hoofdstuk 2 de verzen 12 t/m 18a met als bovenliggende titel “Onderzoek naar wijsheid” en gaat voor in gebed. Besproken wordt de notitie van de werkgroep, waarin aan de orde komen de kerntaken en de aanbevelingen. Er zijn zeven kerntaken benoemd: ‘Rondom de eredienst’, ‘Diaconale kerntaken’, ‘Missionaire inzet’, ‘Pastorale kerntaken’, ‘Geestelijke vorming’, ‘Bestuurlijk organisatie’ en ‘Vrijwilligers in de wijkgemeente’. Bij al deze kerntaken zijn aanbevelingen vermeld. Deze worden doorgenomen en er worden een aantal centraal gesteld, zoals het weer opstarten van de werkgroep ‘Liturgie’, het opstellen van een handboek voor het pastoraat, het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een afgeslankte wijkkerkenraad en het nog actiever benaderen van vrijwilligers voor deeltaken. De werkgroep zal een eindrapport opstellen en dit zal uiteraard voor de wijkgemeente beschikbaar komen. De ongewijzigde agenda bevat vijf extra punten, welke in volgorde worden afgehandeld. De notulen van de vergadering van 5 november worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Wel zal er een aanvulling in de nieuwe notulen worden opgenomen over stemgedrag in het CvK. De actiepuntenlijst bevat negen punten, waarvan zes worden afgevoerd. De controle van de wijkkas over 2018 en 2019 heeft plaats gevonden. De jaarrekeningen worden goedgekeurd en mw. A. Timmermans, alsmede de leden van de controlecommissie worden bedankt voor hun werk. Mw. H. v.d. Meulen wordt in de controle kommissie opgevolgd door de heer E. de Boer, terwijl de heer A. Halma aanblijft. De begroting van Huizum-Oost voor 2021 wordt eveneens ongewijzigd goedgekeurd. Het preekrooster voor 2021 wordt besproken en goedgekeurd. Over enkele zondagen worden vragen gesteld, zoals de inzetbaarheid van ds. S. Cnossen. Het beleidsplan van onze wijkgemeente loopt dit jaar af en moet voor de jaren 2021-2024 opnieuw worden vastgesteld. Een concept is inmiddels beschikbaar. Besloten wordt om suggesties voor wijzigingen tijdig aan te leveren, zodat de vaststelling in de decembervergadering of uiterlijk in januari kan plaatsvinden. Volgend jaar treden meerdere ambtsdragers af. Bij enkelen is het maximale ambtstermijn van 12 jaar bereikt. Omdat zij wel willen doorgaan, zal mede vanwege de predikantsvacature, door de scriba van de AK dispensatie worden aangevraagd. De beroepingscommissie is intussen compleet en kan van start gaan. Met een kleine wijziging wordt ook de profielschets goedgekeurd. Een verkorte profielschets zal in het wijkblad ‘Ruimte’ worden opgenomen met de samenstelling van de beroepingscommissie. Ook op de website zal die te vinden zijn, evenals de volledige tekst van de profielschets. De beroepingscommissie zal in de loop van november bijeen komen. Uit het wijkpastoraat worden enkele ziektegevallen gemeld. De werkgroep ‘Pastoraat’ komt op korte termijn in november bijeen. De mededelingen bevatten weinig nieuws voor zover dat buiten de agendapunten valt. De AK heeft de uitbreiding van het orgel goedgekeurd. De Diaconie zal enkele personen uit onze wijkgemeente benaderen voor een taak. Het muziekrooster voor het komende jaar is rond. Er kan ondanks het kleine aantal toehoorders worden teruggezien op goede diensten. Zo werd op 1 november afscheid genomen van ds. R. Nijendijk-Cnossen, die na 38 jaar werkzaam te zijn geweest als geestelijk verzorger waarvan het merendeel in MCL, eindelijk een passend afscheid kreeg vanuit de Oase. De voorbereidingen van de Eeuwigheidszondag zijn klaar. Op 22 november zal ds. M.E. Vroonland in deze dienst voorgaan. Afgesproken is dat maximaal twee familieleden na vooropgave de dienst kunnen bijwonen. Deze familieleden hebben voorrang op de wijkgemeenteleden. Waarschijnlijk zal daarvoor in verband met het maximale aantal van 30 kerkgangers weinig plaats over zijn. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zodat mw. M. Koornstra tot besluit enkele citaten kan voorlezen uit een boek van Rutger Bregman genaamd ‘De meeste mensen deugen’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 22 uur.

A.K. Damstra, preses WK

Bij de diensten

Zondag 8 november zal Ds. K. Kwint uit Meppel voorgaan.

Zondag 15 november zal Ds. P. Dijkstra uit Grou voorgaan.

Kerkdiensten

Het is fijn om te kunnen melden dat de kerkdiensten goed verlopen. Een persconferentie met evt. aanvullende maatregelen is pas dinsdag 3 november.

Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst. 

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waarop u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Eeuwigheidszondag

Op zondag 22 november a.s. willen we graag in een bijzondere kerkdienst met familie van in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden, stilstaan bij het verlies van een dierbare. Wij willen de overleden gemeenteleden gedenken in het geloof dat wij met hen verbonden zijn en blijven. Ds. Madelon Vroonland gaat voor in deze dienst en voorlopig gaan we ervanuit dat we kunnen samenkomen in een dienst in de Oase uiteraard met in achtneming van het voorgeschreven aantal. Als eerste worden familieleden van overleden gemeenteleden uitgenodigd middels een uitnodigingsbrief. Dat betekent wel dat er nog maar een beperkt aantal plaatsen voor gemeenteleden beschikbaar zal zijn via aanmelding.

We ontsteken in de dienst het licht:

Licht ontloken aan het donker, licht als waarachtig levensteken.

Licht, geschapen, uitgesproken, aan liefde aangestoken.

Licht dat door het donker brandt als het vuur dat nooit meer dooft.

Het licht dat ons zo voor gaat van hand tot hand.

Pastoraat 

Fijn dat u gereageerd hebt op de vragen, die gesteld zijn. Met uw antwoorden gaan wij aan de slag. Nu in deze coronatijd is het even de vraag welke activiteiten wij kunnen realiseren. Wij blijven hopen, dat wij binnen afzienbare tijd weer groepsbijeenkomsten kunnen houden, hetzij in kleine groepjes of in wat grotere groepen. Ook is het op dit moment weer even wat afzien wat bezoekwerk betreft. Gelukkig is er de telefoon, email of kaarten waardoor wij toch contact met elkaar kunnen houden. Hartelijk dank voor al de ingevulde formulieren, die wij terug hebben gekregen. Juist in deze donkere dagen kan het een lichtpuntje zijn om even iets van elkaar te horen. Laten wij hoop en vertrouwen houden, wij mogen ons geborgen weten in Gods Liefde. Laten wij zo in verbondenheid met elkaar en met God de komende tijd tegemoet gaan. Ook de zieken in onze gemeente en de mensen die om hen heen staan, wensen wij veel kracht toe en Gods Nabijheid. Wij willen ook nogmaals attenderen op het pastoraal meldpunt. Geeft u vooral door als er iets aan de hand is aan het meldpunt, zodat wij ook vanuit de gemeente mee kunnen leven. Ook als u het fijn vindt, dat er eens een dominee bij u langs komt, dan horen wij dat graag.

De pastorale werkgroep

Overig nieuws

Beroepingscommissie en beroepingstraject

In de wijkkerkenraadsvergadering van maandag 2 november a.s. denken we o.a. het profiel van een nieuw te zoeken predikant vast te kunnen stellen en de verwachting is dat de beroepingscommissie kan starten met haar werkzaamheden. Helaas konden we 4 november a.s. niet als wijkgemeente bij elkaar komen nu we te maken hebben met de COVID -maatregelen. Via de website, Geandewei en de decemberuitgave van Ruimte zullen we u als gemeente verder informeren over profiel, beroepingscommissie en hoe de commissie aan de slag gaat.

Bijbelse Dagkalender 2021

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen op de tafel in de vijverzaal en bij de uitgang. Als u momenteel niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,00 per boekje. (De gegevens vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!

Bij de diensten

Zondag 25 oktober zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan. Zondag 1 november zal Ds. R.B. Nijendijk –Cnossen uit Midlum voorgaan.

Koffie/thee inloopochtenden

Begin oktober zijn wij nog een keer bij elkaar geweest. Maar nu hebben wij besloten om voorlopig geen koffie/theemorgens meer te houden in verband met de corona, dit betekent dat in ieder geval de koffiemorgens van 21 oktober en 4 november niet doorgaan. Het is uiteraard jammer dat wij elkaar even niet meer op deze manier kunnen ontmoeten, maar wij hopen er zo aan bij te dragen dat de aantallen zieken met corona om laag gaan. Wij blijven ons verbonden voelen met elkaar en als het langer gaat duren kunnen wij kijken of het mogelijk is om in kleine groepjes bij elkaar te komen. Een aantal mensen heeft aangegeven daar wel interesse in te hebben. Mocht u interesse hebben om mee te doen in kleiner verband en hebt u dit nog niet doorgegeven dan kan dit alsnog bij Janny de Dreu tel. 2801387 of via de mail dreudec@gmail.com. Wij wensen iedereen sterkte toe in deze onzekere tijd en Gods nabijheid.

Amnesty International

U hebt gemerkt dat de werkgroep Amnesty de coronaperiode afwacht. Maar u kunt actief blijven via de website van Amnesty International. Boven in de balk vindt u ‘Kom in actie’. U kunt petities tekenen (dat is gemakkelijk), u kunt brieven downloaden en versturen (via selecteren, knippen en plakken). De leden van de werkgroep doen dat natuurlijk ook, maar u kunt dat ook zelf doen! Schrijven helpt! Echt. Hartelijke groet,

Goff Spoelstra, Gé de Goede, Bokko Tromp, Immie Brandenburg

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 5 oktober.

De voltallige wijkkerkenraad wordt ook nu gehouden in de Vijverzaal. De voorzitter spreekt in zijn openingswoord over gaven, talenten en verantwoordelijkheden, die we hebben en ook moeten nemen. Daarop aansluitend leest hij uit 1 Korintiërs 12 de verzen 1 t/m 11 met als bovenliggende titel “Vele gaven, één Geest” en gaat voor in gebed. De ongewijzigde agenda bevat slechts een enkel extra punt, waarvoor dan ook voldoende tijd beschikbaar is. De notulen van de vergadering van 14 september worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Ook worden de notulen van de vergadering in september ondertekend. De actiepuntenlijst bevat 7 punten, waarvan  twee worden afgevoerd. De controle van de wijkkas over 2018 en 2019 zal op de volgende vergadering worden besproken. De commissie kan door de Coronamaatregelen niet plaatsvinden zoals gebruikelijk is, maar gaat dit nu in de Vijverzaal doen. Hierover worden afspraken gemaakt. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Het preekrooster voor 2021 is klaar en zal op de agenda van de volgende vergadering worden doorgenomen. Als mogelijke nieuwe wijkdiaken worden twee namen genoemd. Dit punt zal verder worden opgepakt. Het is gebleken, dat ons nieuwe Johannus orgel letterlijk versterking nodig heeft. Hierover is een brief ontvangen van onze organisten. Na aftrek van de winst door de verkoop van het oude orgel, blijft een bescheiden bedrag over, dat voor de uitbreiding zou kunnen worden besteed. Na discussie hierover wordt besloten een verzoek voor de aanpassing neer te leggen bij het College van Kerkrentmeesters.

Als extra en belangrijk agendapunt komt het beroepingswerk aan de orde, wat wordt ingeleid door de voorzitter. Begonnen wordt met de officiële procedure. Deze vraagt eerst om een profielschets en daarvoor is de wijkkerkenraad verantwoordelijk. De z.g. nulversie is als concept inmiddels beschikbaar en deze wordt uitvoerig besproken. Als uitgangspunt is de profielschets uit 2014 genomen, alsmede het huidige beleidsplan van de wijkgemeente. In het concept worden enkele punten geschrapt en nieuwe toegevoegd, zodat aan het eind van de behandeling het grootste gedeelte klaar is. Naar verwachting kan het in de novembervergadering worden afgerond. Vervolgens komt het samenstellen van de beroepingscommissie aan de orde. Besloten wordt deze te laten bestaan uit een oneven aantal leden, bv. vijf, waarbij al de ambten zijn vertegenwoordigd. Er zijn inmiddels al enkele toezeggingen en de definitieve samenstelling wordt dan ook spoedig verwacht.

Het moderamen heeft zich opnieuw bezig gehouden met de Coronabeperkingen. Besloten wordt om dit najaar, op 4 november, geen vesper te houden in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid en ook de traditionele wijkavond te laten vervallen. De wijkgemeente zal daardoor op een andere manier worden geïnformeerd over de lopende zaken. Dit kan bv. via de zondagsbrieven, het blad ‘Ruimte’ en als mededeling na afloop van de kerkdienst. De wijkkerkenraad is door de nieuwe maatregelen, die juist bekend werden op de dag van deze vergadering, gedwongen zich opnieuw te beraden op de manier hoe de kerkdiensten in de Oase het beste kunnen worden gehouden. Hierbij zullen uiteraard de geldende richtlijnen worden gevolgd. Vanuit de AK kan worden gemeld, dat die de herinrichting van de Kurioskerkzaal met 7 tegen 3 stemmen is goedgekeurd en dat het plan zal worden voorgelegd aan de gemeente op een gemeenteavond te houden op maandag 26 oktober in de Kurioskerk om 19.30 uur. Het Studentenpastoraat zal de komende vijf jaren van PKN Leeuwarden-Huizum een gegarandeerde bijdrage ontvangen, gebaseerd op het aantal lidmaten. Verder wordt de jaarrekening over 2019 van het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd. Het aftreden van de heer C. de Dreu als kerkrentmeester leidt tot een vacature en het CvK zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe penningmeester. De Diaconie start binnenkort een nieuwe actie voor de Voedselbank. Vanuit het pastoraat wordt gemeld, dat de werkgroep bijeen zal komen op 4 november. De bezetting van wijk 9 staat onder druk, met name ten aanzien van de bezorging van het blad ‘Ruimte’ en de komende actie Kerkbalans. Er wordt naar een oplossing gezocht. Ook wordt aandacht besteed aan enkele gevallen van ziekte in onze wijkgemeente. Mogelijk kan het thema van de dankdag aandacht krijgen in de dienst van 8 november. Bij de terugblik op kerkdiensten is weinig te bespreken. Dit geldt ook voor de rondvraag, zij het dat er een nieuw muziekrooster voor 2021 in de maak is. Ter afsluiting leest mw. H. van der Meulen het gedicht ‘Ga met ons mee’ uit het blad ‘Woord en weg’. De voorzitter sluit daarna de vergaring om 22.05 uur.

A.K. Damstra, preses WK

Veiligheidsvoorschriften i.v.m. Corona

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Helaas moeten we met elkaar constateren dat de verspreiding van het Covid-19 virus sterk is toegenomen in de afgelopen weken, ook bij ons in de provincie. Naast de afgekondigde maatregelen van dinsdag 13 oktober in verband met een gedeeltelijke lockdown zijn er begin oktober ook al nieuwe richtlijnen vanuit de classis gekomen. Dit heeft er toe geleid dat we begin oktober in het plan van aanpak van de kerkdiensten aanvullende maatregelen hebben genomen. Hierbij onze maatregelen zoals u ze ook kunt vinden op de website.

Aanmelden kerkdienst

Kerkdiensten blijven mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Ook in onze gemeente gaan we nu over naar opgave voorafgaand aan de kerkdienst op zondag. Dat betekent dat we u vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur. Dit kan op verschillende manieren:

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.

2.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

3.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

4.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Tijdens de dienst

Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. In navolging van het advies (t.z.t. verplichting) rondom het dragen van mondkapjes vragen we u om bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels. Het zingen met een koortje van twee of drie gemeenteleden blijven we handhaven in plaats van de gemeentezang. Het is heel fijn dat er elke zondag voorzangers zijn die ook in de aanloop naar de zondag steeds weer bereid zijn om te oefenen.

Overige punten

De overheid roept ons op om sociale contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat we voor de komende weken ons terughoudend opstellen als het gaat om de organisatie van bijzondere activiteiten. Het koffiedrinken na de dienst gaat voorlopig niet door. Ook zijn er geen koffie/thee inloopochtenden in de huidige vorm in de komende weken (zie aparte berichtgeving). De vesper en de wijkavond van 4 november a.s. gaan ook niet door.

Ten slotte

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

Scriba Huizum-Oost

Bij de diensten

Zondag 11 oktober zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.

Zondag 18 oktober zal Ds. A.R. van der Honing uit Joure voorgaan.

Wel en wee

Wij gedenken Eelke Edema

Op maandag 28 september overleed Eelke Edema, in de leeftijd van 99 jaar. De laatste jaren van zijn leven werd hij liefdevol verpleegd in Parkhove. Sinds 1 januari 2015 was hij weduwnaar van Sjoerdtje Kamstra, met wie hij 68 jaar getrouwd is geweest. Ze kregen 2 kinderen, Bert en Freek, hij was groot- en overgrootvader. Geboren in Metslawier, getrouwd in Leeuwarden, na de oorlog de bakkerszaak opgebouwd in de Breedstraat, waar alles weer plaats moest krijgen. Hard werken, het gehele gezin is erbij betrokken. Zo was het, maar later worden daarbij ook gezinsvakanties mogelijk. In de 70-er jaren werd de bakkerij verkocht, een ziektereden bij Eelke was daarvan de oorzaak. Daarna volgden heel veel mooie jaren op het Raaigras, een 30-tal op de Weideflora. Vakanties, naar familie in Zuid-Afrika, Portugal, een caravan, er kon nog lang een auto worden aangehouden. Verdrietige jaren ook, want daarin het vroege overlijden van de vrouwen van de beide zonen. Er werd gedeeld, al begrijpen we vaak niet de hardheid, die het leven kan aantasten. Een vriendelijke, lieve man. 99 jaar is hij geworden, toch ook bijzonder, want wat is er in zijn eeuw van leven veel gebeurd en veranderd. Gemeentelid was hij bij ons in ‘de Oase’. Op zaterdag 3 oktober namen we afscheid in de Dorpskerk. We hoorden muziek en lazen Prediker 3, passend bij de tijden in Eelke’s leven. Mooie tijden in verwondering, we noemen baren, planten, helen, bouwen, lachen, dansen……, én verdrietige: sterven, rooien, breken, huilen. Met daarin, 1921-2020, die tijden van oorlog en van vrede. Prediker schrijft: ‘Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’ Bij het afscheid van Eelke in de kerk mochten we zeggen: ‘God haalt wie voorbij is altijd weer terug’, om te horen dat in liefde niet zal worden loslaten wie Zijn kind is. Op het kerkhof gaven we hem uit onze handen en vertrouwden hem toe aan Gods zorg en liefde. We zullen hem missen, en bidden wie achterblijven om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Overig nieuws

Actie Voedselbank

Voor de derde keer dit jaar hebben we weer een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank bij ons kerkgebouw de Oase, “Kerk in de Wijk”. Ook nu werden er weer volop producten gebracht en zo konden we na afloop van deze succesvolle actie weer 15 tot de rand toe gevulde kratten laten ophalen door de chauffeur van de Voedselbank. GEWELDIG!!! Namens de Voedselbank Leeuwarden heel hartelijk dank!!!

Auke, Bouwe en Fetze

Bij de diensten

Zondag 27 september zal mevrouw Ageeth de Vries uit Ureterp voorgaan. Zondag 4 oktober zal ds. P.R. Beintema voorgaan.

Wel en wee

Pastorale activiteiten

Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. Deze keer met wat onzekerheid over of alle activiteiten ook gerealiseerd kunnen worden. Wij zullen echter wel naar mogelijkheden blijven zoeken voor ontmoeting rekening houdend met de situatie rondom corona. Ingesloten bij de Ruimte zijn er brieven verspreid in de gemeente om te vragen waar behoefte aan is. Wij hopen dat er veel reacties zullen binnenkomen. Aan de hand van de reacties willen wij dan een aantal activiteiten gaan organiseren. Op de brief vindt u de adressen waar u de ingevulde formulieren weer kunt inleveren. Uiteraard kan dit ook in de kerk, waar een doos staat waar u uw reactie in kunt doen. Wij hopen zo toch op een mooi seizoen waarin wij elkaar op kunnen bouwen en ons geloofsleven met elkaar kunnen delen. Ondertussen is de groep bibliodrama van start gegaan rond de verhalen van Jozef en heeft ook de gespreksgroep: “Joodse achtergronden van de bijbel” haar eerste avond gehad.

Koffie/thee-inloopochtenden

Op woensdagmorgen 7 oktober is er weer een koffie/thee-inloopochtend, waarop iedereen van harte welkom is. Zolang er geen eetcafé is, is er ook op de derde woensdagmorgen gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee.  Voor woensdagmorgen 4 november staat er eveneens bingo op het programma met leuke prijsjes. Van harte welkom!

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Overig nieuws

Actie voedselbank

Na de succesvolle acties bij de Oase in april en juni willen we nogmaals een beroep op u doen. Nog steeds is de vraag om hulp bij de Voedselbank erg groot en er komt eigenlijk te weinig binnen om aan deze vraag te voldoen i.v.m. de coronatijd. Daarom willen we op dinsdag 29 en woensdag 30 september weer een inzamelingsactie houden. Bijgaand lijstje geeft aan welke producten de voorkeur hebben. U kunt deze en andere producten brengen op dinsdag 29 september van 10-12 uur en van 14-16 uur en op woensdag 30 september van 10-12 uur in/bij de OASE, Weideflora 142. De volgende producten hebben de voorkeur: Houdbare melk, Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Mix voor bami/nasi/macaroni/spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham/Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Alvast hartelijk dank!

Verslag wijkkerkenraadsvergadering

De eerste vergadering van de wijkkerkenraad in het nieuwe seizoen op 14 september 2020 kenmerkt zich door aanpassingen. De vakanties werken nog na, waardoor de scriba de vergadering zal leiden en de preses de notulen voor zijn rekening neemt, omdat de notuliste niet aanwezig kan zijn; verder is de wijkkerkenraad compleet. De vergadering wordt gehouden in de Vijverzaal. De wnd. voorzitter spreekt een openingswoord uit, waarin het gebruik van je talenten naar voren komt en zij gaat voor in gebed.

De agenda bevat een achttal extra punten, die de nodige tijd zullen vragen, maar noodzakelijk zijn om te behandelen. In verband met de aanwezigheid van ds. S. Cnossen wordt het punt wijkpastoraat naar voren gehaald. De notulen van de vergadering in juni worden goedgekeurd en zullen later worden ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden elf punten afgevoerd. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Door de Coronaomstandigheden heeft de controle van de wijkkas nog niet plaatsgevonden. Vanuit het wijkpastoraat vertelt ds. Cnossen over de contacten, die zij inmiddels heeft opgebouwd en de huwelijksbevestiging, die ze onlangs heeft mogen doen. Ze voelt erg zich thuis in ons midden. Het is de bedoeling om in Abbingahiem een groepsgesprek te organiseren. Het houden van diensten in Erasmus is nog onzeker. Nu het Eetcafé nog niet door kan gaan, wordt twee maal per maand koffiedrinken gehouden op woensdagmorgen in de Vijverzaal. Besloten wordt om in de zondagsbrief niet alleen de tekst van de liederen op te nemen, maar ook de melodie. Ouderling E. de Boer zal het voorzanggroepje blijven coördineren, waarvoor deelnemers altijd welkom zijn. De mededelingen, die schriftelijk zijn aangeleverd, geven geen aanleiding tot verdere bespreking. Wel kan worden vermeld, dat het CvD afscheid heeft genomen van de heer R. Timmerman, vele jaren penningmeester van dit orgaan. Verder treft het CvD voorbereidingen om een nieuwe actie voor de Voedselbank te houden. Het CvK heeft een positief besluit genomen over de herinrichting van de kerkzaal van de Kurioskerk, waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Dit voorstel ligt nu voor goedkeuring bij de AK. Het CvK krijgt volgend jaar te maken met vacatures. Vanuit de AK kan eigenlijk niets worden gemeld, aangezien die nog niet bijeen is gekomen. Gepland is alleen een vergadering op een nog nader te bepalen datum in september. De wijkkerkenraad staat uitvoerig stil bij de te verwachten financiële positie van onze gemeente en de mogelijke gevolgen voor onze wijkgemeente. De afscheidsdienst van ds. M.E. Vroonland is dank zij de inspanningen van de scriba goed verlopen. Hiervoor wordt dank naar haar uitgesproken. Hoewel volgens ons rooster in september een avondmaalsviering is gepland, wordt besloten deze even uit te stellen, in afwachting van overleg over de manier van een Coronabestendige viering. Er wordt ook stilgestaan bij de dienst in het kader van de startzondag op 20 september, waarin ds. Wessels uit Stiens zal voorgaan. Het aanzoeken van leden van de beroepingscommissie verloopt moeizaam. Tot nu toe hebben twee personen zich bereid verklaard. Een dringend beroep om aan ons verzoek gehoor te geven, is dan ook op zijn plaats. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest dhr. A. Halma een gedicht over Hoop met als titel ‘Ik heb als kind geleerd’ van Louis van Dijk en citeert hij een spreuk van Dietrich Bonhoeffer. De wnd. voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.10 uur.

A.K. Damstra, preses WK

Bij de diensten

Zondag 6 september zal Ds. P.J. de Buck uit Heerenveen voorgaan.

Zondag 13 september zal Ds. B. Woord uit Almere voorgaan.

Startzondag 20 september zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.

Van het moderamen : Inrichting kerkzaal voor kerkdiensten

Voor de afscheidsdienst van Ds. Madelon Vroonland hadden we de kerk Coronaproof ingericht met tafels tussen de stoelen. We hebben besloten om deze opstelling voor de komende weken voor de kerkdiensten zo te houden want het beviel goed. Als gemeente zingen we niet. In de diensten zal waar mogelijk steeds door enkele gemeenteleden worden gezongen. Ook zullen we in de komende weken nog geen koffie en thee schenken. Verder liggen op de tafels contact- en registratieformulieren. Deze blijven we invullen zodat we weten welke gemeenteleden de dienst hebben bijgewoond.

Van het moderamen : Start nieuw kerkelijk jaar en startzondag

Behoedzaam zijn we in augustus weer gestart met enkele activiteiten. Naast alle pastorale bezoekwerk, wat uiteraard altijd doorgaat waar nodig, heeft de wijkkerkenraad op 7 september a.s. haar eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Hoe verder en de te vormen beroepingscommissie staan daar o.a. op de agenda. Er is inmiddels een start gemaakt met de koffieochtenden en nu moeten we kijken welke andere activiteiten in aangepaste vorm verder kunnen worden opgestart. We blijven de landelijke richtlijnen op de voet volgen. Er wordt door de koster, de heer Paul Bekker gedurende de week in de Oase voortdurend geventileerd zodat we in het kerkgebouw daarmee de richtlijnen naleven. Voor 20 september a.s. staat de startzondag gepland. Er zal een ochtenddienst om half tien zijn waarin Ds. Wessels uit Stiens voorgaat en we zullen op dezelfde wijze als afgelopen zondagmiddag na de dienst met elkaar koffie en theedrinken. Uiteraard met het voorbehoud dat als er andere richtlijnen komen we die zullen moeten volgen.

Terugblik afscheid Ds. Madelon Vroonland

Vrijdag, 21 augustus jl. zijn er gezellige bijeenkomsten geweest met zowel in de middag als in de avond een kleine groep gemeenteleden die afscheid kwamen nemen van Ds. Madelon Vroonland. Op zondagmiddag 23 augustus jl. ging Ds. Madelon Vroonland voor in een dienst in de Oase. Deze dienst stond in het teken van terugblikken. Bij de start van de dienst blikte de lector Harry de Goede terug naar de eerste dienst van Ds. Madelon Vroonland als voorganger in de Oase, vijf jaar geleden. In deze afscheidsdienst stonden de woorden van Prediker 3 centraal stonden; “Alles heeft zijn tijd en beloop”. Daarnaast luisterden we naar het daarbij passende lied Prediker van Stef Bos met het refrein: “Er is een tijd van verliezen, er is een tijd van vertrouwen, er is een tijd van verlangen, er is een tijd van vergeten, er is een tijd van vergeven, er is een tijd voor alles”. We zongen ook: “Over het huis, de herberg onderweg, een huis met liefde opgebouwd liggend langs de weg als een Oase waaruit nieuwe kracht kon worden geput zodat elke zondag Pasen is”. In deze dienst was er ook kindernevendienst en werd afscheid genomen van Anouk en Rens. Als slotlied zongen we lied 416, waarin de woorden die gedurende de middag nog vaker werden aangehaald, klonken: “Ga met God en hij zal met je zijn op al je wegen”. De afscheidsdienst kreeg een vervolg doordat we samen op weg gingen door de afgelopen vijf jaar. Daarvoor hadden we een aantal thema’s gekozen uit vijf jaar predikantschap van Ds. Madelon Vroonland.  En deze gekoppeld aan de verschillende kerkelijke jaren en bijzondere gebeurtenissen en kerkdiensten in onze wijkgemeente. Tussendoor waren er sprekers en passende muzikale intermezzo’s verzorgd door Arjen Nauta. Edwin van der Wal zorgde voor de ondersteuning van de terugblik middels een aantal foto’s op de beamer en de verbindende teksten werden gesproken door Minke Koornstra. We blikten terug op: “Hoe het begon” met Fetze Elgersma, indertijd lid van de beroepingscommissie. We vroegen ons ook nog een keer af: “Wie is ds. Madelon Vroonland”? Het 40-jarig jubileum met de pelgrimstocht in het teken van “Deel je leven” kwam voorbij en Margriet Dijkstra bood Madelon de paaskaars van 2020 aan. De Oase als Open Huis en een gemeente gedragen door vrijwilligers werd nog een keer belicht door Sjoerd Wendelaar Bonga. De reis die we met een aantal gemeenteleden naar Israël hebben gemaakt in mei 2018 werd beschreven in het verhaal van Kees de Dreu. We blikten terug op de bijzondere kerkdiensten die er in de afgelopen vijf jaar zijn geweest met als thema: “Een goed gesprek”. De kinderen van de kindernevendienst onder leiding van Anna Frouk Hoogsteen en Willy Beek boden een nog zelf te maken taart aan in de vorm van het elfstedenkruisje en een houten reiskoffer met pompebled. Vanuit de gemeente sprak Martsje Miedema over de Fryske lessen die Madelon bij haar had gevolgd en de Fryske Tsjinst. Arjen Nauta en Eddy de Boer verzorgden een prachtig muzikaal intermezzo en Margo Ozinga overhandigde de bloemen van deze zondag en sprak namens de bloemencommissie. Samenwerking was het centrale thema in de woorden van Miljenko Braam en namens de gemeente bood hij Madelon een kistje met herinneringsbijdragen aan. Ds. Madelon Vroonland werd toegezongen door Arjen Nauta, die een speciaal lied voor haar geschreven en gecomponeerd had, over de reis van Leeuwarden naar daar waar de roots liggen van Ds. Madelon Vroonland en de volgende stap naar de gemeente Nieuwland in Westmaas. Eddy de Boer overhandigde namens de wijkgemeente Huizum-Oost de cheque met inhoud voor de cursus Geestelijke Vorming die Madelon gaat volgen. Na nog enkele persoonlijke afscheidswoorden van Ds. Madelon Vroonland was er nog de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Al met al kijken we als voorbereidingscommissie terug op een bijzondere middag met veel verbinding, symboliserend onze verbinding met elkaar en onze predikant Ds. Madelon Vroonland in de afgelopen vijf jaar. Dank namens de commissie aan iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze middag. De voorbereidingscommissie: Fetze Elgersma, Eddy de Boer, Miljenko Braam, Sjoerd Wendelaar Bonga en Minke Koornstra

Serie Bibliodrama

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. We vervolgen het leggen van onze geloofsweg naast de geloofsweg van Jozef. Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87. Data: woensdag 9 september, woensdag 7 oktober en donderdag 12 november 2020. Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Plaats: de Oase, Weideflora 142.

Cie. Vorming en Toerusting Goutum-Huizum Oost

Wat een bijzonder afscheid!

Op deze wijze wil ik u allen heel hartelijk danken voor het afscheidsweekend van 21-23 augustus! Wat was het fijn om zovelen weer even te zien. Om na de afscheidstelefoontjes ook van velen in elkaars nabijheid – op afstand – afscheid te kunnen nemen. Wat waren het mooie gesprekken op vrijdagmiddag en -avond en zaterdag. En wat heb ik genoten van de zondag. Eerst de dienst en daarna de woorden en muziek van afscheid. De woorden vanuit de beroepingscommissie door Fetze, de Paaskaars 2019 die ik overhandigd kreeg van Margriet, de woorden vanuit de vrijwilligers door Sjoerd en vanuit de Isräëlreis door Fetze, het mooie koffertje, het pompeblêd, de maaksels én het lekkers van de kinderen, de terugblik op het Frysk door Martsje, het gecombineerde orgel- en pianospel door Eddy en Arjen, de woorden én de prachtige bloemschikking vanuit de bloemengroep door Margo, de woorden vanuit de AK en de verkeerde clubsjaal van Miljenko, het prachtige lied ‘fan Fryslân naar Westmaas’ met als slotzin: ’t was vertrouwd, een knikje was genoeg van Arjen… Het gemeentecadeau aangeboden door Eddy, de mooie herinneringskist met bijdragen van zoveel gemeenteleden en Minke die er zo’n mooi geheel van maakte door alle bijdragen met woorden te verbinden…

Van de kinderen kreeg ik het verzoek een foto te maken van het Elfstedenkruisje nadat ik deze had versierd. M’n bakkersdiploma heb ik niet, dat blijkt wel uit de foto, maar ik heb m’n best gedaan! En hij was heerlijk! Ook jullie pompeblêd met de namen hangt inmiddels op m’n werkkamer! Allen heel, heel hartelijk bedankt!

Hartelijke groet, Ds. Madelon Vroonland.