Bij de diensten

Op zondag 2 april is het Palmzondag. Dan staan wij als gemeente stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wij lezen Matteüs 21:1-11. De kinderen mogen tijdens de dienst een Palmpasenstok maken. En natuurlijk gaan zij dan in optocht met hun stok door de kerk. Een bijzondere opstap naar de Stille of Goede week.

Op 6 april is het Witte Donderdag en vieren wij samen de Maaltijd van de Heer. In de kerk staat dan één grote tafel en zo vieren wij de hele dienst aan tafel. Een bijzondere en intense viering.

Op 7 april is het Goede Vrijdag en lezen wij grote delen van het lijdensevangelie en er wordt gezongen.

Op 8 april vieren wij ’s avonds de Paaswake. Wij vieren dat er een einde komt aan de nacht van lijden en sterven en begroeten samen het Licht van Pasen.  In deze dienst gedenken wij ook onze eigen doop. Wij delen samen ook het licht. Een intense en bijzonder viering.

Gezegende diensten toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Jan Carel Lilipaly

Op dinsdag 28 februari overleed in de leeftijd van 89 jaar Jan Carel Lilipaly, lieve man van Alice Mangerongkonda. Ze waren meer dan 66 jaar getrouwd en hen werden 5 kinderen toevertrouwd. We noemen Ingrid (getrouwd met Kasper), Franky en Richard, maar er was ook diep verdriet.  Hun oudste kind, Pieter Paulus, mocht maar 3 maanden leven en dochter Kitty overleed in 2009. Richard was in Leeuwarden geboren (op de Julianalaan), de andere 4 in Sorong, Nieuw-Guinea, waar Jan en Alice in 1956 ook waren getrouwd.

Jan kwam uit Ambon, Alice uit Manado. Jan werkte bij de oliemaatschappij, Alice in de verpleging.

In 1962 veranderde de situatie in Nieuw-Guinea en kwam de familie naar Nederland en Jan zorgde er mee voor dat iedereen in de buurt van Leeuwarden kwam wonen. Hij vond werk als magazijnmeester bij FIB Industries en werd daar zeer gewaardeerd. Hobby’s was bij Jan het spelen in een orkest op de saxofoon, en hij was een goed zanger en… belangrijk (!): de auto.

We zien hem allemaal, tot op hoge leeftijd, met die mooie grote auto jarenlang naar de kerk rijden, van Kamgras 99 naar de Oase, waar daarvoor en wonend op de Julianalaan naar Pniël werd gereden, want daar gekerkt.

Maar de auto bracht hen ook naar de Pasar malams in eigen stad, in Groningen en elders en zo konden ze lang de Indische/Molukse contacten aanhouden. Bij ziekte en mooie dingen stuurde Jan en naast hem zijn Alice, en kwamen ze waar ze zijn moesten, maar hij bracht ook vaak zo de kleinkinderen naar school.

En wie bij hen thuiskwam ontmoette een grote gastvrijheid, hartelijkheid, het welkom zijn, royaal (koffie, gebak) en zelfs maaltijden, de belangstelling (‘met dominee goed?’), en kon de verhalen horen vanuit de Molukken, Nieuw-Guinea en van Alice van Celebes (Sulawesi).

Aan het eind van zijn leven ‘moest’ Jan nog naar Grou, echt verdrietig, in een vallen en opstaan… tot hij daar overleed in het bijzijn van vrouw en kinderen.

Jan was een diepgelovige man, een trouw kerkganger zo lang hij kon, samen met Alice, zijn grote liefde.

We lazen bij zijn afscheid op maandag 6 maart in de Noorderhof Psalm 23, waar we mochten horen van een ‘terugkeer in het huis van de Heer’, én, bij de Lilipaly’s zo’n vertrouwd beeld dat ‘de Heer/Herder aan tafel nodigt’. Want, heel bijzonder, na de begrafenis op de Noorderbegraafplaats stond een rijke Indische maaltijd klaar voor de vele mensen die waren gekomen voor het afscheid, waaronder zijn 2 zusters en 1 broer. Voor heel veel mensen: een rijke tafel, bijbels.

In de dienst kregen we bijzondere verhalen te horen van de kinderen en kleinkinderen, prachtige foto’s en filmpjes uit Jans leven en mooie muziek daarbij.

Jan mocht er zijn, lieve man, vader en grootvader, broer, oom en vriend, en bij ons een betrokken gemeentelid.

Alice en de kinderen zullen veel verdriet om hem hebben, de liefde en de warmte zal gemist worden, de gastvrijheid, de muziek, die gegeven werd en gedeeld. Dat we hen niet vergeten.

ds. Douwe Posthuma

In Memoriam Wieger Greidanus (11 augustus 1931 – 28 februari 2023)

Op dinsdag 28 februari is Wieger Greidanus, na een tijd van afnemende gezondheid, vredig van ons heen gegaan. 

En dus zijn we op maandag 6 maart samengekomen in zijn geboorteplaats Winsum, om daar in de Anna Tsjerke afscheid van hem te nemen in een dankdienst voor zijn leven.

Als eerste ontstak zijn dochter Riemie een kaars, bij het licht van de Paaskaars, omdat we het leven van Wieger Greidanus mogen zien in het licht van God. Dochter Jannie, zoon Pieter, de kleinkinderen René Wieger, Ingrid en Anne vertelden over hun leave soarchsume heit en pake.

We zongen mooie liederen, lazen uit 1 Korinthe 13 en ‘boodschapten’ over het geloof, de hoop en vooral de liefde van Wieger Greidanus.

De dankdienst werd besloten met ‘U zij de glorie’ waarna we Wieger Greidanus, door zijn naasten op handen gedragen, uitgeleide deden.

De weg naar de begraafplaats werd lopend afgelegd en zo kwamen we langs allerlei plekken die van betekenis geweest zijn voor Wieger Greidanus: de school, het ouderlijk huis enz.

Op de begraafplaats hebben we zijn lichaam in de aarde gelegd in het geloof en vertrouwen dat Wieger Greidanus geborgen is in Gods hand en nu ‘echt te plak is’.

We wensen allen die om hem rouwen, in het bijzonder zijn vrouw Ytje, de kinderen en (achter)kleinkinderen Gods Nabijheid en Troost toe.

Correspondentieadres: Dr Jacob Botkemaweg 156, 8935 AC Leeuwarden.

Ds Siebe Sijtsema

In memoriam Sippie Wijma-de Boer

Op maandag 6 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Sippie Wijma-de Boer in de leeftijd van 88 jaar. Zij was sinds 21 april 2011 weduwe van Gerben Wijma. Ze kregen samen drie kinderen.  De laatste tijd woonde zij in Abbingahiem.

Sippie is op 20 februari 1935 in Sneek geboren. Haar vader was daar bakker en ze hadden een druk bestaan. Sippie hielp thuis vaak mee. Ze groeide op in een klassiek gereformeerd gezin. Ze gingen zondags twee keer naar de Zuiderkerk. Haar vader zong altijd tijdens het werk. Dat heeft diepe indruk op Sippie gemaakt.  Het vertrouwde en warme gevoel van thuis droeg zij altijd met zich mee.

Ze leerde Gerben Wijma uit Leeuwarden kennen en zij trouwden in 1961 en gingen in Leeuwarden wonen. Daar werden de drie kinderen geboren: Klaas, Lieme Gerrit en Koos.

Sippie was zeer actief in kerk en maatschappij en deed veel vrijwilligerswerk. Daar kon ze intens van genieten.

Ze was ook sterk betrokken bij de kinderen en kleinkinderen.

Toen Gerben ongeveer 50 jaar was, kreeg hij zware reuma en kon niet meer werken. Dat was een zware slag voor Sippie en had impact op het hele gezin.

Op 21 april 2011 overleed Gerben plotseling. Ze moest alleen verder. De laatste jaren werd haar gezondheid ook kwetsbaarder. Ze was tijdelijk in Nieuw Mellens en kreeg toen een appartement in Abbingahiem. Ook daar deed ze aan veel activiteiten mee.

Ze was o.a. ook een trouwe bezoekster van het koffiedrinken, het eetcafé, de themamiddag en de Passage. Ze genoot van de contacten en vond het fijn om samen over het geloof te praten.

Op 6 maart is zij in Abbingahiem overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag 10 maart in de Oase. Wij lazen o.a. de trouwtekst uit Psalm 4.

Op de rouwkaart stond een gedichtje dat haar vader op 23 maart 1943 in haar Poëziealblum heeft geschreven. Wij lazen dat ook in de afscheidsdienst.

Wie in zijn jonge jaren,

Zijn hart aan Jezus wijdt,

Die zal een schat vergaren,

Die duurt in eeuwigheid.

Je vader

Het was ontroerend om na zoveel jaren de woorden van haar vader te lezen bij de uitvaart van de dochter. Het waren voor Sippie woorden van vertrouwen en geborgenheid.

In dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven in de geborgenheid van Gods handen.

Wij willen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen nu zij zonder hun mem en beppe verder moeten. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op woensdag 8 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid  Gerrit Visser in de leeftijd van 98 jaar. Hij was sinds 15 mei 2013 weduwnaar van Jenny Visser. Hij woonde op de Soestdijksterstraat 22.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 13 maart in de Noorderhof te Leeuwarden.

Op de rouwkaart staat: “Er is een God die hoort”.

Gerrit Visser mag geborgen zijn in de liefdevolle handen van God.

Ons medeleven en onze betrokkenheid gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen.  Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Wij denken aan allen die thuis ziekte en zorg ervaren en hier niet met name genoemd worden. Veel kracht en sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 5 maart  naar Ellie Koerts

Op 12 maart naar mevr. Sap  Prins

Helma Feenstra

Verslag Wijkavond 8 maart 2023

Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid gingen een veertigtal kerkgangers naar de Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad en een Bijbelquiz vormde het tweede gedeelte. Omdat onlangs het jaargesprek met de predikant plaatsvond, gaf ds. A.H. Boschma een korte terugblik op de 1½ jaar dat hij in ons midden werkzaam is. Hij vertelde dat hij hier met erg veel plezier zijn ambt vervult. Het beeld dat bij de beroepingsprocedure is geschetst, komt geheel overeen met de situatie in onze wijkgemeente. Het grootste gedeelte van zijn tijd wordt besteed aan de vieringen en pastoraal werk. Daarnaast is er vergaderoverleg in verschillende vormen, maar de vergaderdruk is niet hoog. Hij waardeert de wekelijkse vrije dag die hij nu heeft. Kortom, hij heeft het bij ons erg naar zijn zin. De aanwezigen reageren met de opmerking dat het vanuit de wijkgemeente wederzijds is. De voorzitter van de wijkkerkenraad gaf hierna informatie over de zaken die de wijkkerkenraad sinds de laatste wijkavond op zich zag afkomen. Hij stond stil bij de nieuwe werkwijze met de kernkerkenraad en de brede kerkenraad, die nu enkele maanden wordt gehanteerd, de herziening van de Plaatselijke Regeling, de nieuwe bloemenkaart, het drieluik aan de muur van het liturgisch centrum, dat niet goed is herplaatst, twee mutaties bij de ouderlingen in het najaar en de vervanging van de stoelen met leuningen wegens productiefouten. Uit de zaal werden enkele vragen gesteld, onder andere over isolatie van de ramen achter de radiatoren. Dit zal eerst in de kerkzaal worden aangepakt. Een beeldverbinding via Kerkomroep met de Oase werd naar voren gebracht. Dit staat bij ons op de rol. Het geld dat ter beschikking werd gesteld door de opgeheven vereniging “Pniël” is gedeeltelijk besteed aan de projectieschermen in de kerkzaal, maar het resterende deel denken we te besteden aan een beeldverbinding. Na een korte pauze met een hapje en een drankje werd begonnen met de Bijbelquiz, die bestond uit 50 vragen, gelijk verdeeld over het Oude en Nieuwe testament. Het was een pittige quiz, die erg in de smaak viel. De drie winnaars werden beloond met gelijke prijsjes. Deze gingen naar de familie Miedema, mw. Z. van de Velde en dhr. K. de Dreu. Er kan worden teruggezien op een mooie wijkavond. Gezelligheid kent geen tijd en daardoor werd de avond pas om 22.30 uur afgesloten.

A.K. Damstra, voorzitter

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 6 maart 2023.

De voltallige bezetting komt de kernkerkenraad komt bijeen in de consistorie van de Oase. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de bijeenkomst met als aanloop naar Pasen, het lezen van Johannes 2 de verzen 1 t/m 11 met als titel ‘De bruiloft in Kana. waarna hij voorgaat in gebed.

De agenda wordt toegelicht en met vijf extra punten wordt deze vastgesteld. Aan de orde komen de notulen van de vergadering in februari, welke ongewijzigd worden vastgesteld en ondertekend. De actiepuntenlijst vermeldt negen punten, waarvan 7 kunnen worden afgevoerd. De lijst met ingekomen en uitgaande poststukken bevat een paar punten, waarbij moet worden stilgestaan. Zo zal er een vertegenwoordiging gaan naar een bijeenkomst van Bosk op 23 maart en worden nog enkele kosters- en vrijwilligerszaken besproken. Voor het jaargesprek met de predikant heeft ds. Boschma een verslagje geschreven over zijn ervaringen in de tijd dat hij in ons midden is. Met name de bestede tijd voor pastoraat en kerkdiensten komt aan de orde. Het zijn arbeidsintensieve taken met 56% van de beschikbare tijd. Hierin is heel moeilijk te snijden. Het levert hem echter geen problemen op en hij doet het met plezier. Het verslag vermeldt tevens een aantal activiteiten die onze aandacht blijven vragen. Gesteld wordt dat een bezinningsdag van de kerkenraad, zoals in 2022 is gehouden, uitermate nuttig is. De conclusie is dat ds. Boschma met veel plezier bij ons werkzaam is en dat niet alleen hij, maar ook de kerkenraad is erg ingenomen met zijn functioneren. De controle van de wijkkas over 2022 heeft plaatsgevonden door de heren E. de Boer en M. Braam. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, zodat de boekhouding van mw. A. Timmermans kan worden goedgekeurd. Met dank aan de drie betrokkenen worden ze gedechargeerd. Voor de volgende controle worden de heer M. Braam en mw. M. Koornstra aangewezen en mw. A. Timmermans als beheerder van de wijkkas. De financiële afspraken voor medewerking dit jaar aan de twee zangdiensten in de Oase door het Evangelisatiekoor worden afgewikkeld. Deze zangdiensten zijn gepland op tweede paasdag en tweede kerstdag. De Plaatselijke Regeling van onze wijkgemeente voor de periode 2023-2026 wordt met enkele laatste wijzigingen vastgesteld. Het document zal nu worden gestuurd aan de classis Fryslân en de Algemene Kerkenraad. Voor de komende wijkavond worden nog enkele zaken doorgenomen en bij de terugblik op de laatste kerkdiensten worden drie diensten genoemd, te weten de geslaagde dienst op vrijdagmiddag 24 februari met ds. A.H. Boschma, de dienst met ds. R. Nijendijk-Cnossen op 26 februari en die op 5 maart met pastor Corry Tigchelaar. Op alle diensten kan met tevredenheid worden teruggezien. Bij het punt wijkpastoraat wordt melding gemaakt van een heel recent en plotseling overlijden van een gemeentelid. In de bezetting van onze ambtsdragers zijn na de zomer twee wijzigingen te verwachten. Als nieuwe ouderling hopen we mw. M. Tromp te kunnen bevestigen en er zal afscheid worden genomen van ouderling mw. J. de Dreu, die afziet van verlenging van haar ambtstermijn. Voor de diensten in Abbingahiem is een rooster opgesteld. De aangeleverde mededelingen maken o.a. melding van de pastorale diaconale bijeenkomst op 23 maart in de Oase en de Paaslunch op 31 maart in de Kurioskerk. Bij de rondvraag wordt bepaald dat de kerkenraadsvergadering van 1 mei in verband met de schoolvakanties en de afwezigheid van meerdere kerkenraadsleden komt te vervallen. Ter afsluiting leest mw. Koornstra lied 684 voor, waarvan de titel luidt ‘Uit het wachten komt de vonk’. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur met een wel thuis voor de aanwezigen. De volgende vergadering zal als brede kerkenraad worden gehouden op 3 april 2023. A.K. Damstra, voorzitter

Bloemschikking 4e zondag

De 4e zondag:

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet  rechtlijnig is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

Jezus liefde is  zo groot, dat Hij de ogen van een blinde opent.

De takken vormen nu een oog.

Er onder ligt modder.

Jezus streek modder op de ogen van de blinde…

Open ogen

Zien

Kijken

Gezien worden

Bloemschikking 40 dagentijd

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook geen rechtlijnig pad is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

Jezus is in gesprek bij een bron met een Samaritaanse vrouw. De takken liggen in een krans op een spiegel, die zo als het ware een bron vormen, met in het midden een schaal met water en een waterplantje.

Bron van liefde

En inspiratie

Een spiegel als verbinding

Voor jou en mij

ACTIE VOEDSELBANK.

De Diaconie van Leeuwarden-Huizum wil weer een actie te houden voor de Voedselbank. In deze voor velen financiële moeilijke tijd is de vraag veel groter geworden en daardoor slinkt de voorraad snel en er is dringend behoefte om aanvulling.                                                                                           

Daarom willen we op dinsdag 28 maart en woensdag 29 maart 2023 een inzamelingsactie houden in/bij de Oase en de Kurioskerk.                                                                                                                                          U kunt uw (bij voorkeur houdbare) producten brengen op Dinsdag 28 maart van 10 – 12 uur en van 14 -16 uur en op Woensdag 29 maart van 10 – 12 uur in/bij de OASE, Weideflora 142 en de Kurioskerk, Julianalaan 38.                           

De volgende producten hebben de voorkeur:     Houdbare melk, Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Mix voor bami/nasi/macaroni/spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham/Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Ook zijn de spaarpunten van Douwe Egberts van harte welkom!

Alvast hartelijk dank!

DE BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een teken van medeleven:

Op 19 februari naar Sjoerd en Renny Wendelaar Bonga

Op 26 februari naar Trijnie Wouda

Bericht vanuit het pastoraat:

Wij kunnen terugblikken op twee mooie gebeurtenissen: de lunch met de jongeren op 12 februari. Er was een mooie groep en ook een aantal kinderen, die zich prima vermaakten. Het was gezellig om met elkaar te eten en ondertussen elkaar wat beter te leren kennen. Met elkaar eten is een ideale manier om met elkaar in gesprek te gaan, contact te hebben en elkaar weer eens te ontmoeten.

De tweede gebeurtenis was de kerkdienst op vrijdagmiddag 24 februari. Tijdens de corona was dat er niet meer van gekomen. Daarvoor is er één keer een dienst op middag geweest. Het was een prachtige viering met Heilig Avondmaal en er was een mooie opkomst. Op deze manier was het toch mogelijk, dat mensen weer een keer naar de kerk konden. Vaak lukt dit op zondagmorgen niet. Het is toch wel bijzonder om samen weer een keertje in de kerk te zitten. Ook mooi om dit op vrijdagmiddag te doen. Het deed mij even denken aan onze tijd in Israël waar op vrijdagmiddag al de sfeer van de sjabbat heerst en iedereen elkaar sjabbat sjalom wenst.

Deze middagdienst is zeker voor herhaling vatbaar. Wij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Iedereen die hier zijn of haar bijdrage aangeleverd hartelijk dank.

Dan staan er nog een paar activiteiten gepland: een bijeenkomst in Abbingahiem op 17 maart om 14.30 uur en de pastorale, diaconale bijeenkomst voor ouderlingen, wijkbezoekers, bezoekmedewerkers en helpers op 23 maart om 17.30 uur. Deze bijeenkomst willen wij beginnen met soep en broodjes en daarna willen wij met elkaar in gesprek gaan. Ds. Anne Henk Boschma leidt het thema in: “Dementie, kijken met andere ogen…..”

Op woensdagmiddag 22 maart is er nog de thema-gespreksgroep middag met als onderwerp “Twijfel”. Iedereen is daar van harte welkom.

Vanuit de taakgroep pastoraat wensen wij eenieder een goede veertigdagentijd toe en alvast een gezegende Pasen.

Janny de Dreu-van der Laan

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 15 maart om 10.00 uur in de Oase.

Op woensdagmorgen 15 maart staat de koffie/thee weer voor u klaar in de Vijverzaal van de Oase vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Deze keer is er weer veel gelegenheid voor gesprek en ontmoeting nadat wij op 1 maart gezellig hebben gesjoeld.

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

bloemschikking 2e zondag 40 dagen

De kronkeltakken liggen als een berg bovenop elkaar.

Jezus worstelt met de dingen waar hij als een berg tegenop ziet, maar gelukkig komen Mozes en Elia hem  een hart onder de  riem steken. We zien 3 witte bloemen boven de berg uitsteken.

Op de berg

In stilte luisteren

Drie profeten

Gods liefde voor zijn  zoon

De bloemschikkingen in de veertigdagentijd

UIT LIEFDE VOOR JOU

Het zijn woorden, die laten zien dat je voor iemand van betekenis bent. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen…Hij gaf tijd en aandacht en uiteindelijk zijn leven.

Jezus kan óns  inspireren tot het geven van Liefde. In deze veertigdagentijd gaan we daarmee aan de slag.

Bijgaande schikking stond op de 1e zondag in de Oase

Bij de symbolische bloemschikking is de tafel van de 4 sterke vrouwen uit het voorgeslacht van Jezus de basis. Daarop zijn steeds takken van de kronkelhazelaar te zien. Kronkelende takken omdat liefde ook niet  rechtlijnig is, meebewegen en luisteren zijn van belang.

De macht van het kwaad kronkelt als het ware om Jezus heen. We zien een boog omdat de satan de weg naar God wil blokkeren. Daar onder ligt woestijnzand en brood en stenen

Uit liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Verleiding

Trouw zijn aan God

In memoriam Antje van der Veen-Wijkstra

Op 1 februari is, omringd door haar kinderen, ons gemeentelid Antje van der Veen-Wijkstra overleden in de leeftijd van 80 jaar (Erasmus, Legedyk 151).  Ze was sinds 4 juli 1989 weduwe van Taeke van der Veen.

Antje is geboren op 29 maart 1942 als tweede kind in het schippersgezin van Wietze Wijkstra en moeder Tietje van Veen. Antje was nog maar 4 jaar toen ze ernstig ziek werd. Het bleek dat zij suikerziekte had. Dat is voor haar hele leven ingrijpend geweest en heeft haar bestaan gestempeld. In haar jeugd waren de mogelijkheden voor diabetici kleiner dan nu. Ze vertelde dat zij altijd afgewogen porties eten kreeg en vaak werd overgeslagen met lekkernijen. Dat is ingrijpend voor een kind.

Door haar ziekte kon zij ook niet naar het schippersinternaat. Ze kreeg lessen mee en haar moeder begeleidde haar. Als ze aan wal lagen ging ze daar naar de schippersschool.

Toen ze 17 jaar was ging ze een poos aan de wal werken in het ziekenhuis te Sneek. Ze wilde graag verpleegster of gezinsverzorgster worden, maar dat was in die tijd met haar ziekte ook niet mogelijk.

Toen haar vader een tweede schip kocht ging haar broer Jan daarop varen. Hij wilde Antje graag mee hebben en zij werd zijn “matroos” en maatje.

In 1965 leerde zij Taeke van der Veen kennen. Hij was ook schipper en 16 jaar ouder dan Antje. De vonk sprong over en in 1966 gingen ze trouwen in de Waalse kerk te Leeuwarden.  Ze gingen op het schip van Taeke wonen.  

Antje wilde graag kinderen, maar dat moest door haar ziekte zorgvuldig begeleid worden. Ze kreeg alle steun van het ziekenhuis in Leeuwarden.

In 1971 werd dochter Tietja geboren. Drie weken te vroeg en ze moest in de couveuse.  Vijf jaar later werd zoon Edzer geboren.

Toen Tietja naar school moest wilden ze liever niet kiezen voor een internaat en gingen ze aan de wal liggen. Het schip lag aan de Westersingel. Later werd het vrachtschip vervangen door een woonboot.

In 1980 was Antje weer zwanger, maar het zoontje Wietze werd “stil geboren”. Een diep verdriet voor het gezin.

In 1987 werd Taeke ernstig ziek. Hoewel hij eerst herstelde, bleek twee jaar later dat hij niet meer beter kon worden. Hij overleed op 62-jarige leeftijd. Antje was toen 47.

Dat was een groot verdriet voor haar en de kinderen. De kinderen hadden ook zorg over hun mem, omdat zij door haar suikerziekte kwetsbaar was. Zij hebben op bewonderenswaardige manier om hun mem heen gestaan. Antje genoot ook van haar 4 kleinkinderen.

Later verhuisde Antje aan de wal in Deinum. Nog weer later verhuisde zij naar Erasmus. Veel mensen kenden haar als de “frou mei it hûntsje”.

De laatste jaren was zij een trouw lid van onze gemeente. Helaas liet haar geheugen haar de laatste tijd steeds meer in de steek en werd haar wereld kleiner.

Op 1 februari is zij in Erasmus overleden.

Op maandag 6 februari werd de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij deelden samen de herinneringen aan het leven van Antje. Wij overdachten de woorden die boven de rouwkaart staan: “God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst”.  Wij lazen samen de Pelgrimspsalm 121. Het leven van Antje ging niet vanzelf. Ze moest veel meemaken. In alles wist zij zich verbonden en gedragen door God die ons niet en nooit los zal laten. In dat geloof hebben wij haar uit handen gegeven.

Mogen de kinderen en kleinkinderen de nabijheid en troost ervaren van God en mensen nu zij zonder hun mem en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Antje (Annie) Strikwerda

Op woensdag 1 februari overleed in de leeftijd van 99 jaar Antje (Annie) Strikwerda,

sinds 10 oktober 1991 weduwe van Pieter Hoekstra met wie ze zo’n 43 jaar in liefde getrouwd is geweest. Ze woonde al ruim 13 jaar in Abbinghahiem. Ze was geboren in Winsum, waar ze als oudste dochter al vroeg het huishouden mee moest runnen, want vader overleed jong en moeder bleef achter, een gezin met 7 kinderen. Een moeilijke tijd, ze had graag ook willen leren, maar dat was niet mogelijk. Ze ontmoette haar Piet, trouwde, ging wonen in Wytgaard, en had gelukkige jaren. Twee kinderen werden hun toevertrouwd, Janny en Gerben. Daarna gingen ze wonen in Leeuwarden, in de Mesdagstraat, weer later een appartement op de Julianalaan. Haar man een drukke baan had, maar kampte ook met zijn gezondheid.

Annie deed veel in de kerk, bezoekwerk, vrouwenbond en koor. Ze legde gemakkelijk contacten, mensen kwamen haar graag opzoeken.

Lange jaren waren er zorgen geweest om Gerben, maar hij had zich uit de (verkeerd ingeschatte) psychiatrische intramurale hulpverlening bevrijd en letterlijk vandaar op eigen kracht uitgetrokken en een eigen, mooie, zinvolle plek gevonden in Hurdegaryp. Maar in 2005 werd Gerben ernstig ziek en overleed na een zwaar ziekbed, en zijn moeder is bij hem komen wonen en heeft hem een half jaar (!) verzorgd.

Toen Annie terugkwam op de Julianalaan was ze een gebroken, en daarnaast moedige, sterke vrouw, die lange tijd opstandig is geweest en het zwaar had met geloof en of er wel een God was. In die tijd heb ik haar als predikant mogen ontmoeten.

Heel veel liefde heeft ze mogen ondervinden van haar dochter en haar man. Heel trouw heeft ze moeder opgezocht en heel veel voor haar geregeld en kon de weg van De Tike (Sumar) naar Leeuwarden na al die jaren wel dromend afleggen. En Annie ging van ziekenhuis, Borniaherne, Abbinghahiem (interne verhuizingen), en Janny zorgde voor het boekenleesapparaat, de kleding (en wat zag zij er altijd verzorgd uit, dat wilde ze ook!), het in orde houden van haar woning, de grote 5-jaarlijkse vieringen van haar verjaardag, waar velen werden uitgenodigd en kwamen. Ze wilde graag 100 worden, maar werd steeds hulpbehoevender, niet meer kunnen lopen, een rolstoel tot de tillift. De laatste jaren werden zo heel zwaar.

Velen waren ook bij de afscheidsdienst op dinsdag 7 februari in de ‘Noorderhof’, waar we mooie liederen zongen en hoorden en Psalm 139 werd gelezen en overdacht.

Janny sprak een liefdevol ‘herinneringen aan mem’ uit.

            Doe’t God seach, dat de wei te lang wie,

            de heuvels te steil, it sykheljen te swier

            en de machteleazens te grut waard,

            lei Hy syn earmen om har hinnen

            en sei: “Kom mar nei Hûs”.

Annie, een mooie, lieve vrouw.

We zullen haar missen, hebben verdriet, maar zijn ook dankbaar om haar liefde en haar lange leven..

Dat we Janny en haar Piet niet vergeten die achterblijven.

ds. Douwe Posthuma   

Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ook de afgelopen zondagen werden er weer enkele gemeenteleden verrast,

op 5 februari mocht Andries Hoekstra de bloemen ontvangen. En op 12 februari kreeg mevr. G. Visser-Boersma de bloemen uit de kerk.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Vakantie

Vanaf 25 februari tot 6 maart heb ik voorjaarsvakantie. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

AHB

Bij de diensten

Op zondag 12 februari staat Matteüs 5:17-26 op het rooster. In de dienst zal er ook aandacht zijn voor de kinderen. Na de dienst is er een lunch voor allen die zich jong voelen in de Vijverzaal. Er zijn ook activiteiten voor de kinderen. Zie het eerdere bericht.

Op 19 februari is het een dienst van Schrift en Tafel. Op het rooster staat voor deze zondag Matteüs 5:33-48 centraal.

Op vrijdag 24 februari is er een bijzondere viering voor allen die het lastig vinden om op ochtend een kerkdienst bij te wonen. Maar uiteraard is iedereen welkom. In deze dienst vieren wij samen het Avondmaal. De dienst begint om 14.30 uur.

AHB

In memoriam Jan Koerts

Op woensdag 25 januari is van ons heengegaan ons gemeentelid Jan Koerts (Kalmoes 45, 8935 PB) in de leeftijd van 74 jaar. Hij was een lieve en zorgzame man en vader van Ellie Koerts-Heeringa, Jan Jelle en Wietske, en Richard. Ellie en Jan waren 53 jaar getrouwd. De laatste maanden woonde Jan in Swettehiem.

Jan Koerts is op 24 februari 1948 geboren. Hij heeft bijna zijn hele leven in Leeuwarden gewoond. Hij bracht zijn jeugd door aan de Badweg, dat is vlak bij de Oase. Daar was het toen uiteraard nog heel anders. Jan ging naar de LTS en werd timmerman. Hij was een vakman in hart en nieren en werkte ruim 42 jaar bij bouwbedrijf Jorritsma.

Jan was heel handig en probeerde altijd alles weer te repareren als het maar enigszins mogelijk was.

Hij ontmoette Ellie Heeringa en op 20 juni 1969 zijn ze gertouwd. Zij woonden op verschillende plekken in de stad in een door Jan verbouwd huis en nu alweer heel wat jaren aan de Kalmoes.

Jan had vele hobby’s. Zo maakte hij prachtige foto’s van bijvoorbeeld vlinders en bloemen. Hij ontwikkelde de foto’s zelf en maakte het soms tot prachtige kunstwerken. Maar elke zaterdag was hij met zijn fototoestel op het veld bij Blauw Wit te vinden. Zijn foto’s verschenen vaak in het clubblad. Daarnaast genoot Jan van vissen.

Ze kregen twee kinderen, Jan Jelle en Richard. Als vader was Jan betrokken en zorgzaam.  Hij was niet zo’n prater, maar was meer praktisch met hulp aanwezig. Zo hielp hij hen bij het klussen en was hij bijv. jarenlang jurylid bij de atletiek.

In “De Ruimte” van 2019 staat een prachtig interview met Jan en Ellie. Aan het eind wordt gevraagd ‘wie bewonder je het meest’.  En dan staat daar als antwoord: ‘Jan bewondert zijn vrouw. Ze doet alles voor hem.’ Wat een mooi antwoord.  En die zorg is de laatste jaren alleen maar meer geworden. Ellie is Jan zo intens en trouw nabij geweest. 

Een aantal jaren geleden werd Jan wat vergeetachtig, maar gaandeweg moest hij steeds meer inleveren. Zijn wereld werd kleiner en Jan werd steeds stiller. Dat was moeilijk voor hemzelf en zijn naasten.  De laatste maanden woonde Jan in Swettehiem.

Jan en Ellie zijn trouw bij onze gemeente betrokken. Ze hebben ooit samen belijdenis gedaan in de Salvatorkerk. Jan is bij ons diaken geweest. Hij was betrokken bij het eetcafé, bij de tuinploeg en ze waren samen hulpkoster. Jan hield er niet zo van om in de belangstelling te staan. Hij was liever de werker op de achtergrond.

Zijn naasten zeiden: Jan kwam zoals hij was. Hij deed zich niet anders voor. Hij zocht altijd het goede in mensen en was mild.

Daarom stond er ook een gedeelte uit 1 Korintiërs 13 boven de rouwkaart: Al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

De afscheidsdienst werd op woensdag 1 februari gehouden in de Oase. In de dienst deelden wij samen de herinneringen aan het leven van Jan en lazen wij ook de woorden uit 1 Korintiërs 13. Liefde is in de Bijbel het allerbelangrijkste. Zonder die liefde wordt alles leeg en zonder betekenis. In die liefde heeft Jan willen leven. Het is ook Gods liefde die ons mensen omringt en draagt en vasthoudt voor altijd. Een liefde waar geen einde aan komt. In dat geloof hebben wij Jan uit handen gegeven. Hij mag geborgen zijn in Gods liefdevolle handen.

Mogen Ellie en de kinderen de troost en nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder Jan verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn en/of zorg kennen. Veel kracht en sterkte toegewenst. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Een groet en daarbij de bloemen uit de Oase als een teken van medeleven…

Ook de afgelopen zondagen werden er weer enkele gemeenteleden verrast,

op 22 januari  mevrouw A Nouta en op 29 januari  mevr. M Sijtsema .

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Jubileum

Op 9 februari hoopt echtpaar A.G. Landstra-A. Landstra-Winsemius  te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum. Een hele fijne dag en een gezegende toekomst gewenst. 

Themabijeenkomst

De volgende themabijeenkomst is op woensdag 22 februari om 14.00 in de Oase. De vorige keer is het idee geopperd om allemaal iets (het mag ook symbolisch zijn) mee te nemen wat voor jezelf van betekenis is in het leven en/of het geloof. Als u dat moeilijk vindt, dan is het ook prima om gewoon te komen en mee te doen. Wij verplichten niemand iets. Dus voelt u beslist geen drempel.

Aan de hand van de voorwerpen gaan wij samen in gesprek.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

 Zingen op vrijdagmiddag

Het ‘zingen op de vrijdagmiddag’ is weer van start gegaan. Iedereen die  van zingen houdt  is van harte welkom. Elke keer worden de liederen van de komende zondag doorgenomen. U hoeft niet lid te worden, maar kunt gewoon een keer meedoen. Het is geen vaste verplichting en geen vaste groep. Het zingen begint om 15.30 uur in de Oase.

Wilt u met enige regelmaat meedoen, dan kunt u zicht opgeven bij Eddy de Boer  (eddy-de-boer@hotmail.com)  of Teake Posthuma (teake.posthuma@hetnet.nl). U krijgt dan namelijk elke week de orde van dienst per email opgestuurd. Dan kunt u thuis alvast zien wat er gezongen wordt.

Het is een mooi ontspannend uurtje zingen en het is ook meteen een voorbereiding op de dienst van zondag. Veel zangplezier gewenst.

Namens de zangers,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend 15 februari 2023

Op woensdagmorgen 15 februari staat de deur van de Oase weer open om even koffie/thee te komen drinken Vanaf 10.00 uur bent u welkom tot 11.30 uur. Ook geef ik alvast door dat er voor woensdagmorgen 1 maart sjoelen op het programma staat. Maar op 15 februari is er weer veel gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom!

Informatie: Janny de Dreu tel. 2801387

Taakgroep pastoraat.

Op 1 februari hebben wij als taakgroep pastoraat ons eerste overleg gehad in de nieuwe samenstelling. De groep is uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit de jongeren Willie de Leeuw en Tine Bosch en Janny Fokkema als coördinerend wijkbezoeker van Abbingahiem en Florastate. Janet Wassenaar heeft zich bij de groep aangesloten als notulist en neemt voortaan ook de welkomstpakketjes voor de nieuw-ingekomenen voor haar rekening. Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en hopen op een mooie samenwerking met elkaar.

Het is nu een beetje kort dag om een uitgebreid verslag van de vergadering te doen, maar er staan wel al een aantal activiteiten op de rit. Wij willen hier alvast wat data doorgeven. Van sommige activiteiten heeft er al iets in de Geandewei gestaan of staat er iets in deze en van de andere komt binnenkort meer informatie.

Agenda pastorale activiteiten:

12 februari: lunch jongeren na de kerkdienst en koffiedrinken

22 februari en 22 maart: themagespreksgroep middagen vanaf 14.00 uur

24 februari: kerkdienst op middag om 14.30 uur

17 maart: bijeenkomst Abbingahiem om 14.30 uur

23 maart: pastorale/diaconale bijeenkomst vanaf 17.30 uur

12 oktober: Vrijwilligersavond

Voor de jongeren zijn er nog twee activiteiten vastgelegd op:

2 juli een picknick en op 7 oktober een uitstapje met na die tijd pannenkoeken eten in de Oase.

Met een hartelijke groet namens de taakgroep pastoraat

Janny de Dreu-van der Laan (coördinator)

Koffie/thee inloopochtend op 1 februari.

Op woensdagmorgen 1 februari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur is iedereen weer van harte welkom in de Oase. Deze keer staat niet alleen de koffie/thee klaar, maar komen er ook twee dames vanuit Amaryllis/Sociaal Wijkteam ons het één en ander vertellen over van alles waar je als ouderen soms voor komt te staan en hoe je dan hulp in kunt inschakelen en waar je terecht kunt met je vragen. Ook veel mensen krijgen te maken met mantelzorg en hoe kun je daar ondersteuning bij krijgen. Iedereen die hier graag iets meer over wil weten is van harte uitgenodigd.

Tot ziens op 1 februari.

Informatie: Janny de Dreu, telefoon 2801387

Kerkdienst op middag.

Het is ondertussen alweer dik drie jaar geleden, dat wij een kerkdienst op middag hebben gehouden voor mensen, die het moeilijk vinden om op zondagmorgen naar de kerk te komen. Door corona is het daar niet meer van gekomen. Wij willen dat nu graag weer opstarten. Zo willen wij toch mensen, die graag weer een keertje een kerkdienst willen bijwonen deze gelegenheid bieden.

De eerste dienst staat gepland op vrijdagmiddag 24 februari om 14.30 uur.

Het wordt een dienst met Heilig Avondmaal. Iedereen die hier graag aan wil deelnemen vragen wij toch om dit even door te willen geven aan Janny de Dreu, telefoon 2801387 of email dreudec@gmail.com

Als u vervoer nodig heeft horen wij dat ook graag.

Een hartelijke groet namens de taakgroep pastoraat.