Het gaat niet door……

Helaas moeten wij deze zin weer veel gebruiken: Het gaat niet door. Wij hadden voor de komende periode zoveel plannen en activiteiten. Er stond een Kerstwandeling in de steigers die wij samen de Willen Alexanderschool zouden organiseren en natuurlijk de kinderkerstnachtdienst. Op de 2e Kerstdag zou het Groot Evangelisatiekoor meewerken aan de dienst. Maar daar komt nu (voorlopig) een streep door.

En ook het koffiedrinken op de woensdagmorgen, dat zoveel gezelligheid biedt voor mensen, is even stopgezet. Wij hopen dat het virus snel onder controle is. Wij willen allen die directe gevolgen hebben van deze opleving van de pandemie heel veel sterkte toewensen. Ik merk dat het veel van mensen vraagt.

En waar het kan mogen wij met elkaar meeleven, al is het soms op afstand.

U allen veel sterkte gewenst en ik hoop dat het licht van Advent en Kerst ons hoop en moed mag geven.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Open kerk

Nu er zoveel kerkelijke activiteiten niet doorgaan, willen wij een mogelijkheid scheppen tot ontmoeting. Op vrijdag 17 en 24 december houden wij “Open Kerk”.

U kunt tussen 10.30 en 11.30 uur naar de Oase komen om even een kaarsje aan te steken, even stil te zijn of juist om een praatje te maken. Het gaat om een pastoraal of bezinnend moment.  Ik ben als pastor tijdens “open kerk” aanwezig. En natuurlijk kunt mij dan ook spreken/aanspreken.

Er is i.v.m. corona geen koffie. Het gaat alleen om de ontmoeting.

Wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen (afstand houden en mondkapje dragen bij verplaatsing).

Ik hoop dat wij zo een mogelijkheid bieden om even contact met elkaar te hebben.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Zoals het nu lijkt, kunnen de diensten wel doorgaan. Al moeten wij natuurlijk wel wat aanpassen.

Wij volgen in de Adventsperiode het project van Kind op Zondag. Wij lezen de verhalen uit het “plakboek” van Lucas.

Op zondag 12 december lezen wij Lucas 1:39-56 en het thema is: Voel jij dat ook?

Wij zouden op deze zondag samen Avondmaal vieren, maar dat hebben wij nu moeten annuleren. 

Op 19 december lezen wij Lucas 1:57-80 en het thema is: De toon is gezet.

In deze dienst mogen wij twee diakenen bevestigen in het ambt: Mevrouw Renske Engbrenghof – Soepboer (De Malus 193) en mevrouw Margriet Dijkstra – Tijseling (Prins Clausplein 41).  Wij zijn blij dat zij onze kerkenraad komen versterken.

AHB

Symbolische bloemschikking in de advent en kerst in de Oase.

Bij de bloemschikkingen maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

Voor de opkomende zon staan 4 gouden adventskaarsen. Iedere zondag brandt er een kaars meer.

Koffie/thee ochtenden

Zoals u inmiddels gehoord of begrepen hebt zijn er voorlopig geen koffie/thee-inloopochtenden meer. Helaas moesten wij ook door de scherpere maatregelen rond corona de bingomorgen afzeggen. Maar die houden wij nog te goed.

Zodra het weer mogelijk is hopen wij de draad weer op te pakken. Namens alle gastvrouwen en heer willen wij iedereen gezegende kerstdagen toewensen en een goede jaarwisseling.

Ik zou zeggen: “Let op het doek buiten”. Hangt het doek er weer, dan is er weer koffiedrinken. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Janny de Dreu tel. 2801387

Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken……..

Vooral in deze donkere tijd voor kerst maken wij onze huizen gezellig met kaarsen en lichtjes. Het is nu wel extra donker vanwege de situatie rond corona. Iedereen wordt weer op zichzelf teruggeworpen. Laten wij vooral elkaar in deze tijd niet vergeten en goed op elkaar passen, een telefoontje, een kaartje of een appje kan al heel veel doen.

Ook als wijkgemeente Huizum-Oost willen wij om onze mensen denken. Daarom willen wij opnieuw een kaartenactie houden en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelen.

Wij doen het deze keer op een andere manier dan de vorige keren. Dit kan ook omdat de kerk nog open is.

Op de eerstvolgende zondagen zullen er daarom enveloppen in de kerk liggen met adressen erop. Het is de bedoeling dat iedereen een aantal enveloppen meeneemt en daar zelf een kaartje in doet, waar hij of zij zelf nog iets persoonlijks op kan schrijven. De mensen, die toch een kaartje willen schrijven en niet in de kerk komen, kunnen dit aangeven bij Janny de Dreu, tel 2801387 of email: dreudec@gmail.com. Dan wordt ervoor gezorgd dat u enveloppen krijgt.

Hierboven staat een oosterse wijsheid. Daar moest ik aan denken toen wij bedachten wat er nog wel mogelijk is om te doen in deze tijd met veel beperkingen. Het zijn vaak de kleine dingen, die het doen. Laten wij daar gebruik van maken. Laten wij zo met elkaar iets van het Licht van Kerst zichtbaar maken in deze wereld, waarin wij ons gedragen mogen weten door Gods Liefde en de liefde van de mensen om ons heen.

De pastorale werkgroep

Aandacht voor elkaar

Op 15 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Bastiaantje Baas-Dekker, roepnaam Jeanne, in de leeftijd van 94 jaar.  Zij woonde in Abbingahiem.

Zij was sinds 24 januari 2017 weduwe van Harm Baas.

De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 19 november, in besloten kring, in de Sionskerk te Mariënberg.

Zij laat kinderen, klein en achterkleinkinderen na.

Wij hebben haar in de dienst van 28 november herdacht en een steentje met haar naam in de “rivier” gelegd.

Wij willen als gemeente haar kinderen, klein en achterkleinkinderen kracht en sterkte toewensen nu zij zonder hun moeder, oma en overgrootmoeder verder moeten. 

Wij denken ook aan die mensen die thuis ziek zijn of zorg kennen en hier niet met name genoemd worden. Er komt de laatste tijd veel op mensen af en dat maakt soms moe. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Huwelijksjubilea

De komende weken hebben twee echtparen uit onze wijkgemeente een bijzonder huwelijksjubileum

Op 14 december is het echtpaar de Schiffart-Spoelstra 25 jaar getrouwd.

Op 17 december is het echtpaar (Wim en Siska) Vellinga-Kuperus  50 jaar getrouwd.

Wij willen als gemeente beide echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie, ondanks alle beperkingen van dit moment, toch een feestelijk dag mogen hebben.

AHB

De bloemengroeten

De bloemengroeten uit de Oase gingen op 

21 november naar Marleen Postmus en haar zoon Jelte

Op 28 november kreeg Tjitske Hiemstra de bloemen ter bemoediging

De Bloemenwerkgroep

Hebben Kerst en Present wat met elkaar te maken?  Op het eerste gezicht niet, maar toch wel.                                                

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk. Present is minder bekend. Dit is een unieke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met woorden, maar met daden.Wij verbinden mensen, die iets willen geven in tijd en vaardigheden met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, helpen bij verhuizing/ huis inrichten, huis/ tuin opruimen e.d. . Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en/of een netwerk heeft die de hulp ook kan uitvoeren. Aanbod en vraag wordt op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld.Het is een mooie en dankbare manier om mensen te helpen, die geen helper hebben.  Een vorm van “Kerk te zijn op maandag”.

                Licht in het leven van mensen die hulp nodig hebben!

U kunt ons helpen door:

  • u aan te melden als persoon of groep voor uitvoering van een hulpaanvraag; benodigde tijd een halve tot een hele dag. Dit kan via onze website. De hulp wordt nu alleen gegeven als dit past binnen de corona maatregelen en de veiligheid van vrijwilliger en hulpvrager is geborgd.
  • Als vrijwilliger op kantoor of in de Flexploeg.
  • een gift of fannoot/donateur worden; zie de website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

Voor verder informatie kunt u op de website kijken of contact opnemen met Sytske Aalders e mail s.aalders@kpnmail.nl lid bestuur/ kerkelijk contactpersoon.

Bijzondere maatregelen vanwege Corona

In de komende weken is de onzekerheid toegenomen nu we weer te maken hebben met een sterke stijging van het aantal besmettingen. Na de persconferentie van vrijdag 12 november jl. heeft de PKN-kerk aangekondigd dat we ons opnieuw aan de belangrijke inmiddels bekende maatregelen moeten houden. Hier hebben we in de vorige Geandewei ook al over geschreven. Er zijn nu enkele aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Wij willen weer overgaan tot het noteren van de namen van de aanwezigen tijdens de viering. Verder houden we ons aan de bekende maatregelen: de handen desinfecteren, de anderhalve meter en het dragen van het mondkapje. 

In overleg met de voorgangers nemen we nog aanvullende maatregelen over het aantal samen te zingen liederen en meer gebruik maken van onze vertrouwde voorzangers. Bij de mededelingen doen we ook een afkondiging per zondag over het koffiedrinken na de dienst. Verder zullen we waar nodig aanvullende actuele aanpassingen op de website plaatsen. 

De wijkkerkenraad.  

Aandacht voor elkaar

Tankewol!

Leave minsken fan de Oase, wat ha wy de lêste tiid ûnderfûn, wat it betsjut by in gemeente, in mienskip te hearren. Al dy leave fragen: ‘Hoe is it mei Sikke?’, al dy kaarten: de piano stiet der fol mei, en al dy belangstelling yn watfoar foarm ek: Tankewol, it hat ús goed dien, docht ús noch altyd goed. Wy geane in nije faze yn ús libben yn, dy’t wy noch ynfolling jaan moatte. Maklik is it net, mar sa sit it libben no ien kear yn elkoar. En it witten, dat minsken oan ús tinke, foar ús bidde, helpt ús, hâlde wy nedich yn de kommende tiid. Nochris: Tankewol!

Sikke en Jant van der Weg

BLOEMENGROET

Weten en zien dat er aan je gedacht wordt in moeilijke tijden doet een mens goed.

Daarom werd op zondag 7 november het boeket bloemen uit de Oase gebracht naar Mevr.Tjitske Hiemstra. Op 14 november kreeg mevr. Hazekamp een bezoekje en een bloemengroet vanuit onze gemeente.

De bloemengroep.

Nieuwe ambtsdragers

Als kerkenraad zijn wij bijzonder blij met twee nieuwe ambtsdrager. Mevrouw Renske Engbrenghof – Soepboer en mevrouw Margriet Dijkstra – Tijseling hebben te kennen gegeven dat zij samen diaken willen worden.  De bevestiging zal plaats vinden op zondag 19 december. Wij hopen samen een feestelijke dienst te vieren.

Bij de diensten

Op zondag 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. In overleg met de leiding van de kindernevendienst is gekozen voor het project van Kind op zondag. Het gaat over het plakboek van Lucas.

In een plakboek verzamel je persoonlijke herinneringen en verhalen. Lucas heeft zijn “plakboek” gemaakt om het verhaal van Jezus te vertellen.

Op zondag 26 november is het thema “Wacht eens” en lezen wij Lucas 1:5-25 en op zondag 5 lezen wij Lucas 1:39-56 en is het thema “Voel jij dat ook?”.

Elke zondag zal één van de kinderen een kaars aansteken en zingen wij het projectlied.

Zo mag het “plakboek van Lucas” ons in gesprek brengen met de teksten en met elkaar en mogen wij samen toeleven naar het Kerstfeest.

Ds. Anne Henk Boschma

Iets uitspreken geeft een bestaan aan

wat het in stilte niet had.

Jonathan Safran Foer

Uitnodiging lotgenoten contact

Elk mens weet hoe pijnlijk en verdrietig een verlies is. De eerste tijd krijg je vaak steun van mensen om je heen. Na enige tijd verwacht men dat het leven weer gewoon wordt, ook voor u, terwijl je dan juist behoefte hebt aan een klankbord, een luisterend oor, aan mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

In het nieuwe jaar wil ik starten met een aantal bijeenkomsten voor mensen die hun dierbare hebben verloren. De groepsgrootte is 5 tot 8 personen. Tijdens het samenzijn willen we ruimte geven aan onze ervaringen en gevoelens. We doen dat aan de hand van de metafoor van een pelgrimsreiziger. We sjouwen met een zware koffer. Wat zit er allemaal in?

Als u hier belangstelling voor heeft zou u zich dan voor 1 januari op willen geven bij:

Annemiek Heerma Kerkelijk werker Agneskerk te Goutum Telefoon: 06-25162885 Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl

Koffie/thee inloopochtend 1 december

Vol verwachting klopt ons hart. December de feestmaand, eerst Sinterklaas en daarnaast kijken wij vol verwachting ook uit naar de Kerst het feest van het Licht. Onze koffie/thee inloopochtend valt in deze tijd op 1 december en voorlopig gaan wij ervan uit dat deze door kan gaan. Om een feestelijk tintje aan deze morgen te geven is er een bingo met leuke prijsjes. U bent van harte welkom. Wij houden rekening met de coronamaatregelen wat afstand betreft en mondkapjes op bij het lopen. Als wij zitten, kunnen die weer af.

Als u vragen hebt, kunt u informatie krijgen bij Janny de Dreu, tel. 2801387

Bloemengroet

De bloemen werden ook de afgelopen weken weer vanuit de Oase naar gemeenteleden gebracht als een bemoediging en een groet van de gemeente.

Op 24 oktober gingen ze naar Lena van der Werk.

Op 31 oktober mochten we Margo Ozinga blij maken met een boeket.

Bedank bericht

Weer fijn in eigen huis, wil ik iedereen bedanken voor lieve kaarten, opbeurende woorden en de vele bloemen. Daardoor zag mijn kamer in zorghotel, De Hofwyck, er altijd heel gezellig uit. De gebroken en geopereerde arm ziet er goed uit. Ik kan bijna alles weer doen.

Met hulp van enorm veel fysio, daar en thuis.

Als ik naar de diensten luisterde op zondag kreeg ik heimwee.

Heimwee naar bekende gezichten, het zingen, maar vooral de warme gemeenschap.

Iedereen bedankt en ik ben dankbaar bij zo’n gemeenschap te mogen horen.

Margo Ozinga-Kottier.

Bij de diensten

Op zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar of Eeuwigheidszondag. In onze gemeente herdenken wij alle gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn.

Een naaste verliezen gaat zo diep. Wij begrijpen dat “nooit weer” niet zo goed en dat komt sterk binnen. Je wilt soms zo graag samen delen wat je voelt, wat je vragen zijn, wat je hoop is en soms gewoon herinneringen delen aan hen die niet meer zijn. In de gedachtenisdienst komen al deze gevoelens samen.

Wij willen op deze zondag als gemeente om mensen heen staan die verdriet hebben en wij zoeken samen naar woorden van hoop en uitzicht.  Wij noemen de namen in het licht van het geloof, dat God mensen vasthoudt in leven en in sterven.

Op zondag 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. Wij leven toe naar de komst van Jezus. Dit jaar volgen wij het project van Kind op Zondag. Het gaat om het plakboek van Lucas. Wij kijken mee over de schouder van Lucas wat hij schrijft en verzameld heeft over Jezus. De kinderen van de kindernevendienst krijgen allemaal een eigen plakboek.

De lezing van de Eerste Adventszondag is Lucas 1:5-25 (Zacharias in de tempel).

De kinderen zullen elke zondag een adventskaars aansteken en wij zingen het projectlied.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 17 november.

Op woensdagmorgen 17 november staan de deuren van de Oase weer open en  staat de koffie/thee weer voor u klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. En neemt u gerust iemand mee, iedereen is welkom.

Nu de dagen weer korter worden en het kouder is buiten wat is het dan weer gezellig om elkaar te kunnen ontmoeten voor een gezellig praatje onder het genot van een kop koffie of thee. Ook kunt u alvast de datum 1 december noteren, dan hopen wij weer een keertje bingo te doen met leuke prijsjes.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Coronamaatregelen in de kerk met ingang van 7 november

Opnieuw moeten we aandacht hebben voor de toename van het aantal Corona besmettingen. Op dinsdag 2 november kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het  moderamen kan zich vinden in de  volgende uitspraak die door onze PKN kerk ook landelijk is  geschreven: “Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.” Nieuwe maar eigenlijk bekende maatregelen zijn weer van belang. Er wordt vanuit het moderamen van de PKN geadviseerd om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.  Daarmee vallen we terug op een advies dat reeds eerder is gegeven. Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen.  In de oase willen we als wijkgemeente deze voorgestelde maatregelen met ingang van 7 november weer uitvoeren en we roepen gemeenteleden dan ook op om deze maatregelen in acht te nemen.

Bij de diensten

Zondag 31 oktober en woensdag 3 november zal Ds. A.H. Boschma voorgaan. De Dankdienst voor Gewas en Arbeid op de eerste woensdag van november begint om 19.30 uur. Zondag 7 november zal Ds. P. Dijkstra uit Grou voorgaan.

Kerkrijders

Zondag 31 oktober M. Tangerman       tel: 2880746       

Woensdag 3 november L. D. Bouma    tel: 06-16457845

Zondag 7 november D. Algra-Hofman tel: 2880556

Voor de mededelingen van de Diaconie, zie de rubriek Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum.

Kopij Geandewei 20-10-2021

Op het moment van het schrijven en inleveren van de kopij voor de Geandewei hebben zowel de scriba als onze predikant even vakantie.

Ondertussen hebben wij als gemeente  weer diverse activiteiten op kunnen pakken. Het samen weer kunnen vieren en vooral zingen in de zondagsviering is een feest en natuurlijk het koffiedrinken na de dienst.

In Abbingahiem is ondertussen ook een bijeenkomst geweest, het was ook goed om elkaar daar te ontmoeten. De bewoners konden meteen kennismaken met ds. Boschma. De koffiemorgens en het eetcafé worden goed bezocht. Laten wij hopen dat wij dit het komende seizoen kunnen blijven, want om ons heen horen wij dat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. In ieder geval kijken blij en dankbaar terug op de afgelopen periode.

Met een hartelijke groet,

Janny de Dreu

Pastoraat

Aandacht voor elkaar.

Vanuit de gemeente veel kracht en sterkte toegewenst en dit geldt ook voor degene, die hier niet met naam genoemd worden en ook te maken hebben met ziekte en zorgen.

Uitstapje naar Aqua Zoo

Op zaterdagmiddag 9 oktober gingen wij met ouders, kinderen en kindernevendienstleiding naar Aqua Zoo. Het was een stralende dag, het kon niet beter. Onze nieuwe predikant was ook mee en dit was een mooie gelegenheid om elkaar in een informele sfeer wat beter te leren kennen. Genietend van al het moois dat er te zien was ontstonden er leuke gesprekken onderweg met zowel de kinderen als de ouders. Het was heel mooi dat het toch weer mogelijk was om elkaar ook als ouders weer te ontmoeten. Een speciale attractie vormden de dino’s en natuurlijk moesten de kinderen zich ook nog even uitleven in de speeltuin. Wij besloten ons bezoek met het eten van een ijsje en gingen terug naar de Oase, waar de middag feestelijke werd afgesloten met het smullen van heerlijke pannenkoeken, gebakken door een aantal vrijwilligers, die zich spontaan hadden aangeboden.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

Koffie/thee-inloopochtend

Op woensdagmorgen 3 november staat de koffie/thee weer voor u klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. Vooral nu het weer veranderd en wij weer meer binnen zijn, is het toch gezellig om elkaar op deze manier weer te kunnen ontmoeten. Ook is mevr. Ferwerda met haar zelfgemaakte kaartjes vaak van de partij en kunt u kaartjes bij haar kopen of bestellen.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Themabijeenkomst 10 november

Op 8 september hadden wij een eerste themabijeenkomst. Het was vooral kennismaking, maar spontaan ontstonden er ook mooie gesprekken.

Daardoor zijn wij eigenlijk nauwelijks aan afgesproken onderwerp toegekomen. Daarom gaan de eerstvolgende keer echt met elkaar over het thema praten.

Wij willen samen nadenken over vroeger en nu. Hoe ervaart u de veranderingen in de kerk en het geloof (en maatschappij)? Is het verrijkend of bedreigend of……..? Wat hebt u achtergelaten en wat hebt u  daarvoor teruggekregen?

Wij komen samen op woensdag 10 november van 14.00-15.00 uur in de Oase.

Iedereen is van harte welkom.

Mede namens Janny de Dreu,

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroeten vanuit de Oase

Op zondag 10 oktober gingen de bloemen met een hartelijke groet en bemoediging  naar Sikke van der Weg.

En op zondag 17 oktober werden de bloemen gebracht bij Rinus en Martsen van der Meulen.

De bloemengroep.

Betanke

No, nei Rinus syn sikehûs opname, wolle wy graach eltsenien betankje foar alle belangstelling, besiken, blommen en kaarten fanút de Oase gemeente.

Wy binne der troch oandien.

Tige hertlik bedankt allegearre.

Troch al jim meilibjen fiele wy Gods earm om ús hinne.

Foar elts in freonlike groet,

Rinus en Martsen v.d. Meulen

Samen hoopvol verder

De Commissie Vorming en Toerusting van de Oase (Aldlân-Oost) en de Agneskerk (Goutum) hield woensdagavond 13 oktober een ontmoetingsavond met de titel “Samen hoopvol verder”. Deze avond was bedoeld om de aanwezigen hun ervaringen in de coronatijd te laten delen met elkaar, en zo op zoek te gaan naar aanknopingspunten voor acties of verbeteringen bij een eventueel vervolg van de pandemie. Ds. Anne Henk Boschma leidde de avond in en gaf een terugblik op coronatijd vanaf maart 2020.

Hoe groot was de schok van de eerste lock down en hoe vonden we er gaandeweg toch weer een weg in. Voor de kerkgangers was de sluiting van de kerk moeilijk en niet in het minst omdat er geen gelegenheid meer was om elkaar te ontmoeten of op zondag de kerkgang af te sluiten met een gezamenlijk kopje koffie.

Na de inleiding werd er een gesprek in groepjes gevoerd aan de hand van 3 vragen:

1. Hoe heeft u de coronacrisis beleefd?

2. Heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd?

3. Hoe kijkt u naar de kerk na de coronacrisis? Liggen er kansen of is het alleen bedreigend?

De coronatijd werd als saai ervaren, maar er werd ook genoten van de rust die er ontstond. Tijd voor bezinning en meditatie. De kinderen/familie werden gemist en het was moeilijk omdat de meest kwetsbaren niet konden worden bezocht. Het afscheid van overledenen kon maar door 30 mensen worden bijgewoond.

Toch werden de mensen creatief in deze crisis. Bewegen was belangrijk, bv. wandelen, fietsen etc. In de kerk ontstonden voorzanggroepjes en we bezochten virtueel de diensten. We zochten contact met elkaar via internet, maar dat voelde toch een beetje als surrogaat. Ondanks alles zijn er ook mooie herinneringen.

Natuurlijk hebben we geleerd van de achterliggende periode en onafhankelijk van corona moeten wij de kansen, die ook moeilijke omstandigheden bieden, benutten en onderlinge contacten uitbouwen. Het doet ertoe, dat we samen kerkgemeenschap zijn! Nadat de antwoorden waren vergeleken en besproken en er werd benadrukt hoe belangrijk het was om elkaar in moeilijke tijden toch aandacht te geven, sloot Willem van de Kooi de avond af en hij sprak uit, hoe fijn het was dat we elkaar weer op deze manier konden ontmoeten.

De bloemen en groeten vanuit de Oase

Alweer hebben we op zondag van een mooi boeket bloemen kunnen genieten in de Oase, wat na de viering werd gebracht aan gemeenteleden, als een groet en bemoediging vanuit onze kerkelijke gemeente.

Op 26 september werd de familie van der Veen deze bemoediging

En op 3 oktober mocht mevr. Pels-van der Pol het boeket ontvangen.

                                                                                              De Bloemengroep

Herfstvakantie

Binnenkort is het herfstvakantie en daarom ben ik vanaf 16 t/m 21 oktober afwezig. Als u een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met Siska Vellinga, ons pastoraal aanspreekpunt (tel.06-33826822.)

Op zondag 24 oktober hoop ik weer in de dienst present te zijn. Wij lezen dan verder in het evangelie naar Johannes. Dit keer komt hoofdstuk 8: 21-36 aan bod. Het thema van Kind en Zondag is “Vrij zijn”.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie-inloopochtenden:

Vandaag heb ik zin in een kopje gezelligheid,
een lepeltje liefde, twee klontjes vriendschap
en een gevuld geluk.

Nafiss Nia

Met bovenstaande mooie woorden van Nafiss Nia op een servetje willen wij u van harte uitnodigen voor de koffie-inloopochtend op woensdagmorgen 20 oktober vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. De eerstvolgende koffie-inloopochtend daarna is op woensdagmorgen 3 november.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Serie Bibliodrama

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. We gaan onze geloofsweg leggen naast de geloofsweg van Ruth. Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Data: woensdag 27 oktober, woensdag 24 november en woensdag 15 december 2021

Plaats: de Oase, Weideflora 142

Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-280 13 87  

In memoriam Itte Volberda

Op woensdag 29 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Itte Volberda in de leeftijd van 105 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Abbingahiem.

Itte is geboren op 19 april 1916 te Woudsend. Haar vader werd later boer in Hemelum. In de crisisjaren moesten ze de boerderij opgeven en werd haar vader boerenarbeider. Ze zijn meerdere keren verhuisd als er in mei weer een nieuwe plek bij een boer werd gezocht. Itte moest ook al jong bij de boer wonen en werken. En ze werd al jong geconfronteerd met verdriet toen haar oudere broer op 12-jarige leeftijd overleed.

Itte werd het dorpsleven en het boerenleven zat en koos voor een baan als dienstmeisje in Leeuwarden. 

Ze leerde daar haar eerste man kennen Theunis Runia. Ze trouwden en woonden eerst bij andere mensen in, en later woonden ze lang in de Delistraat. Ze kregen samen twee kinderen, Aagje en Leendert.

Op 38-jarige leeftijd is Theunis overleden. De kinderen waren nog heel klein en Itte moest alleen verder. Er waren toen ook geen goede voorzieningen.

Later leerde Itte haar tweede man kennen en samen kregen zij een dochter Gerda.

Helaas is later het huwelijk gestrand, dat was een moeilijke tijd voor haar.

De kinderen herinneren zich hun moeder als een zorgzame en liefhebbende moeder. Bij de uitvaartplechtigheid hebben zij alle drie ook zo hun liefdevolle herinneringen met ons gedeeld.  De klein en achterkleinkinderen deelden ook hun mooie herinneringen met ons.

Itte was een harde werker en had een hoog levenstempo. Ze hield ervan dat alles schoon en netjes was. Ze liet zich niet gemakkelijk kennen en was soms een binnenvetter. Praten over gevoelens vond ze moeilijk.

Ze was een moeder en oma die creatief was. Ze kon goed koken en kleren maken en tot op hoge leeftijd bleef zij actief.

Vanaf 2006 woonde ze in Abbingahiem. De laatste jaren moest ze steeds meer inleveren en de coronacrisis was ingrijpend voor haar, maar ze hield nog volop van het leven. Ze las de krant en boeken. Ze bleef genieten van het leven.

Itte is vele jaren betrokken geweest bij de Koepelkerk in Leeuwarden. Vroeger ging ze met de kinderen twee keer op een zondag naar de kerk. Het deed haar veel verdriet toen de kerk niet meer gebruikt werd.

Op 29 september is zij van ons heengegaan.

Op dinsdag 5 oktober is de uitvaartplechtigheid gehouden in de Noorderhof. Wij stonden stil bij een woorden uit Psalm 91 en een gedicht van Nel Benschop:

Nu mag je rustig in Gods
schaduw overnachten.
Zijn liefde dekt je veilig toe.

Wij mogen in tijd en eeuwigheid geborgenheid vinden bij God. In dat geloof hebben wij Itte Volberda uit handen gegeven.

Mogen de kinderen, klein en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder, oma en oma-oma verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Betanke

No, nei Rinus syn sikehûs opname, wolle wy graach eltsenien betankje foar alle belangstelling, besiken, blommen en kaarten fanút de Oase gemeente.

Wy binne der troch oandien.

Tige hertlik bedankt allegearre.

Troch al jim meilibjen fiele wy Gods earm om ús hinne.

Foar elts in freonlike groet,

Rinus en Martsen v.d. Meulen

Actuele berichten

Terugblik startzondag

Op 19 september mochten wij samen de startzondag vieren. Wij stonden stil bij het landelijke thema “Van U is de toekomst”.

In de dienst maakten wij ook zichtbaar dat veel vrijwilligers “een steentje bijdragen” aan de opbouw van de gemeente. Namens verschillende groepen binnen onze gemeente werd er een steentje in een muur gelegd. Het waren stenen van verschillende kleuren, omdat onze gemeente ook een veelkleurige gemeente wil zijn, waar ook iedereen een plek mag hebben. Wij bouwen samen een muur van beschutting en geborgenheid, maar nooit een muur om uit te sluiten en buiten te sluiten. Iedereen is welkom achter die muur. Een muur die altijd het venster naar de wereld openhoudt.

Ook de kinderen van de kindernevendienst legden kleinere steentjes.

Er stonden prachtige zinnen op de stenen. Een paar opmerkingen op de stenen  geef ik ( in een vrije bewerking) door:

Het startsein voor samen vieren

Faciliteren (College van kerkrentmeesters)

Handen uit de mouwen, tijd voor actie, er moet veel gebeuren

Help ons… zonder ambtsdragers geen pastoraat

Helpen waar geen helper is/delen en dienen

Met de kinderen in de kerk samen jong van geest.

De veelkleurige verbeeldingskracht van bloemen

Wij geven “Ruimte” om te groeien naar de Toekomst

Omzien naar elkaar/ Liefde, aandacht en een luisterend oor

Muziek om woorden te laten bezinken in het innerlijk van de mens

Vorming en toerusting, bezinning, inspiratie, dialoog, verdieping, geloofsbeleving

Liefde, hoop, vrede, lachen, samen

Groei in het denken, bloei in het doen

Stil is ruimte voor God, mezelf en de ander

Het woord God horen, en nadenken over hoe we dat kunnen betrekken op ons dagelijks leven.

Met al die ingrediënten mogen wij samen doorbouwen aan onze gemeente.

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 3 oktober mogen wij samen de Maaltijd van de Heer vieren. Voor mij de eerste keer in de Oase. Op het rooster van Kind op Zondag staat de lezing uit Johannes 8: 1-11. In dit gedeelte spreekt Jezus de bekende woorden uit: “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”.  In Woord en sacrament mogen wij deze woorden vieren en tot ons laten komen.

Ds. Anne Henk Boschma

Corona Nieuws voor de komende vieringen op zondag

Vanwege de aangekondigde versoepelingen was er opnieuw een classisbrief op 21 september. Kern van de berichtgeving is dat we meer ruimte krijgen maar ons wordt gevraagd om elkaar ruimte te geven.  Op de website zullen we de volledige brief publiceren maar wij blijven onze kerkdiensten zo organiseren zoals we dat de laatste maanden ook gedaan hebben. Daarmee willen we nog steeds elkaar ruimte geven zoals gevraagd wordt.

Er is geen corona pas nodig maar we blijven de komende week nog wel bij binnenkomst registreren. Voor specifieke vragen of wensen kunt u altijd contact opnemen met de scriba zodat we kunnen kijken hoe we het voor u zo kunnen organiseren dat het zo veilig mogelijk voelt.

Het moderamen.

Samen hoopvol verder

In maart 2020 werd ons land “overvallen” door de coronacrisis. Wij werden plotseling geconfronteerd met hele nieuwe vragen en het sociale en kerkelijk leven kwam abrupt tot stilstand. Dat had ingrijpende gevolgen voor mensen en de hele maatschappij. Sommigen mensen werden zelf ziek of moesten afscheid van een naaste nemen. Anderen voelden de pijn van het sociale isolement. Weer anderen maakten zich zorgen om hun werk of bedrijf.

Voor het eerst in vele eeuwen konden de kerken geen diensten beleggen.

Inmiddels gaat de maatschappij weer voorzichtig open en kunnen kerkelijke activiteiten weer van start gaan. Maar de effecten van de afgelopen periode zijn duidelijk voelbaar.

Als Commissie Vorming en Toerusting van de Agneskerk en De Oase willen wij  een herstart maken. Wij willen een gezamenlijke avond beleggen rondom het thema “Samen hoopvol verder”.

Op deze avond willen wij verkennen wat de coronacrisis met ons heeft gedaan, maar ook zoeken wij samen naar hoop.

Het gaat in die avond om elkaar te ontmoeten en onze ervaringen te delen.

Ds. Anne Henk Boschma zal een korte inleiding houden op het thema en daarna gaan wij samen in gesprek.

U bent van harte welkom op woensdag 13 oktober om 19.30 uur in de Oase. De avond is uiterlijk 21.30 uur afgelopen.

Graag tot ziens,

Commissie Vorming en toerusting

Goutum en Huizum-Oost

Meditatiebijeenkomst

Op woensdag 6 oktober zal er weer een meditatiebijeenkomst gehouden worden.

Deze keer op een ander tijdstip en een andere ruimte.

Je bent welkom om 16.30u in de Vijverzaal

Het thema is HOOP EN VERTROUWEN.

Wil je vast nadenken over wat voor jou hoop en/of vertrouwen symboliseert?

En wil je een pen meenemen.

Het voorbereidingsgroepje Anna Trijnie en Helma

Voor info en aanmelden dhfeenstra@kpnplanet.nl of 0622607679

Koffie/thee-inloopochtenden in oktober.

In oktober staan de deuren van de Oase weer open voor iedereen, die gezellig een kopje koffie/thee wil komen drinken en een praatje maken op de woensdagen 6 en 20 oktober. Het is fijn, dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten. U bent welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Startactiviteit voor kinderen, ouders en jongeren

Ik wil jullie alvast een vooraankondiging doen om te kijken of het in de agenda past.

Op zaterdag 9 oktober willen wij in het begin van de middag vertrekken naar Aqua Zoo. Het is een mooie ontspannende manier om elkaar te leren kennen. Na ons uitstapje gaan wij samen in de kerk pannenkoeken eten.

De praktische informatie volgt zo snel mogelijk. U/jij kunt je opgeven bij Janny (dreudec@gmail.com) of bij mij (ah.boschma@hetnet.nl).

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij denken ook aan allen die wij hier niet met name noemen, maar die thuis ziekte of zorg hebben. Veel sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROETEN

Ook in september hebben de leden van de bloemengroep weer bloemen vanuit de Oase mogen brengen naar enkele gemeenteleden als een warme groet en een blijk van medeleven. Op 5 september werd de familie Berg verrast. Op 12 september mocht Mies Koster de bloemen uit de kerk ontvangen. Op startzondag 19 september ging het veelkleurige boeket naar Wietske en Cees Boxman.

 De Bloemengroep

Bedank bericht voor de bloemen

Op zondag 12 september ben ik blij verrast met
de fleurige en kleurige bos bloemen van de Oase gemeente,
en ik wil graag …dank jullie wel …zeggen…
Cor en Tine Reitsma kwamen het brengen en het was heel fijn om
weer eens gemeenteleden te zien en te spreken!!!!
Groeten van Mies Koster

In memoriam Maartje van der Veer-Wassenaar

(Minnertsga, 16 maart 1930 – Leeuwarden, 10 augustus 2021)

Op dinsdag 10 augustus overleed in de leeftijd van 91 jaar Maartje Wassenaar, sinds 22 maart 2017 weduwe van Douwe van der Veer. Zij zijn 64 jaar getrouwd geweest en hen werden 4 kinderen toevertrouwd en later kleinkinderen. Eén zoon, Willem, overleed en met het zo hier opschrijven ben je stil en zeg je ook dat naast heel veel moois er ook verdriet is geweest in het gezin, bij de ouders, bij Maartje. Een hoge leeftijd, heel veel goeds is er te vertellen, maar daarbij ook veel verdriet.

Op de rouwkaart geven de kinderen en kleinkinderen aan hun liefde voor moeder en oma, in hun dank voor door haar gegeven liefde en zorg.

Geboren in Minnertsga, waar zij de oudste dochter was in een gezin met 7 kinderen. Al vroeg, door werk, kwamen zij te wonen in Leeuwarden. Daar ontmoette zij Douwe, die als militair (chauffeur) werkte op de vliegbasis. Op verschillende plaatsen hebben ze in de stad gewoond, o.a. op de Weideflora. Bij ziekte van beiden, na een mooie tijd in het St. Anthony Gasthuis, werden ze nog een tijdje verpleegd in De Batting in Harlingen, waar Douwe overleed. Daarna kwam er voor Maartje plaats in Erasmus.

In ouderdom, doofheid en slechte ogen, naast de lange ‘corona’-tijd, was het voor haar niet gemakkelijk meer zich echt daar thuis te geraken, maar haken en breien, een grote liefhebberij, en een e-reader vulden de tijd.

Een gelovige vrouw, in haar jongere jaren was er ook even de wens heilsoldaat te worden.

In Erasmus werd ze trouw bezocht door de wijkpost van Huizum-Oost.

Op maandag 16 augustus namen we afscheid van haar in een dienst in het crematorium in Goutum.

Er werden mooie herinneringen opgehaald, we waren dankbaar voor wie ze mocht zijn en we hoorden vertrouwde liederen en overdachten 1 Korintiërs 13, liederen en het Bijbelgedeelte die ze zelf nog had uitgezocht. En zo konden we haar toevertrouwen aan Gods liefde en hoorden we troost voor wie achterblijven.

ds. Douwe Posthuma

In memoriam Gerda Johanna de Boer

Op dinsdag 7 september is van ons heengegaan ons gemeentelid Gerda Johanna de Boer in de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde in Erasmushiem (14).

Gerda is op 13 november 1940 in Leeuwarden geboren. Haar ouders kwamen uit Maastricht en zij voelde zich altijd nog verbonden met Limburg. Als kind kreeg ze al te maken met ziekte en zorg; ze kreeg suikerziekte. In die tijd had dat grote consequenties in wat en hoeveel zij mocht eten. Ze moest omgaan met beperkingen en had daardoor geen onbezorgde jeugd. Haar ziekte is haar leven lang een schaduw over haar leven geweest en was bijna met haar identiteit verbonden.

Ze trouwde en mocht twee kinderen krijgen. Ze was dankbaar dat dit, ondanks haar gezondheidsproblemen, allemaal goed ging. Het was voor haar een gelukkige periode in haar leven. Maar helaas liep het huwelijk stuk en de scheiding trok diepe sporen in haar leven en heeft haar veel verdriet en zorg gegeven.

In die tijd kreeg ze veel steun van de kerk. Ze was verbonden met de Adelaarskerk en voelde zich daar heel erg thuis. Ze was ook actief in vrijwilligerswerk.

Gerda was ook dol op dieren. Voor haar was haar hond een waardevolle en een prachtige afleiding.

De kleinkinderen vertelden dat ze graag bij oma kwamen logeren, omdat oma altijd met hen meespeelde en creatieve dingen bedacht. Kostbare herinneringen om mee te nemen.

De laatste jaren werd haar gezondheid steeds kwetsbaarder en moest zij steeds meer inleveren. De wereld om haar heen werd kleiner en ze had vaak pijn. Als ze dan in de nacht wakker lag zong ze liederen en dan voelde alles weer wat lichter. Ze zong dan graag het lied “Wat de toekomst brenge moge”. De liederen tilden haar op en gaven moed.

Het geloof was voor Gerda een bron van kracht en troost dat onlosmakelijk bij haar leven hoorde.  Op dinsdag 7 september is zij nog onverwacht van ons heengegaan.

Op maandag 13 september is de uitvaarplechtigheid gehouden in Andringastate te Marssum. Gerda had zelf ook aangegeven welke liederen en lezingen wij moesten gebruiken bij haar afscheid.

 Wij stonden stil bij de woorden van Psalm 23 “De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets”. In dat geloof hebben wij Gerda Johanna de Boer uit handen gegeven in de handen van de Goede Herder.

Mogen de kinderen en kleinkinderen zich omringd weten door God en mensen nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Verzoek Stichting Present

De stichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden vanwege vertrek van enkele zittende bestuursleden. De stichting Present is een actieve vrijwilligersorganisatie die een beweging op gang wil brengen waarin ieder het vanzelfsprekend vindt om zich in te zetten voor een ander. Zij wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die hiermee kunnen worden geholpen. Vrijwilligers worden gekoppeld aan hulpvragers. 

Meer info bij P. Kooistra, 0582880038 of kijk op de website: www.stichtingpresent.nl/leeuwarden.

Malawi Werkgroep: Bazaar, Corona en Oud papier

Bazaar

Helaas hebben wij de bazaar afgelopen maart weer af moeten blazen, vanwege de corona maatregelen. Als nieuwe datum is toen 8 oktober gekozen, in de veronderstelling dat de corona dan wel onder controle was. Dat blijkt niet zo te zijn. Het is ook niet zeker, dat wij een vergunning van de gemeente Leeuwarden krijgen. Aangezien de voorbereiding een paar maanden kost hebben wij moeten besluiten de bazaar niet door te laten gaan. En nu maar hopen dat het op de 2e zaterdag in maart 2022 wel lukt.

Oud papier

De gemeente Leeuwarden kwam een jaar geleden met de mededeling dat het oud papier ophalen in de huidige vorm zou stoppen. Het zou voordeliger zijn dat Omrin dit zelf zou gaan doen. De organisaties die nu met Omrin het papier ophalen zouden hun vergoeding kunnen behouden en daarvoor vervangende werkzaamheden moeten doen. Welke werkzaamheden dit warden was onduidelijk.Tegen deze mededeling/ voorgenomen besluit is bezwaar gemaakt. Met de andere “ophaalorganisaties” en met een aantal fracties in de Raad van de gemeente Leeuwarden is contact opgenomen om dit voorgenomen besluit te keren.

Het blijkt de gemeente tot nu toe niet te lukken om vervangende werkzaamheden te vinden en daarom blijft tot eind 2022 alles bij het oude.

De ophaalploeg wil graag aanvulling; wie wil ons ongeveer drie uur per 2 maanden helpen? Opgave of vragen bij ondergetekende.

Ziekenhuis

We kregen het bericht dat binnenkort opnieuw een Nederlands dokter gaat werken in het ziekenhuis. Ze vertrekt halverwege oktober naar Malawi. Voordat ze vertrekt hoopt Henriëtte nog persoonlijk kennis met haar te maken.

Het was de afgelopen tijd heel druk in het ziekenhuis, ze hebben net weer een corona piek achter de rug. Die piek is gelukkig niet vergelijkbaar met Nederland want een grote toestroom van corona patiënten had het ziekenhuis niet aan gekund. Gelukkig is het personeel wel gevaccineerd; helaas is ongeveer 2% van de bevolking volledig gevaccineerd.

Steun

Wij kunnen uw steun goed gebruiken nu de inkomsten een stuk lager zijn (zo)  zonder bazaar. U kunt uw bijdrage storten op rek. nr. NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden – Huizum; t.a.v. Malawi werkgroep.

Met een vriendelijke groet,

Namens de Malawi werkgroep,

Pieter Kooistra voorzitter.

Actuele berichten

In memoriam Mina Jeannette van Dijk-Boorsma

Op 20 augustus is van ons heengegaan Mina Jeannette van Dijk-Boorsma in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde in Erasmushiem. Zij was sinds 13 maart 2010 weduwe van Andries van Dijk.

Mina is op 4 juni 1926 in Schettens geboren als dochter van Jan en Hiltje Boorsma. Zij was de tweede van zes kinderen.

Al jong verhuisde zij naar Twijzelerheide waar ze opgroeide.

Na de lagere school en huishoudschool kreeg zij werk in een bontwinkel. Ze reisde elke dag met de trein naar haar werk. Zo ontmoette zij Andries van Dijk die bij de NS werkte als loketmedewerker. Andries wachtte elke avond op haar om samen met de trein te reizen.

Na 5 jaar zijn ze getrouwd. Helaas kregen Andries en Mina geen kinderen. Dat was een groot en blijvend verdriet voor haar. Ze genoot van de nabijheid van de kinderen van de familie en dat gaf met sommigen een speciale band.

Andries en Mina hebben heel lang genoten van watersport. Ze hebben verschillende boten gehad, totdat het door de gezondheidssituatie van Andries niet meer ging.

Mina had een sterke betrokkenheid bij mensen die zorg nodig hadden. Ze heeft op haar eigen bescheiden manier heel veel gezinnen geholpen. Ze was sociaal bewogen.

Ze kon ook intens genieten van het leven. Door haar omgeving werd zij ervaren als een lieve, vrolijke en betrokken vrouw, die veel liefde en warmte gaf.

Op 13 maart 2010 overleed Andries en moest zij alleen verder.

Ze verhuisde van het Lenteklokje naar Erasmushiem, waar zij met plezier gewoond heeft.

De vader van Mina was Hervormd, maar niet iedereen in het gezin was kerkelijk actief. Mina koos daar wel bewust voor. Op 22 maart 1959 deed ze belijdenis en werd ze gedoopt in de Westerkerk te Leeuwarden. Een bijzonder moment waar ze altijd met dankbaarheid aan terug dacht.  Het geloof in God was en bleef voor haar een bron van kracht en inspiratie.

Op woensdag 25 augustus werd de uitvaartplechtigheid gehouden in het crematorium in Goutum. Wij stonden samen stil bij de woorden boven de rouwkaart uit Psalm 119: 105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”.  In het licht van Gods liefde mogen wij leven en worden wij omgeven ook als wij gestorven zijn. In dat vertrouwen hebben wij afscheid van Mina Jeannette van Dijk-Boorsma genomen.

Mogen de naasten zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Ik heb een lange lijst van namen waar ik  zo snel als mogelijk is, langs wil gaan. Als u mij graag wilt spreken, schroom dan nooit om even te bellen of op een andere manier contact met mij op te nemen.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen, wat na de Viering door de bloemengroep bij een gemeentelid gebracht, om te laten weten dat er aan hem en/of haar gedacht wordt.

Op zondag 15 augustus kreeg Margo Ozinga een mooi boeket hortensia’s.

Op zondag 22 augustus waren de bloemen voor de familie Veldhorst.

En op de laatste zondag van augustus werd dhr. van der Meulen verrast met een bloemetje.

De bloemengroep

Koffie/thee-inloopochtenden:

U bent weer van harte welkom bij de koffie/thee-inloopochtenden. Op verzoek van de mensen blijft voorlopig ook de tweede koffiemorgen in de maand doorgaan op de derde woensdagmorgen in de maand. De eerstvolgende data zijn 15 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Loop gerust eens even binnen en kent u iemand die belangstelling heeft, neem hem of haar een keertje mee.

Contact: Janny de Dreu, tel 2802387 of email dreudec@gmail.com

Een prachtige werkkamer. Bedankt!

Op zondag 15 juli mocht ik voor het eerst in een “gewone” dienst voorgaan. Na de dienst nam ouderling-kerkrentmeester Ad Halma namens de kerkenraad het woord. Het was het startschot voor de opening van mijn werkkamer.  Ik had bij de beroepingsprocedure gevraagd of er in de kerk een plekje is waar ik kan werken. Een groep vrijwilligers (Sjoerd en Rennie, Eddy en Corrie) hebben actie ondernomen en hebben zaal C omgetoverd tot een prachtige werkplek.

Uit handen van Sjoerd mocht ik de sleutel van de werkkamer ontvangen en mocht ik zaal C openen. Wat  ik zag overtrof verre mijn verwachting. Het is zo mooi geworden. Een prachtige plek om in alle rust te werken, maar ook om mensen te ontvangen en met groepen te overleggen. Ik was sprakeloos. Gemeente, kerkenraad, Sjoerd, Rennie, Eddy en Corrie heel erg bedankt voor deze prachtige plek. Aan de muren hangen schitterende schilderijen van Henk Breur (bedankt). Het geheel heeft een prachtige uitstraling.

Na de dienst konden alle gemeenteleden even een kijkje nemen. Volgens mij was iedereen onder de indruk van het prachtige resultaat. Het mooiste vond ik nog dat verschillende gemeenteleden mij vertelden dat deze kamer een mooi beeld van nabijheid weergeeft. Ik ben als pastor meteen te vinden in de kerk. Een vertrouwde plek voor gemeenteleden en, naar ik hoop, zonder drempels, waar mensen zich welkom mogen weten. Ik hoop van harte dat het zo ervaren wordt. Door de week (uitgezonderd op dinsdag) ben ik regelmatig in de kerk aanwezig. Natuurlijk ben ik ook vaak op bezoek. Dus als u mij wilt spreken is het daarom handig om even een afspraak te maken via mijn mobiele nummer (06-42381409).

Voelt u zich welkom,

Ds. Anne Henk Boschma

Startzondag

Op zondag 19 september mogen wij onze Startzondag vieren. Gelukkig kunnen wij weer voorzichtig starten met allerlei activiteiten en komt het kerkelijk leven weer op gang na een ingrijpende coronacrisis.

In de dienst zullen wij stilstaan bij het landelijke thema “Van U is de toekomst”. Ik heb daar in De Ruimte al wat over geschreven. Er zal in de dienst ook aandacht zijn voor de kinderen van de nevendienst.

En na de dienst is er tijd voor ontmoeting en wat lekkers bij de koffie.

Maar het grootste feest is misschien wel dat wij weer samen kunnen starten en elkaar weer mogen ontmoeten. Wij hebben de afgelopen maanden ook gevoeld hoe sterk de onderlinge verbondenheid gemist wordt.

Ik hoop dat wij zo samen, in alle bescheidenheid, een feestelijke start mogen hebben.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Startactiviteit voor kinderen, ouders en jongeren

Ik heb inmiddels met bijna alle wijkteams kennisgemaakt. Janny en ik hebben samen ook een plan om kinderen, hun ouders en jongeren te ontmoeten.

Ik wil jullie alvast een vooraankondiging doen om te kijken of het in de agenda past.

Op zaterdag 9 oktober willen wij in het begin van de middag vertrekken naar Aqua Zoo. Het is een mooie ontspannende manier om elkaar te leren kennen. Na ons uitstapje gaan wij samen in de kerk pannenkoeken eten.

De praktische informatie volgt zo snel mogelijk. U/jij kunt je opgeven bij Janny of bij mij.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Een nieuw seizoen

Vanuit het moderamen:

Schreven we in de vorige Geandewei nog over de zomer en alle bijzondere activiteiten in de laatste weken van juli met natuurlijk de mooie intrededienst. De afgelopen rustige weken gaan nu langzaam over in het opstarten van activiteiten in de aanloop naar startzondag.

Eind deze maand komt het moderamen bij elkaar met dan voor het eerst ook onze nieuwe predikant Ds. Anne Henk Boschma. Aansluitend vindt op maandag 6 september de eerste wijkkerkenraadsvergadering van dit seizoen plaats. We hopen op een goede tijd waarin de ontwikkeling van de daling van de Covid besmettingen door blijft zetten.

De kerkdiensten kunnen gelukkig gewoon doorgaan. Registratie vooraf is niet nodig en we hebben ruimte genoeg in de kerkzaal om de afstandsregels te handhaven.

Op de agenda van de wijkkerkenraad staan verschillende zaken zoals de invulling van de startzondag maar ook de noodzaak om werk te maken van het benaderen van gemeenteleden voor de verschillende vacatures. Nogmaals vermelden we dat u niet hoeft te wachten totdat wij u benaderen maar nog fijner is het als u zelf al bij een wijkkerkenraadslid aangeeft dat u wel beschikbaar bent voor werkzaamheden in onze gemeente.

Koffie-inloopochtenden:

De eerstvolgende koffie-inloopochtend is weer op 1 september a.s. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Of er 15 september weer gelegenheid is om koffie te drinken hangt samen met het wel of niet starten van het eetcafé. Dat is op dit moment nog niet bekend.

Als het “koffiedoek” de banner bij de kerk hangt, kunt u zien of er wel of niet koffiedrinken is. Ook zal het door middel van andere publicaties/mededelingen kenbaar worden gemaakt.

Voor informatie kunt u ook altijd terecht bij Janny de Dreu tel.: 2801387 of email: dreudec@gmail.com

Aandacht voor elkaar

Op maandag 9 augustus ben dan echt als pastor van de gemeente begonnen. Ik probeer figuurlijk, maar ook soms letterlijk mijn weg te vinden in de gemeente. Als u mij wilt spreken, laat u het dan vooral weten. U kunt het doorgeven aan het pastoraal meldpunt of direct aan mij via de telefoon, mail of whatsapp.

Deze week heb ik mijn eerste kennismakingsbijeenkomst gehad met het pastoraal team Aldlân Oost (wijken 6, 7, 8). Komende weken zal ik zo met alle teams kennismaken.

In deze bijeenkomst namen wij ook afscheid van één van de bezoekmedewerkers: Frederika van Steinvoorn – Miersma. Zij is meer dan 40 jaar actief geweest in het bezoekwerk. Ze werd door Janny de Dreu toegesproken en met woorden en bloemen bedankt voor haar inzet. Het is belangrijk dat er een groep is die de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid gestalte geeft. U snapt wij kunnen altijd weer nieuwe mensen gebruiken die mee willen doen in het pastoraat en diaconaat in de gemeente.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma.

Huwelijksjubilea

Ik mag deze keer drie bijzondere huwelijksjubilea vermelden

Dhr. en Mevr. H. Breur-S. Geertsma zijn op 25 augustus 50 jaar gehuwd.

Dhr. en Mevr. J.C. Lilipaly-A. Mangerongkonda zijn op 25 augustus 65 jaar gehuwd.

Dhr. en Mevr. B. Sikkes-T. Bartsma zijn op 7 september 60 gehuwd.

Namens de gemeente wil ik deze echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpalen. Ik hoop dat jullie, samen met de mensen die met jullie verbonden zijn, een hele feestelijke dag mogen hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Themabijeenkomsten

Vanuit de koffieochtenden kwam de wens om in gesprek te gaan rondom een thema. Janny en ik heb voor het komende kwartaal eerst twee data geprikt (8 september en 10 november)

De eerste keer is dus op 8 september van 14.00-15.30 uur in de Oase. De start zal in het teken staan van kennismaken en samen verkennen wat wij precies willen bespreken. 

Na de kennismaking willen wij in gesprek gaan over de verschillen tussen vroeger en nu. Hoe ervaart u de veranderingen in de kerk en het geloof. Is het verrijkend of bedreigend of……..?

Iedereen is van harte welkom.

Mede namens Janny,

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet uit de Oase

Iedere zondag staat er in de Oase een mooi boeket bloemen, wat na de dienst bij een gemeentelid gebracht wordt als een bemoediging en als teken van meeleven.

Op zondag 25 juli kreeg Eddy de Boer van het Mauritsplein de bloemen.

Op zondag 1 augustus werd dhr. Anne van der Werf verrast met het boeket op de foto 

 En op 8 augustus gingen de bloemen naar dhr. Wijnia 

De bloemengroep