Diaconie

De Diaconie Leeuwarden-Huizum is de gezamenlijke diaconie van de Kurioswijk en de Oasewijk.

Het moderamen bestaat uit:
Annie Plantinga, voorzitter: g.plantinga@chello.nl; 058-2129832 (Kurios)
Goff Spoelstra, secretaris: gl.spoelstra@gmail.com; 058-2882508 (Oase)
Martha Veldman, penningmeester: mj.veldman@live.nl; 062068869 (Oase)
Sjieuwke Keuning, lid: sytzekeuning@hotmail.com; 058-2885331 (Kurios)

Het rekeningnummer van de Diaconie is: NL31INGB0000849376 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum

Hieronder vindt u informatie over de aandachtsgebieden van de Diaconie van Leeuwarden-Huizum.

De Diaconie Leeuwarden–Huizum organiseert een aantal activiteiten:

1. HET GEMEENTEDIACONAAT:  

In de derde week van december organiseert de Diaconie de Kerstbroodmaaltijd voor gemeenteleden vanaf 70 jaar van de twee wijken,  afwisselend in de Oase en in de Kurios. Er is samenzang, een korte overdenking, een koor of een muzikale groep zorgt voor muzikale ondersteuning. De bijeenkomst is een informeel en gezellig samenzijn in de Adventstijd. Informatie vindt u in Geandewei, Ruimte, Zondagsbrief (Oase) en Nieuwsbrief (Kurios).

In het voorjaar en rond kerst organiseert de Diaconie een gezellige middag voor gemeenteleden vanaf 70 jaar. Ook deze middag vindt in een van de twee kerken plaats. Ze staat los van een kerkelijke feestdag. Er wordt bijvoorbeeld een zanggroep uitgenodigd of een of meer gasten met andersoortig optreden. Het is bedoeld als een gezellig samenzijn. Informatie vindt u in Geandewei, Ruimte, Zondagsbrief (Oase) en Nieuwsbrief (Kurios).

Het gemeentediaconaat organiseert elke eerste woensdagochtend van de maand een koffieochtend en in de zomermaanden (als er geen Eetcafé is) twee keer in de maand (dan ook op de derde woensdagochtend).
Informatie: Janny de Dreu (058-2801387).

Via de diaconie kunnen ouderen op vakantie.
Het vervoer van en naar uw vakantie bestemming, wordt verzorgd door de Diaconie. Wilt u ook dit jaar genieten van een heerlijk onbezorgde vakantie, dan kunt u zich aanmelden bij: Seppie Elgersma tel. 058-2881380 (Oase).

De Diaconie kan ook mensen helpen die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Bijvoorbeeld met een lening of een gift. Natuurlijk waken we over uw privacy. Info: Martha Veldman (062068869)

2. ZENDING, WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.

Drie keer per jaar collecteren de diakenen voor een Z.W.O.-doel. Hierbij vraagt de Diaconie speciaal aandacht voor onze medemens verder bij ons vandaan. Een voorbeeld is een project van de presbyteriaanse kerk in Uganda.
Naast deze collectes zijn er ook geregeld extra collectes voor Werelddiaconaat, voor Binnenlands Diaconaat en voor Zending. 

3. HET VAKANTIEHUISJE IN EXLOO.

De Diaconie beheert en onderhoudt een vakantiehuisje in Exloo. Gemeenteleden, maar ook anderen met een smalle beurs, kunnen het huisje reserveren. Dat kan gedurende het gehele jaar; dus niet alleen in de zomermaanden. Voor informatie kunt u contact opnemen met Rieks Timmerman (058-2883117).

4. HET DIACONAAL PLATFORM LEEUWARDEN.

In december 2011 is het Diaconaal Platform Leeuwarden opgericht. Dit platform dient als springplank voor activiteiten van de diaconieën van verschillende kerken in Leeuwarden. Doel van het Diaconaal Platform is mensen in onze stad te helpen die financieel, rechtspositioneel of anderszins in moeilijkheden zitten. Het Platform heeft een aantal coaches die deze mensen bij proberen te staan. Wilt u meer weten over het Platform, dan kunt u contact opnemen met Rieks Timmerman (058-2883117).

5. HET COLLECTEROOSTER EN TWEE AANDACHTSGEBIEDEN HIERBIJ.

Elk jaar stelt de Diaconie in november voor het jaar erna een collecterooster vast. 
In de diensten van onze kerkelijke gemeente houden we twee collectes: een voor een diaconaal doel en een voor de instandhouding van de kerkelijke eredienst. In Geandewei en op de Zondagsbrieven worden de doelen van speciale collectes vermeld.

6. HET EETCAFE

Elke derde woensdag van de maand is in de Oase het Eetcafé. Als u niet alleen wilt eten, of de gezelligheid van de groep wilt meemaken, dan kunt u komen eten. De kosten bedragen € 6,- per keer. Om 17.30 uur is de inloop (u kunt dan een drankje krijgen). Om 18.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. Na afloop zingen we een aantal liederen. Omstreeks 20.00 uur gaat een ieder weer naar huis.
Voor meer informatie en opgave: Bouwe van der Zee (058-2881704) of Miljenko Braam (058-2889989)

7. HET AANLOOPHUIS

De gezamenlijke kerken in Leeuwarden hebben aan de Bagijnestraat 36 in de Leeuwarder binnenstad het Aanloophuis. Dak- en thuislozen kunnen hier in het weekeinde terecht. Het Aanloophuis wordt door een groep vrijwilligers gerund.
Voor informatie kunt u terecht op de website van het huis: www.aanloophuisleeuwarden.nl.
Voor Leeuwarden-Huizum zit Wim Wiebenga in het bestuur (058-2572306)

8. STICHTING AMURANG

De Diaconie steunt via de Stichting Amurang van de Leeuwarder Ritsko van Vliet sinds 2015 twee studentes in Indonesië, Christy Mogal, die theologie studeert aan een christelijke faculteit, en Lidya Sondankh, die verpleegkunde studeert. Ze hopen over een jaar af te studeren.

Christy Mogot

9. PROJECTEN IN VAIDA, ROEMENIË

  1. Het warmetenproject. Kinderen en ouderen die niet dagelijks een warme maaltijd krijgen, wordt dagelijks een maaltijd verstrekt
  2. Medicijnen. Die zijn in Roemenië heel duur. De Diaconie koopt hier goedkoop medicijnen in (voornamelijk pijnstillers) en stuurt ze naar Vaida
  3. Happy Baby Service. Een pakket met babyspullen en een bedrag voor onkosten gaat naar gezinnen die een baby hebben gekregen
  4. Reisgeld voor kinderen die moeten reizen om naar het voortgezet onderwijs gaan
  5. Een arm gezin wordt de winter doorgeholpen
  6. Het rampenfonds. Er wordt geld gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden.

    Project Roemenië heeft een eigen rekening: NL76INGB0005154105 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum, werkgroep Roemenië

Contactpersoon: Goff Spoelstra (058-2882508, gl.spoelstra@gmail.com)

11. Onder de Diaconie Leeuwarden-Huizum valt een min of meer zelfstandig opererende werkgroep:

De Werkgroep Malawi steunt het ziekenhuis van Mulanje in Malawi (Afrika).
Ze organiseert jaarlijks (in 2022 op 1 oktober, vanaf 9.30 uur) een bazaar in de Kurioskerk en vrijwilligers halen elke maand het oudpapier op in de wijken: Aldlân, Wielenpôle en Huizum-dorp. 
De opbrengsten van de werkgroep Malawi gaan vooral naar de aankoop, het transport en het uitdelen van medicijnen in het ziekenhuis.

TEN SLOTTE

Bij zowel de Kurios als de Oase kunt u houdbare producten inleveren voor de Voedselbank Leeuwarden.
Voorbeelden: rijst, macaroni, spaghetti; mixkruiden voor bami, nasi, macaroni, spaghetti; zoet broodbeleg, suiker, houdbare melk, houdbare koffiemelk, soep, koffie, thee, vlees in blik, groenten in blik, bakboter, margarine.

Ook kunt u plastic doppen, cartridges, ansichtkaarten en postzegels achter in de kerk deponeren. Ook dat lever geld op!

Wilt u de diaconie steunen of een bepaalde activiteit steunen? NL 31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum in Leeuwarden.
ANBI (Hier vindt u relevante gegevens voor uw belastingaangifte als u een gift aan de diaconie heeft gedaan)
Jaarrekening 2016

Wilt u meer weten over de activiteiten en aandachtsgebieden van de diakenen uit Leeuwarden-Huizum, dan kunt u contact opnemen met een lid van het Moderamen (zie boven).