Pastoraat

Het pastoraat vormt een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Pastoraat kan op verschillende manieren gebeuren. Wij kennen het individuele pastoraat door middel van bezoekwerk, dat gedaan kan worden door een predikant of wijkouderlingen. De wijkouderlingen worden daarin ondersteund door de wijkbezoekers. Samen vormen deze een sectieteam, waar ook nog een diaken deel van uitmaakt voor eventuele behartiging van specifieke diaconale aangelegenheden (financiële nood).

Vanuit de wijkgemeente kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de wijkpredikant:

Ds. Anne Henk Boschma
De Meent 55, 9203 XR Drachten
Tel: 0512-372204
Mobiel: 06-42381409
E-mail: ah.boschma@hetnet.nl

Naast het individuele pastoraat is er nog het groepspastoraat. Dit kan vormgegeven worden door sectiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.

Gespreksgroepen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Soms wordt er een inventarisatie gedaan naar de behoeftes, die er leven in de gemeente.

Een aantal leden van  de wijkkerkenraad vormen de pastorale werkgroep. Deze werkgroep buigt zich over pastorale zaken en ondersteunt de predikant bij het pastoraat. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Janny de Dreu-van der Laan

Fetze Elgersma

Truus van der Zee-van der Wal

Ate Damstra

Hilda van der Meulen

Anneke Timmermans

Eddy de Boer

Pastoraal meldpunt:

Sinds een aantal jaren weken wij met een pastoraal meldpunt. Indien de predikant niet bereikbaar is of afwezig is kan daar een beroep op gedaan worden: pastoraal meldpunt: mw. S. Vellinga-Kuperus,  tel.06-33826822. Ook is het mogelijk om een app-bericht te sturen. Waar kunt U zoal aan denken om te melden: ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing naar zorgcentrum of verpleeghuis (soms ook tijdelijk). Als U graag een bezoek wilt hebben van een ouderling of predikant dan kunt U dit ook via het pastoraal meldpunt doorgeven.

Pastorale taken:

Naast het bezoekwerk zijn er nog een aantal taken, die onder pastoraat vallen:

  1. Iedereen van 80 jaar en ouder krijgt een verjaardagskaart, bij 80 jaar, 85 jaar en vanaf 90 jaar ieder jaar worden er bloemen bij de kaart gedaan.
  2. In de zondags eredienst staat een mooi boeket bloemen, verzorgd door de bloemencommissie. Deze bloemen worden na afloop bezorgd bij een zieke of iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken.
  3. Er worden welkomstpakketjes bezorgd bij nieuw-ingekomenen door de wijkbezoekers.

Bezoekproject:

Sinds een aantal jaren zijn er gemeenteleden ingeschakeld bij het bezoekwerk. Het wordt steeds lastiger om wijkouderlingen en wijkbezoekers te vinden. Dit is een manier om toch contact met elkaar te houden en ook om iets aan de eenzaamheid te doen. Het is ten allen tijde mogelijk om zich hiervoor aan te melden. Mocht u bezoek willen ontvangen of willen brengen dan kunt u dit doorgeven aan Janny de Dreu-Van der Laan, tel.2801387 of via de email: dreudec@gmail.com (coördinator bezoekproject)