Pastoraat

Predikant

Ds. Anne Henk Boschma
Adres: de Meent 55, 9203 XR Drachten.
Telefoon: 0512 – 372204
E-mail: ah.boschma@hetnet.nl

Groepspastoraat

Naast het individuele pastoraat is er nog het groepspastoraat. Dit kan vormgegeven worden door sectiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.

Gespreksgroepen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. 

Een aantal leden van  de wijkkerkenraad vormen de pastorale werkgroep. Deze werkgroep buigt zich over pastorale zaken en ondersteunt de predikant bij het pastoraat. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • J. de Dreu-van der Laan
  • dhr. F.D. Elgersma
  • G.J. van der Zee-van der Wal
  • dhr. A.K. Damstra
  • H. van der Meulen
  • A. Timmermans
  • dhr. E. de Boer

 Pastoraal meldpunt:

Nu wij als gemeente Huizum-Oost vacant zijn, willen wij graag de aandacht vestigen op het pastoraal meldpunt: mw. S. Vellinga-Kuperus,  tel.06-33826822. Ook is het mogelijk om een app-bericht te sturen. Waar kunt U zoal aan denken om te melden: ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing naar zorgcentrum of verpleeghuis (soms ook tijdelijk). Als U graag een bezoek wilt hebben van een ouderling of predikant dan kunt U dit ook via het pastoraal meldpunt doorgeven. Ook kunnen er nog andere zaken zijn die pastorale aandacht nodig hebben. Schroom niet om dit door te geven! Tijdens deze periode van vacant zijn willen wij graag blijven  “Omzien naar elkaar”.

 Pastorale taken:

Naast het bezoekwerk zijn er nog een aantal taken, die onder pastoraat vallen:

  1. Iedereen van 80 jaar en ouder krijgt een verjaardagskaart, bij 80 jaar, 85 jaar en vanaf 90 jaar ieder jaar worden er bloemen bij de kaart gedaan.
  2. In de zondags eredienst staat een mooi boeket bloemen, verzorgd door de bloemencommissie. Deze bloemen worden na afloop bezorgd bij een zieke of iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken.
  3. Er worden welkomstpakketjes bezorgd bij nieuw-ingekomenen door de wijkbezoekers.

Bezoekproject:

Sinds een aantal jaren zijn er gemeenteleden ingeschakeld bij het bezoekwerk. Het wordt steeds lastiger om wijkouderlingen en wijkbezoekers te vinden. Dit is een manier om toch contact met elkaar te houden en ook om iets aan de eenzaamheid te doen. Het is ten allen tijde mogelijk om zich hiervoor aan te melden. Mocht u bezoek willen ontvangen of willen brengen dan kunt u dit doorgeven aan mevr. J. de Dreu-Van der Laan, tel.2801387 of via de email: dreudec@gmail.com (coördinator bezoekproject)