Pastoraat

Pastoraat 2020/2021

Het pastoraat vormt een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Pastoraat kan op verschillende manieren gebeuren. Wij kennen het individuele pastoraat door middel van bezoekwerk, dat gedaan kan worden door een predikant of wijkouderlingen. De wijkouderlingen worden daarin ondersteund door de wijkbezoekers. Samen vormen deze een sectieteam, waar ook nog een diaken deel van uitmaakt voor eventuele behartiging van specifieke diaconale aangelegenheden (financiële nood).

Tijdens onze vacante periode krijgen wij pastorale ondersteuning van:

Ds. D.G. Posthuma(consulent) en van Ds. S.N. Cnossen-Hoekzema

Ademastrjitte 31                                      Langaerderdyk 13

9251 RB Burgum                                      8629 PT Scharnegoutum

Naast het individuele pastoraat is er nog het groepspastoraat. Dit kan vormgegeven worden door sectiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.

Gespreksgroepen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. Dit jaar hebben wij een inventarisatie gedaan waar behoefte aan is door middel van een formulier ingesloten bij de Ruimte ( zie verderop).

Een aantal leden van  de wijkkerkenraad vormen de pastorale werkgroep. Deze werkgroep buigt zich over pastorale zaken en ondersteunt de predikant bij het pastoraat. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

 • J. de Dreu-van der Laan
 • dhr. F.D. Elgersma
 • G.J. van der Zee-van der Wal
 • dhr. A.K. Damstra
 • H. van der Meulen
 • A. Timmermans
 • dhr. E. de Boer

 Pastoraal meldpunt:

Nu wij als gemeente Huizum-Oost vacant zijn, willen wij graag de aandacht vestigen op het pastoraal meldpunt: mw. S. Vellinga-Kuperus,  tel.06-33826822. Ook is het mogelijk om een app-bericht te sturen. Waar kunt U zoal aan denken om te melden: ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing naar zorgcentrum of verpleeghuis (soms ook tijdelijk). Als U graag een bezoek wilt hebben van een ouderling of predikant dan kunt U dit ook via het pastoraal meldpunt doorgeven. Ook kunnen er nog andere zaken zijn die pastorale aandacht nodig hebben. Schroom niet om dit door te geven! Tijdens deze periode van vacant zijn willen wij graag blijven  “Omzien naar elkaar”.

 Pastorale taken:

Naast het bezoekwerk zijn er nog een aantal taken, die onder pastoraat vallen:

 1. Iedereen van 80 jaar en ouder krijgt een verjaardagskaart, bij 80 jaar, 85 jaar en vanaf 90 jaar ieder jaar worden er bloemen bij de kaart gedaan.
 2. In de zondags eredienst staat een mooi boeket bloemen, verzorgd door de bloemencommissie. Deze bloemen worden na afloop bezorgd bij een zieke of iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken.
 3. Er worden welkomstpakketjes bezorgd bij nieuw-ingekomenen door de wijkbezoekers.

Bezoekproject:

Sinds een aantal jaren zijn er gemeenteleden ingeschakeld bij het bezoekwerk. Het wordt steeds lastiger om wijkouderlingen en wijkbezoekers te vinden. Dit is een manier om toch contact met elkaar te houden en ook om iets aan de eenzaamheid te doen. Het is ten allen tijde mogelijk om zich hiervoor aan te melden. Mocht u bezoek willen ontvangen of willen brengen dan kunt u dit doorgeven aan mevr. J. de Dreu-Van der Laan, tel.2801387 of via de email: dreudec@gmail.com (coördinator bezoekproject) 

OP WEG MET ELKAAR    SEIZOEN 2020/2021

 Aan alle leden van de wijkgemeente Huizum-Oost.

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Wij weten niet hoe het allemaal komt met het coronavirus, maar wij hopen het komende winterseizoen toch wel een aantal activiteiten te kunnen organiseren op avond of op middag.

Om een beeld te krijgen van waar behoefte aan is, wil de wijkkerkenraad graag een inventarisatie doen aan de hand van een aantal vragen, zodat daar gericht op kan worden ingespeeld.

Hierbij denken wij aan:

 • Sectieavonden/middagen aan de hand van een bepaald thema (voorheen noemden wij dat ook wel groothuisbezoeken)
 • Kerkdienst op middag. 2 x per jaar (najaar en voorjaar)
 • Gespreksmiddagen voor ouderen rond een bepaald thema (2 x per jaar)
 • Als U nog geen bezoek krijgt en dit wel zou willen of als U wel wat bezoeken wilt brengen en nog geen bezoeker bent, kunt U dit ook aangeven.
 • Ook de jongeren willen wij niet vergeten. Als jongeren ideeën hebben om samen wat te doen, dan zijn deze van harte welkom.

Hierbij vindt U een vragenlijst. De wijkkerkenraad stelt het op prijs als U deze invult. Deze vragenlijst kan op verschillende punten worden ingeleverd:

 1. Bij de kerk, Weideflora 142, 8935 GV ( kan ook in de doos gedaan worden achter in de kerk)
 2. A. Timmermans, Weideflora 184, 8935 GW
 3. F.D. Elgersma, Weideflora 26, 8935 GS
 4. J. de Dreu-Van der Laan, Keizerskroon 151, 8935 LN

 

De wijkkerkenraad wenst iedereen een goed seizoen toe.

    

    Protestantse Wijkgemeente

    Leeuwarden-Huizum-Oost

 

  

OP WEG MET ELKAAR SEIZOEN 2020/2021

 

DOET U MEE?

 

Ontmoetingsavonden per sectie rond een thema:

 

Wilt u mee doen    ja/nee

 

In welke thema’s bent u geïnteresseerd?    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 Kerkdienst op middag:

 

Bent u geïnteresseerd in een kerkdienst op middag?     Ja/nee

 

Hoeveel personen …………………………………………………………………………………………….

 

Bent u bereid om voor vervoer te zorgen bij een kerkdienst op middag?  Ja/nee

 

Hebt u vervoer nodig bij een kerkdienst op middag? Ja/nee

 

Ontmoeting op avond of middag rond een gespreksonderwerp:

 

Bent u geïnteresseerd om 1 of 2 keer per seizoen deel te nemen aan een ontmoeting rond een thema op:

 

Middag    Ja/nee

Avond      Ja/nee