Algemene kerkenraad

Algemene kerkenraad

De begroting 2012 is voorlopig vastgesteld. Ook de jaarrekening 2010 is ook beschikbaar.

Reacties kunnen worden verstuurd via het contactformulier.

 

Vanuit de AK – vergadering op 24 oktober 2011

In deze vergadering is veel tijd besteed aan de financiële aspecten van onze gemeente. De jaarrekening 2010 is besproken en vastgesteld en zal in verkorte vorm worden gepubliceerd op de website van de beide wijken. De begroting 2012 is voorlopig vastgesteld. Deze zal ook op de websites worden gepubliceerd en daarnaast met het verzoek om commentaar worden gezonden naar de beide wijkkerkenraden; aan hen kunt u ook uw opmerkingen kwijt. Zoals gebruikelijk liggen de stukken met de bijbehorende subrekeningen op het kerkelijk bureau voor eenieder ter inzage. Dat is een kwestie van even contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad of van de AK.
De AK heeft echter vastgesteld, dat in de komende periode eerst aandacht geschonken moet worden aan het opstellen van de beleidsplannen voor de wijken “Oost” en “West”. Na samenvoeging van die plannen kan de AK met de bovenwijkse actieplannen het beeld van alle activiteiten van onze gemeente completeren en dat vertalen in euro’s. Voorgenomen is, dat dit proces in het voorjaar van 2012 ruwweg gestalte gekregen moet hebben. Daarna moet in de tijd een verfijning gaan plaats  vinden. Zo groeien we toe naar een situatie waarbij niet langer sprake is van een financieel beeld voor enige periode, gebaseerd op de cijfers van een vorige periode met een bepaalde toeslag, maar dat de concretisering van de plannen en activiteiten de basis vormen voor de cijfers. Dit proces zal stellig enige tijd vergen, maar we weten waar we naar toe willen! Het leidt uiteindelijk tot een meerjarenbegroting die de plannen van onze PKN-gemeente weerspiegelt.
Verder is afgesproken dat in voorkomende situaties een overleg tussen de respectieve voorzitters en scriba’s van de wijkkerkenraden, kerkrentmeesters en AK het vertrekpunt zal zijn voor beleidszaken, die dan nader zullen worden uitgewerkt in de daarvoor in aanmerking komende gremia.
Ten aanzien van de Dorpskerk & Voorhof is besloten dat de huidige gebruikers daar nog tot 1 juli 2012 hun gang kunnen gaan. In de tijd tot aan 1 juli 2012 zullen de Kerkrentmeesters trachten te komen tot een advies aan de AK voor de toekomst voor beide gebouwen. De gekozen oplossing bepaalt mee of de huidige gebruikers na die datum nog gebruik kunnen maken van die gebouwen (en zo ja, tegen welke condities) dan wel dat zij om moeten zien naar een ander onderkomen. De Kerkrentmeesters zullen hiertoe in de komende tijd met de wijkkerkenraden en de gebruikers gesprekken voeren over hun wensen en opvattingen, zodat er tot zo breed mogelijk gedragen advies aan de AK gekomen kan worden.
Tenslotte is afgesproken dat aan de wijkkerkenraad “West” gevraagd zal worden om na te denken of men ook gebruik wil maken van de in de wijk “Oost” werkzame cantor-organist. Immers, binnenkort komt het nieuwe liedboek voor de kerk uit en als men bekend wil raken met nieuwe liederen, dan kan hulp van deze functionaris zeer welkom zijn.

Ds.P.R.Beintema, voorzitter AK