Staat van baten en lasten 2015

Staat van baten en lasten 2015

Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum maakt hierbij de voorlopig vastgestelde staat van baten en lasten 2015 bekend. 

Baten en Lasten      
       
   begroting rekening rekening
  2015 2015 2014
       
Baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen  €   134.100  €  122.796  €   137.524
 Bijdragen gemeenteleden  €   237.500  €  241.405  €   259.503
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €             –  €            –  €             –
Totaal baten  €   371.600  €  364.201  €   397.027
       
Lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €   154.300  €  146.785  €   168.555
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €     22.000  €    18.183  €     17.998
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €     24.800  €    22.319  €     24.697
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €     93.100  €  114.014  €   105.205
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €     74.600  €    71.419  €     73.191
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €     43.600  €    44.260  €     40.058
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €   -31.100  €  -34.940  €   -38.648
Totaal lasten  €  381.300  €  382.040  €   391.056
       
Resultaat (baten – lasten)  €    -9.700  €  -17.839 €        5.971
  nadelig nadelig voordelig


Toelichting

De ‘bestedingen pastoraat’ zijn ten opzichte van de begroting iets lager uitgekomen, terwijl de ‘lasten kerkelijke gebouwen’ iets hoger zijn uitgekomen.

Het college van kerkrentmeesters constateert met dankbaarheid dat het voortzetten van de doorvoering van de voorgestelde bezuinigingen tot resultaat leidt.

Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële jaarrekeningen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 31 augustus dan wel vrijdag 2 september 2016 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com