ANBI Sixma

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een stichting behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Sixma-Stichting
Telefoonnummer (facultatief):058 2127117
RSIN/Fiscaal nummer:8505.94.182
Website adres:www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl
E-mail:miljenkobraam@hetnet.nl
Postadres:Julianalaan  38
Postcode:8932 AA
Plaats:Leeuwarden  

Inleiding

  1. De Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum is een stichting die is opgericht door jonkheer Bartel Douma Tjalling van Sixma, gedoopt te Hallum op 15 juli 1753 en overleden te Huizum op 16 augustus 1809 en zijn echtgenote vrouwe Fokel Berber Helena van Beijma, geboren te Harlingen op 16 mei 1759 en overleden te Huizum op 5 februari 1828, en wel krachtens hun codicillaire dispositie, getekend te Leeuwarden op 21 december 1804;
  2. De stichting, waarvan naar oud vaderlands burgerlijk recht mag worden aangenomen dat zij bij haar oprichting als stichting rechtspersoonlijkheid verwierf, is ingevolge de wet van 28 juni 1854 (Staatsblad 1854, nummer 100), de zogenaamde Armenwet, aangemerkt als een instelling van weldadigheid, en is, zover zij deze kwaliteit na invoering van de wet van 13 juni 1963 (Staatsblad 1963, nummer 284), de zogenaamde Algemene Bijstandswet, heeft behouden, krachtens (het op 1 april 2004 vervallen) artikel 54 van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek, geduid als een stichting naar burgerlijk recht, zodat mitsdien kan worden aangenomen dat de Stichting de rechtsvorm heeft van stichting naar Nederlands burgerlijk recht en mitsdien rechtspersoonlijkheid;
  3. Door jonkheer mr. Coert Lambertus van Beijma, jonkheer Egiedius Daniel van Beijma, Jonkheer Julius Matthijs van Beijma en heer mr. Hendrik Trip, zijnde erfgenamen van vrouwe Fokel Berber Helena van Beijma, voornoemd douairière van jonkheer Bartel Douma Tjalling van Sixma, voornoemd, zijn op 22 november 1883 doch met werking met ingang van 1 januari 1884, de bepalingen vastgesteld, welke bepalingen de Stichting naar doelstelling en inrichting betreffen, en welke bepalingen naar hun aard en werking hebben te gelden als de statuten van de Stichting naar Nederlands burgerlijk recht en als zodanig verder ook worden aangeduid als “de Statuten”;

(…..)

h.   meer in het algemeen is de doelstelling van de Stichting door gewijzigde tijdsomstandigheden verouderd geraakt, zodat mitsdien herziening daarvan, zoals ook van de Statuten in het algemeen aangewezen is, nu ongewijzigde handhaving van de Statuten van de Stichting leidt tot gevolgen, die bij haar oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild;

i.    aangezien de statuten de mogelijkheid tot wijziging daarvan niet voorzien, is de rechtbank te Leeuwarden verzocht om op de voet van het bepaalde in artikel 2:294 van het Burgerlijk Wetboek, de Statuten van de Stichting op de bij de akte vastgelegde wijze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, en heeft de rechtbank bij haar beschikking de dato 28 april 2011, (…) de statuten in die zin algeheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld;

j.    Het bestuur van de Stichting heeft ingestemd met de conform de hiervoor sub i. bedoelde gewijzigde en vastgestelde statuten van de Stichting, welk besluit is voorzien van schriftelijke instemming van de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum, en van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.

Vanaf 28 april 2011 luiden de gewijzigde statuten als volgt:

Artikel 1 – Naam en zetel

1 .Naam Stichting

De stichting draagt de naam: Protestantse Sixma-Stichting.

2. Plaats van vestiging

De stichting is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

3. Protestantse stichting

De stichting is met ingang van genoemde statutenwijziging een stichting als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen: ‘Generale regeling stichtingen’).

De statuten van de stichting zijn vastgesteld overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in artikel 27 van de ordinantie 11 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Artikel 2 – Doel

1. Doel

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

2. Omschrijving taken, bevoegdheden, rechten of verplichtingen

In dit kader heeft de stichting de volgende taken, bevoegdheden, rechten en/of verplichtingen: het op zorgvuldige wijze beheren van het kapitaal van de stichting ter bevordering van de doelstelling, alles in de ruimste zin.

Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum.

B. Samenstelling bestuur.

De Protestantse Sixma-Stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste drie. Bestuurders worden benoemd door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum, hierna ook te noemen: “college van kerkrentmeesters”.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Sixma-Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de websites www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl vindt u het beleidsplan 2015-2018 van de Protestantse Sixma-Stichting.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van het vermogen van de stichting. Het bestuur waakt over de financiële slagkracht van de stichting en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De activiteiten van de stichting vertonen een grote mate van continuïteit: de activiteiten gericht op ouderen worden van jaar tot jaar zoveel mogelijk vorm gegeven binnen de financiële mogelijkheden. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

    
  begroting rekeningrekening
 201520152014
    
baten   
    
 Opbrengsten uit bezittingen €  6.400 €   1.893 €   1.893
 Bijdragen gemeenteleden €        – €      – €     –
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €        – €      – €     –
Totaal baten  €  6.400 €   1.893 €    1.893
    
lasten   
         
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €                           – €                         – €   –
 Bestedingen ouderenwerk €  1.750 €    995 €   1.573
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      – €    – €    –
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        –  €     –  €      –
 Salarissen (koster, organist e.d.) €      – €    – €   –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €  1.200 €   1.200 €  1.200
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €        – €   1.935 €  1.490
Totaal lasten  €  2.950 €   4.130 €  4.263
    
Resultaat (baten – lasten)€   3.450 €   -2.237  €-2.370       

Toelichting

De Protestantse Sixma-Stichting bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Dit is aan de stichting nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan activiteiten met betrekking tot ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van het vermogen.