Beleidsplan Sixma

Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum

Beleidsplan 2015 – 2018 van de Protestantse Sixma-Stichting

Inleiding
De Protestantse Sixma-Stichting heeft sinds 28 april 2011 als doelstelling: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.
Visie
Het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting verwacht door de instandhouding van het te beheren vermogen van de Stichting voor langere tijd activiteiten ten behoeve van ouderen te kunnen blijven ontplooien waarmee de doelstelling kan worden gerealiseerd.
Middelen
Het bestuur beheert het beschikbare vermogen en binnen de kaders van het beleidsplan stelt het bestuur jaarlijks de begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene kerkenraad. Het financiële beleid is gericht op de instandhouding van het vermogen van de stichting. De stichting beschikt over financiële middelen met daarbij de constatering dat de rentebaten van het beschikbare vermogen nodig zijn om de jaarlijkse exploitatie dekkend te krijgen. Gezien het feit dat er telkens met (kleine) negatieve resultaten gerekend moet worden is het een vereiste dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.
ANBI-regeling
In het kader van het voldoen aan de randvoorwaarden waaraan het beleidsplan ten behoeve van de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet voldoen wordt hierbij vastgelegd dat de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum als rechtspersoon onderdeel uitmaakt van een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het burgerlijk wetboek. De Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum behoort tot het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland en valt derhalve onder de aan deze kerk afgegeven groepsbeschikking. De Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum heeft als kerkelijke instelling geen winstoogmerk. Het werk dat de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum doet is de onder punt 2 verwoorde ‘Visie’ uitdragen in de meest ruime zin van het woord. De instelling werft geld door middel van het verkrijgen van rentebaten op het uitstaande en belegde vermogen. De situatie met betrekking tot het vermogen van de gemeente is verwoord onder punt 3 ‘Middelen’. Het beheer van het vermogen vindt plaats door de daartoe aangewezen personen binnen de aangegeven kaders van beleidsplan en begroting, waarbij het een vereiste is dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Dit geeft tevens aan dat de besteding van het vermogen van de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum uitsluitend ten behoeve van de instandhouding van de jaarlijkse activiteiten mag zijn, gericht op het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

Communicatie
Het bestuur zal voor zover nodig verslag doen van de activiteiten van de stichting. Belangrijke voornemens of besluiten worden schriftelijk aan de algemene kerkenraad bekend gemaakt en, waar nodig, aan de leden van de gemeente.

Externe contacten
De Stichting onderhoudt geen verdere externe contacten.

Evaluatie
Conform ordinantie 4-8-5 van de kerkorde bestrijkt dit beleidsplan een periode van vier jaren (2015 – 2018).

Vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2015, na het college van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraad gehoord te hebben.