Begroting Leeuwarden-Huizum 2017

Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum maakt hierbij de voorlopig vastgestelde begroting 2017 bekend. Deze moet nog door de Algemene Kerkenraad worden goedgekeurd.

                        VERZAMELSTAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN      

 OMSCHRIJVING                                              BEGROTING     BEGROTING      REKENING 
   2017                  2016                 2015
   Baten    
 Opbrengsten uit bezittingen    126.050  124.850  122.796
Bijdragen gemeenteleden 222.500 239.000 241.405
Subsidies en overige bijdragen van derden            0           0           0
Totaal baten (a):  348.550 363.850 364.201
       
  Lasten      
Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 153.200 152.000 146.785
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24.500 23.000 18.183
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   21.600 24.800 22.319
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 81.500 85.200 109.041
 Salarissen (koster, organist, e.d.) 70.100 77.150 71.419
Beheer en administratie,bankkosten en rente 52.700 51.500 44.260
Lasten overige eigendommen en inventarissen  30.550-   28.200-   29.967-
Totaal lasten (b): 373.050 385.450 382.040
Totaal baten (a) – lasten (b)         24.500- 21.600- 17.839-
       
  nadelig nadelig  nadelig

Toelichting

Voor het jaar 2017 wordt een begroting aangeboden met een nadelig resultaat van € 21.600,-. Door een afname van de baten en een lichte toename van de lasten is het begrote resultaat meer negatief dan voor het voorgaande jaar. Rekening houdend met de stabilisering van de kosten voor onderhoud gebouwen, zoals deze in deze begroting zijn verwerkt, valt dit nadelige resultaat op zich wat tegen.

Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële begrotingen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 30 november dan wel vrijdag 2 december 2016 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze begroting kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com