Actueel

Paasgroet uit Vaida

Eigen kerkdiensten beluisteren

In de berichtgeving van de classis die we ontvingen werden nog een aantal suggesties gedaan over vieringen, week-kerkdiensten, gebedsmomenten, kerkmuziek en podcasts die op allerlei momenten door de week en/of op zondag te bezien en te beluisteren zijn. De diensten worden van te voren opgenomen of “live gestreamd ‘vanaf kerkelijke of persoonlijke websites. Zoals www.kerkomroep.nl, www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com. Omrop Fryslan zendt op de komende zondagen 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de Martinikerk te Franeker en op Goede vrijdag wordt de Mattheuspassion in het Frysk uitgezonden. NPO2 zendt op de komende zondagen om 9.20 uur een kerkdienst uit met de synodescriba ds. Rene de Reuver.

Actuele informatie in Coronatijd

In deze onwerkelijke weken volgen maatregelen en nieuwsberichten elkaar in een hoog tempo op. We merkten het al met de kopij voor Ruimte: wat vrijdag was aangeleverd, bleek maandagavond aangepast te moeten worden. Daar Geandewei eens per twee weken verschijnt met nog een week tussen aanleveren kopij en verschijning, is het niet mogelijk om Geandewei echt actueel te houden. Daarom zullen we op de website de meest actuele informatie plaatsen en dit de komende weken ook met extra zorg bijhouden. Indien u geen mogelijkheden hebt om de website te bekijken, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de wijkkerkenraad

Activiteiten afgelast

Naast het niet doorgaan van de kerkdiensten gaan ook verschillende activiteiten niet door. Dat betreft o.a. de koffieochtenden en het eetcafé. Moderamen wijkkerkenraad Huizum-Oost

Wel en wee

50 jaar getrouwd

Op 28 april hoopt het echtpaar Schuil – Lont hun 50-jarig huwelijk te vieren. Van Harte Gefeliciteerd.

Tenslotte

De dagen lijken in deze tijd soms om te kruipen… en op andere momenten vliegt de tijd. Zeker als ik me realiseer dat het op het moment van schrijven over iets meer dan drie weken zo ver is dat ik verhuizen zal… Ik wil u bedanken voor de lieve berichtjes en kaarten die ik in dat kader mocht ontvangen! In de tijd die ons samen rest, zal ik zoveel mogelijk gemeenteleden nog telefonisch proberen te bereiken. Het voelt vreemd, om u niet de hand te kunnen drukken. Hopelijk kunnen we dat op 21 of 23 augustus alsnog doen!

Voor nu zou ik willen afsluiten met een Paasgroet voor u allen, bij monde van lied 634:

Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

Ds. M.E. Vroonland

Vanuit de wijkkerkenraad

Nu het naderend afscheid van Ds. Madelon Vroonland van onze gemeente dichterbij komt wordt er gewerkt aan het zoeken van een consulent voor onze wijkgemeente. De taak van een consulent is het adviseren van de kerkenraad en bij het beroepen van een predikant het begeleiden van het beroepingswerk. Ook wordt de consulent uitgenodigd voor de vergaderingen van de kerkenraad en heeft een adviserende stem. Daarnaast heeft ook de invulling van allerlei pastorale taken de aandacht. Er zijn inmiddels contacten over het consulentschap en de pastorale taken en we hopen u daarover in de 2e helft van april verder te kunnen informeren hoe een en ander in onze wijkgemeente wordt geregeld. Dit geldt ook voor het beroepingstraject. De eerste verkenningen over hoe we het beroepingstraject in gaan richten zijn in de wijkkerkenraad onderwerp van gesprek. Ook daarover hopen we u binnenkort verder te informeren. Nu we als wijkkerkenraad geen reguliere bijeenkomsten hebben in deze bijzondere tijd vraagt de communicatie en besluitvorming enkele aanpassingen die maken dat onderling overleg iets meer tijd vraagt.

In de laatste Geandewei schreven we ook over het afscheid van Ds. Madelon Vroonland en de zoektocht naar alternatieve data. Inmiddels zijn er nieuwe data. De Vrijwilligersbijeenkomst waarbij we ook het afscheid van Ds. Vroonland willen markeren staat nu gepland op vrijdag 21 augustus. De kerkdienst waarin we afscheid nemen staat gepland voor zondagmiddag 23 augustus om 15.00 uur. De intrede en bevestiging van Ds. Vroonland in de PKN gemeente Nieuwland is op zondag 30 augustus om 14.30 uur.

Nu we geen reguliere kerkdiensten hebben is het idee ontstaan om wel in samenwerking met de bloemencommissie gemeenteleden een bloemetje te brengen.  Daarbij zijn de afgelopen twee zondagen zelfs meerdere boeketten als groet van ons allen gegaan naar: Mevr. B. Miedema – Jongbloed Fam. Kuperus, ; Mevr. Ineke de Lange-Pronk en familie, ; De heer en mevrouw Rieks en Riemmy Timmerman, De familie Timmerman wil graag ook nog extra haar dank uitbrengen voor de ontvangen bloemen en daarnaast ook nog voor het ontvangen van een paaskaars en kaart via bezoekdame mevrouw Mies Koster.

Vanuit de wijkkerkenraad willen we hierbij ook extra benadrukken dat het erg fijn is dat allerlei vrijwilligers in onze gemeente omkijken naar gemeenteleden middels kaartjes en belletjes of bezoekjes op afstand. Hartverwarmend en dank voor alle steun voor en omzien naar elkaar!!

Wijkkerkenraad Huizum-Oost

Op het spoor van bevrijding

Op het spoor van bevrijding, Vrijheid toen, vrijheid nu. Met deze titel is een boekje uitgegeven. Dit boekje is het verslag van een speurtocht. Wat levert langdurig intensief optrekken met Dietrich Bonhoeffer op als je denkt aan vrijheid nu? Schilder, dichter, theatermaker, componist, songwriter, geleerde: ze vertellen er allemaal over. Tussendoor ook zorgeloze foto’s (omdat het goede leven nooit uit het oog verloren wordt) en citaten. De gedichten van Bonhoeffer, geschreven in de gevangenis, zijn het vertrekpunt. De Roos van Culemborg en de Protestantse Kerk in Nederland willen velen meenemen op deze tocht langs de 9e april (sterfdatum van Bonhoeffer 75 jaar geleden) en de bevrijdingsmaand 2020. Er zijn een aantal van deze boekjes ontvangen en gratis aan te vragen via Kees en Janny de Dreu, tel. 2801387, of mail: dreudec@gmail.com Uiteraard is een vrijwillige bijdrage in de kerkcollecte van harte welkom.

Wees waakzaam

In deze onzekere tijd waar we te maken hebben met mogelijke besmetting door het Coronavirus, werd ik geraakt door het Bijbelgedeelte uit Matteüs 25 met de gelijkenis van de 10 meisjes, die met hun olielampen de bruidegom tegemoet te gaan. Ook de veertigdagentijdkalender 2020 schenkt hier aandacht aan. Het is treffend hoeveel Bijbelgedeelten naadloos blijken te passen in het tijdsbeeld van nu, bijvoorbeeld in Exodus.

Het gebrandschilderde raam in het noordtransept van de St. Bonifatiuskerk in Leeuwarden (nr. 29) brengt dit mooi in beeld. Het raam is in 1916 geplaatst en is gemaakt door Frits Geuer (*1879 – †1961).

Eerst de gelijkenis volgens de NBG vertaling: “Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: ‘Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit’. De wijze meisjes antwoordden: ‘Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zij gingen met de bruidegom naar binnen voor het bruiloftsfeest waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: ‘Heer, heer, laat ons binnen!’ Maar hij antwoordde: ‘Ik ken jullie werkelijk niet.’ Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.” (Matteüs 25). In het boek Openbaring lezen we: “Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam. Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel.” (Openbaring 21).

Laten we het raam eens nauwkeuriger bekijken. De poorten van de bruiloftszaal en het hemelse Jeruzalem zijn halverwege het raam uitgebeeld. Aan de ingang van de bruiloftszaal en de stad staat de bruidegom met aan zijn rechterhand het nieuwe Jeruzalem, ‘gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.’ Hier loopt de tekst van Openbaring over in de woorden van Matteüs over het Rijk der hemelen: ‘Dan zal het gaan als met de tien meisjes die op weg gingen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dwaas en vijf wijs.’ Wij zien hen op de voorgrond. De vijf dwaze meisjes zien we links van de bruidegom en de vijf wijze rechts. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden uit deze Bijbelgedeelten en elkaar, helaas nu zonder de vieringen in de Oase, een gezegende tijd toewensen op weg naar Pinksteren.

A.K. Damstra