Verslag wijkkerkenraadsvergadering 10 juni

De preses opent deze eerste vergadering in het Coronatijdperk met een woord van welkom en leest daarna uit 1 Korintiërs 3 de verzen 9 t/m 18, waarboven staat ’Het apostelschap van de gemeente’. Daarna gaat hij voor in gebed. Er is één lid van de wijkkerkenraad afwezig. De agenda is tamelijk vol en bevat vijf extra bespreekpunten, namelijk de controle van de wijkkas, de organisatie van kerkdiensten vanaf 1 juli, beroepingszaken, een vrijwilligersavond en de afscheidsdienst door ds. Vroonland. De notulen van de laatste vergadering in maart worden behandeld, goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en afgehandeld. Van de dertien punten kunnen er slechts drie worden afgevoerd. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Door de huidige omstandigheden kon de controle van de wijkkas nog niet plaatsvinden. Dit zal binnenkort gebeuren. Het mogelijk hervatten van de kerkdiensten in de Oase leidt tot een uitvoerige discussie. Hoe gaan we met onze verantwoordelijkheden naar onze kerkgemeenschap om. De conclusie is dat wij het niet verantwoord vinden om voorlopig bv. tot 1 september geen kerkdiensten te houden. Daarom wordt besloten vanaf juli weer vieringen te houden, nadrukkelijk binnen de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN. In juni zal aan de hand van het beschikbare protocol het gebruiksplan voor de Oase worden opgesteld. Verder worden de mogelijkheden besproken hoe de muzikale invulling kan worden gedaan, omdat zingen niet kan (neuriën mag overigens wel). De werkgroep die een en ander zal voorbereiden zal bestaan uit de heren F. Elgersma, A. Halma, A.K. Damstra, mw. T. van der Zee en koster P. Bekker. Vanuit het wijkpastoraat worden verschillende gevallen van zieke gemeenteleden besproken. Hieraan gekoppeld is en wordt het bezorgen van bloemen door de diakenen. Daarover zijn positieve reacties ontvangen. Dank wordt uitgesproken aan de diakenen. De mededelingen, die schriftelijk zijn aangeleverd, geven geen aanleiding tot verdere bespreking. In het traject van de beroepingszaken zijn weer enkele stappen gezet. Nadat het consulentschap kon worden ingevuld met de toezegging van ds. D.G. Posthuma, zijn wij bezig met de invulling van de bijstand in het pastoraat. Hier zijn nu goede vooruitzichten op het aantrekken van een predikant. Binnenkort hopen we een afsluitend gesprek met de betrokkene te hebben. Nu er een concept ligt voor de profielschets van een te beroepen predikant, moet de beroepingscommissie worden ingevuld. Meestal is dat lastig, zoals ook nu het geval blijkt te zijn. Er circuleren weliswaar meerdere namen, maar het verloopt moeizaam. Vanwege de noodzaak is een oproep tot bereidheid hier op zijn plaats. Op vrijdag 21 augustus is een vrijwilligersbijeenkomst gepland, waar onze vertrokken wijkpredikant aanwezig hoopt te zijn om afscheid van hen te kunnen nemen. Afgewacht moet worden of Corona nog roet in het eten gaat gooien. Het zelfde geldt voor de uitgestelde afscheidsdienst op zondag 23 augustus, die ’s middags om 15.00 uur zal plaatsvinden. Bij de rondvraag wordt ter sprake gebracht dat mw. P. Mulder graag assistentie wil hebben bij het schrijven van de smeekgebeden nu wij zonder wijkpredikant zitten. Ook hiervoor een oproep. Hoe het de komende tijd komt met de vieringen in Erasmus is nog een open vraag. Tenslotte wordt gevraagd hoe het komt met de seizoenstart op 19 en 20 september. Dit punt zal worden aangekaart in de volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad. Ter afsluiting leest dhr. F. Elgersma een gedicht van Henri Nouwen voor met als titel ‘Toch blijven leven’. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.00 uur en komt tot de conclusie dat het goed was om elkaar weer te ontmoeten.

A.K. Damstra, preses