Bij de diensten

Zondag 6 september zal Ds. P.J. de Buck uit Heerenveen voorgaan.

Zondag 13 september zal Ds. B. Woord uit Almere voorgaan.

Startzondag 20 september zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.

Van het moderamen : Inrichting kerkzaal voor kerkdiensten

Voor de afscheidsdienst van Ds. Madelon Vroonland hadden we de kerk Coronaproof ingericht met tafels tussen de stoelen. We hebben besloten om deze opstelling voor de komende weken voor de kerkdiensten zo te houden want het beviel goed. Als gemeente zingen we niet. In de diensten zal waar mogelijk steeds door enkele gemeenteleden worden gezongen. Ook zullen we in de komende weken nog geen koffie en thee schenken. Verder liggen op de tafels contact- en registratieformulieren. Deze blijven we invullen zodat we weten welke gemeenteleden de dienst hebben bijgewoond.

Van het moderamen : Start nieuw kerkelijk jaar en startzondag

Behoedzaam zijn we in augustus weer gestart met enkele activiteiten. Naast alle pastorale bezoekwerk, wat uiteraard altijd doorgaat waar nodig, heeft de wijkkerkenraad op 7 september a.s. haar eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Hoe verder en de te vormen beroepingscommissie staan daar o.a. op de agenda. Er is inmiddels een start gemaakt met de koffieochtenden en nu moeten we kijken welke andere activiteiten in aangepaste vorm verder kunnen worden opgestart. We blijven de landelijke richtlijnen op de voet volgen. Er wordt door de koster, de heer Paul Bekker gedurende de week in de Oase voortdurend geventileerd zodat we in het kerkgebouw daarmee de richtlijnen naleven. Voor 20 september a.s. staat de startzondag gepland. Er zal een ochtenddienst om half tien zijn waarin Ds. Wessels uit Stiens voorgaat en we zullen op dezelfde wijze als afgelopen zondagmiddag na de dienst met elkaar koffie en theedrinken. Uiteraard met het voorbehoud dat als er andere richtlijnen komen we die zullen moeten volgen.

Terugblik afscheid Ds. Madelon Vroonland

Vrijdag, 21 augustus jl. zijn er gezellige bijeenkomsten geweest met zowel in de middag als in de avond een kleine groep gemeenteleden die afscheid kwamen nemen van Ds. Madelon Vroonland. Op zondagmiddag 23 augustus jl. ging Ds. Madelon Vroonland voor in een dienst in de Oase. Deze dienst stond in het teken van terugblikken. Bij de start van de dienst blikte de lector Harry de Goede terug naar de eerste dienst van Ds. Madelon Vroonland als voorganger in de Oase, vijf jaar geleden. In deze afscheidsdienst stonden de woorden van Prediker 3 centraal stonden; “Alles heeft zijn tijd en beloop”. Daarnaast luisterden we naar het daarbij passende lied Prediker van Stef Bos met het refrein: “Er is een tijd van verliezen, er is een tijd van vertrouwen, er is een tijd van verlangen, er is een tijd van vergeten, er is een tijd van vergeven, er is een tijd voor alles”. We zongen ook: “Over het huis, de herberg onderweg, een huis met liefde opgebouwd liggend langs de weg als een Oase waaruit nieuwe kracht kon worden geput zodat elke zondag Pasen is”. In deze dienst was er ook kindernevendienst en werd afscheid genomen van Anouk en Rens. Als slotlied zongen we lied 416, waarin de woorden die gedurende de middag nog vaker werden aangehaald, klonken: “Ga met God en hij zal met je zijn op al je wegen”. De afscheidsdienst kreeg een vervolg doordat we samen op weg gingen door de afgelopen vijf jaar. Daarvoor hadden we een aantal thema’s gekozen uit vijf jaar predikantschap van Ds. Madelon Vroonland.  En deze gekoppeld aan de verschillende kerkelijke jaren en bijzondere gebeurtenissen en kerkdiensten in onze wijkgemeente. Tussendoor waren er sprekers en passende muzikale intermezzo’s verzorgd door Arjen Nauta. Edwin van der Wal zorgde voor de ondersteuning van de terugblik middels een aantal foto’s op de beamer en de verbindende teksten werden gesproken door Minke Koornstra. We blikten terug op: “Hoe het begon” met Fetze Elgersma, indertijd lid van de beroepingscommissie. We vroegen ons ook nog een keer af: “Wie is ds. Madelon Vroonland”? Het 40-jarig jubileum met de pelgrimstocht in het teken van “Deel je leven” kwam voorbij en Margriet Dijkstra bood Madelon de paaskaars van 2020 aan. De Oase als Open Huis en een gemeente gedragen door vrijwilligers werd nog een keer belicht door Sjoerd Wendelaar Bonga. De reis die we met een aantal gemeenteleden naar Israël hebben gemaakt in mei 2018 werd beschreven in het verhaal van Kees de Dreu. We blikten terug op de bijzondere kerkdiensten die er in de afgelopen vijf jaar zijn geweest met als thema: “Een goed gesprek”. De kinderen van de kindernevendienst onder leiding van Anna Frouk Hoogsteen en Willy Beek boden een nog zelf te maken taart aan in de vorm van het elfstedenkruisje en een houten reiskoffer met pompebled. Vanuit de gemeente sprak Martsje Miedema over de Fryske lessen die Madelon bij haar had gevolgd en de Fryske Tsjinst. Arjen Nauta en Eddy de Boer verzorgden een prachtig muzikaal intermezzo en Margo Ozinga overhandigde de bloemen van deze zondag en sprak namens de bloemencommissie. Samenwerking was het centrale thema in de woorden van Miljenko Braam en namens de gemeente bood hij Madelon een kistje met herinneringsbijdragen aan. Ds. Madelon Vroonland werd toegezongen door Arjen Nauta, die een speciaal lied voor haar geschreven en gecomponeerd had, over de reis van Leeuwarden naar daar waar de roots liggen van Ds. Madelon Vroonland en de volgende stap naar de gemeente Nieuwland in Westmaas. Eddy de Boer overhandigde namens de wijkgemeente Huizum-Oost de cheque met inhoud voor de cursus Geestelijke Vorming die Madelon gaat volgen. Na nog enkele persoonlijke afscheidswoorden van Ds. Madelon Vroonland was er nog de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Al met al kijken we als voorbereidingscommissie terug op een bijzondere middag met veel verbinding, symboliserend onze verbinding met elkaar en onze predikant Ds. Madelon Vroonland in de afgelopen vijf jaar. Dank namens de commissie aan iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze middag. De voorbereidingscommissie: Fetze Elgersma, Eddy de Boer, Miljenko Braam, Sjoerd Wendelaar Bonga en Minke Koornstra

Serie Bibliodrama

In de Oase wordt een serie van drie avonden bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. We vervolgen het leggen van onze geloofsweg naast de geloofsweg van Jozef. Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87. Data: woensdag 9 september, woensdag 7 oktober en donderdag 12 november 2020. Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Plaats: de Oase, Weideflora 142.

Cie. Vorming en Toerusting Goutum-Huizum Oost

Wat een bijzonder afscheid!

Op deze wijze wil ik u allen heel hartelijk danken voor het afscheidsweekend van 21-23 augustus! Wat was het fijn om zovelen weer even te zien. Om na de afscheidstelefoontjes ook van velen in elkaars nabijheid – op afstand – afscheid te kunnen nemen. Wat waren het mooie gesprekken op vrijdagmiddag en -avond en zaterdag. En wat heb ik genoten van de zondag. Eerst de dienst en daarna de woorden en muziek van afscheid. De woorden vanuit de beroepingscommissie door Fetze, de Paaskaars 2019 die ik overhandigd kreeg van Margriet, de woorden vanuit de vrijwilligers door Sjoerd en vanuit de Isräëlreis door Fetze, het mooie koffertje, het pompeblêd, de maaksels én het lekkers van de kinderen, de terugblik op het Frysk door Martsje, het gecombineerde orgel- en pianospel door Eddy en Arjen, de woorden én de prachtige bloemschikking vanuit de bloemengroep door Margo, de woorden vanuit de AK en de verkeerde clubsjaal van Miljenko, het prachtige lied ‘fan Fryslân naar Westmaas’ met als slotzin: ’t was vertrouwd, een knikje was genoeg van Arjen… Het gemeentecadeau aangeboden door Eddy, de mooie herinneringskist met bijdragen van zoveel gemeenteleden en Minke die er zo’n mooi geheel van maakte door alle bijdragen met woorden te verbinden…

Van de kinderen kreeg ik het verzoek een foto te maken van het Elfstedenkruisje nadat ik deze had versierd. M’n bakkersdiploma heb ik niet, dat blijkt wel uit de foto, maar ik heb m’n best gedaan! En hij was heerlijk! Ook jullie pompeblêd met de namen hangt inmiddels op m’n werkkamer! Allen heel, heel hartelijk bedankt!

Hartelijke groet, Ds. Madelon Vroonland.