Bij de diensten

Zondag 27 september zal mevrouw Ageeth de Vries uit Ureterp voorgaan. Zondag 4 oktober zal ds. P.R. Beintema voorgaan.

Wel en wee

Pastorale activiteiten

Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur. Deze keer met wat onzekerheid over of alle activiteiten ook gerealiseerd kunnen worden. Wij zullen echter wel naar mogelijkheden blijven zoeken voor ontmoeting rekening houdend met de situatie rondom corona. Ingesloten bij de Ruimte zijn er brieven verspreid in de gemeente om te vragen waar behoefte aan is. Wij hopen dat er veel reacties zullen binnenkomen. Aan de hand van de reacties willen wij dan een aantal activiteiten gaan organiseren. Op de brief vindt u de adressen waar u de ingevulde formulieren weer kunt inleveren. Uiteraard kan dit ook in de kerk, waar een doos staat waar u uw reactie in kunt doen. Wij hopen zo toch op een mooi seizoen waarin wij elkaar op kunnen bouwen en ons geloofsleven met elkaar kunnen delen. Ondertussen is de groep bibliodrama van start gegaan rond de verhalen van Jozef en heeft ook de gespreksgroep: “Joodse achtergronden van de bijbel” haar eerste avond gehad.

Koffie/thee-inloopochtenden

Op woensdagmorgen 7 oktober is er weer een koffie/thee-inloopochtend, waarop iedereen van harte welkom is. Zolang er geen eetcafé is, is er ook op de derde woensdagmorgen gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee.  Voor woensdagmorgen 4 november staat er eveneens bingo op het programma met leuke prijsjes. Van harte welkom!

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Overig nieuws

Actie voedselbank

Na de succesvolle acties bij de Oase in april en juni willen we nogmaals een beroep op u doen. Nog steeds is de vraag om hulp bij de Voedselbank erg groot en er komt eigenlijk te weinig binnen om aan deze vraag te voldoen i.v.m. de coronatijd. Daarom willen we op dinsdag 29 en woensdag 30 september weer een inzamelingsactie houden. Bijgaand lijstje geeft aan welke producten de voorkeur hebben. U kunt deze en andere producten brengen op dinsdag 29 september van 10-12 uur en van 14-16 uur en op woensdag 30 september van 10-12 uur in/bij de OASE, Weideflora 142. De volgende producten hebben de voorkeur: Houdbare melk, Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Mix voor bami/nasi/macaroni/spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham/Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Alvast hartelijk dank!

Verslag wijkkerkenraadsvergadering

De eerste vergadering van de wijkkerkenraad in het nieuwe seizoen op 14 september 2020 kenmerkt zich door aanpassingen. De vakanties werken nog na, waardoor de scriba de vergadering zal leiden en de preses de notulen voor zijn rekening neemt, omdat de notuliste niet aanwezig kan zijn; verder is de wijkkerkenraad compleet. De vergadering wordt gehouden in de Vijverzaal. De wnd. voorzitter spreekt een openingswoord uit, waarin het gebruik van je talenten naar voren komt en zij gaat voor in gebed.

De agenda bevat een achttal extra punten, die de nodige tijd zullen vragen, maar noodzakelijk zijn om te behandelen. In verband met de aanwezigheid van ds. S. Cnossen wordt het punt wijkpastoraat naar voren gehaald. De notulen van de vergadering in juni worden goedgekeurd en zullen later worden ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden elf punten afgevoerd. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Door de Coronaomstandigheden heeft de controle van de wijkkas nog niet plaatsgevonden. Vanuit het wijkpastoraat vertelt ds. Cnossen over de contacten, die zij inmiddels heeft opgebouwd en de huwelijksbevestiging, die ze onlangs heeft mogen doen. Ze voelt erg zich thuis in ons midden. Het is de bedoeling om in Abbingahiem een groepsgesprek te organiseren. Het houden van diensten in Erasmus is nog onzeker. Nu het Eetcafé nog niet door kan gaan, wordt twee maal per maand koffiedrinken gehouden op woensdagmorgen in de Vijverzaal. Besloten wordt om in de zondagsbrief niet alleen de tekst van de liederen op te nemen, maar ook de melodie. Ouderling E. de Boer zal het voorzanggroepje blijven coördineren, waarvoor deelnemers altijd welkom zijn. De mededelingen, die schriftelijk zijn aangeleverd, geven geen aanleiding tot verdere bespreking. Wel kan worden vermeld, dat het CvD afscheid heeft genomen van de heer R. Timmerman, vele jaren penningmeester van dit orgaan. Verder treft het CvD voorbereidingen om een nieuwe actie voor de Voedselbank te houden. Het CvK heeft een positief besluit genomen over de herinrichting van de kerkzaal van de Kurioskerk, waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Dit voorstel ligt nu voor goedkeuring bij de AK. Het CvK krijgt volgend jaar te maken met vacatures. Vanuit de AK kan eigenlijk niets worden gemeld, aangezien die nog niet bijeen is gekomen. Gepland is alleen een vergadering op een nog nader te bepalen datum in september. De wijkkerkenraad staat uitvoerig stil bij de te verwachten financiële positie van onze gemeente en de mogelijke gevolgen voor onze wijkgemeente. De afscheidsdienst van ds. M.E. Vroonland is dank zij de inspanningen van de scriba goed verlopen. Hiervoor wordt dank naar haar uitgesproken. Hoewel volgens ons rooster in september een avondmaalsviering is gepland, wordt besloten deze even uit te stellen, in afwachting van overleg over de manier van een Coronabestendige viering. Er wordt ook stilgestaan bij de dienst in het kader van de startzondag op 20 september, waarin ds. Wessels uit Stiens zal voorgaan. Het aanzoeken van leden van de beroepingscommissie verloopt moeizaam. Tot nu toe hebben twee personen zich bereid verklaard. Een dringend beroep om aan ons verzoek gehoor te geven, is dan ook op zijn plaats. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest dhr. A. Halma een gedicht over Hoop met als titel ‘Ik heb als kind geleerd’ van Louis van Dijk en citeert hij een spreuk van Dietrich Bonhoeffer. De wnd. voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.10 uur.

A.K. Damstra, preses WK