Bij de diensten

Zondag 25 oktober zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan. Zondag 1 november zal Ds. R.B. Nijendijk –Cnossen uit Midlum voorgaan.

Koffie/thee inloopochtenden

Begin oktober zijn wij nog een keer bij elkaar geweest. Maar nu hebben wij besloten om voorlopig geen koffie/theemorgens meer te houden in verband met de corona, dit betekent dat in ieder geval de koffiemorgens van 21 oktober en 4 november niet doorgaan. Het is uiteraard jammer dat wij elkaar even niet meer op deze manier kunnen ontmoeten, maar wij hopen er zo aan bij te dragen dat de aantallen zieken met corona om laag gaan. Wij blijven ons verbonden voelen met elkaar en als het langer gaat duren kunnen wij kijken of het mogelijk is om in kleine groepjes bij elkaar te komen. Een aantal mensen heeft aangegeven daar wel interesse in te hebben. Mocht u interesse hebben om mee te doen in kleiner verband en hebt u dit nog niet doorgegeven dan kan dit alsnog bij Janny de Dreu tel. 2801387 of via de mail dreudec@gmail.com. Wij wensen iedereen sterkte toe in deze onzekere tijd en Gods nabijheid.

Amnesty International

U hebt gemerkt dat de werkgroep Amnesty de coronaperiode afwacht. Maar u kunt actief blijven via de website van Amnesty International. Boven in de balk vindt u ‘Kom in actie’. U kunt petities tekenen (dat is gemakkelijk), u kunt brieven downloaden en versturen (via selecteren, knippen en plakken). De leden van de werkgroep doen dat natuurlijk ook, maar u kunt dat ook zelf doen! Schrijven helpt! Echt. Hartelijke groet,

Goff Spoelstra, Gé de Goede, Bokko Tromp, Immie Brandenburg

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 5 oktober.

De voltallige wijkkerkenraad wordt ook nu gehouden in de Vijverzaal. De voorzitter spreekt in zijn openingswoord over gaven, talenten en verantwoordelijkheden, die we hebben en ook moeten nemen. Daarop aansluitend leest hij uit 1 Korintiërs 12 de verzen 1 t/m 11 met als bovenliggende titel “Vele gaven, één Geest” en gaat voor in gebed. De ongewijzigde agenda bevat slechts een enkel extra punt, waarvoor dan ook voldoende tijd beschikbaar is. De notulen van de vergadering van 14 september worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Ook worden de notulen van de vergadering in september ondertekend. De actiepuntenlijst bevat 7 punten, waarvan  twee worden afgevoerd. De controle van de wijkkas over 2018 en 2019 zal op de volgende vergadering worden besproken. De commissie kan door de Coronamaatregelen niet plaatsvinden zoals gebruikelijk is, maar gaat dit nu in de Vijverzaal doen. Hierover worden afspraken gemaakt. Bij de ingekomen stukken zijn geen belangrijke zaken die besproken moeten worden. Het preekrooster voor 2021 is klaar en zal op de agenda van de volgende vergadering worden doorgenomen. Als mogelijke nieuwe wijkdiaken worden twee namen genoemd. Dit punt zal verder worden opgepakt. Het is gebleken, dat ons nieuwe Johannus orgel letterlijk versterking nodig heeft. Hierover is een brief ontvangen van onze organisten. Na aftrek van de winst door de verkoop van het oude orgel, blijft een bescheiden bedrag over, dat voor de uitbreiding zou kunnen worden besteed. Na discussie hierover wordt besloten een verzoek voor de aanpassing neer te leggen bij het College van Kerkrentmeesters.

Als extra en belangrijk agendapunt komt het beroepingswerk aan de orde, wat wordt ingeleid door de voorzitter. Begonnen wordt met de officiële procedure. Deze vraagt eerst om een profielschets en daarvoor is de wijkkerkenraad verantwoordelijk. De z.g. nulversie is als concept inmiddels beschikbaar en deze wordt uitvoerig besproken. Als uitgangspunt is de profielschets uit 2014 genomen, alsmede het huidige beleidsplan van de wijkgemeente. In het concept worden enkele punten geschrapt en nieuwe toegevoegd, zodat aan het eind van de behandeling het grootste gedeelte klaar is. Naar verwachting kan het in de novembervergadering worden afgerond. Vervolgens komt het samenstellen van de beroepingscommissie aan de orde. Besloten wordt deze te laten bestaan uit een oneven aantal leden, bv. vijf, waarbij al de ambten zijn vertegenwoordigd. Er zijn inmiddels al enkele toezeggingen en de definitieve samenstelling wordt dan ook spoedig verwacht.

Het moderamen heeft zich opnieuw bezig gehouden met de Coronabeperkingen. Besloten wordt om dit najaar, op 4 november, geen vesper te houden in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid en ook de traditionele wijkavond te laten vervallen. De wijkgemeente zal daardoor op een andere manier worden geïnformeerd over de lopende zaken. Dit kan bv. via de zondagsbrieven, het blad ‘Ruimte’ en als mededeling na afloop van de kerkdienst. De wijkkerkenraad is door de nieuwe maatregelen, die juist bekend werden op de dag van deze vergadering, gedwongen zich opnieuw te beraden op de manier hoe de kerkdiensten in de Oase het beste kunnen worden gehouden. Hierbij zullen uiteraard de geldende richtlijnen worden gevolgd. Vanuit de AK kan worden gemeld, dat die de herinrichting van de Kurioskerkzaal met 7 tegen 3 stemmen is goedgekeurd en dat het plan zal worden voorgelegd aan de gemeente op een gemeenteavond te houden op maandag 26 oktober in de Kurioskerk om 19.30 uur. Het Studentenpastoraat zal de komende vijf jaren van PKN Leeuwarden-Huizum een gegarandeerde bijdrage ontvangen, gebaseerd op het aantal lidmaten. Verder wordt de jaarrekening over 2019 van het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd. Het aftreden van de heer C. de Dreu als kerkrentmeester leidt tot een vacature en het CvK zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe penningmeester. De Diaconie start binnenkort een nieuwe actie voor de Voedselbank. Vanuit het pastoraat wordt gemeld, dat de werkgroep bijeen zal komen op 4 november. De bezetting van wijk 9 staat onder druk, met name ten aanzien van de bezorging van het blad ‘Ruimte’ en de komende actie Kerkbalans. Er wordt naar een oplossing gezocht. Ook wordt aandacht besteed aan enkele gevallen van ziekte in onze wijkgemeente. Mogelijk kan het thema van de dankdag aandacht krijgen in de dienst van 8 november. Bij de terugblik op kerkdiensten is weinig te bespreken. Dit geldt ook voor de rondvraag, zij het dat er een nieuw muziekrooster voor 2021 in de maak is. Ter afsluiting leest mw. H. van der Meulen het gedicht ‘Ga met ons mee’ uit het blad ‘Woord en weg’. De voorzitter sluit daarna de vergaring om 22.05 uur.

A.K. Damstra, preses WK