Bij de diensten

De laatste zondag van het kerkelijke jaar 21 november zal Ds. M.E. Vroonland voorgaan.

Zondag 29 november 1e Adventsdag zal Ds. P. Dijkstra uit Grou voorgaan.

Kerkdiensten

Als u deze berichten in Geandewei leest is er op dinsdag 17 november al weer een persconferentie geweest. Mocht er aanleiding zijn om nog zaken aan te passen rondom de organisatie van de kerkdiensten dan is actuele informatie altijd te vinden op de website www. kerkhuizumoost.nl. Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst. 

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven. (NB: Voor eeuwigheidszondag vraag ik u bij niet opnemen om opnieuw te bellen en niet in te spreken; zie ook eeuwigheidszondag)

Eeuwigheidszondag

Over de dienst op zondag 22 november a.s. hebben we ook in de vorige Geandewei geschreven. Wij herdenken 13 overleden gemeenteleden en van een aantal overledenen is de naaste familie aanwezig. Er zijn daardoor nog maar enkele beschikbare plaatsen in de kerk op deze zondag. Daarvoor kunt u zich aanmelden middels de hierboven beschreven procedure. Als alternatief om toch te herdenken bieden we u de mogelijkheid om deze zondagochtend op een later tijdstip naar de kerk te komen om alsnog een kaarsje aan te steken ter herinnering aan dierbare geliefden, familie of vrienden. Dit kan vanaf 11.15 tot 12.15 uur. U krijgt bij opgave dan een tijdsindicatie aangereikt. Arjen Nauta zal op het orgel spelen maar er is ook gelegenheid om in stilte te herdenken in de meditatieruimte.

Ook voor dit herdenken na de dienst moet u zich opgeven (zie bij kerkdiensten) omdat we dit ook zo veilig mogelijk willen laten verlopen.

Bijbelse Dagkalender 2021

Er zijn weer Bijbelse Dagkalenders voor het nieuwe jaar beschikbaar. De boekjes liggen op de tafel in de vijverzaal en bij de uitgang. Als u momenteel niet in de gelegenheid bent om de kerkdienst in de Oase te bezoeken en toch een boekje wilt hebben mag u contact opnemen met Fetze Elgersma, telefoon 058-2881380.  Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 5,00 per boekje. (De gegevens vindt u in het boekje). Van harte aanbevolen!

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 2 november

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt ook nu in verband met de aanhoudende Coronaomstandigheden gehouden in de Vijverzaal. De bijeenkomst bestaat uit twee delen, namelijk een gesprek met leden van de werkgroep ‘Mozaïek voor de toekomst’ en daarna de reguliere vergadering. Van de werkgroep zijn twee leden aanwezig, die geen zitting hebben in de wijkkerkenraad. Van de wijkkerkenraad zijn twee berichten van verhindering binnengekomen. Na zijn openingswoord leest de voorzitter uit het boek Prediker, hoofdstuk 2 de verzen 12 t/m 18a met als bovenliggende titel “Onderzoek naar wijsheid” en gaat voor in gebed. Besproken wordt de notitie van de werkgroep, waarin aan de orde komen de kerntaken en de aanbevelingen. Er zijn zeven kerntaken benoemd: ‘Rondom de eredienst’, ‘Diaconale kerntaken’, ‘Missionaire inzet’, ‘Pastorale kerntaken’, ‘Geestelijke vorming’, ‘Bestuurlijk organisatie’ en ‘Vrijwilligers in de wijkgemeente’. Bij al deze kerntaken zijn aanbevelingen vermeld. Deze worden doorgenomen en er worden een aantal centraal gesteld, zoals het weer opstarten van de werkgroep ‘Liturgie’, het opstellen van een handboek voor het pastoraat, het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een afgeslankte wijkkerkenraad en het nog actiever benaderen van vrijwilligers voor deeltaken. De werkgroep zal een eindrapport opstellen en dit zal uiteraard voor de wijkgemeente beschikbaar komen. De ongewijzigde agenda bevat vijf extra punten, welke in volgorde worden afgehandeld. De notulen van de vergadering van 5 november worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Wel zal er een aanvulling in de nieuwe notulen worden opgenomen over stemgedrag in het CvK. De actiepuntenlijst bevat negen punten, waarvan zes worden afgevoerd. De controle van de wijkkas over 2018 en 2019 heeft plaats gevonden. De jaarrekeningen worden goedgekeurd en mw. A. Timmermans, alsmede de leden van de controlecommissie worden bedankt voor hun werk. Mw. H. v.d. Meulen wordt in de controle kommissie opgevolgd door de heer E. de Boer, terwijl de heer A. Halma aanblijft. De begroting van Huizum-Oost voor 2021 wordt eveneens ongewijzigd goedgekeurd. Het preekrooster voor 2021 wordt besproken en goedgekeurd. Over enkele zondagen worden vragen gesteld, zoals de inzetbaarheid van ds. S. Cnossen. Het beleidsplan van onze wijkgemeente loopt dit jaar af en moet voor de jaren 2021-2024 opnieuw worden vastgesteld. Een concept is inmiddels beschikbaar. Besloten wordt om suggesties voor wijzigingen tijdig aan te leveren, zodat de vaststelling in de decembervergadering of uiterlijk in januari kan plaatsvinden. Volgend jaar treden meerdere ambtsdragers af. Bij enkelen is het maximale ambtstermijn van 12 jaar bereikt. Omdat zij wel willen doorgaan, zal mede vanwege de predikantsvacature, door de scriba van de AK dispensatie worden aangevraagd. De beroepingscommissie is intussen compleet en kan van start gaan. Met een kleine wijziging wordt ook de profielschets goedgekeurd. Een verkorte profielschets zal in het wijkblad ‘Ruimte’ worden opgenomen met de samenstelling van de beroepingscommissie. Ook op de website zal die te vinden zijn, evenals de volledige tekst van de profielschets. De beroepingscommissie zal in de loop van november bijeen komen. Uit het wijkpastoraat worden enkele ziektegevallen gemeld. De werkgroep ‘Pastoraat’ komt op korte termijn in november bijeen. De mededelingen bevatten weinig nieuws voor zover dat buiten de agendapunten valt. De AK heeft de uitbreiding van het orgel goedgekeurd. De Diaconie zal enkele personen uit onze wijkgemeente benaderen voor een taak. Het muziekrooster voor het komende jaar is rond. Er kan ondanks het kleine aantal toehoorders worden teruggezien op goede diensten. Zo werd op 1 november afscheid genomen van ds. R. Nijendijk-Cnossen, die na 38 jaar werkzaam te zijn geweest als geestelijk verzorger waarvan het merendeel in MCL, eindelijk een passend afscheid kreeg vanuit de Oase. De voorbereidingen van de Eeuwigheidszondag zijn klaar. Op 22 november zal ds. M.E. Vroonland in deze dienst voorgaan. Afgesproken is dat maximaal twee familieleden na vooropgave de dienst kunnen bijwonen. Deze familieleden hebben voorrang op de wijkgemeenteleden. Waarschijnlijk zal daarvoor in verband met het maximale aantal van 30 kerkgangers weinig plaats over zijn. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, zodat mw. M. Koornstra tot besluit enkele citaten kan voorlezen uit een boek van Rutger Bregman genaamd ‘De meeste mensen deugen’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 22 uur.

A.K. Damstra, preses WK