Zondag, 20 december a.s. zal er geen kerkdienst in de Oase zijn. In de afgelopen weken hebben we het prima kunnen regelen voor de kerkdiensten op de zondagen met de inschrijving vooraf en ook het afstand houden werd goed opgevolgd. Wij vinden het n.a.v. de aangescherpte maatregelen en de lock down vanwege het Covid virus nu echter belangrijk dat ook wij ons houden aan de adviezen om zoveel mogelijk contacten te vermijden. We maken dan voor de komende zondag de keuze voor het alternatief van een online viering.  Ds. Beintema gaat voor in een online dienst die u via internet kunt volgen via kerkomroep ,rechtstreeks of op een later moment. Het is fijn dat ook de organist, de heer H. Visser  en onze vaste zangers hun medewerking verlenen. Er volgt nog aanvullende informatie over de viering op 1e kerstdag en de zondagen in de komende weken.
De wijkkerkenraad Huizum-Oost.  

Bij de diensten

Zondag 20 december 4e advent zal Ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden voorgaan. Deze dienst is alleen online te beluisteren via kerkomroep.


Vrijdag 25 december 1e Kerstdag zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan.
Zondag 27 december zal Ds. E.P. van der Veen uit Emmeloord voorgaan.
De dienst op oudejaarsavond komt te vervallen.
Zondag 3 januari zal Ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden voorgaan.
Zondag 10 januari zal Ds. E. van ´t Slot uit Zwolle voorgaan.

Kerkdiensten

Wij blijven de komende weken onze werkwijze met inschrijving handhaven. Helaas hebben we in de afgelopen weken de besmettingscijfers weer zien oplopen. Verruimende maatregelen zijn daardoor niet in zicht. Mocht er aanleiding zijn om nog zaken aan te passen rondom de organisatie van de kerkdiensten dan is actuele informatie altijd te vinden op de website www. kerkhuizumoost.nl. Nog even op een rijtje hoe u zich wekelijks tot 12.00 uur kunt aanmelden voor de kerkdienst.

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

Kinderkerstnachtdienst & oudjaarsavond

Al meer dan 40 jaar is het in de Oase een traditie om de kinderkerstnachtdienst met elkaar te vieren. Helaas hebben we moeten besluiten om deze bijzondere viering niet door te laten gaan.

Ook de viering op oudjaarsavond komt te vervallen. Wel zijn er de vieringen op 1e kerstdag en zondag 3 januari is de eerste viering in het nieuwe jaar.

Open huis

In deze donkere dagen wil de kerk ook haar deuren openen op een doordeweekse dag en wel op woensdagmiddag 16 december en op woensdag middag 23 december vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur. Loop gerust even binnen! U mag een kaarsje aansteken of een praatje maken, er is koffie, thee en warme chocolademelk. Juist in deze donkere dagen voor Kerst en in deze moeilijke tijd waar wij te maken hebben met corona is er behoefte aan warmte en Licht. Vanuit de kerk willen wij graag wat van die warmte en dat Licht doorgeven door onze deuren te openen voor iedereen. Van harte welkom!

Coördinatie Janny de Dreu, tel. 2801387

Amnesty International

Op 20 december liggen achter in de Oase voorbeeldbrieven van Amnesty. Anders dan anders, geen kant-en-klare brieven, geen postzegels, geen enveloppen. Het oude handwerk: zelf (over)schrijven (gelukkig hebt u tijd) en zelf versturen (of bij mij in de bus doen, Hoornbloem 17, dan zorg ik voor verzending). Als het niet anders kan, dan kom ik de brief halen (058-2882508). Nassima al-Sada, Saudi-Arabië, gevangen omdat ze opkomt voor vrouwen. Idris Khattak, Pakistan, vast omdat hij misdrijven van de overheid openbaarde. Melike Balkan en Özgür Gür, Turkije, celstraf omdat ze opkomen voor lhbti-rechten. Khaled Drareni, Algerije, in de cel, omdat hij verslag deed van een demonstratie tegen politieoptreden. Gustavo Gatica, Chili, blind door politiegeweld. Jani Silva, Colombia, bedreigd omdat ze de Amazone beschermt. Paing Phyo Min, Myanmar, opgesloten voor het beledigen van het leger in zijn poëzie. Popi Qwabe en Bongeka Phungula (Zuid-Afrika), verkracht en vermoord, de dader gaat vrijuit. Germain Rukuki, Burundi, 32 jaar cel voor mensenrechten-activisme. De El Hiblu 3 (Malta), drie tieners gevlucht uit Libië ten onrechte aangeklaagd voor het kapen van een tanker. Dit jaar worden er geen kaarsen en kaarten verkocht in de kerk.

Beleidsplan wijkgemeente Huizum-Oost

De wijkkerkenraad heeft in haar bijeenkomsten gewerkt aan het bijstellen van het beleidsplan.  Er is nu een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2024. We hopen uiteraard dat in het komende jaar weer wijkavonden georganiseerd kunnen worden. We kunnen dan op een wijkavond er met elkaar over in gesprek gaan. Het beleidsplan kunt u vinden op de website. In de eerste uitgave van “Ruimte” in het nieuwe jaar zullen we een verkorte versie publiceren. Uiteraard is het ook mogelijk om via de mail een versie van het beleidsplan te ontvangen. U kunt dit aangeven bij het scribaat.

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 7 december

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt zoals langzamerhand gebruikelijk is, weer gehouden in de Vijverzaal. Er is één bericht van verhindering binnengekomen.  Na de verwelkoming leest de voorzitter uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 de verzen 1 t/m 12 met als bovenliggende titel “Het woord is mens geworden” als thema voor deze adventstijd en de komende kerstdagen. Daarna gaat hij voor in gebed. De agenda bevat drie extra punten en wordt ongewijzigd in de aangegeven volgorde afgehandeld. De notulen van de vergadering van 2 november worden met een kleine aanpassing goedgekeurd en ondertekend.

De actiepuntenlijst bevat veertien punten, die worden doorgenomen en waarvan drie blijven staan. De lijst met poststukken bevat geen te bespreken onderwerpen en kan snel worden afgehandeld. Het beroepingswerk is officieel gestart met de installatie van de beroepingscommissie op 25 november. De commissie bestaat uit 7 personen, waarvan de namen binnenkort zullen worden gepubliceerd. Van het PKN mobiliteitsbureau in Utrecht is een lijst ontvangen met 13 namen van beroepbare predikanten, die in het profiel van onze wijkgemeente passen. Deze lijst is aan de leden van de beroepingscommissie overhandigd. Genoemde commissie zal een voorzitter en een secretaris uit hun midden benoemen en komt bijeen op woensdag 9 december. Net als voor leden van een kerkenraad, is ook voor een beroepingscommissie de geheimhoudingsplicht van toepassing. Vervolgens buigt de wijkkerkenraad zich over het nieuwe Beleidsplan voor de periode 2021-2024. In het laatste concept worden nog ‘enkele punten en komma’s’ verbeterd, maar er wordt inhoudelijk niets meer gewijzigd, zodat het plan kan worden vastgesteld. Afgesproken wordt om het beleidsplan op de website te zetten en een verkorte versie op te nemen in ons wijkblad ‘Ruimte’. De leden van onze wijkgemeente kunnen op aanvraag de volledige versie krijgen. Omdat in december slechts één nummer van Geandewei verschijnt, bespreekt de wijkkerkenraad het te plaatsen wijknieuws in dat nummer. Bij het agendapunt Wijkpastoraat wordt het wel en wee van enkele gemeenteleden besproken. Ook komt de speciale kerst-/nieuwjaarsactie voor onze 70+ gemeenteleden en onze vrijwilligers aan de orde. Hiervoor worden de laatste afspraken gemaakt. De uitgebreide bijlage met de mededelingen wordt behandeld, waarbij een aantal items al op de agenda voorbij zijn gekomen. Bij de diaconale punten vraagt de invulling van enkele vacatures de nodige aandacht. Gezocht worden personen die of diaken willen worden dan wel diaconale taken voor hun rekening willen nemen. Op enkele wijkgemeenteleden, die op ons lijstje staan, zal binnenkort een dringend beroep worden gedaan. De problematiek van de vacatures zal in de vergadering van januari uitgebreid aan de orde komen. Het CvK heeft een aantal mededelingen geformuleerd, zoals de afwikkeling van de komende Actie Kerkbalans, de iets verhoogde abonnementsprijs voor Geandewei en het afhaken van twee kerkrentmeesters. Een pastoraal punt is verder de geslaagde operatie van ds. S. Cnossen-Hoekzema en het extra inspringen hierna door ds. D.G. Posthuma, met de dankbare constatering dat het zo mooi is opgevangen. Het bezoekwerk in de Coronatijd is en blijft improviseren. Bij de tehuizen worden de toegangseisen veelvuldig gewijzigd, zodat het lastig blijft de daar verblijvende wijkgemeenteleden te bezoeken, terwijl juist zij daaraan zo’n behoefte hebben. Naar aanleiding van de terugblik op kerkdiensten, wordt ook gekeken naar de resterende diensten in december en wat daarbij speelt. Besloten om bij de kerstviering geen kribbe op te stellen, maar wel de kerstboom te plaatsen. Verder wordt afgezien van de Oudejaarsdienst, waarvoor nog geen predikant kon worden ingeroosterd. Van de rondvraag wordt geen gebruik meer gemaakt, zodat mw. T. van der Zee ter afsluiting het gedicht ‘Vrees niet’ kan voorlezen van Frits Deubel uit het boekje ‘Een uitgestoken hand’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 21.30 uur met de beste wensen tijdens de nu anders te vieren feestdagen.

A.K. Damstra, preses WK

Het licht

Nu de kortste dag van het jaar nabij is en de omstandigheden door een donkere rand worden omgeven, kunnen we ons sterken met woorden uit Johannes 1, waar hij de betekenis van dat andere Licht beklemtoont (vers 4 en 5). ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’. Ook de herders werden, toen een engel aan hen verscheen, omgeven door het stralende licht van de Heer (Lukas 2, vers 9). Veel kunstenaars werden geïnspireerd door dit licht. Voorbeelden zijn bv. Lukas Cranach de oudere met zijn schilderij van Maria met kind, dat te zien is in het Mauritshuis in Haarlem. Hij creëerde maar liefst 120 schilderijen met Maria. Naast Hans Holbein moet hier ook de beroemde Sixtijnse Madonna van Rafael worden genoemd, te zien in de Gemälde Galerie Alte Meister te Dresden. Veel dichterbij is een mooi gebrandschilderd raam te bewonderen in de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Dit raam is gemaakt in het atelier van Frans Nicolas en zonen in Roermond. Frans Nicolas was een beroemde glasschilder, die samenwerkte met de eveneens bekende architect Pierre Cuypers, ontwerper van de kerk. Het raam werd in 1914 aangebracht in de noordoostelijke zijbeuk. De afbeeldingen refereren naar het Bijbelgedeelte in Lucas 2, de verzen 3 tot en met 11.

Sint Bonifatiuskerk Leeuwarden – Raam 13

“Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl zij daar waren brak de dag van de bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer’.” (Lucas 2).

Links zien we de knielende Maria met daarachter een os. Deze os verwijst mogelijk naar het offer van Zacharias. Jozef staat rechts afgebeeld met een brandende lamp als symbool voor het licht der wereld in de figuur van het geboren Kind. Naast de kribbe is rechts een engel te zien.  Boven Maria zijn twee engelen afgebeeld met als lofzang in de tekstband ‘Gloria in excelsis Deo’ oftewel ‘Ere zij God in de hoge’. We zien hiermee dat het licht veel kunstenaars heeft geïnspireerd en wij hopen, dat het ook ons in moeilijke tijden zal bemoedigingen, persoonlijk, maar ook met elkaar als leden van onze wijkgemeente rond de Oase.

A.K. Damstra