Bij de diensten

Zondag 17 januari zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.
Zondag 24 januari zal Ds. A. Terlouw uit Dronrijp voorgaan.

Nadat we op 20 december jl. de eerste online vering hebben gehouden in deze nieuwe lock down periode met strenge maatregelen kunnen we constateren dat de onlinediensten goed verlopen. Na een mooie viering op 1e kerstdag zijn we inmiddels ook het nieuwe jaar al gestart met een aantal online vieringen. Voorlopig blijven we hier mee verder gaan totdat er weer verruimende maatregelen worden afgekondigd. Nu de vaccinatie gestart is breekt er een periode van hoop aan met ook een perspectief dat we het virus kunnen bestrijden ook al zal dit nog wel enige maanden duren, waarbij we moeten blijven volhouden. In dat kader goed om de laatste regels aan te halen uit het mooie gedicht: “Er zal een ster zijn” wat u heeft ontvangen als kerst en nieuwjaarsgroet:

Er zal een ster zijn, naar een oud verhaal die zegt: “Houd moed, heb lief en wees niet bang, God is met ons, al duurt het nog zo lang!”

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is intussen enkele malen bijeen geweest, uiteraard met inachtneming van de Coronavoorschriften en wel op 25 november 2020, 9 december 2020 en 6 januari 2021. Van het mobiliteitsbureau van de PKN is een lijst met 13 namen van beroepbare predikanten ontvangen, die in het profiel van onze wijkgemeente passen.  Met deze namen zijn we aan de slag gegaan en hebben de eerste vijf gehoord. Nu is dat ‘horen’ anders dan vroeger gebeurde. Dat zal door de Corona wel duidelijk zijn. De huidige digitale middelen zijn ons daarbij behulpzaam. Binnenkort zullen opnieuw enkele mogelijk passende predikanten worden gehoord. Verder staat nog een trainingsprogramma van de PKN op het programma, wat vooreerst even wordt verschoven, ook al weer door Corona. De commissie hoopt over enkele weken weer bij elkaar te komen. Na het afronden van een paar noodzakelijke formaliteiten bij de PKN en mogelijk ook intern, zal een advertentie worden geplaatst in een paar bladen. De samenstelling van de beroepingscommissie is als volgt: dhr. C. de Dreu (voorzitter), dhr. M. Braam (secretaris), dhr. H. de Goede, dhr. L. Bouma, mw. S. Elgersma, mw. J. Wiebenga en dhr. A.K. Damstra. Tot slot nog dit, mocht u suggestie hebben voor een predikant, waarvan u denkt dat die geschikt is voor onze wijkgemeente dan zullen wij die graag in onze afwegingen meenemen. U kunt namen doorgeven aan dhr. M. Braam, telefoon 06-30275976 of e-mail miljenkobraam@hetnet.nl.

A.K. Damstra

Van de Beroepingscommissie

Beste gemeenteleden uit Huizum-Oost! Vanaf medio december 2020 is de beroepingscommissie in onze wijkgemeente actief. We hebben kennis gemaakt met elkaar, we hebben de nodige stukken doorgelezen en hebben ook de eerste namen genoemd van potentiële te benaderen predikanten voor Huizum-Oost. Mocht u, als lid van onze gemeente, nog namen hebben van predikanten die u graag onder de aandacht van de beroepingscommissie zou willen brengen, dan kun u mij mailen hierover. Mijn mailadres, als secretaris van de beroepingscommissie, is: miljenkobraam@hetnet.nl maar u kunt me ook altijd in de avonduren bellen: 06-30275976. Schroom niet, als u denkt: “Die predikant zou wel eens bij ons in de Oase passen!” Ik hoop wellicht van u te horen. Met een hartelijke groet, namens de beroepingscommissie Huizum-Oost,

Miljenko Braam

Pastoraat

2021, een heel nieuw jaar ligt voor ons. Een jaar met nieuwe kansen, mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden, want er kan nog niet zoveel. Diverse activiteiten staan nog op een laag pitje, op de lange termijn iets plannen is nog lastig. Steeds opnieuw is het bekijken wat er mogelijk is. Ieder van ons zal met gemengde gevoelens het nieuwe jaar ingaan. Gevoelens van angst en onzekerheid zullen zeker een rol spelen, maar laten wij ook hoop en vertrouwen houden. Laten wij vooral elkaar niet vergeten en blijven omzien naar elkaar. Wat is het mooi, dat er tegenwoordig zoveel mogelijk is door de techniek. Wij willen ook nog even terugblikken: veel mensen zijn in de weken voor de kerst verrast met bloemen of een kerststuk. Vooral in de maand december hebben wij gemeend hier wat extra aandacht aan te moeten geven en wij willen dan ook de bloemengroep hartelijk bedanken voor hun extra inzet hiervoor.

Alle vrijwilligers hebben een lekkere kerstattentie gehad, want zonder het werk van de vele vrijwilligers kunnen wij niet. Jammer genoeg kon de jaarlijkse bedankavond voor de vrijwilligers niet doorgaan en als wijkkerkenraad wilden wij hier toch wel even bij stil staan.

Alle 70-plussers hebben een mooie kerstkaart en een Open Deur met mooie verhalen en gedichten ontvangen als kerstgroet nu wij niet naar de kerk kunnen.

Op een paar woensdagmiddagen was er gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Een aantal mensen hebben daar gebruik van gemaakt.

Wij hebben overwogen om dit in januari door te zetten, maar aangezien de situatie met de corona nog zorgelijk is hebben wij besloten hier nog even mee te wachten.

Nu het vaccineren is begonnen geeft dit weer moed voor een toekomst met minder afstand en dat wij elkaar weer kunnen  ontmoeten op een normale manier.

Als afsluiting de mooie woorden van Dietrich Bonhoeffer als bemoediging voor het nieuwe jaar. Hij heeft deze opgeschreven in de meest donkere periode in zijn leven.

           Door goede machten trouw en stil omgeven,

           behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

           zo wil ik graag met u, mijn liefsten leven

           en met u ingaan in het nieuwe jaar.

           In goede machten liefderijk geborgen

           verwachten wij getroost wat komen mag.

            God is met ons des avonds en des morgens,

            is zeker met ons elke nieuwe dag.

Namens de pastorale werkgroep.

Wij gedenken

Anje Zijlema (11-06-1934, Engwierum – 28-12-2020, Leeuwarden)

Op maandag 28 december overleed Anje Zijlema, in de leeftijd van 86 jaar. Lieve (schoon)moeder van Christiaan de Jong-Diaz en Thomas Diaz-de Jong, en moeder van Martinus, maar hij mocht slechts 5 jaar oud worden.

Anje heeft geen gemakkelijk leven gehad. Ze is geboren in Engwierum, en als oudste van de kinderen in een domineesgezin verloor ze op jonge leeftijd haar moeder. Zij, haar zusters en broer konden niet thuis blijven, ieder op zich kwam in een pleeggezin. Vader, die hertrouwde, overleed later ook onverwachts, ook niet oud. Bij volwassen worden zochten de kinderen elkaar weer op, en Anje speelde daarin een belangrijke rol, en ze bleven een warm contact met elkaar houden.

Zelf ging Anje de verpleging in, de interne opleiding in verschillende ziekenhuizen, en werd o.a. later nachthoofd in het Diakonessenhuis.

Ze trouwde in Leeuwarden, haar man was persfotograaf van de L.C., maar het huwelijk hield geen stand. Een kind verliezen en samen verdriet kunnen delen is extreem moeilijk, en eigen wegen werden gegaan. Chris ging op jonge leeftijd studeren in Rotterdam en kreeg daar zijn leven en bleef daar in de omgeving wonen en werken.

Anje ervoer en wist dat haar leven bestond uit veel afscheid nemen.

Ze bleef met heel veel liefde haar werk doen, was een geliefde zuster en collega, betrokken moeder en oudste zus. En met enkele vriendinnen had ze een nauw contact, al bleef ze ‘op haar eigen afstand’ en was het huis op de Hoornbloem 21 haar veilige plaats.

Ze vond haar geloof (terug) in de gemeente van de Oase. Daar voelde ze zich geborgen, met lieve mensen om haar heen en waar ze deelnam aan meditatiegroep, stiltegroep, leesgroep, bibliodrama en later ook de eetgroep en de koffieochtenden. En op zondag trouw naar de kerk, op dezelfde plaats, naast Neel. Geloof en liefde. Ja, ‘dankbaar voor het leven wat ze heeft mogen vieren’, kon op de rouwkaart staan, naast ‘de kracht zit in de liefde’.

Innemend en open naar buiten toe wie haar ontmoette, haar eigen vertrouwdheid en ingetogenheid thuis .Zo verdrietig dat in deze ‘corona’-tijd, in een opgedrongen beslotenheid waar elkaar opzoeken toch moeilijk was, Chris en Thomas niet meer bij leven afscheid van moeder konden nemen, bij haar plotselinge opname en overlijden in het MCL.

Op dinsdag 5 januari namen we in een dienst in de Noorderhof in kleine kring afscheid.

Een vriendin, een nicht en Chris spraken lieve, warme woorden, er werden liederen gehoord, ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’, Psalm 23 gelezen en woorden van troost en nabijheid.

Op de Noorderbegraafplaats gaven we haar uit handen en vertrouwden haar toe aan Gods herderlijke zorg en liefde. We zullen haar missen en bidden voor wie achterblijven, de kinderen, de naaste familie en vrienden, om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma