Onlinevieringen

Het moderamen van onze wijkgemeente heeft ervoor gekozen op advies van de classis om de onlinevieringen met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

Er is donderdagavond 13 januari een coronabrief van de Classis binnengekomen met aanbevelingen. Een van de aanbevelingen was om het zingen nu volledig te stoppen omdat is gebleken dat ook het zingen door slechts enkele gemeenteleden tot Corona besmettingen kan leiden.

In een advies van een expert werkgroep “Zingen in de kerk” aan de classis is geadviseerd om alle zang en opnames van kerkdiensten te stoppen.

Het uitzenden van een kerkdienst zonder zang maakt onze onlinediensten wel erg sober en er is een goed aanbod van mooie vieringen waar u gemakkelijk op af kunt stemmen. Naast de zangers zijn er natuurlijk de Predikant, ambtsdragers lector en organist en koster die medewerking aan de dienst verlenen. Wij willen hun veiligheid garanderen ook vanwege de extra zorg die is ontstaan door het versterkte besmettingsgevaar met virusmutanten. Wij hebben gemeend het advies van de classis over te nemen. Wij kijken met tevredenheid terug op de online vieringen in de advent en kersttijd en bij de start van het nieuwe jaar. Op zich is er prima samengewerkt met in achtneming van de maatregelen. Allen die in de afgelopen weken zich hebben ingezet voor deze online vieringen willen we bij deze bedanken. Samen blijven we vertrouwen en hopen op het bestrijden van het virus zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten o.a. hier in de Oase. Tot dat er weer een versoepeling van de maatregelen komt wensen we iedereen veel sterkte toe en hopen we dat we blijven omzien naar elkaar, ons verbonden blijven voelen met elkaar en kracht putten uit Gods liefde voor ons. Van harte bevelen we de kerkdienst aan welke wordt uitgezonden via Omrop Fryslân op zondagmorgen om 10 uur.

Mededeling van de diaconie:

De bloemen gaan zondag 17 janauri naar Mevr. Oppers-de Vries in Abbingahiem. Deze zijn inmiddels bezorgd. Ook de komende zondagen zullen er door de bloemengroep bloemen worden bezorgd. De namen van degenen waar ze naar toe zijn gegaan worden gepubliceerd in de Geandewei.

Omdat er geen collecte kan worden gehouden vragen we uw bijdrage voor diaconie en kerk over te maken op de bankrekeningen welk vermeld staan in Geandewei en op de contacpagina of de pagina van de diaconie.