Stopzetten online vieringen

Op het moment van schrijven van deze kopij hebben we opnieuw te maken met maatregelen die nog verder worden aangescherpt vanwege de Covid virus mutaties en dan met name de angst voor een nieuwe uitbreiding van het aantal besmettingen door de Engelse virusvariant.

De classis kwam donderdag 14 januari jl. met een schrijven waarin zij schreven over geconstateerde besmettingen die plaatsvonden bij de opname/uitzending van online viering rond de kerstdagen. In een rapportage van de expert werkgroep “Zingen in de kerk” is geadviseerd om alle zang en opnames van kerkdiensten te stoppen. Wij hebben de brief en het advies in het moderamen besproken en besloten om gehoor te geven aan het advies en daarmee onze online vieringen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zondag 17 januari jl. hebben we hierover een mededeling gedaan via de kerkomroep. De liturgie die al was opgesteld door de voorganger van deze zondag, mevrouw Ds. H. Post-Knol. Deze is te vinden op de website wwwkerkhuizumoost.nl.

Wij kijken met tevredenheid terug op de online vieringen in de advent en kersttijd en bij de start van het nieuwe jaar. Op zich is er prima samengewerkt met in achtneming van de maatregelen. Allen die in de afgelopen weken zich hebben ingezet voor deze online vieringen willen we bij deze bedanken. Samen blijven we vertrouwen en hopen op het bestrijden van het virus zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten o.a. in de Oase. Tot dat er weer een versoepeling van de maatregelen komt wensen we iedereen veel sterkte toe en hopen we dat we blijven omzien naar elkaar, ons verbonden blijven voelen met elkaar en kracht putten uit Gods liefde voor ons. Er zijn via de kerkomroep veel diensten te beluisteren en te bekijken o.a. de Kurioskerk. Tevens bevelen we van harte de kerkdienst aan welke wordt uitgezonden via Omrop Fryslân op zondagmorgen om 10 uur.

De wijkkerkenraad

Stilte

Het wordt nog stiller om ons heen, er wordt steeds meer op aangedrongen om onze fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken en ook het zingen in de diensten is niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden om toch contact te houden. Achter de schermen is er over en weer geregeld telefonisch contact en ook worden er af en toe wat bezoeken gebracht met inachtneming van de corona regels. Dit geldt misschien niet voor iedereen. Wij willen toch ook in deze tijd nog eens extra de aandacht vestigen op het pastoraal meldpunt mevr. S. Vellinga-Kuperus, tel. 06-33826822. Hebt U behoefte aan een gesprek of is er iets anders waar U een vraag over hebt, stel die gerust en geef het door aan het pastoraal meldpunt. Natuurlijk mag U ook altijd contact opnemen met uw wijkbezoeker of ouderling. Ook als U af en toe graag een telefoontje van iemand zou willen hebben, dan kunt U dit doorgeven. Laten wij zo in deze moeilijke periode om elkaar blijven denken. Houd moed, heb lief en laten wij vooral vertrouwen houden dat Gods Liefde met ons is ook in deze tijd.

Overleden

Op dinsdag 19 januari overleed in de leeftijd van 99 jaar mw. Margje Dijkstra-Wierda, sinds 26 augustus 2007 weduwe van Auke Dijkstra. Zij woonde, komend van Drachten, sinds april 2018 in Abbingahiem. Enkele ouderen zullen haar nog gekend hebben, want van 1946–1978 woonde ze met haar man en later gezin in Huizum en was toen lid van de Schranskerk-gemeente. Een in memoriam volgt in de volgende Geandewei.

De pastorale werkgroep

Giften

De penningmeester heeft een gift van € 100,00 en een gift van € 50,00 ontvangen van nn voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.

Bedankbericht 1

Er zijn veel onzekerheden waar we vandaag de dag mee te maken hebben. En hoe het de komende maanden zal gaan weten we niet. Ik kan jullie wel vertellen hoe het met mij de afgelopen twee maanden is gegaan. De spoedoperatie op 1 december aan de halslagader is volgens het boekje verlopen. Na een paar dagen mocht ik weer naar huis om verder op te knappen. En ik ben daar met liefde verzorgd en dat doet je goed. Dank voor alle kaartjes en bloemen en het kerstbrood die ik heb gekregen. Dat was hartverwarmend. Ik zat nu aan de kant van mogen ontvangen. Hartelijk dank voor jullie meeleven. Gistermorgen kreeg ik de uitslag dat de operatie het gewenste resultaat heeft gehad. En dan wordt het tijd om te kijken of je weer wat werkzaamheden kunt oppakken. Er is afgesproken dat ik weer inzetbaar ben, waar nodig. Dat zal in deze lockdown periode beperkt zijn tot crisispastoraat en telefonisch contact. Maar we hopen dat we over een tijdje weer meer ruimte krijgen. Voor eenieder veel sterkte en wijsheid en vooral omzien naar elkaar.

Ds. Siena Cnossen-Hoeksema

Bedankbericht 2

Na diverse keren uitstel, door o.a. corona en ziekte kwam 17 november jl. eindelijk het bericht uit Nijmegen dat mijn enkeloperatie door zou gaan. Het laatste jaar had ik veel pijn waardoor lopen nauwelijks haalbaar was ondanks zware pijnstillers. De operatie die bekend staat als bijzonder pijnlijk (het onderste spronggewicht moest worden vastgezet) was een succes en vanaf de operatiedag was ik zonder pijn. Onwerkelijk om zonder pijn te zijn. Daarna acht weken verblijf in Zorghotel De Hofwijck. In de afgelopen weken waren er nog regelmatig bezoeken aan de St. Maartenskliniek waar ik naar toe gereden werd door mijn zoon. Inmiddels ben ik weer thuis, heb ik loopgids en hoop ik in het voorjaar de revalidatieperiode af te ronden. Mijn kamer in de Hofwijck was zo gezellig mede door alle kaarten (meer dan 100), bloemen en telefoontjes. Ik heb weer gevoeld hoe goed het is om bij de wijkgemeente van de Oase te horen. Met spanning kijk ik zoals velen van U, naar het ogenblik dat we weer samen mogen komen. Iedereen bedankt en een hartelijke groet,

Margo Ozinga-Kottier

Bedankbericht 3

Het afgelopen half jaar ben ik ziek geweest en heb ik een periode in Nieuw Mellens verbleven. Vanuit de (wijk-)gemeente heb ik veel belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen gehad. Dat heeft me erg goed gedaan en heb ik zeer gewaardeerd. Zeer veel dank daarvoor!

Hartelijke groet,

mevr. S.B. Wijma-de Boer