Kerkdiensten

Zondag 28 maart zal Ds. A.H. Boschma voorgaan.

Op 1 april Witte Donderdag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Voorganger is Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp.

2 april Goede Vrijdag zal Ds. A. Terlouw voorgaan.

3 april Stille Zaterdag zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.

4 april Paaszondag zal Ds. A. Terlouw voorgaan.

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. We kunnen met tevredenheid op onze eerste diensten terugkijken en we hopen dat ook de komende vieringen in deze 40 dagen tijd kunnen blijven samenkomen in de Oase en ook met veel gemeenteleden ons verbonden kunnen voelen via de kerkomroep.

We blijven de richtlijnen onder uw aandacht brengen. Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk. Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst. Dit kan op verschillende manieren:

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

4.         Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.

5.         Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels. Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte. Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Pastoraat

Wij gedenken Grietje Boomsma-Kooistra

Schiermonnikoog, 01-11-1930 – Leeuwarden, 02-03-2021. Op dinsdag 2 maart overleed in de leeftijd van 90 jaar mw. Grietje Kooistra, sinds 8 januari 2020 weduwe van Gerrit Boomsma, met wie ze ruim 66 jaar getrouwd is geweest. Ze verbleef sinds november in Abbingahiem, daarvoor was ze enkele maanden in Nieuw Mellens. Maar velen herinneren zich haar in Aldlânstate of daarvoor de Nijlânsdyk. Op verschillende plaatsen hebben ze in Leeuwarden gewoond, waar Gerrit, samen met zijn broer, jarenlang het ‘Electrotechnisch Bedrijf Boomsma’ runden. Grietje was geboren op Schiermonnikoog, kreeg al op jonge leeftijd verkering met Gerrit, trouwde met hem en kwam zo en bleef in Leeuwarden. 6 kinderen werden hun toevertrouwd, 2 jongens, 4 meisjes, die in een liefdevol gezin opgroeiden. Een kerkelijk en gelovig gezin ook, en daarin had Grietje een groot aandeel. Bij haar kon je veel kwijt, ook later. En er was ruimte, waar mij ooit werd toevertrouwd, dat zij veel kerken en geloofsgemeenschappen in Leeuwarden en Huizum van binnen hadden gezien en meegedaan en dat in al die kerken lieve en gelovige mensen te vinden zijn en niet alleen daar, maar ook daarbuiten. En zo relativeerden zij geloofs- en kerk ’ruzies’. Grietje heeft met haar man veel vrijwilligerswerk in de kerk gedaan, en wat je met haar in geloof deelde mocht je weten dat dit in vertrouwde handen was. Er kwamen schoon-, klein- en achterkleinkinderen, die allen met veel liefde werden begroet. Er is veel gereisd, vakanties met een caravan, maar ook grote reizen werden gemaakt in Amerika en cultuur opgedaan in St. Petersburg. Grietje hield van lezen, muziek en naar het theater gaan, maar misschien wel bovenal van mensen.

Het laatste jaar, na het overlijden van Gerrit, is moeilijk voor haar en voor de kinderen geweest. Nieuw Mellens, Abbingahiem, met daarbij de beperkingen die waren opgelegd en van invloed waren voor bezoek. Grietje vond veel steun in haar geloof en liederen als Lied 753 ‘Er is een land van louter licht’. Ze wist zich in de nabijheid van haar kinderen, toe ze overleed. Op dinsdag 9 maart is ze begraven op de Noorderbegraafplaats, na een afscheidsdienst in kleine familiekring in de Noorderhof, met de tekst uit 2 Kor. 12,9, die ook op haar rouwkaart stond geschreven: ‘Myn genede is alles dêrst ferlet fan hast’ en belijdeniswoorden uit Romeinen dat ‘niets mij kan scheiden van de liefde van God, die Hij heeft gegeven in Christus Jezus’, woorden van waaruit zij leefde en waarop zij vertrouwde. We hoorden mooie kerkelijke liederen, maar ook ‘One love’ en ‘Er is een steen verlegd in een rivier op aarde’. Daarna gaven we haar uit handen, dankbaar voor een lang en goed leven, en vertrouwden haar toe aan Gods herderlijke zorg en liefde. De (klein)kinderen zullen haar missen en zo bidden we voor wie achterblijven om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Afscheid

In januari zijn een tweetal diakenen gestopt met hun werkzaamheden als diaken. Na vier jaar inzet hebben zij besloten geen volgende periode van vier jaar nog ambtsdrager te zijn. Goff Spoelstra heeft zijn werkzaamheden als secretaris van de diaconie en voor de werkgroep Amnesty beëindigd. Zijn opvolging in de diaconie is nog niet geregeld en dat betekent dat hij nog een enkele taak blijft uitvoeren totdat de opvolging geregeld is. Hilda van der Meulen is ook na een ambtstermijn van vier jaar gestopt met haar werkzaamheden als diaken in de wijkkerkenraad. Ook zij blijft nog wel vrijwilligerstaken uitvoeren waaronder de coördinatie van de bloemengroet.  Beide diakenen willen we ook hier nog noemen en ze bedanken voor al hun inzet. Daarvoor hebben ze ook bloemen en een bon ontvangen.

Ik ben er voor jou!

Bovenstaande woorden vormden de rode draad in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen. Wij konden hierover lezen in de 40-dagentijdkalender met mooie teksten om over na te denken, citaten, gedichten, liederen en ideeën om te knutselen, bakken of bloemstukjes te maken. Er zijn nog een paar beschikbaar. Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Janny de Dreu, e-mail: dreudec@gmail.com of tel. 2801387.

Vanuit bovenstaande gedachte wilden wij ook graag iets doen voor elkaar en werd er een tijdje geleden een oproep geplaatst om kaarten te schrijven voor gemeenteleden. Meer dan 30 gemeenteleden boden aan om hieraan mee te doen. Ik denk, dat velen inmiddels een kaartje hebben gekregen of het komt nog. Wij hebben ons hoofdzakelijk beperkt tot de 80-plussers, dat zijn er al heel veel. Deze groep hebben wij nog aangevuld met zieken. Op deze manier wilden wij er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijd, nu er veel van iedereen wordt gevraagd. Alle kaartenschrijvers willen wij graag hartelijk bedanken voor hun meedoen en enthousiasme. Het is mooi dat er weer diensten kunnen zijn, ook al kan er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Vorig jaar rond deze tijd konden er geen diensten gehouden worden in de Stille Week, nu is dit wel mogelijk met de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit zijn toch ook weer lichtpuntjes. Wij moeten nog even volhouden, velen zijn ondertussen gevaccineerd en het gaat de goede kant op. Wij wensen u vertrouwen, hoop en liefde toe. Wij weten ons geborgen in Gods Liefde. Vanuit dit weten mogen wij toeleven naar Pasen. Een goede Stille Week gewenst en gezegende Paasdagen.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet Oase

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar mevr. F. Hekstra op 7 maart en mevr. T. van der Wal- Stellingwerf op 14 maart. Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Overig nieuws

Verslag vergadering 8 maart

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt ook nu gehouden in de Vijverzaal en is deze keer anders dan anders. Omdat we om 17 uur beginnen, wordt er een pauze ingelast met een broodje, zodat we in verband met de avondklok op tijd thuis kunnen komen. Hoewel we reeds in de derde maand zijn, is het de eerste bijeenkomst van de wijkkerkenraad. Er is één bericht van verhindering binnengekomen. Na de verwelkoming leest de voorzitter uit de brief van Jakobus, hoofdstuk 5 de verzen 7 t/m 12 met als bovenliggende titel “Bemoediging en raadgevingen” en gaat voor in gebed. De agenda bevat weer drie extra punten en wordt ongewijzigd in de aangegeven volgorde afgehandeld. De notulen van de vergadering van 7 december 2020 worden met een correctie goedgekeurd en ondertekend en de actiepuntenlijst bevat zeventien punten, die worden doorgenomen en waarvan er vier blijven staan.

De lijst met poststukken bevat enkele te bespreken onderwerpen. Besloten wordt de paaskaars van 2020 op verzoek te schenken aan een wijkgemeentelid. Er wordt een verzoek tot dopen op 21 maart besproken en het terugtreden van twee diakenen komt aan de orde bij het betreffende agendapunt. Verder is er een nieuwe solvabiliteitsverklaring voor het beroepingswerk ontvangen, waarmee wij een jaar vooruit kunnen. De stand van zaken rond het beroepingswerk wordt toegelicht door de voorzitter en de heer Braam. Er zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt en er lopen gesprekken met meerdere geïnteresseerde predikanten. Als alles meezit, hoopt de beroepingscommissie in de loop van april te komen tot een voordracht naar de wijkkerkenraad. Zowel in ‘Geandewei’, ons wijkblad ‘Ruimte’ als op onze website geven we regelmatig opening van zaken. Na een broodjespauze wordt de vergadering voortgezet met de bespreking van het punt ‘Vacature ambtsdragers 2021’. Omdat voor een paar leden hun maximale ambtstermijn dit jaar verloopt, wordt gekeken naar mogelijkheden om dit binnen de kerkorde op te vangen, zonder dat de tekeningbevoegdheid in gevaar komt. Ook zal er een oproep via onze media worden gedaan om ambtsdrager te worden. Er lopen nog gesprekken met potentiële diakenen. Een geheel andere en komende vacature is die van preekregelaar. Mw. D. Algra heeft namelijk te kennen gegeven haar taak te willen beëindigen. Voor 2022 zal ze het nog doen. Het lijkt de wijkkerkenraad een mooie taak voor iemand die niet graag vergadert, omdat dit thuis kan worden uitgevoerd. Bij het punt ‘Kerkdiensten Coronatijd’ wordt terug geblikt op de afgelopen tijd en vooruit gekeken naar verdere mogelijkheden. Het zal voorlopig wel blijven improviseren. De dienst van zondag 7 maart met ds. S. Cnossen is erg goed ontvangen. Besloten wordt om binnen de beperkingen de diensten in de stille week wel te laten doorgaan. Verder wordt aandacht besteed aan ons pastorale meldpunt. Van deze telefonische mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt. De bedoeling was en is om centraal zaken door te geven aan de pastorale medewerkers, waaronder ds. S. Cnossen en ds. D.G. Posthuma. Hierdoor blijft het overzicht behouden. De paaskaars voor 2021 is besteld en zal voor zover mogelijk op Goede Vrijdag traditie getrouw in gebruik worden genomen. Het College van Kerkrentmeesters heeft op schrift enkele zakelijke mededelingen doorgegeven. De huisvesting van ons kerkelijk bureau is een bespreekpunt, evenals het betrekken van de pastorie van Huizum-Oost door een nieuw te beroepen predikant. Bij de rondvraag deelt de voorzitter mee een concept werkplan met taken en uren voor de nieuwe predikant te hebben opgesteld, dat t.z.t. door de wijkkerkenraad moet worden goedgekeurd en aan de classis moet worden gestuurd. Ter afsluiting bidden we met de heer Braam gezamenlijk het ‘Onze Vader’, waarna de voorzitter deze bijzondere vergadering sluit om 19.45 uur. Het was goed om elkaar weer te treffen.

A.K. Damstra, preses WK