Bij de diensten

Kerkdiensten

Zondag 9 mei zal Ds. M. Veen uit Franeker voorgaan. Donderdag Hemelvaartsdag zal mevr. A. de Vries uit Ureterp voorgaan. Zondag 16 mei zal Ds. J.D. TH. Wassenaar uit Hellendoorn voorgaan.

Terugblik op de diensten

Als we terugblikken op de afgelopen twee diensten heeft Ds. K.J. Faber uit Wolvega ons meegenomen naar het bijzondere verhaal uit Lucas 24 vers 13-35 van de Emmaüsgangers en hun ontmoeting met de opgestane Jezus. Het thema van de overdenking was: “Iemand loopt mee”. Het was bijzonder om na de overdenking zo van de muziek van de organist Arjen Nauta en onze Zangers te genieten en te luisteren naar de indringende woorden van lied 247 met in het eerste couplet de woorden “Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer ontvallen mij. Der hulpelozen hulp wees mij nabij”. Op 25 april ging Ds. P. Dijkstra uit Grou voor en werd als Glorialied door de voorzangers lied 634 gezongen met de volgende tekst van het 2e couplet. “Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer”! Het blijft soms moeilijk om niet zelf te zingen maar het luisteren naar de voorzangers en meelezen van de teksten maakt het ook op een andere manier wel bijzonder.

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Op het moment van schrijven zijn er nog geen nieuwe versoepelingen aangekondigd en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba:

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Wel en wee

Wij gedenken Jouke Ferwerda

Huizum, 09-08-1935 – Leeuwarden, 21-04-2021. Op woensdag 21 april overleed in de leeftijd van 85 jaar dhr. Jouke Ferwerda, lieve en zorgzame man van Alie Rekker. Ze waren 57 jaar getrouwd en hebben in diverse huizen altijd in Huizum/Leeuwarden gewoond. De laatste jaren: van de Wijnhorsterstraat in 2014 naar de flat op de Weideflora en de laatste anderhalf jaar naar verzorging in ‘Erasmus’ in een mooie hoekflat, waar Jouke nog kon genieten van uitzicht op de stad (verkeer, luchten, zon). Want verzorging werd noodzakelijk, op zijn rouwkaart stond ook ‘na een periode van afnemende gezondheid’. Jouke leefde de laatste jaren in ‘gegeven tijd’, en dat was hij zich zeer bewust. Maar wat nog mogelijk was werd gedaan, doordat Alie er was voor haar man, met een onvermoeibare zorg, inzet en liefde. Zo waren er bij goed weer wandelingen buiten, werd er nog een mooie dagreis gemaakt naar Noord-Holland, was er in 2020 een vakantieweek in Gaasterland en stond voor dit jaar nog op programma een geplande week naar Hydepark, Driebergen. Zelfs op Paaszondag van dit jaar waren ze beiden nog in ‘de Oase’, en dan moest er echt veel geregeld worden, maar daar stond Alie voor. Jouke kwam uit een gezin van 8, 6 jongens, 2 meisjes. Op z’n 14e ging hij al aan het werk, zo ging dat vroeger meer dan eens, nu kun je je dat nauwelijks voorstellen, als je kinderen van 14 voor ogen hebt, meer dan 47 jaar gewerkt. Met liefde deed hij zijn werk, maar hij heeft het daarin ook niet altijd even gemakkelijk gehad, teleurstellingen ondervonden. De laatste jaren van zijn arbeidzaam leven had hij het heel erg naar zijn zin: bij een boekbinderij. Er is nog een bedankbriefje uit Canada voor het mooie werk aan een Kerkbijbel! Hier moet ook gezegd worden hoe liefdevol 10 jaar lang Jouke’s moeder bij hen mocht/kon wonen, een lieve vrouw, maar toch…. en later Alie’s moeder ook nog 3 maanden. Hun beider leven: zorg en liefde…., voor elkaar, voor anderen. Een groot gemis was het niet mogen krijgen van kinderen. Een pijn, een blijvende wond. Maar er was ook heel veel reden voor dankbaarheid, een lang leven, een liefdevol huwelijk van 57 jaar, de mooie vakanties die mogelijk werden, zeker na pensioen, waar de bergen van Oostenrijk blijvende indruk achterlieten. En goede vriendschappen. Op woensdag 28 april is Jouke begraven op de Huizumer begraafplaats, vlakbij zijn ouders. Daarvoor in vertrouwde kring een afscheidsdienst in ‘de Oase’, waar we Psalm 121 lazen en overdachten, een Pelgrimslied, de bergen en het vertrouwde “Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft” en het woord van Jezus uit Mattheüs 11,28, wat hem zo’n steun gaf in zijn leven: “Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. Er konden dank- en geloofsliederen gezongen worden, een liturgie die Jouke en Alie zelf hadden opgesteld.

We dankten voor Jouke’s leven en zeiden elkaar (en schrijven dit hier) dat we bijzondere zorg houden voor Alie, die alleen achterblijft in haar eigen verdriet, in vertrouwen dat “de Heer uitgang en ingang zal bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

ds. Douwe Posthuma

Pastoraat

Het is voorjaar, alles gaat weer groeien en bloeien. Na de donkere wintermaanden komt de natuur weer tot leven. Ieder jaar is het weer genieten om al die kleurenpracht te zien en de bomen en de struiken met het ontluikende groen, de lammetjes in de wei en vrolijk kwinkelerende vogels. Wij hopen en bidden dat na de donkere coronaperiode ook hier de lente aan mag gaan breken. Het pastoraat en vooral het bezoekwerk is de afgelopen winterperiode wat anders verlopen dan wij voor ogen hadden. Gelukkig zijn er ondertussen al vele gemeenteleden gevaccineerd en gloort er licht aan de horizon.

Wat zijn wij blij met alle wijkbezoekers en bezoekmedewerkers, die ondanks de beperkingen toch op de één of andere manier contact proberen te houden met hun bezoekadressen. Want juist in deze tijd hebben wij elkaar zo nodig. Met zijn allen proberen wij de moed erin te houden, geloof en vertrouwen te hebben dat de situatie weer anders gaat worden, meer normaal. Voor de komende zomer betekent dit, dat wij hopen, dat wij weer meer fysiek bij elkaar op bezoek kunnen gaan en ook voor het volgende herfst/winterseizoen. Naast de ouderlingen en wijkbezoekers zijn er nog een aantal gemeenteleden actief, die meedoen aan het bezoekproject. Op dit moment zijn een aantal bezoekers gekoppeld aan een aantal mensen, die graag eens iemand van de kerk op bezoek willen hebben en dat hoeft niet beslist een wijkbezoeker of een ouderling te zijn, maar mag ook een gemeentelid zijn. Onze ervaring tot nog toe is, dat de bezoekers graag vaste bezoekadressen willen hebben, waardoor je een band kunt opbouwen met iemand. De mensen, die bezocht worden ervaren dit ook als prettig. Daarom willen wij de indeling, zoals die er nu is voor volgend jaar zo houden. Bent u nog niet ingedeeld bij het bezoekwerk en zou u het toch fijn vinden om een paar keer per jaar bezoek te ontvangen van iemand van de kerk, dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan Janny de Dreu tel. 2801387 of via de mail: dreudec@gmail.com, coördinator van het bezoekproject. Ook mensen die bezoek willen brengen kunnen zich opgeven.

Het wordt steeds moeilijker om genoeg ouderlingen en wijkbezoekers te vinden en daarom is het een goede oplossing om gemeenteleden in te schakelen, die wel een paar adressen voor hun rekening willen nemen. Het is een goede manier om op deze manier vanuit de kerk contact met elkaar te houden en met elkaar mee te leven. Wij willen zo iets zichtbaar maken van de liefde van God voor ons en voor elkaar. Wij voelen ons door deze liefde verbonden met elkaar.  Uiteraard kan er ook altijd contact opgenomen worden met hat pastoraal meldpunt: mevr. S. Vellinga-Kuperus, tel: 06 33826822 in geval van ziekte, opname ziekenhuis of zorgcentrum of andere situaties waarin behoefte is aan pastoraat. Daarnaast hopen wij ook dat er straks weer de mogelijkheid is om op woensdagmorgen met elkaar te koffiedrinken, ook al is het misschien eerst in kleine groepjes. In de maand mei zal dit nog niet mogelijk zijn, maar misschien weer in juni. Wij wensen iedereen Gods Liefde en nabijheid toe in deze toch wel spannende tijd. Wij hopen en bidden dat de coronabesmettingen mogen afnemen. Wij moeten het nog een poosje volhouden. En ook alvast goede Pinksterdagen gewenst en een mooie zomer.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar: Martsen en Rinus van der Meulen op 18 april en dhr. en mevr. Feenstra- Bloemhof op 25 april.

De bloemengroep Tine en Kor, Etje, Janny, Hessel, Margo en Helma

Verslag wijkavond 28 april 2021

Volgens de beroepingsprocedure is een z.g. VSG nodig, wat staat voor Vergadering van Stemgerechtigde Gemeenteleden, kortweg in ons geval een wijkavond. De opkomst was ondanks de Corona maatregelen boven verwachting. Er waren 56 bezoekers, waarvan er 30 in de kerkruimte konden plaatsnemen en de overigen in de Vijverzaal. Daar kon men via een videoverbinding het gebeuren in de kerk goed volgen. De voorzitter van de wijkkerkenraad opende de vergadering met gebed en gaf daarna een toelichting op het programma. Als voorzitter van de beroepingscommissie schetste de heer K. de Dreu het verloop van het gevolgde beroepingstraject. Na de installatie van de beroepingscommissie in november 2020 kwam er in februari 2021 een versnelling in de aanpak, doordat aanvankelijk zes predikanten hadden aangegeven belangstelling te hebben voor de vacature in Huizum-Oost. Na meerdere gesprekken met vijf van deze predikanten en een zorgvuldige afweging kon na 7 vergaderingen op 19 maart de voordracht aan de wijkkerkenraad worden voorbereid. Deze voordracht was unaniem en werd in een extra vergadering van de wijkkerkenraad op 22 maart door de beroepingscommissie toegelicht en daarna worden overgenomen. Voor de vereiste kandidaatstelling ging de voordracht naar de Algemene Kerkenraad en deze ging daar op 13 april eveneens mee akkoord, zodat het vervolgens de taak voor de wijkavond werd om de procedure te bekrachtigen. Een aantal wijkgemeenteleden maakte gebruik van de mogelijkheid vragen aan de beroepingscommissie te stellen. Intussen waren ds. en mevrouw Boschma gearriveerd. Ds. Boschma gaf in een duidelijke voorstellingsronde een open beeld van wie hij is en waarom hij zich aangetrokken voelt door onze wijkgemeente. Ons profiel spreekt hem erg aan en hij denkt met een extra vrije dag per week hier goed te kunnen functioneren. Ook aan hem konden de aanwezigen vragen stellen, wat gebeurde. Door middel van een schriftelijke stemming in de pauze gingen de wijkgemeenteleden ermee akkoord met de gevolgde procedure. Van de 68 uitgebrachte stemmen, waarvan 12 schriftelijk, waren 67 voor. De stemmen werden in een afzonderlijke ruimte geteld en in de kerkzaal werd door de heer H. de Goede als lid van de beroepingscommissie de uitslag bekend gemaakt.

De voorzitter van de wijkkerkenraad gaf vervolgens een toelichting op de resterende vier stappen van de procedure. De ondertekende beroepingsbrief met het vereiste aanhangsel en het werkplan liggen al klaar. De eerste stap is nu het uitbrengen van het beroep, waarbij de verwachting werd uitgesproken, dat ds. Boschma het beroep gaat aannemen. Daarna volgt het verkrijgen van de approbatie van het breed moderamen van de classis Fryslân en de bevestiging van ds. Boschma. De sluiting van de avond werd verzorgd door ds. Boschma met een gebed uit het liedboek, waarna de voorzitter iedereen om 21.30 uur wel thuis kon wensen. Onze wijkgemeente kan terugzien op een meer dan geslaagde wijkavond.

A.K. Damstra, voorzitter

Beroepingsnieuws

De wijkkerkenraad van de Protestante wijkgemeente Huizum-Oost deelt u mee voornemens te zijn een beroep uit te brengen op ds. A.H. Boschma te Drachten in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. M.E. Vroonland. De beroepsbrief met het aanhangsel zal zo spoedig mogelijk en met in acht name van de kerkordelijke regels aan de betrokkene ter hand worden gesteld.

A.K. Damstra