Bij de diensten

Zondag 20 juni zal Ds. G. Wessels uit Stiens voorgaan.
Zondag 27 juni zal Ds. N. van den Briel uit Oudeschoot voorgaan.
Zondag 4 juli zal om 15.00 uur de bevestiging van Ds. A.H. Boschma plaatsvinden.

Uitvoering Corona richtlijnen

Uitvoering Corona richtlijnen voor de vieringen van de  Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

Het is fijn dat we door de afname van het aantal Covid besmettingen weer met meer gemeenteleden de vieringen in de Oase kunnen bezoeken. Vanaf 5 juni a.s. zijn er maximaal 60 gemeenteleden welkom bij de vieringen (inclusief kinderen en exclusief medewerkers). Het blijft nodig om u voor de vieringen aan te melden via reservering, telefonisch of per mail.  De overige specifieke maatregelen blijven verder hetzelfde. De 1,5 maatregel, het dragen van mondkapjes bij het lopen in de kerk en er wordt van u verwacht dat u klachtenvrij bent. In overleg met de voorgangers zingen we de laatste twee coupletten van het slotlied samen met de voorzangers. Daarbij is het verzoek om te zingen op “praatniveau”. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba (wekelijks voor zaterdag 12.00 uur):

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Bevestiging ds. Anne Henk Boschma

Al eerder heeft u kunnen lezen dat de bevestiging van Ds. Anne Henk Boschma op 4 juli 15.00 uur a.s. plaatsvindt. De beroepingscommissie aangevuld met enkele leden van de wijkkerkenraad is volop met de voorbereiding bezig. Inmiddels hebben gemeenteleden een uitnodiging ontvangen. Wij verwijzen u naar deze uitnodiging o.a. vanwege de noodzakelijke opgave voor de dienst. Zonder opgave is het niet mogelijk om bij de dienst aanwezig te zijn! Uiteraard kan de dienst gevolgd worden via www.kerkomroep.nl of de website www.kerkhuizumoost.nl. Op de website staat meeluisteren en dan komt u ook op de website van kerkomroep en vindt u eveneens de zondagsbrief(liturgie).

Terugblik op de diensten

Zondag 30 mei was Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp de voorganger en de viering werd na het welkom begonnen met een declamatie van Ida Gerhardt:

Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.

Op 6 juni was Ds. P.R. Beintema voorganger. De overdenking was gebaseerd op de tekst van Mattheus 11 vers 28. Jezus zegt: “Kom tot Mij en ik zal u rust geven”. Aansluitend werd er gezongen Lied 534, de verzen 1, 2, 3 en 4 waarbij de tekst van vers 1 de volgende was:

Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden is zelf het licht dat ruimte geeft; ons levenslicht de Zoon van God.

De Wijkkerkenraad

In memoriam Rindertsje de Vries

Op 1 juni is van ons heengegaan ons gemeentelid Rindertsje de Vries in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde aan de Eestraat en was lid van onze wijkgemeente. De Oase was de kerk waar zij zich thuis voelde. Op de rouwkaart staan de woorden:

As in sterke beam wie ik

Woartele yn ‘e ierde

en rikjend nei boppe

De beam is om

Mar ik bin boppe

Op maandag 7 juni werd de rouwdienst gehouden in de Oase. Wij stonden samen stil bij de woorden uit Genesis 2: 8 en lazen het gedicht “Paradys” van Fedde Schurer. Rintsje verlangde en zocht naar dat paradijs waar God nabij is en geen verdriet en dood meer is. In dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven en gelegd in de handen van onze God. Het was de wens van de overledene dat er geen uitgebreid “In Memoriam” geschreven zou worden. Wij willen de kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toewensen, mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Gift

De penningmeester heeft een gift van 25 euro n.n. ontvangen voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.

Bloemengroeten Oase

Iedere zondag worden na de kerkdienst in de Oase bloemen gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht nodig hebben. Op 30 mei gingen de bloemen naar mevr. Hoekstra-Broersma . En op 6 juni naar dhr. K. Reitsma.

De bloemengroep

Koffie-ochtenden Oase

Als deze Geandewei verschijnt zijn er inmiddels twee koffie-ochtenden geweest op 2 juni en 16 juni. Wat was het goed om elkaar weer te zien na zo’n lange periode. Wij zijn blij, dat er weer wat meer mogelijk is en wij hopen en bidden dat dit zo mag blijven. Daarom gaan wij als vanouds vooral tijdens de zomermaanden weer twee keer in de maand koffiedrinken in de Oase op de eerste en de derde woensdagmorgen in de maand. Wie wil is van harte welkom. Wij misten ook een aantal vaste mensen, die geregeld kwamen en het heel fijn vonden op de koffie-ochtenden. Een paar mensen zijn vanwege gezondheidsredenen verhuisd naar een zorgcentrum en ondertussen zijn er enkele mensen overleden. Vooral als je zo’n tijd niet bij elkaar bent geweest valt dit des te meer op en is er naast de blijdschap om weer bij elkaar te zijn ook het verdriet om het gemis van deze mensen. In juli zijn de koffiemorgens op de volgende data: 7 juli en 21 juli. Wij hopen met elkaar weer op mooie koffiebijeenkomsten tijdens de zomermaanden en hopen u te ontmoeten op één van deze koffie-ochtenden van 10.00 -11.30 uur. Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387.

Pastoraat

Ondertussen is het zomer, de zon schijnt heerlijk na een lange periode van kou en regen. Mensen maken vakantieplannen en trekken erop uit ook al zijn verre reizen nog niet zo goed mogelijk, maar ook Nederland is mooi. Wij wensen dan ook iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie toe. Er zijn echter ook mensen, die niet op vakantie kunnen gaan vanwege veelal gezondheidsredenen. Laten wij ook deze mensen niet vergeten en wij wensen hen sterkte en Gods liefde en nabijheid toe.

Op de lijst met kroonjaren staan ook deze maanden veel mensen, die een kroonjaar mogen vieren. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Speciaal willen wij even stilstaan bij vier huwelijksjubilea.  De fam. A. Atsma-A. Broersma van De Opslach 28, 8934 DC waren op 2 juni 60 jaar getrouwd. De fam. J. Pot-T. Bottema van de Vincent van Goghstraat 92, 8932 LK waren op 3 juni 40 jaar getrouwd. De fam. H.B. Timmerman- R. Boersma van Zenegroen 111, 8935 KC hopen op 8 juli hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren en de fam. G.C. Klooster- H. Hauser van Prins Clausplein 110, 8935 DE hopen hun 60-jarig huwelijksfeest op 14 juli a.s. te vieren. Wij wensen beide echtparen een mooie dag toe en Gods Zegen voor de toekomst. Een zonnige groet vanuit de pastorale werkgroep.

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 3 mei

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt zoals inmiddels gebruikelijk is, gehouden in de Vijverzaal. Na de verwelkoming leest de voorzitter uit het boek Spreuken, hoofdstuk 27 de verzen 1 t/m 12 en gaat voor in gebed. Er zijn twee berichten van verhindering te melden. De agenda bevat twee extra punten en wordt ongewijzigd in de aangegeven volgorde afgehandeld.

De notulen van de vergaderingen van 8 en 22 maart 2021 worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend met dank aan de opstellers. De actiepuntenlijst bevat elf punten, die worden doorgenomen en waarvan er drie blijven staan. De lijst met poststukken bevat enkele te bespreken onderwerpen, die worden afgehandeld. Er wordt o.a. aandacht besteed aan het protocol bij reanimatie in samenhang met dat voor de BHV-ers. Met betrekking tot het gebruik van videoschermen in de kerk, wordt besloten nadat het drie jaar heeft stil gelegen, de draad weer op te pakken. Realisatie in de komende zomer is niet mogelijk, hoewel de uitgangspunten al op papier staan. Een werkgroep zal dit voor haar rekening nemen.

De stand van zaken rond het beroepingswerk wordt toegelicht door de voorzitter en de wijkavond van 22 maart wordt geëvalueerd. In dit verband komen aan de orde de bevestiging van de nieuwe predikant, de vormgeving van de kerkdienst en het aanpassen en inrichten van zijn werkruimte. Hierover zijn en worden afspraken gemaakt. Op zondag 4 juli komt de ochtenddienst te vervallen en is de bevestigingsdienst om 15.00 uur. Voor enkele ambtsdragers ontstaan noodzakelijke vacatures. Drie personen hebben hun ambtsperiode van 12 jaar er op zitten. Hoewel ze wel door willen gaan, zijn zij pas na 11 maanden weer herkiesbaar. Wel mogen ze 6 maanden uitlopen, zodat het probleem beperkt blijft tot vijf maanden. De wijkkerkenraad gaat daarom twee dingen doen: de tekenbevoegdheid garanderen en actief nieuwe ambtsdragers zoeken, waarbij een nieuwe predikant mogelijk kan inspireren om de wijkkerkenraad te versterken. Ook zijn enkele nieuwe vrijwilligers nodig voor bv. het onderhoud van de tuin. Bij de terugblik op kerkdiensten, passeren de diensten van de afgelopen weken. Afgesproken wordt om na de zomer weer avondmaalsdiensten te plannen. Vanuit het wijkpastoraat worden een paar actuele zaken genoemd, waaronder een ongeval van een gemeentelid. Mw. J. de Dreu heeft een interessant stuk gestuurd met als titel ‘Achter de schermen’ waarin ze een overzicht geeft van pastorale activiteiten. De werkgroep Pastoraat zal op 17 mei weer bij elkaar komen. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest de heer F. Elgersma een gedeelte met als titel ‘Mensen inclusief’, waarna de voorzitter de vergadering sluit om 21.50 uur. Het was goed om elkaar weer te treffen.

A.K. Damstra, preses WK

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 31 mei

Na verwelkoming van de bijna voltallige wijkkerkenraad met één verhindering, leest de voorzitter de verzen 43 t/m 47 uit Handelingen 2 met als bovenliggende titel ‘Het leven van de eerste gemeente’ en gaat voor in gebed. De agenda bevat een drietal extra punten, waardoor het een afwisselende discussie kan worden. Na de vaststelling van de agenda worden de notulen van de vergadering van 3 mei met enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. De actiepuntenlijst bevat 9 punten, waarvan vijf kunnen worden afgevoerd. De voorbereidingen voor het plaatsen van videoschermen in de kerk krijgen binnenkort een vervolg. Bij de poststukken staan geen zaken die besproken moeten worden, zodat het punt beroepingswerk snel aan de orde komt. Een belangrijke stap hierin is nu gezet door de ontvangst van de approbatie van het breed moderamen van de Classis Fryslân. De laatste stap is nu de bevestiging en intrede van ds. A.H. Boschma op zondagmiddag 4 juli. Al onze wijkgemeenteleden zullen hiervoor per post een uitnodiging ontvangen. Verschillende zaken betreffende de bevestiging en de intrede worden besproken, vooruitlopend op de vergadering van de kleine werkgroep, die dit op 7 juni verder in detail gaat uitwerken. Zoals het nu lijkt, bieden de nieuwe Corona maatregelen meer ruimte voor de feestelijke kerkdienst. Verder bespreekt de wijkkerkenraad de renovatie van zaal C in de Oase als toekomstige werkplek van de nieuwe predikant. Daarvoor is een kostenbegroting opgesteld, die door de wijkkerkenraad wordt goedgekeurd en nu naar het College van Kerkrentmeesters gaat voor hun fiattering. Gehoopt wordt dat de realisatie deze zomer kan plaatsvinden. Ds. Boschma is van plan om in augustus met zijn kennismakingsbezoeken te beginnen. Voor de tweede helft van dit jaar moest het bestaande preekrooster door mw. D. Algra worden herzien. Dat is inmiddels gebeurd en de wijkkerkenraad stemt hier nu formeel mee in. Vanaf augustus vervult ds. Boschma dit jaar 15 preekbeurten in de Oase. Op zondag 19 september zal hij de startzondag verzorgen. Over de vorm waarin dit zal plaatsvinden, zal nader overleg volgen. Een urgent punt is de invulling van de vacante ambtsdragerplaatsen.  Besloten wordt om in het licht van de zorgelijke situatie, voor de drie ambtsdragers die met het einde van hun termijn te maken krijgen, vooralsnog verder te gaan met daarbij nadrukkelijk de intentie om nieuwe ambtsdragers niet alleen te zoeken, maar ook te vinden. Er ligt wel een noodplan op de plank. Bij de terugblik op kerkdiensten vielen twee diensten op, namelijk die met ds. J.D. Wassenaar uit Hellendoorn en ds. H. Vlasman uit Trynwalden. Het waren mooie diensten. Naar aanleiding van dit agendapunt wordt stil gestaan bij het hanteren van onze eigen liturgie door gastpredikanten, waarvan wij zo weinig mogelijk willen afwijken. Het preekrooster voor 2022 is nog in de maak. We moeten helaas wel op zoek naar een nieuwe preekregelaar, omdat mw. Algra te kennen heeft gegeven er voor 2023 mee te willen stoppen. Een mooie uitdaging voor iemand die niet graag vergadert; dit kan allemaal thuis worden uitgevoerd. Aanmeldingen zijn dus welkom! De werkgroep Pastoraat is op 17 mei bij elkaar geweest. Mw. J. de Dreu brengt hiervan een kort verslag uit. Bij de uitwerken van de vastgelegde ideeën zal na de vakanties ds. Boschma worden betrokken. De schriftelijk aangeleverde mededelingen vragen geen nadere toelichting. Dat geldt ook voor de rondvraag. Hier wordt nog melding gemaakt van het feit dat we van het NBG zonder kosten een Kanselbijbel krijgen in de nieuwe Bijbelvertaling. Hoewel over het gebruik nog geen besluit is genomen, ligt het wel in de verwachting dat dit zal gebeuren. Ter afronding van de vergadering leest mw. de Dreu uit de PKN gebedenbundel “Help ons u te vinden” een gebed over het geloof. Daarna sluit de voorzitter om 22.00 uur deze vergadering die de laatste is van het lopende seizoen en wenst ieder goede zomermaanden toe, al of niet op vakantie. De eerstvolgende wijkkerkenraadsvergadering zal op maandag 6 september zijn.

A.K. Damstra, preses