Bijzondere maatregelen vanwege Corona

In de komende weken is de onzekerheid toegenomen nu we weer te maken hebben met een sterke stijging van het aantal besmettingen. Na de persconferentie van vrijdag 12 november jl. heeft de PKN-kerk aangekondigd dat we ons opnieuw aan de belangrijke inmiddels bekende maatregelen moeten houden. Hier hebben we in de vorige Geandewei ook al over geschreven. Er zijn nu enkele aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Wij willen weer overgaan tot het noteren van de namen van de aanwezigen tijdens de viering. Verder houden we ons aan de bekende maatregelen: de handen desinfecteren, de anderhalve meter en het dragen van het mondkapje. 

In overleg met de voorgangers nemen we nog aanvullende maatregelen over het aantal samen te zingen liederen en meer gebruik maken van onze vertrouwde voorzangers. Bij de mededelingen doen we ook een afkondiging per zondag over het koffiedrinken na de dienst. Verder zullen we waar nodig aanvullende actuele aanpassingen op de website plaatsen. 

De wijkkerkenraad.  

Aandacht voor elkaar

Tankewol!

Leave minsken fan de Oase, wat ha wy de lêste tiid ûnderfûn, wat it betsjut by in gemeente, in mienskip te hearren. Al dy leave fragen: ‘Hoe is it mei Sikke?’, al dy kaarten: de piano stiet der fol mei, en al dy belangstelling yn watfoar foarm ek: Tankewol, it hat ús goed dien, docht ús noch altyd goed. Wy geane in nije faze yn ús libben yn, dy’t wy noch ynfolling jaan moatte. Maklik is it net, mar sa sit it libben no ien kear yn elkoar. En it witten, dat minsken oan ús tinke, foar ús bidde, helpt ús, hâlde wy nedich yn de kommende tiid. Nochris: Tankewol!

Sikke en Jant van der Weg

BLOEMENGROET

Weten en zien dat er aan je gedacht wordt in moeilijke tijden doet een mens goed.

Daarom werd op zondag 7 november het boeket bloemen uit de Oase gebracht naar Mevr.Tjitske Hiemstra. Op 14 november kreeg mevr. Hazekamp een bezoekje en een bloemengroet vanuit onze gemeente.

De bloemengroep.

Nieuwe ambtsdragers

Als kerkenraad zijn wij bijzonder blij met twee nieuwe ambtsdrager. Mevrouw Renske Engbrenghof – Soepboer en mevrouw Margriet Dijkstra – Tijseling hebben te kennen gegeven dat zij samen diaken willen worden.  De bevestiging zal plaats vinden op zondag 19 december. Wij hopen samen een feestelijke dienst te vieren.

Bij de diensten

Op zondag 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met Advent. In overleg met de leiding van de kindernevendienst is gekozen voor het project van Kind op zondag. Het gaat over het plakboek van Lucas.

In een plakboek verzamel je persoonlijke herinneringen en verhalen. Lucas heeft zijn “plakboek” gemaakt om het verhaal van Jezus te vertellen.

Op zondag 26 november is het thema “Wacht eens” en lezen wij Lucas 1:5-25 en op zondag 5 lezen wij Lucas 1:39-56 en is het thema “Voel jij dat ook?”.

Elke zondag zal één van de kinderen een kaars aansteken en zingen wij het projectlied.

Zo mag het “plakboek van Lucas” ons in gesprek brengen met de teksten en met elkaar en mogen wij samen toeleven naar het Kerstfeest.

Ds. Anne Henk Boschma

Iets uitspreken geeft een bestaan aan

wat het in stilte niet had.

Jonathan Safran Foer

Uitnodiging lotgenoten contact

Elk mens weet hoe pijnlijk en verdrietig een verlies is. De eerste tijd krijg je vaak steun van mensen om je heen. Na enige tijd verwacht men dat het leven weer gewoon wordt, ook voor u, terwijl je dan juist behoefte hebt aan een klankbord, een luisterend oor, aan mensen die hetzelfde hebben meegemaakt.

In het nieuwe jaar wil ik starten met een aantal bijeenkomsten voor mensen die hun dierbare hebben verloren. De groepsgrootte is 5 tot 8 personen. Tijdens het samenzijn willen we ruimte geven aan onze ervaringen en gevoelens. We doen dat aan de hand van de metafoor van een pelgrimsreiziger. We sjouwen met een zware koffer. Wat zit er allemaal in?

Als u hier belangstelling voor heeft zou u zich dan voor 1 januari op willen geven bij:

Annemiek Heerma Kerkelijk werker Agneskerk te Goutum Telefoon: 06-25162885 Email: a.heerma@agneskerkgoutum.nl

Koffie/thee inloopochtend 1 december

Vol verwachting klopt ons hart. December de feestmaand, eerst Sinterklaas en daarnaast kijken wij vol verwachting ook uit naar de Kerst het feest van het Licht. Onze koffie/thee inloopochtend valt in deze tijd op 1 december en voorlopig gaan wij ervan uit dat deze door kan gaan. Om een feestelijk tintje aan deze morgen te geven is er een bingo met leuke prijsjes. U bent van harte welkom. Wij houden rekening met de coronamaatregelen wat afstand betreft en mondkapjes op bij het lopen. Als wij zitten, kunnen die weer af.

Als u vragen hebt, kunt u informatie krijgen bij Janny de Dreu, tel. 2801387