Het gaat niet door……

Helaas moeten wij deze zin weer veel gebruiken: Het gaat niet door. Wij hadden voor de komende periode zoveel plannen en activiteiten. Er stond een Kerstwandeling in de steigers die wij samen de Willen Alexanderschool zouden organiseren en natuurlijk de kinderkerstnachtdienst. Op de 2e Kerstdag zou het Groot Evangelisatiekoor meewerken aan de dienst. Maar daar komt nu (voorlopig) een streep door.

En ook het koffiedrinken op de woensdagmorgen, dat zoveel gezelligheid biedt voor mensen, is even stopgezet. Wij hopen dat het virus snel onder controle is. Wij willen allen die directe gevolgen hebben van deze opleving van de pandemie heel veel sterkte toewensen. Ik merk dat het veel van mensen vraagt.

En waar het kan mogen wij met elkaar meeleven, al is het soms op afstand.

U allen veel sterkte gewenst en ik hoop dat het licht van Advent en Kerst ons hoop en moed mag geven.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Open kerk

Nu er zoveel kerkelijke activiteiten niet doorgaan, willen wij een mogelijkheid scheppen tot ontmoeting. Op vrijdag 17 en 24 december houden wij “Open Kerk”.

U kunt tussen 10.30 en 11.30 uur naar de Oase komen om even een kaarsje aan te steken, even stil te zijn of juist om een praatje te maken. Het gaat om een pastoraal of bezinnend moment.  Ik ben als pastor tijdens “open kerk” aanwezig. En natuurlijk kunt mij dan ook spreken/aanspreken.

Er is i.v.m. corona geen koffie. Het gaat alleen om de ontmoeting.

Wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen (afstand houden en mondkapje dragen bij verplaatsing).

Ik hoop dat wij zo een mogelijkheid bieden om even contact met elkaar te hebben.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Zoals het nu lijkt, kunnen de diensten wel doorgaan. Al moeten wij natuurlijk wel wat aanpassen.

Wij volgen in de Adventsperiode het project van Kind op Zondag. Wij lezen de verhalen uit het “plakboek” van Lucas.

Op zondag 12 december lezen wij Lucas 1:39-56 en het thema is: Voel jij dat ook?

Wij zouden op deze zondag samen Avondmaal vieren, maar dat hebben wij nu moeten annuleren. 

Op 19 december lezen wij Lucas 1:57-80 en het thema is: De toon is gezet.

In deze dienst mogen wij twee diakenen bevestigen in het ambt: Mevrouw Renske Engbrenghof – Soepboer (De Malus 193) en mevrouw Margriet Dijkstra – Tijseling (Prins Clausplein 41).  Wij zijn blij dat zij onze kerkenraad komen versterken.

AHB

Symbolische bloemschikking in de advent en kerst in de Oase.

Bij de bloemschikkingen maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

Voor de opkomende zon staan 4 gouden adventskaarsen. Iedere zondag brandt er een kaars meer.

Koffie/thee ochtenden

Zoals u inmiddels gehoord of begrepen hebt zijn er voorlopig geen koffie/thee-inloopochtenden meer. Helaas moesten wij ook door de scherpere maatregelen rond corona de bingomorgen afzeggen. Maar die houden wij nog te goed.

Zodra het weer mogelijk is hopen wij de draad weer op te pakken. Namens alle gastvrouwen en heer willen wij iedereen gezegende kerstdagen toewensen en een goede jaarwisseling.

Ik zou zeggen: “Let op het doek buiten”. Hangt het doek er weer, dan is er weer koffiedrinken. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Janny de Dreu tel. 2801387

Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken……..

Vooral in deze donkere tijd voor kerst maken wij onze huizen gezellig met kaarsen en lichtjes. Het is nu wel extra donker vanwege de situatie rond corona. Iedereen wordt weer op zichzelf teruggeworpen. Laten wij vooral elkaar in deze tijd niet vergeten en goed op elkaar passen, een telefoontje, een kaartje of een appje kan al heel veel doen.

Ook als wijkgemeente Huizum-Oost willen wij om onze mensen denken. Daarom willen wij opnieuw een kaartenactie houden en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelen.

Wij doen het deze keer op een andere manier dan de vorige keren. Dit kan ook omdat de kerk nog open is.

Op de eerstvolgende zondagen zullen er daarom enveloppen in de kerk liggen met adressen erop. Het is de bedoeling dat iedereen een aantal enveloppen meeneemt en daar zelf een kaartje in doet, waar hij of zij zelf nog iets persoonlijks op kan schrijven. De mensen, die toch een kaartje willen schrijven en niet in de kerk komen, kunnen dit aangeven bij Janny de Dreu, tel 2801387 of email: dreudec@gmail.com. Dan wordt ervoor gezorgd dat u enveloppen krijgt.

Hierboven staat een oosterse wijsheid. Daar moest ik aan denken toen wij bedachten wat er nog wel mogelijk is om te doen in deze tijd met veel beperkingen. Het zijn vaak de kleine dingen, die het doen. Laten wij daar gebruik van maken. Laten wij zo met elkaar iets van het Licht van Kerst zichtbaar maken in deze wereld, waarin wij ons gedragen mogen weten door Gods Liefde en de liefde van de mensen om ons heen.

De pastorale werkgroep

Aandacht voor elkaar

Op 15 november is van ons heengegaan ons gemeentelid Bastiaantje Baas-Dekker, roepnaam Jeanne, in de leeftijd van 94 jaar.  Zij woonde in Abbingahiem.

Zij was sinds 24 januari 2017 weduwe van Harm Baas.

De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 19 november, in besloten kring, in de Sionskerk te Mariënberg.

Zij laat kinderen, klein en achterkleinkinderen na.

Wij hebben haar in de dienst van 28 november herdacht en een steentje met haar naam in de “rivier” gelegd.

Wij willen als gemeente haar kinderen, klein en achterkleinkinderen kracht en sterkte toewensen nu zij zonder hun moeder, oma en overgrootmoeder verder moeten. 

Wij denken ook aan die mensen die thuis ziek zijn of zorg kennen en hier niet met name genoemd worden. Er komt de laatste tijd veel op mensen af en dat maakt soms moe. Mogen wij ons omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Huwelijksjubilea

De komende weken hebben twee echtparen uit onze wijkgemeente een bijzonder huwelijksjubileum

Op 14 december is het echtpaar de Schiffart-Spoelstra 25 jaar getrouwd.

Op 17 december is het echtpaar (Wim en Siska) Vellinga-Kuperus  50 jaar getrouwd.

Wij willen als gemeente beide echtparen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie, ondanks alle beperkingen van dit moment, toch een feestelijk dag mogen hebben.

AHB

De bloemengroeten

De bloemengroeten uit de Oase gingen op 

21 november naar Marleen Postmus en haar zoon Jelte

Op 28 november kreeg Tjitske Hiemstra de bloemen ter bemoediging

De Bloemenwerkgroep

Hebben Kerst en Present wat met elkaar te maken?  Op het eerste gezicht niet, maar toch wel.                                                

Kerst is als een feest van Licht goed bij ons bekend. Licht door de komst van Jezus, een teken van hoop. We vieren dat met licht van kaarsen en kerstboom, thuis en in de kerk. Present is minder bekend. Dit is een unieke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Dat doen wij niet met woorden, maar met daden.Wij verbinden mensen, die iets willen geven in tijd en vaardigheden met mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Denk aan klussen, helpen bij verhuizing/ huis inrichten, huis/ tuin opruimen e.d. . Een voorwaarde is dat de hulpvrager geen geld heeft om de hulp te betalen en/of een netwerk heeft die de hulp ook kan uitvoeren. Aanbod en vraag wordt op een zorgvuldige manier aan elkaar gekoppeld.Het is een mooie en dankbare manier om mensen te helpen, die geen helper hebben.  Een vorm van “Kerk te zijn op maandag”.

                Licht in het leven van mensen die hulp nodig hebben!

U kunt ons helpen door:

  • u aan te melden als persoon of groep voor uitvoering van een hulpaanvraag; benodigde tijd een halve tot een hele dag. Dit kan via onze website. De hulp wordt nu alleen gegeven als dit past binnen de corona maatregelen en de veiligheid van vrijwilliger en hulpvrager is geborgd.
  • Als vrijwilliger op kantoor of in de Flexploeg.
  • een gift of fannoot/donateur worden; zie de website www.stichtingpresent.nl/leeuwarden

Voor verder informatie kunt u op de website kijken of contact opnemen met Sytske Aalders e mail s.aalders@kpnmail.nl lid bestuur/ kerkelijk contactpersoon.