Bij de diensten

Helaas kan de Kerstavonddienst niet doorgaan, maar de Kerstmorgen wel. Graag had ik volop willen (laten) zingen en extra muziek ingezet, maar dat kan nu niet. Maar toch mogen wij samen een feestelijke dienst vieren. Wij sluiten het project van Kind op Zondag af. Het thema van dienst is: “Wat neem je mee?”

De dienst op de Oudjaarsavond kan op dat tijdstip niet doorgaan, daarom hebben wij besloten om de dienst te verplaatsen naar de middag. Wij komen om 15.30 uur samen om het kalenderjaar in de kerk af te sluiten. Waarschijnlijk zal ik met u stilstaan bij de woorden van Lied 511, een prachtig en intens lied dat Bonhoeffer heeft geschreven.

Op zondag 2 januari volg ik weer het leesrooster en gaan wij lezen over de wijzen uit het Oosten (Matteüs 2).

Ds. Anne Henk Boschma

Vanuit de kindernevendienst

Ondanks Corona hebben elke zondag een of twee kinderen van de kindernevendienst de adventskaarsen aangestoken. Daarbij is ook steeds het gedicht vanuit het project voorgelezen. Na het zingen van het adventslied namen de aanwezige kinderen het plakboek van Lucas mee naar de Kindernevendienst en alle kinderen hebben inmiddels ook een eigen plakboek om thuis in te werken. In de kindernevendienst deelden we de verhalen uit Lucas passend bij de lezingen van de zondag en was er het gesprek aansluitend over het thema van de zondag.

Bij terugkomst brachten de kinderen het licht mee in hun met kruidnagels versierde sinaasappel en een passende eigen gemaakte verwerking. 

De kindernevendienstleiding Willy, Anna Frouk en Minke.

Van ons heengegaan

Op 9 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Sijbe Rinze Hoekstra (Siep). Hij is precies op zijn 82e verjaardag overleden. Hij was de echtgenoot van Annie Hoekstra-Broersma. Hij woonde de laatste tijd in het Talmahûs in Veenwouden en daarvoor met zijn vrouw aan het Mannagras.

De uitvaartplechtigheid vond plaats op vrijdag 17 december in het Yardenhuis te Goutum.

Op 14 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Anne van der Werf in de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde de laatste tijd in Nieuw Mellens en daarvoor jaren aan het Zwenkgras 102. De uitvaart vindt plaats op maandag 20 december in het Noorderhof te Leeuwarden

Op 14 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Maria Bor-van Ginkel in de leeftijd van 90 jaar. Zij was sinds 6 augustus 2014 weduwe van Bart Bor.

Zij was voor revalidatie opgenomen in Noorderbreedte Revalidatie en woonde daarvoor in Erasmus. Zij was lid van wijkgemeente Huizum-Oost

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op dinsdag 21 december in het Noorderhof.

Wij willen de nabestaanden veel kracht en sterkte toewensen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

In de volgende Geandewei zal van allen een uitgebreid “In Memoriam” verschijnen.

Aandacht voor elkaar

Het coronavirus is ook volop actief in verschillende zorgcentra. Dat is bijzonder ingrijpend voor bewoners en personeel. Wij leven met hen mee in deze moeilijke tijd.

Tot slot willen Nienke en ik u, ondanks de crisis die er is, goede en gezegende Kerstdagen toewensen en vooral een gezond en gelukkig nieuwjaar.

Ds. Anne Henk Boschma

De bloemengroet

Op zondag 5 december heeft Miljenko Braam 6 de bloemen ontvangen.

Hieronder leest u het dankbericht van Ellen Bijsterveld en Tettdo Veenstra die zondag 12 december de bloemen hebben ontvangen.

Alweer werden we blij gemaakt met een prachtige bos bloemen, ons afgelopen zondag aangereikt. Ook de afgelopen tijd hebben we aandacht van diverse gemeenteleden ontvangen door felicitatie kaarten te sturen i.v.m. onze verjaardagen.

Daarnaast hebben we de bezoeken vak met een bosje bloemen van de bezoekdames Margot Osinga en nu Corrie Kamminga zeer op prijs gesteld. Inmiddels hebben we ook al bezoek gehad van ds. Boschma. Het was een goed en warm gesprek, waarvoor we heel dankbaar zijn. Zo voelen we ons bepaald niet vergeten en blijven betrokken bij de gemeente OASE. Wij wensen U allen gezegende kerstdagen maar bovenal een goede gezondheid en Gods zegen in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groeten, Ellen Bijsterveld en Tettdo Veenstra.

Themabijeenkomst

Wij hadden op woensdag 12 januari een themabijeenkomst gepland. In overleg met Janny de Dreu hebben wij besloten om dit nu toch maar niet door te laten gaan. Wij schuiven dit door naar woensdag 9 februari van 14.00-15.30 uur.

Ds. Anne Henk Boschma

Laten wij elkaar niet vergeten…stuur een kaartje….

Geweldig hoe er spontaan gereageerd is op de oproep om een kaartje te sturen naar een gemeentelid. De enveloppen met adressen erop waren in een mum van tijd meegenomen en wij hopen dat deze met een kerstgroet erin ondertussen hun weg hebben gevonden. Heel hartelijk dank daarvoor!!!

De pastorale werkgroep

Koffie-inloopochtenden:

De milde lockdown is inmiddels verlengd tot 14 januari 2022. Daarom lijkt het ons goed om op 5 januari nog geen koffie/thee-inloopochtend te houden, wij hopen dat dit weer mogelijk zal zijn op 19 januari.

Let op het doek bij de kerk en ook via de publicaties houden wij u op de hoogte.

De afgelopen weken werden wij geraakt door het overlijden van drie trouwe bezoekers van de koffieochtend: de heer S. Hoekstra, de heer A.v.d. Werf en mevr. M. Bor van Ginkel. De heer S. Hoekstra en de heer A. v.d. Werf konden de laatste tijd al niet meer komen vanwege gezondheidsredenen. Mevr. Bor was tot voor kort nog op de koffieochtend aanwezig. Wij, de bezoekers van de koffie-ochtenden en medewerkers leven met de familie en nabestaanden mee en willen hen sterkte en kracht toewensen. Mogen jullie je gedragen weten door Gods Liefde en de liefde van de mensen om jullie heen.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Renovaties

In het afgelopen jaar is er al veel in ons kerkgebouw, de Oase, gebeurt als het gaat om renovatie. Een zeer enthousiast en voortvarende klusteam is in de zomer gestart met de renovatie van zaal C.  Deze ruimte is nu een fijne werkplek/ vergaderruimte voor onze predikant Ds. Anne Henk Boschma. Het team had toen de smaak aardig te pakken. In het najaar is inmiddels ook de kerkenraadskamer grondig opgeknapt.

In de zomer zijn de plannen voor digitale beeldschermen opnieuw besproken. Plannen, die er al waren maar die de afgelopen jaren in de la zijn blijven liggen omdat ze in eerste instantie niet de grootste prioriteit hadden. Door de lock down en het vertrek van Ds. Madelon Vroonland bleven de plannen langer liggen dan de bedoeling. Met de komst van Ds. Boschma was de kerkenraad van mening dat het goed zou zijn om opnieuw werk te maken van de al bestaande plannen om stappen te zetten in het werken met beeldschermen in de viering. Dit heeft erin geresulteerd dat we nu twee grote beeldschermen op de achterwand gemonteerd krijgen en een groepje gemeenteleden het bedienen en werken met digitale apparatuur in de vieringen gaat oppakken. We gaan dat stapsgewijs doen en geven onszelf tijd om dit zorgvuldig te doen en ook te leren van de ervaringen. Voordat er twee beeldschermen gemonteerd worden krijgen we nog een renovatie van het liturgisch centrum. In week 3 en 4 gaat onder leiding van het klusteam de renovatie van het liturgisch centrum plaatsvinden. De muur wordt gestukt en krijgt een mooie passende kleur. We hebben ons daarbij laten adviseren door de architect, de heer Sandor Weerstra, die indertijd betrokken is geweest bij het ontwerp van het huidig liturgisch centrum. De planning en uitvoering van de renovatie is zo opgezet dat we op zondag het liturgisch centrum kunnen blijven gebruiken. 

De Wijkkerkenraad