De kerk is weer open

Op 18 januari kregen wij het bericht dat er weer Kerkdiensten met bezoekers mogelijk zijn. Er mogen voorlopig 50 mensen komen en wij moeten bij het verplaatsen een mondkapje op hebben. Wij zingen een klein deel van de liederen samen ingetogen. De meeste liederen worden door de voorzangers gezongen. Wij hebben besloten om ook het koffiedrinken na de dienst weer op te starten.

Uiteraard is de dienst ook zondag weer te volgen via de kerkomroep te volgen. De link naar de dienst is:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10240

In de brief staat ook nadrukkelijk vermeld dat ook alle andere activiteiten, mits wij ons aan de regels houden, opgestart kunnen worden.

Het is bijzonder mooi dat dat weer mogelijk is. U ziet hier meteen al een paar initiatieven die van start gaan.

Daarom graag tot ziens,

mede namens de wijkkerkenraad,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 6 februari staat Johannes 11: 1-16 op het rooster. Het gaat over Lazarus, een vriend van Jezus, die sterft. Het thema van Kind op Zondag is: Wat verwacht je?

Het is ook de zondag voor het werelddiaconaat. Wij zullen ook stil staan bij de verre naaste.

AHB

Aandacht voor elkaar

Adieu Oaseminsken

Eins is dat in hiel moai wurd, adieu! Sawol jimme yn de Oase as wy yn Frjentsjer kinne ús adieu-minsken, minsken oan God tabetroud, neame. Sa wolle wy it libbenspaad fuortsette en hoopje wy fan jimme it selde.

Wy ha hjir yn Kening State – al wer sa’n moaie namme – in aardich thús, al misse wy de Oase ek. Dy Kening is dan wol de keatskening, in bekende persoan yn Frjentsjer fansels. Mar de namme hat ek bêst in dûbelde betsjutting.

Foarlopich bliuwe wy noch even oan de Oase ferbûn.

Graach wolle wy jim betankje foar jim meilibjen yn dizze foar ús bêst wol drege tiid. It docht jin goed te witten dat der minsken oan je tinke.

Sikke en Jant van der Weg

Bloemengroet

Helaas komen we als gemeente nu niet bij elkaar maar de bloemengroeten gaan gelukkig wel steeds door! Zo werden er bloemen met een hartelijke en meelevende groet vanuit onze gemeente de Oase gebracht naar de heer en mevrouw Moed op 9 januari en op 16 januari naar dhr. Harm Wesseling.

Themabijeenkomst woensdag 9 februari

Helaas was het door de lockdown even niet mogelijk om bij elkaar te komen, maar de eerstvolgende middag kan wel doorgaan.

Wij komen samen op woensdag 9 februari in de Oase om 14.00 uur-15.30 uur.

Wij gaan samen praten over de betekenis van liederen/muziek in de Bijbel en voor ons persoonlijk.

Ik begin in ieder geval met de vraag wat uw lievelingslied of muziek is.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Samen een dienst voorbereiden

De voorbereiding van de diensten is vaak een solistische taak van de voorganger. Ik vind het ook prachtig om dat af en toe eens met een groep te doen.

Wij gaan dan samen de orde van dienst invullen.

En wij gaan samen kijken naar de lezing van de zondag. Ik ben vooral benieuwd wat u leest in dat gedeelte en welke vragen het bij u oproept.

Ik ga u ook iets vertellen over het proces van de voorbereiding van de dienst (zoals ik dat doe).

Wilt u een keer meedoen? Dan bent u op maandag 31 januari van harte welkom in de Oase om 10 uur. Er staat koffie voor u klaar. Wel graag van tevoren even opgeven (liefst per email ah.boschma@hetnet.nl, per  telefoon mag ook 06-42381409).

U krijgt dan van tevoren het schriftgedeelte van de zondag door. De dienst wordt op zondag 6 februari gevierd in de Oase.

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopochtend op 2 februari 2022

Gelukkig wordt het weer wat licht aan de horizon, vanuit de kerk gaan wij weer proberen om wat activiteiten op te starten. Vanuit de landelijke PKN wordt deze mogelijkheid weer geboden, vooral ook omdat men ziet, dat er veel behoefte aan is om bij elkaar te komen, wel met in achtneming van de nodige coronamaatregelen. Daarom staat de koffie/thee weer voor u klaar op woensdagmorgen 2 februari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Er is volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Bram van der Werf een trouwe bezoeker van onze koffiemorgen heeft helaas een lelijke val gemaakt en moest daardoor geopereerd worden. Hij verblijft momenteel in Berchhiem, Burgum om te revalideren. Het adres is Prins Bernhardstraat 74, afd. 1-16, 9251GM Burgum.

Wij willen hem een goed herstel toewensen en wij hopen dat hij over een tijdje weer kan komen koffiedrinken.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387