Verslag wijkavond van 9 maart 2022

Na de goed bezochte vesperdienst in het kader van Biddag voor Gewas en Arbeid bleven ruim 50 personen achter voor het bijwonen van de wijkavond, de eerste in dit jaar. Het programma heeft een luchtig karakter en bestaat uit twee delen, het doorgeven van de meest belangrijke informatie vanuit de wijkkerkenraad en het vertonen van twee videofilms.

Na het welkom door de voorzitter vertelt Ds. A.H. Boschma iets over zijn laatste wijkervaringen en over het project ‘Bosk’ dat zich komende zomer in de stad afspeelt. Vervolgens wordt vanuit de wijkkerkenraad kort stil gestaan bij de renovaties van drie ruimtes in de Oase, Zaal A (consistorie), zaal C (werkkamer predikant) en de kerkzaal. Het resultaat is prachtig en het stimuleert iedereen die er aanwezig is. Als afronding hopen we rond Pasen de nieuwe stoelen in de kerkzaal in gebruik te kunnen nemen. De eerste proeven met de projectieschermen zijn, behoudens enkele kinderziekten, goed verlopen. Omdat veel werk door vrijwilligers van het klusteam is uitgevoerd, worden de leden in het zonnetje gezet en beloond met een gezamenlijk dinerbedrag. Ze mogen het met elkaar op een zelf te kiezen locatie besteden. Uitvoerig wordt de situatie met betrekking tot de invulling van de ambten geschetst. De situatie in onze wijk is hierbij redelijk goed; binnen het College van Kerkrentmeester zijn echter wel acute vacatures ontstaan. Er zal op termijn worden gestreefd naar een kleinere en slagvaardige wijkkerkenraad, die meer project gericht en minder vaak in de totale bezetting bijeen zal komen in nauwe samenwerking met onze werkgroepen. De werkgroep ‘Mozaïek voor de toekomst’ zal hiertoe binnenkort voorstellen aandragen. Na het rondbrengen van het traditionele hapje en drankje worden twee videofilms getoond, namelijk ‘Leeuwarden in de Gouden Eeuw’ en ‘Huizum op Film’. Voor velen is vooral de laatste film een ‘Och heden ja’ ervaring. Voldaan kunnen de bezoekers huiswaarts gaan, nadat de voorzitter de avond om 22 uur mocht afsluiten.

A.K. Damstra, preses

V.l.n.r. Corrie Kamminga, Eddy de Boer, Rennie Wendelaar Bonga, Sjoerd Wendelaar Bonga en Ate Damstra. Henk Breur ontbreekt op de foto.