Verslag wijkkerkenraadsvergadering van 7 maart 2022

Zonder berichten van verhindering komt de wijkkerkenraad uit voorzorg nog een keer in de Vijverzaal bijeen. De leden worden verwelkomd en de voorzitter leest enkele verzen Johannes 3, te weten 31 t/m 36, waar boven staat ‘’Getuigenis van Johannes de Doper”. Aansluitend hierop wordt de agenda gevolgd.

De notulen van de vorige vergadering op 7 februari worden doorgenomen en met een correctie als aanvulling in de nieuwe notulen goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst vermeldt slechts zes punten, waarvan er vijf kunnen worden afgevoerd. Ook de lijst met poststukken bevat enkele bespreekpunten. Van het aanbod om in de Oase een Bible Box te plaatsen, zal geen gebruik worden gemaakt, omdat dit meer past in monumentale kerken waar veel vaak buitenlandse bezoekers komen. Wel wordt positief gereageerd op de vraag van het Kwartettenkoor uit Drachten om mee te mogen werken aan de kerkdienst van 3 juli. Er gaat een brief naar het College van Kerkrentmeesters om de huidige energievretende verlichting in de kerkzaal te vervangen door zuinige LED lampen. Dit gebeurt op advies van Liander na het plaatsen van een slimme meter.

Voor de wijkavond op 9 maart zijn alle noodzakelijke voorbereidingen inmiddels rond. Ook de aanpassingen in de kerkzaal zijn in principe klaar. Wel zal de reflectie door enkele ramen op de projectieschermen nog moeten worden verholpen. Voorts zijn enkele kinderziektes met het geluid nog een aandachtspunt; de eerste ervaringen bij het gebruik waren overigens positief. De nieuwe stoelen hopen we voor Pasen binnen te krijgen. Daarna zal worden bekeken wanneer wordt overgegaan tot het plaatsen ervan in rijen. Omtrent het uiten van de waardering voor het werk van onze vrijwilligers wordt een laatste besluit genomen. Nieuws daarover volgt later aan de betrokkenen. Meer tijd wordt vervolgens besteed aan het nieuwe Beleidsplan van de Algemene Kerkenraad. Aan de wijkkerkenraden is gevraagd wijzigingsvoorstellen aan te leveren wat geresulteerd heeft in een conceptvoorstel, dat uitvoerig wordt besproken. Er zullen nog enkele wijzigingen in worden aangebracht en mogelijk ook een paar aanvullingen. In een later stadium zullen de wijkgemeente en gemeente hierin worden gekend. Er is ter bespreking een geactualiseerd rooster van aftreden van onze ambtsdragers opgesteld. Dit wordt besproken en daar nodig toegelicht en gewijzigd. Het rooster geeft aan dat voor de in 2021 aftredende ambtsdragers regelingen zijn getroffen, waardoor de continuïteit is gewaarborgd. Aftredend in 2022 is één ambtsdragers en in 2023 zijn het er twee. In de alle gevallen betreft het ambtsdragers die hun maximale termijn erop hebben zitten. De herbenoeming en/of losmaking zal mogelijk in augustus gebeuren. Bij de terugblik op kerkdiensten wordt stil gestaan bij de bijzondere gemeenschappelijke dienst met PG Goutum op 6 maart. Een sterke verbondenheid werd beleefd, zelfs met de videoverbinding van de Agneskerk met de Oase. Vanuit het pastoraat werden enkele ernstig zieke wijkgemeenteleden gemeld en een 60-jarig huwelijksfeest, waarbij we pastoraal aanwezig waren. Nagegaan zal worden of er binnenkort in Erasmus weer een kerkdienst kan worden gehouden. Ds. Boschma bezocht een bijeenkomst waar werd nagegaan hoe de kerken in de nieuwe wijk Middelsee in de toekomst acte de présence kunnen geven. Hoe worden kerkleden daar geregistreerd? Hoe kunnen daar vieringen worden gehouden en wie verzorgen het pastoraat? Het lijkt een hele uitdaging als pioniersplek en voor de aangrenzende gemeentes zoals PG Goutum, WG Huizum-West en WG Huizum-Oost een zware taak. Bij de mededelingen wordt afgesproken met Pasen enkele extra boeketten bloemen te bezorgen. De rondvraag was goed voor het kiezen van de paaskaars voor 2022. De heer F. Elgersma leest tot slot een gedicht van Marinus van den Berg, getiteld ‘Elkaar tot zegen’, waarna de voorzitter de vergadering om 21.45 uur sluit. De eerstvolgende bijeenkomst van de wijkkerkenraad zal zijn op 4 april a.s.

A.K. Damstra, preses