In memoriam Sikke van der Weg

Op 28-2-1937 krigen Jurjen vd Weg en Janneke vd Weg-Talsma har earste bern Sikke. Fan Gerkeskleaster ferhuze de jonge húshâlding nei Rinsumageast. Dêr gie Sikke nei skoalle en groeide er op. Syn heit fûn dat dat fine jonkje mar net op it lân oan it wurk moast, dat hy gie nei de Ulo yn Moarmwâld. Dêrnei op it Dokkumer boekhâlderskantoar woe in boer him oan de stúdzje ha, dat soe hy betelje. Mar Sikke wist ek doe al syn ferantwurdlikheden: hy moast finansjeel meihelpe yn de húshâlding. Kennis garje hat er letter ynhelle, belêzen en finansjeel deskundich as er wie. En boppedat bejeftige mei in izersterk ûnthâld.

Doe kaam de Kristlik Fryske Jongerein, in belangrike boarne foar it lettere libben: omtinken foar it Frysk, yn ‘e kunde komme mei ideeën en belangen dêromhinne. Hy wie, it koe hast net oars, ponghâlder fan dy KFJ. Dêr learde er Jant kennen. It draaide op trouwen út yn 1964. Us libben yn dat begjin spile him ôf yn East-Ljouwert, op in flat yn de Iperenstrjitte. De baas fan BBF, De Jong, hie dy flat foar ús kocht, om’t er bang wie dat Sikke oars nei oar wurk omsjen soe! By BBF koer er him ûntploaie en groeide er út ta direksje-siktaris. Al rillegau ûntdiek de tsjerke syn talinten ek en waard er âlderling.

Mei ús soannen Jurjen en Gosse ferhuzen wy nei de Vondelstrjitte. Tsjerklik dus by de Pelikaantsjerke. Yn de Friese Kerkbode ferskynden hiel wat stikjes fan Sikke as lid fan de Argentiniëwurkgroep, dy’t him sterk makke foar de Argentijnse Dwaze Moeders. As redakteur fan De Stim fan Fryslân, it orgaan fan it Kristlik Frysk Selskip, koe er syn skriuwerij fierder ûntwikkelje. Underwiles wiene de bern de doar út en ferhuzen Sikke en Jant ein 1989 nei de Sleutelbloem. Dêr kaam syn oare leafhawwerij yn in moaie tún foar it ljocht: natuer, planten en fûgels. Ek tsjerklik fielde er him alhiel thús yn de Oase mei ds. Huib Klijn. Moai fûn er de liturgyske fernijing en it omtinken foar saken as Kirchentag en Wrâldrie fan Tsjerken. Hiel wat Kirchentage  waarden besocht. Neist de ynteresse foar wat de bern en ik by d’ein hiene, wie der fral omtinken foar minsken dy’t it minder goed yn it libben hiene. Bg. yn syn wurk as frijwilliger yn it Oanrinhûs dêr’t minsken sûnder ûnderkommen wolkom binne. Neist dat maatskiplik en tsjerklik wurk, fral yn de diakony, wie literatuer foar him belangryk. Fryske, Nederlânske en Dútske literatuer, û.o.mei  Heinrich Böll en Günter Grass, steane op ús boekeplanken. Under de yndruk wie er fan Korczak, de Poalske dokter dy’t yn it Joadske weeshûs yn WOII foar de bern ynstie. Hy lies en skreau dêroer.

Wy ha tegearre en mei ús bern en bernsbern in ryk libben hân, sa’t Sikke sels oant de ein ta hieltyd wer dúdlik oanjoech. Mar wat sille wy him misse!

Jant van der Weg-Laverman

Aandacht voor elkaar

Op 2 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Geeske Weerstra-Salverda in de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde aan de Holwortel 115. Sinds 30 november 1987 was zij weduwe van Klaas Weerstra. Zij was vele jaren lid van Huizum-Oost.

De afscheidsplechtigheid is in besloten kring gehouden op dinsdag 8 maart, waar de kinderen, klein en achterkleinkinderen afscheid namen van hun mama, oma en omi.

Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten

Op zondag 27 maart is het al de 4e zondag van de 40dagentijd. Wij volgen het rooster van kind op zondag en op deze zondag staat Johannes 15:1-8 op het rooster met als thema: Houd mij vast.

Op zondag 3 april staat Johannes 15:18-27 op het rooster en zal ds. J. Bakker onze gastvoorganger zijn.

Zanggroep Pasen

Als het goed is gaat deze de week de zanggroep Pasen van start. Voor Pasen willen we vier vrijdagmiddagen gaan oefenen van 16.30-17.30 uur in de Oase. Het gaat om 25 maart, 1 april, 8 april en 15 april. Zo hopen wij de Paasdienst een extra feestelijk tintje te geven.

Ds. Anne Henk Boschma

Zondag 3 april 2022: Stemmen uit de Oekraine

Op zondag 3 april 15.00 uur, laat ds. Theo Hop uit Hillegom in de Protestantse Kerk in Goutum, Buorren 23, muziek horen uit de Oekraïens Orthodoxe Kerk. De bezoeker krijgt een programma en er wordt toelichting bij gegeven. Vragen als: Duurt een kerkdienst daar echt zo lang…, minstens twee uur? En al die tijd stáán de gelovigen? Waarom wordt de hele dienst gezongen? Waarom zingt men alles zonder muziekinstrumenten, a capella? Wat wordt er gezongen? Deze muziek raakt mensen heel diep. Ze is zó indrukwekkend mooi. Toen mensen uit Kiev in 988 de Liturgieviering in Constantinopel meemaakten, zeiden ze: ‘De muziek is zó mooi. Soms wisten we gewoon niet of we op aarde of in de hemel waren’. Vandaar ‘Muziek uit de hemel’.

De inleider heeft een grote cd-verzameling opgebouwd. Meer dan 1000! stuks. Info: www.theohop.nl. Daaruit kiest hij voor de bijeenkomst de mooiste stukken van alleen Oekraïense componisten.

Een kerk leent zich erg goed om naar deze muziek te luisteren. En je kunt deze ruimte ook heel mooi maken. Er worden veel kaarsen neergezet. Er staan iconen opgesteld. Als er iconenschilders in uw midden zijn neemt u dan contact op, thbhop@gmail.com  U bent van harte uitgenodigd om in verbondenheid met de zo zwaar getroffen bevolking van Oekraïne kennis te maken met de indrukwekkende muziek van hun Orthodoxe kerk.

Werkgroep Vorming en Toerusting

Oase en Agneskerk

Terugblik zondag 6 maart   

Zondag 6 maart vond er in de Agneskerk in Goutum een bijzondere dienst plaats. Ds. Boschma van de Oase ging voor in deze dienst.

Niet alleen de aanwezigen in de Agneskerk konden erbij zijn, maar ook de gemeenteleden van de Oase konden de dienst meemaken.

Er was voor hen een rechtstreekse video-verbinding geregeld met de kerk uit Goutum.

De gezamenlijke werkgroep Vorming en Toerusting van beide gemeenten had 2 Afghaanse vrouwen uit Leeuwarden  uitgenodigd om te vertellen over de stichting die zij hebben opgericht, nadat de Taliban weer de macht in Afghanistan heeft overgenomen. Voor deze stichting: “Stichting Supporters Afghanistan” zamelen zij hier geld in. Medewerkers in Afghanistan kopen daarmee ter plekke  voedselpakketten die bezorgd worden bij voor arme gezinnen zonder kostwinner. Een vorm van hulpverlening zonder bureaucratie maar korte lijnen, zodat iedereen weet hoe het geld precies  wordt besteed en bij wie de hulp terecht komt.

De zusjes Sara en Hasina Fard, die zelf 8 jaar geleden zijn gevlucht en nu in Leeuwarden vertelden vol enthousiasme en gelardeerd met foto’s over hun mooie initiatief.  De mensen in de Oase konden het allemaal prima volgen. Het was om verschillende redenen een bijzondere dienst!  De diaconieën van de Kurioskerk, Oase en van de Agnesgemeente hebben naar aanleiding van deze dienst de stichting van Sara en Hasina ruimhartig gesteund.

Mocht u nog wat willen storten, dan kan dat op naam van “Stichting Supporters Afghanistan” IBAN NL 30INGB540007404

Werkgroep Vorming en Toerusting,

Agneskerk en Oase

BLOEMENGROET

De bloemengroeten gingen op zondag 20 februari als een blijk van medeleven naar dhr. Stallinga en op 27 februari kreeg mevr. Havemande bloemen uit de kerk. Op zondag 6 maart mocht mevrouw Duijff de bloemen ontvangen.

Op 13 maart werden de bloemen naar de familie de Lange gebracht.