Bij de diensten

Op Palmzondag vierden wij een bijzondere viering.  Wat mooi dat er zoveel kinderen in de kerk waren die een feestelijke intocht door de kerk hielden met Palmpasenstokken. Wat heeft de leiding van de kindernevendienst er een bijzonder gebeurtenis van gemaakt. Bedankt.

Op deze zondag hebben wij ook de beeldschermen in gebruik genomen. De mensen achter de laptop werden meteen uitgedaagd met filmpjes en improviseren bij de liederen. Het ging fantastisch. Fijn dat dit zo wordt opgepakt. Op het moment dat ik dit schrijf komen er veel vieringen achter elkaar aan. Het zijn intense momenten waarbij wij gedragen en verbonden worden door de liturgie die wij samen vieren.  Het is zoals wij in de Paaswake en op Pasen zullen vieren: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Zo volgen wij in deze diensten de weg die Jezus ging.

Op zondag 24 april is het Beloken Pasen. Wij staan stil bij het verhaal van Thomas (uit Johannes 20:19-31)

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op dinsdag 12 april is van ons heengegaan ons gemeentelid Jo  (Johanna) IJbema-Minnema (Fioringras 20) op de leeftijd van 84 jaar. Zij was sinds 31 maart 2005 weduwe van Henk IJbema. De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 16 april in Andringastate te Marssum. Jo heeft in haar leven veel moeten incasseren, maar had het vermogen om altijd weer hoopvol verder te gaan.

Op de rouwkaart staat: Ma, lieve doorzetter, bedankt voor alles! Oma, je hebt ons laten zien dat er meer mogelijk is dan je denkt.

Wij willen als gemeente de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toewensen bij het verlies van hun moeder en oma.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid In Memoriam worden opgenomen.

Voor zover mij bekend, liggen er op dit moment geen mensen in het ziekenhuis. Wij voelen ons verbonden met mensen die thuis ziek zijn, zorg hebben en/of bezig zijn met behandelingen. Dat is soms een zware en slopende weg.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Op zondag 3 april werden de bloemen uit de kerk gebracht naar Klaas Reitsma en op zondag  10 april kregen Jan en Ellie Koerts de bloemen uit de kerk. Beide families kregen zo een kleine blijk van medeleven vanuit de Oase

Pastoraat.

“In gesprek over het gesprek……..” Dit was het thema voor de pastorale-diaconale bijeenkomst op donderdag 24 maart. Om half zes begon de avond. Er werd gestart met soep en broodjes. Wat was het mooi om elkaar weer op deze manier te kunnen ontmoeten. Twee jaar was het niet mogelijk geweest vanwege de corona. En ook vanwege de corona waren er een aantal afmeldingen, maar toch was er nog een mooie groep over.

Ds. Anne Henk Boschma leidde het thema in. Waar kun je tegen aanlopen, als je in gesprek gaat met mensen, soms zijn wij onszelf dat niet zo bewust. Hoe komt iets over bij de ander of wat vinden wij zelf moeilijk, als wij in gesprek gaan. Mogen er stiltes vallen in een gesprek, voelen wij ons daar ongemakkelijk onder?  Iedereen brengt zijn of haar eigen levenservaringen mee. Dit geldt voor degene, die op bezoek komt, maar ook voor degene die bezoek ontvangt. Maar voor iedereen geldt, dat mensen zich graag gehoord en gezien willen voelen. En dan is het soms net even de manier waarop iets gezegd wordt of hoe er op iemand gereageerd wordt. Aan de hand van wat voorbeelden werd hierover doorgepraat en ontstond er een levendig gesprek. Er is ook niet sprake over wat goed of fout is in een situatie, maar het was goed om hier eens met zijn allen over na te denken. Ruimte geven aan de ander is belangrijk, niet gaan invullen voor een ander en ook open vragen nodigen uit om in gesprek te gaan.

Veel aspecten kwamen aan bod en de avond werd als opbouwend ervaren.

Wat zeker een grote rol speelt is de ervaring, dat je het samen doet, samen verantwoordelijk bent voor pastoraat en diaconaat, dat wij er zijn voor elkaar.

Verbinding, openheid en nieuwsgierigheid zijn niet alleen woorden, maar hebben ook te maken met een levenshouding, die belangrijk is in het pastoraat.

De bijeenkomst werd als heel fijn ervaren en voor herhaling vatbaar.

Op 31 maart was er een mooie bijeenkomst in Abbingahiem, waar de ontmoeting centraal stond, samen zingen, luisteren naar een gedeelte uit de bijbel, bidden, mooie gedichten en na afloop gezellig koffiedrinken met elkaar.

Op 9 maart was er opnieuw een themabijeenkomst met als onderwerp “Muziek in het geloof en de bijbel” De tweede keer maakten wij een muzikale wandeling door de bijbel. Wij mochten ontdekken, dat er heel veel muziek in de bijbel zit. Het begint al bij Jubal(Gen. 4:21) Heel bekend is David, die op de harp speelt.

Om nog een voorbeeld te noemen is psalm 150, waarin veel instrumenten genoemd worden. Wij beleefden veel plezier aan deze ontdekkingsreis door de bijbel. De volgende bijeenkomst staat gepland op 11 mei om 14.00 uur in de Oase.  Het thema van deze middag is nog niet bekend, maar daar hoort u nog meer van in de volgende Geandewei.

Werkgroep pastoraat

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 4 mei in de Oase.

In december zou er een koffie-inloopochtend zijn met bingo. Helaas kon deze niet doorgaan, omdat wij weer in lockdown gingen. Wij beloofden dat zodra het weer goed zou gaan, er een herkansing zou komen. Daarom willen wij op deze morgen naast koffiedrinken ook een gedeelte van de morgen besteden aan bingo. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Er zijn leuke prijsjes en het is heel gezellig om zo met elkaar even een spel te doen.

Informatie: Janny de Dreu tel.2801387 of email: dreudec@gmail.com

Vakantie

Vanaf dinsdag 26 april tot 4 mei ben ik afwezig i.v.m. de meivakantie. Als u in deze periode een predikant nodig hebt kunt u contact opnemen met ons pastoraal steunpunt dat in handen in van Siska Vellinga  (tel.06-33826822.)

Een hartelijke voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma