Notulen wijkkerkenraad 4 april 2022

De voorzitter verwelkomt de leden deze keer in de consistorie, nu de afgezwakte Coronamaatregelen dit mogelijk maken en de groep iets kleiner is vanwege de afmelding door drie leden. Als opening leest hij Psalm 125 met als titel ‘Een pelgrimslied’. Deze psalm sluit met troostrijke woorden goed aan bij het oorlogsgebeuren in Oekraïne. De agenda wordt nagelopen en één punt wordt aangepast en uitgebreid met wijkzaken. De notulen van de vergadering van 7 maart geven geen aanleiding tot wijzigingen, zodat die worden goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden drie punten afgevoerd en een punt gewijzigd. Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat onze website aan opschoning toe is. Hiertoe zullen stappen worden ondernomen. De lijst met ingekomen en uitgegane stukken bevat geen punten die tot discussie leiden. Er is een brief uitgegaan naar het College van Kerkrentmeesters met het verzoek de veel energie gebruikende verlichting in de kerkzaal te vervangen door zuinige Led lampen. Bij het punt wijkzaken wordt de op 9 maart gehouden wijkavond geëvalueerd, waarbij de conclusie wordt getrokken dat de avond goed werd bezocht en dat het luchtige onderdeel met films over het middeleeuwse Leeuwarden en oud Huizum in de smaak viel. Op de wijkavond in het najaar zal een zwaarder onderwerp deel uitmaken van het programma. De commissie heeft de wijkkas over de jaren 2020 en 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering keurt daarom de verantwoordingen goed. De heren E. de Boer en A. Halma worden bedankt voor de uitgevoerde controle. De commissie voor 2022 zal bestaan uit de heer E. de Boer en mw. R. Engbrenghof. Mw. A. Timmermans wordt bedankt voor het keurige beheer van de wijkkas. Omdat er nog geen verslag van de werkgroep “Mozaïek voor de toekomst’ beschikbaar is, wordt dit agendapunt niet behandeld en verplaatst naar de volgende wijkkerkenraadsvergadering. Het voorstel van de wijkkerkenraad voor wijzigingen en aanvullingen van het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad voor de jaren 2023-2026 wordt besproken. De vergadering vindt het nodig meer aanbevelingen in ons voorstel op te nemen. Dit zal op korte termijn worden gedaan en worden doorgestuurd naar de AK. Naar aanleiding van het geactualiseerde rooster van aftreden van ambtsdragers voor de komende jaren wordt besloten de bevestiging van een nieuwe ouderling naar voren te halen en de herbenoeming van de nu niet actieve ambtsdragers te laten plaatsvinden op de startzondag op 18 september. Voor deze zondag zal nog een kleine werkgroep, bestaande uit wijkgemeenteleden, worden gevormd. Bij de terugblik op de laatst gehouden kerkdiensten wordt kritisch gekeken naar een dienst in maart. Er is een wijziging in het rooster voor de dienst op 22 mei waarin nu ds. S. Cnossen zal voorgaan in plaats van ds. M.E. Vroonland. De pastorale diaconale avond van 24 maart was een succes en vraagt om herhaling. Hetzelfde geldt voor de gehouden bijeenkomst in Abbingahiem. Bij de rondvraag worden de komende vakanties van enkele ambtsdragers, zoals de predikant, de voorzitter en de scriba genoteerd, wat belangrijk is om het pastoraat draaiende te houden. Omdat de reguliere vergadering van de wijkkerkenraad op tweede pinksterdag zou vallen en verplaatsing niet lukt, wordt besloten niet dan bij elkaar te komen, maar wel een maand later. Verder wordt gemeld dat er nieuwe kaarten voor de bloemen uit de vieringen in de Oase naar wijkgemeenteleden zijn besteld. De voorzitter sluit deze keer de vergadering en wel met een gebed. Daarna wenst hij de aanwezigen wel thuis. De eerstvolgende bijeenkomst van de wijkkerkenraad is dus niet in mei, maar op 13 juni a.s.

A.K. Damstra, voorzitter