Bij de diensten

Op zondag 30 oktober mogen wij het Heilig Avondmaal vieren. In de dienst van Schrift en Tafel volg ik het leesrooster en  zullen wij samen lezen over Naäman (2 Koningen 5:1-19a).

Op deze zondag gaat ook de wintertijd in. De nacht is een uurtje langer.

Op woensdag 2 november is het Dankdag. Zoals het gebruikelijk is in de Oase, vieren wij een korte Vesper vanaf 19.30 uur. Aansluitend wordt de gemeente-avond gehouden. In de kerkenraad hebben wij afgesproken dat de avond zal gaan over de liturgie die wij vieren. Ik wil u meenemen langs de verschillende onderdelen en iets vertellen over de betekenissen en achtergronden.

Op zondag 6 november hoop ik ook voor te gaan. Dan lezen wij het vervolg van het verhaal over Naäman (2 Koningen 5:19b-27).  Het gaan over de knecht Gechazi.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Wij voelen ons verbonden met allen die ziek zijn en/of zorg hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Zingen op vrijdagmiddag

Tijdens de coronaperiode was er een groepje zangers actief om de gemeentezang voor hun rekening te nemen. Later hebben ze ook een tijd als “voorzangers” gefunctioneerd.

Vorig jaar zijn ze nog een poosje doorgegaan om samen te zingen op de vrijdagmiddag. De liederen van de komende zondag werden dan samen gezongen. Iedereen was daar welkom.

Naast de gezelligheid was het ook waardevol voor de ondersteuning van de gemeentezang.

De zangers willen weer van start gaan. Op vrijdag 28 oktober om 15.30 uur bent u weer van harte welkom om samen te zingen in de Oase. Er is geen verplichting. U mag elke vrijdag meedoen, maar ook af en toe.

Eddy de Boer en Teake Posthuma zijn de aanspreekpunten voor deze activiteit.

Als u mee wilt doen en de orde van dienst van tevoren wilt ontvangen, dan moet u uw mailadres even doorgeven aan Eddy de Boer  (eddy-de-boer@hotmail.com) .

Veel zangplezier gewenst.

Namens de zangers,

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/theemorgen op woensdag 2 november.

“Aan tafel” is het thema van dit kerkelijk jaar. Een thema dat veel associaties oproept, een prachtig thema. Wat gebeurt er veel aan tafel: eten, thee/koffiedrinken, spelletjes doen enz. Tijdens deze activiteiten ontstaan er vaak mooie gesprekken en vinden er veel ontmoetingen plaats, er is tijd, ruimte en aandacht voor elkaar. Dit ervaren wij ook telkens weer in de Oase: tijdens de koffiemorgens, eetcafé en tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Het verbindt mensen met elkaar, je leert elkaar beter kennen.

Veel mensen vinden dan ook geregeld de weg naar de koffiemorgens. In november zijn er weer twee koffiemorgens: op woensdagmorgen 2 november vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur en op 16 november. Op 2 november komen de sjoelbakken op tafel en gaan wij gezellig met elkaar sjoelen. Dit roept ook allemaal weer herinneringen op bij mensen aan de feestdagen waar de sjoelbak tevoorschijn werd gehaald. Op 16 november is er weer veel ruimte voor gesprek onderling.

Wij hopen met elkaar gezellige morgens te hebben. Van harte welkom!

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Middag Bibliodrama

In de Oase wordt op woensdagmiddag 9 november Bibliodrama gegeven door mw. Greta Meijberg. Het onderwerp is op dit moment nog niet bekend. Tijd: inloop vanaf 15.15 uur, aanvang 15.30 uur.

Minimum aantal deelnemers van 6, maximaal aantal van 12. Graag van tevoren aanmelden via dreudec@gmail.com, of 058 – 280 13 87

Kinderkerstnachtdienst en kerstwandeling

Hoewel het nog ver weg lijkt starten we in de komende weken met de voorbereiding van onze eigen kinderkerstnachtdienst op zaterdag 24 december. We hopen ook in enkele diensten in de adventsweken met de kinderen en inmiddels jongeren al aandacht te besteden aan advent.

Daarnaast vragen we u aandacht voor de kerstwandeling op donderdag 22 december. De IKC Willem Alexanderschool heeft ons gevraagd om weer samen te werken aan de kerstwandeling van de school door de wijk. Voor ons als gemeente in de wijk is de school in de wijk erg belangrijk. Verbinding zoeken met iedereen, juist ook jonge kinderen en jonge gezinnen, in de wijk past bij wie we willen zijn als gemeente Huizum-Oost.  Vorig jaar waren we al volop met de voorbereiding bezig maar toen ging de wandeling uiteindelijk niet door vanwege Corona. Nu starten we de voorbereiding op nieuw!

Daarvoor hebben we wel hulp nodig van enthousiaste gemeenteleden. We vragen gemeenteleden langs de route die ook in het verleden mee hebben gedaan om weer mee te doen. Daarnaast hebben we juist daarvoor ook extra handen nodig om te ondersteunen. Maar ook zullen we in de december periode weer een beroep doen op de muzikaliteit van eenieder. Dit laatste gaat vast goed komen. Voor nu vragen we als eerste aan gemeenteleden om zich bij de scriba op te geven om hand en span diensten uit te voeren in de voorbereiding van de kerstwandeling en om gemeenteleden met garage op route en andere te regelen zaken te ondersteunen. 

Opgeven en/of vragen: bij de scriba: Minke Koornstra, 06-13395526 of via de mail: scribaathuizumoost@gmail.com

Bloemengroeten

De bloemen werden ook de afgelopen weken weer vanuit de Oase naar gemeenteleden gebracht als een bemoediging en een groet van de gemeente.

Op 9 oktober gingen ze naar  Juul Eggen.

Op 16 oktober mochten we Harrie Assies blij maken met een boeket.