Bij de diensten

Op zondag 2 april is het Palmzondag. Dan staan wij als gemeente stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Wij lezen Matteüs 21:1-11. De kinderen mogen tijdens de dienst een Palmpasenstok maken. En natuurlijk gaan zij dan in optocht met hun stok door de kerk. Een bijzondere opstap naar de Stille of Goede week.

Op 6 april is het Witte Donderdag en vieren wij samen de Maaltijd van de Heer. In de kerk staat dan één grote tafel en zo vieren wij de hele dienst aan tafel. Een bijzondere en intense viering.

Op 7 april is het Goede Vrijdag en lezen wij grote delen van het lijdensevangelie en er wordt gezongen.

Op 8 april vieren wij ’s avonds de Paaswake. Wij vieren dat er een einde komt aan de nacht van lijden en sterven en begroeten samen het Licht van Pasen.  In deze dienst gedenken wij ook onze eigen doop. Wij delen samen ook het licht. Een intense en bijzonder viering.

Gezegende diensten toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Jan Carel Lilipaly

Op dinsdag 28 februari overleed in de leeftijd van 89 jaar Jan Carel Lilipaly, lieve man van Alice Mangerongkonda. Ze waren meer dan 66 jaar getrouwd en hen werden 5 kinderen toevertrouwd. We noemen Ingrid (getrouwd met Kasper), Franky en Richard, maar er was ook diep verdriet.  Hun oudste kind, Pieter Paulus, mocht maar 3 maanden leven en dochter Kitty overleed in 2009. Richard was in Leeuwarden geboren (op de Julianalaan), de andere 4 in Sorong, Nieuw-Guinea, waar Jan en Alice in 1956 ook waren getrouwd.

Jan kwam uit Ambon, Alice uit Manado. Jan werkte bij de oliemaatschappij, Alice in de verpleging.

In 1962 veranderde de situatie in Nieuw-Guinea en kwam de familie naar Nederland en Jan zorgde er mee voor dat iedereen in de buurt van Leeuwarden kwam wonen. Hij vond werk als magazijnmeester bij FIB Industries en werd daar zeer gewaardeerd. Hobby’s was bij Jan het spelen in een orkest op de saxofoon, en hij was een goed zanger en… belangrijk (!): de auto.

We zien hem allemaal, tot op hoge leeftijd, met die mooie grote auto jarenlang naar de kerk rijden, van Kamgras 99 naar de Oase, waar daarvoor en wonend op de Julianalaan naar Pniël werd gereden, want daar gekerkt.

Maar de auto bracht hen ook naar de Pasar malams in eigen stad, in Groningen en elders en zo konden ze lang de Indische/Molukse contacten aanhouden. Bij ziekte en mooie dingen stuurde Jan en naast hem zijn Alice, en kwamen ze waar ze zijn moesten, maar hij bracht ook vaak zo de kleinkinderen naar school.

En wie bij hen thuiskwam ontmoette een grote gastvrijheid, hartelijkheid, het welkom zijn, royaal (koffie, gebak) en zelfs maaltijden, de belangstelling (‘met dominee goed?’), en kon de verhalen horen vanuit de Molukken, Nieuw-Guinea en van Alice van Celebes (Sulawesi).

Aan het eind van zijn leven ‘moest’ Jan nog naar Grou, echt verdrietig, in een vallen en opstaan… tot hij daar overleed in het bijzijn van vrouw en kinderen.

Jan was een diepgelovige man, een trouw kerkganger zo lang hij kon, samen met Alice, zijn grote liefde.

We lazen bij zijn afscheid op maandag 6 maart in de Noorderhof Psalm 23, waar we mochten horen van een ‘terugkeer in het huis van de Heer’, én, bij de Lilipaly’s zo’n vertrouwd beeld dat ‘de Heer/Herder aan tafel nodigt’. Want, heel bijzonder, na de begrafenis op de Noorderbegraafplaats stond een rijke Indische maaltijd klaar voor de vele mensen die waren gekomen voor het afscheid, waaronder zijn 2 zusters en 1 broer. Voor heel veel mensen: een rijke tafel, bijbels.

In de dienst kregen we bijzondere verhalen te horen van de kinderen en kleinkinderen, prachtige foto’s en filmpjes uit Jans leven en mooie muziek daarbij.

Jan mocht er zijn, lieve man, vader en grootvader, broer, oom en vriend, en bij ons een betrokken gemeentelid.

Alice en de kinderen zullen veel verdriet om hem hebben, de liefde en de warmte zal gemist worden, de gastvrijheid, de muziek, die gegeven werd en gedeeld. Dat we hen niet vergeten.

ds. Douwe Posthuma

In Memoriam Wieger Greidanus (11 augustus 1931 – 28 februari 2023)

Op dinsdag 28 februari is Wieger Greidanus, na een tijd van afnemende gezondheid, vredig van ons heen gegaan. 

En dus zijn we op maandag 6 maart samengekomen in zijn geboorteplaats Winsum, om daar in de Anna Tsjerke afscheid van hem te nemen in een dankdienst voor zijn leven.

Als eerste ontstak zijn dochter Riemie een kaars, bij het licht van de Paaskaars, omdat we het leven van Wieger Greidanus mogen zien in het licht van God. Dochter Jannie, zoon Pieter, de kleinkinderen René Wieger, Ingrid en Anne vertelden over hun leave soarchsume heit en pake.

We zongen mooie liederen, lazen uit 1 Korinthe 13 en ‘boodschapten’ over het geloof, de hoop en vooral de liefde van Wieger Greidanus.

De dankdienst werd besloten met ‘U zij de glorie’ waarna we Wieger Greidanus, door zijn naasten op handen gedragen, uitgeleide deden.

De weg naar de begraafplaats werd lopend afgelegd en zo kwamen we langs allerlei plekken die van betekenis geweest zijn voor Wieger Greidanus: de school, het ouderlijk huis enz.

Op de begraafplaats hebben we zijn lichaam in de aarde gelegd in het geloof en vertrouwen dat Wieger Greidanus geborgen is in Gods hand en nu ‘echt te plak is’.

We wensen allen die om hem rouwen, in het bijzonder zijn vrouw Ytje, de kinderen en (achter)kleinkinderen Gods Nabijheid en Troost toe.

Correspondentieadres: Dr Jacob Botkemaweg 156, 8935 AC Leeuwarden.

Ds Siebe Sijtsema

In memoriam Sippie Wijma-de Boer

Op maandag 6 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Sippie Wijma-de Boer in de leeftijd van 88 jaar. Zij was sinds 21 april 2011 weduwe van Gerben Wijma. Ze kregen samen drie kinderen.  De laatste tijd woonde zij in Abbingahiem.

Sippie is op 20 februari 1935 in Sneek geboren. Haar vader was daar bakker en ze hadden een druk bestaan. Sippie hielp thuis vaak mee. Ze groeide op in een klassiek gereformeerd gezin. Ze gingen zondags twee keer naar de Zuiderkerk. Haar vader zong altijd tijdens het werk. Dat heeft diepe indruk op Sippie gemaakt.  Het vertrouwde en warme gevoel van thuis droeg zij altijd met zich mee.

Ze leerde Gerben Wijma uit Leeuwarden kennen en zij trouwden in 1961 en gingen in Leeuwarden wonen. Daar werden de drie kinderen geboren: Klaas, Lieme Gerrit en Koos.

Sippie was zeer actief in kerk en maatschappij en deed veel vrijwilligerswerk. Daar kon ze intens van genieten.

Ze was ook sterk betrokken bij de kinderen en kleinkinderen.

Toen Gerben ongeveer 50 jaar was, kreeg hij zware reuma en kon niet meer werken. Dat was een zware slag voor Sippie en had impact op het hele gezin.

Op 21 april 2011 overleed Gerben plotseling. Ze moest alleen verder. De laatste jaren werd haar gezondheid ook kwetsbaarder. Ze was tijdelijk in Nieuw Mellens en kreeg toen een appartement in Abbingahiem. Ook daar deed ze aan veel activiteiten mee.

Ze was o.a. ook een trouwe bezoekster van het koffiedrinken, het eetcafé, de themamiddag en de Passage. Ze genoot van de contacten en vond het fijn om samen over het geloof te praten.

Op 6 maart is zij in Abbingahiem overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op vrijdag 10 maart in de Oase. Wij lazen o.a. de trouwtekst uit Psalm 4.

Op de rouwkaart stond een gedichtje dat haar vader op 23 maart 1943 in haar Poëziealblum heeft geschreven. Wij lazen dat ook in de afscheidsdienst.

Wie in zijn jonge jaren,

Zijn hart aan Jezus wijdt,

Die zal een schat vergaren,

Die duurt in eeuwigheid.

Je vader

Het was ontroerend om na zoveel jaren de woorden van haar vader te lezen bij de uitvaart van de dochter. Het waren voor Sippie woorden van vertrouwen en geborgenheid.

In dat vertrouwen hebben wij haar uit handen gegeven in de geborgenheid van Gods handen.

Wij willen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen nu zij zonder hun mem en beppe verder moeten. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op woensdag 8 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid  Gerrit Visser in de leeftijd van 98 jaar. Hij was sinds 15 mei 2013 weduwnaar van Jenny Visser. Hij woonde op de Soestdijksterstraat 22.

De afscheidsdienst werd gehouden op maandag 13 maart in de Noorderhof te Leeuwarden.

Op de rouwkaart staat: “Er is een God die hoort”.

Gerrit Visser mag geborgen zijn in de liefdevolle handen van God.

Ons medeleven en onze betrokkenheid gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen.  Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Wij denken aan allen die thuis ziekte en zorg ervaren en hier niet met name genoemd worden. Veel kracht en sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 5 maart  naar Ellie Koerts

Op 12 maart naar mevr. Sap  Prins

Helma Feenstra

Verslag Wijkavond 8 maart 2023

Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid gingen een veertigtal kerkgangers naar de Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad en een Bijbelquiz vormde het tweede gedeelte. Omdat onlangs het jaargesprek met de predikant plaatsvond, gaf ds. A.H. Boschma een korte terugblik op de 1½ jaar dat hij in ons midden werkzaam is. Hij vertelde dat hij hier met erg veel plezier zijn ambt vervult. Het beeld dat bij de beroepingsprocedure is geschetst, komt geheel overeen met de situatie in onze wijkgemeente. Het grootste gedeelte van zijn tijd wordt besteed aan de vieringen en pastoraal werk. Daarnaast is er vergaderoverleg in verschillende vormen, maar de vergaderdruk is niet hoog. Hij waardeert de wekelijkse vrije dag die hij nu heeft. Kortom, hij heeft het bij ons erg naar zijn zin. De aanwezigen reageren met de opmerking dat het vanuit de wijkgemeente wederzijds is. De voorzitter van de wijkkerkenraad gaf hierna informatie over de zaken die de wijkkerkenraad sinds de laatste wijkavond op zich zag afkomen. Hij stond stil bij de nieuwe werkwijze met de kernkerkenraad en de brede kerkenraad, die nu enkele maanden wordt gehanteerd, de herziening van de Plaatselijke Regeling, de nieuwe bloemenkaart, het drieluik aan de muur van het liturgisch centrum, dat niet goed is herplaatst, twee mutaties bij de ouderlingen in het najaar en de vervanging van de stoelen met leuningen wegens productiefouten. Uit de zaal werden enkele vragen gesteld, onder andere over isolatie van de ramen achter de radiatoren. Dit zal eerst in de kerkzaal worden aangepakt. Een beeldverbinding via Kerkomroep met de Oase werd naar voren gebracht. Dit staat bij ons op de rol. Het geld dat ter beschikking werd gesteld door de opgeheven vereniging “Pniël” is gedeeltelijk besteed aan de projectieschermen in de kerkzaal, maar het resterende deel denken we te besteden aan een beeldverbinding. Na een korte pauze met een hapje en een drankje werd begonnen met de Bijbelquiz, die bestond uit 50 vragen, gelijk verdeeld over het Oude en Nieuwe testament. Het was een pittige quiz, die erg in de smaak viel. De drie winnaars werden beloond met gelijke prijsjes. Deze gingen naar de familie Miedema, mw. Z. van de Velde en dhr. K. de Dreu. Er kan worden teruggezien op een mooie wijkavond. Gezelligheid kent geen tijd en daardoor werd de avond pas om 22.30 uur afgesloten.

A.K. Damstra, voorzitter

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 6 maart 2023.

De voltallige bezetting komt de kernkerkenraad komt bijeen in de consistorie van de Oase. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de bijeenkomst met als aanloop naar Pasen, het lezen van Johannes 2 de verzen 1 t/m 11 met als titel ‘De bruiloft in Kana. waarna hij voorgaat in gebed.

De agenda wordt toegelicht en met vijf extra punten wordt deze vastgesteld. Aan de orde komen de notulen van de vergadering in februari, welke ongewijzigd worden vastgesteld en ondertekend. De actiepuntenlijst vermeldt negen punten, waarvan 7 kunnen worden afgevoerd. De lijst met ingekomen en uitgaande poststukken bevat een paar punten, waarbij moet worden stilgestaan. Zo zal er een vertegenwoordiging gaan naar een bijeenkomst van Bosk op 23 maart en worden nog enkele kosters- en vrijwilligerszaken besproken. Voor het jaargesprek met de predikant heeft ds. Boschma een verslagje geschreven over zijn ervaringen in de tijd dat hij in ons midden is. Met name de bestede tijd voor pastoraat en kerkdiensten komt aan de orde. Het zijn arbeidsintensieve taken met 56% van de beschikbare tijd. Hierin is heel moeilijk te snijden. Het levert hem echter geen problemen op en hij doet het met plezier. Het verslag vermeldt tevens een aantal activiteiten die onze aandacht blijven vragen. Gesteld wordt dat een bezinningsdag van de kerkenraad, zoals in 2022 is gehouden, uitermate nuttig is. De conclusie is dat ds. Boschma met veel plezier bij ons werkzaam is en dat niet alleen hij, maar ook de kerkenraad is erg ingenomen met zijn functioneren. De controle van de wijkkas over 2022 heeft plaatsgevonden door de heren E. de Boer en M. Braam. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, zodat de boekhouding van mw. A. Timmermans kan worden goedgekeurd. Met dank aan de drie betrokkenen worden ze gedechargeerd. Voor de volgende controle worden de heer M. Braam en mw. M. Koornstra aangewezen en mw. A. Timmermans als beheerder van de wijkkas. De financiële afspraken voor medewerking dit jaar aan de twee zangdiensten in de Oase door het Evangelisatiekoor worden afgewikkeld. Deze zangdiensten zijn gepland op tweede paasdag en tweede kerstdag. De Plaatselijke Regeling van onze wijkgemeente voor de periode 2023-2026 wordt met enkele laatste wijzigingen vastgesteld. Het document zal nu worden gestuurd aan de classis Fryslân en de Algemene Kerkenraad. Voor de komende wijkavond worden nog enkele zaken doorgenomen en bij de terugblik op de laatste kerkdiensten worden drie diensten genoemd, te weten de geslaagde dienst op vrijdagmiddag 24 februari met ds. A.H. Boschma, de dienst met ds. R. Nijendijk-Cnossen op 26 februari en die op 5 maart met pastor Corry Tigchelaar. Op alle diensten kan met tevredenheid worden teruggezien. Bij het punt wijkpastoraat wordt melding gemaakt van een heel recent en plotseling overlijden van een gemeentelid. In de bezetting van onze ambtsdragers zijn na de zomer twee wijzigingen te verwachten. Als nieuwe ouderling hopen we mw. M. Tromp te kunnen bevestigen en er zal afscheid worden genomen van ouderling mw. J. de Dreu, die afziet van verlenging van haar ambtstermijn. Voor de diensten in Abbingahiem is een rooster opgesteld. De aangeleverde mededelingen maken o.a. melding van de pastorale diaconale bijeenkomst op 23 maart in de Oase en de Paaslunch op 31 maart in de Kurioskerk. Bij de rondvraag wordt bepaald dat de kerkenraadsvergadering van 1 mei in verband met de schoolvakanties en de afwezigheid van meerdere kerkenraadsleden komt te vervallen. Ter afsluiting leest mw. Koornstra lied 684 voor, waarvan de titel luidt ‘Uit het wachten komt de vonk’. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur met een wel thuis voor de aanwezigen. De volgende vergadering zal als brede kerkenraad worden gehouden op 3 april 2023. A.K. Damstra, voorzitter