Bij de diensten

Op zondag 23 april hopen wij een bijzondere dienst te vieren. In deze dienst zal Anouk Gerth van Wijk voor ons dansen. Anouk danst op hoog niveau en het is mooi dat zij ook een dans laat zien als onderdeel van de liturgie. Daarom heb ik besloten om er een themadienst van te maken. Ik wil met u nadenken over de dans in de Bijbel.

In memoriam Kees de Jong

Op vrijdag 24 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid Kees de Jong in de leeftijd van 92 jaar. Hij was sinds 24 augustus 2021 weduwnaar van Tiny de Jong-van der Velde. Hij woonde in Erasmus.  Op de rouwkaart en advertentie stond ook zeer nadrukkelijk drogist, want dat beroep heeft Kees met passie uitgeoefend in Leeuwarden.

Kees werd op 28 juni 1930 in Leeuwarden geboren. Hij vertelde met veel liefde over zijn ouders. Hij kwam uit een warm nest. Hij had een enorme bewondering voor zijn vader. Die had in de oorlog een rol gespeeld in het verzet.

Kees was altijd zeer sportief en was vlug en lenig. Hij zat op gymnastiek, kon goed zeilen, heeft een aantal keren de Elfstedentocht geschaatst. Tot op hoge leeftijd heeft hij nog getennist.  Hij kon genieten van sport en kon mooi vertellen over zijn sportieve belevenissen.

Het vak drogist leerde hij in Amsterdam. Hij opende daarna een zaak in Leeuwarden en later volgde er een tweede winkel. In alles proefde je dat hij hield van zijn vak.

Hij leerde Tiny kennen. Tiny kwam ook bij Kees in de zaak. Ze kregen twee kinderen Ad en Thom. Hij vertelde met trost over zijn kinderen. Het verdriet was intens en groot toen in 2020 zij beide kort na elkaar overleden.

Tiny was de laatste jaren ook vaak en veel ziek en Kees moest vaak en veel voor haar zorgen. In 2021 is zij overleden en bleef Kees alleen achter. Hij voelde zich ook heel erg alleen. De verwarring in zijn hoofd en leven werd steeds groter. Dat was een moeilijke tijd voor hem.

Hij werd in Erasmus met veel liefde en geduld omgeven. Daar is hij op 24 maart overleden.

De kerk en het geloof zijn altijd met Kees verbonden geweest. Hij groeide op in een Hervormd nest. Hij vertelde dat zij trouw naar de kerk gingen, maar niet streng waren. Op zondag sporten was geen enkel probleem. Hij vertelde een ontroerend verhaal over zijn moeder. Hij moest als klein jongetje eens naar de zolder en daar was het donker en dat vond hij eng. Zijn moeder zei toen tegen hem: Kees, vergeet nooit dat er altijd Iemand bij je is. Die woorden zijn een leven lang met hem meegegaan. Hij dacht eraan in moeilijke situaties. Ook de laatste jaren toen zijn leven steeds meer op die “donkere zolder” leek zocht hij daar houvast.

Op vrijdag 31 maart hebben wij afscheid van hem genomen in een dienst in de Oase. Wij lazen samen de woorden uit Psalm 33 die boven de rouwkaart stonden:

Wij verwachten vol verlangen de Heer,

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd,

Op Zijn heilige naam vertrouwen wij.

In dat vertrouwen hebben wij afscheid van Kees de Jong genomen en zijn naam gelegd in de handen van onze God. En dan zijn wij hoe dan ook in goede handen.

Mogen zijn schoondochters en familie kracht en nabijheid ervaren van God en mensen nu zij zonder hem verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven. Op paaszondag werd  bovenstaande symbolische bloemschikking weggebracht.

Op 2 april   naar dhr. en mevr. Timmerman

Op 9 april naar mevr. Lilipaly

Helma Feenstra

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 3 april 2023.

Door (te) veel verhinderingen komt de brede kerkenraad in een kleine bezetting bijeen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. Van de vergadering van de kleine kerkenraad op 6 maart worden de notulen met een kleine correctie goedgekeurd en ondertekend. De bijbehorende actiepuntenlijst bevat zes punten waarvan één punt blijft staan. De levering van de nieuwe stoelen ter vervanging van die met een productiefout is in verband met de lijdensweek met meerdere kerkdiensten en in overleg met de leverancier verschoven naar week 15. Besloten wordt om de oudste stoelen niet te verkopen, maar op voorraad te houden. Bij de ingekomen stukken vraagt een schrijven van het College van Kerkrentmeesters de aandacht. Het gaat over ingeschreven leden, die niet bijdragen aan Kerkbalans en zich evenmin betrokken voelen bij onze wijkactiviteiten. Deze leden zullen een brief ontvangen met de vraag of ze willen worden uitgeschreven dan wel als passieve leden worden geregistreerd. Ook is er een verzoek binnen gekomen of wij het Convenant Groene Kerken Leeuwarden willen ondertekenen, waarin we verschillende intenties onderschrijven. De kerkenraad kan zich hierin vinden en wil er via de Kommissie Vorming en Toerusting aan meedoen. Aan het CvK zal een nieuwe offerte worden gestuurd over het gebruik van een videocamera voor een beeldverbinding met de Oase via Kerkomroep. De evaluatie van de wijkavond op 8 maart geeft aan dat deze naar alle tevredenheid is verlopen. Aan de Bijbelquiz werd enthousiast meegedaan. Op 1 november zal een iets zwaarder onderwerp op het programma staan. Bij de informatie-uitwisseling met de leden van de brede kerkenraad wordt vastgesteld dat de nieuwe werkwijze tot nu toe goed voldoet. De communicatie gaat in principe goed, hoewel sommige leden problemen hebben met hun e-mail verkeer. Na een jaar zal de werkwijze worden geëvalueerd. In 2023 zal voor enkele ambtsdragers hun termijn aflopen. De bedoeling is om dit op dezelfde manier aan te pakken als vorig jaar, ervan uitgaande dat men bereid is verder te gaan. Eén ambtsdrager stopt als ouderling en er zal een nieuwe ouderling worden bevestigd; resteert nog een ouderling-kerkrentmeester, die waarschijnlijk zal stoppen. Daarvoor zal dan iemand moeten worden benaderd om toe te treden tot het CvK. Het rooster van aftredende ambtsdragers zal worden geactualiseerd. De terugblik op de kerkdiensten van de laatste vier weken levert enkele positieve reacties, die nuttig kunnen zijn voor het preekrooster 2024. De viering op Palmpasen was zeer geslaagd. Vanuit het wijkpastoraat is weinig te melden. Het aantal uitvaartdiensten was de laatste weken tamelijk groot. De mededelingen worden doorgenomen. Op 12 april komt de Taakgroep Pastoraat weer bijeen. De Pastorale Diaconale bijeenkomst op 23 maart werd goed bezocht en was met het onderwerp ’Dementie’ succesvol. In de rondvraag wordt de vraag gesteld of er nog een Friese dienst komt, die mogelijk door ds. Boschma kan worden gedaan. Dit zal worden nagegaan. Ter afsluiting leest de scriba uit het Ouderlingenblad het gedicht ‘Oefening van hoop’ van Martinus van den Berg, waarop de preses de vergadering sluit om 21.25 uur. De vergadering van de kernkerkenraad op 1 mei komt te vervallen en op 5 juni komt de kernkerkenraad bijeen, samen met de Taakgroep Pastoraat.

A.K. Damstra, voorzitter

Koffie/thee-inloopochtend 3 mei om 10.00 uur in de Oase.

Op woensdagmorgen 3 mei is iedereen weer van harte welkom om gezellig een kopje koffie/thee te komen drinken en elkaar te ontmoeten. De inloopmorgen duurt tot 11.30 uur. Op deze morgen hopen wij weer een keertje bingo te spelen. Van harte welkom. De keer daarop is op 17 mei en dan is er verder geen activiteit maar volop gelegenheid om met elkaar te praten. Tijdens de zomermaanden gaan wij gewoon door met de koffie-inloopochtenden twee keer in de maand op de eerste en de derde woensdagmorgen van de maand.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Vakantie

Vanaf maandag 24 april tot donderdag 4 mei heb ik vakantie en ben ik afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). Vanaf donderdag 4 mei ben ik weer present.

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

3 mei              Koffieochtend                                  10.00 uur

9 mei              College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

17  mei           Koffieochtend                                  10.00 uur

17 mei            Eetcafé                                                17.30 uur

22  mei           Algemene Kerkenraad                  19.30 uur

Wijzigingen voorbehouden.