Bij de diensten

Op zondag 18 juni vieren wij samen een dienst van Schrift en Tafel. Nu de zomertijd is aangebroken wijk ik misschien wel een keer af van het rooster.

Op zondag 2 juli wil ik bijzondere aandacht besteden aan de liederen en teksten van Huub Oosterhuis. Hij heeft ons een schat aan liederen en gedichten doorgegeven.

In memoriam Ytje Klaaske Greidanus – Stroosma

Op 28 februari van dit jaar overleed Wieger Greidanus.  We hadden niet kunnen bedenken dat we een paar maanden later weer in de Anna Tsjerke in Winsum bij elkaar moesten komen om afscheid te nemen van Ytje Greidanus. Haar heengaan op 20 mei j.l. kwam, ondanks de gezegende leeftijd van bijna 93 jaar, toch onverwacht. Zo verloren de kinderen en kleinkinderen in heel korte tijd zowel hun heit en pake als ook hun mem en beppe.

Daarom ontstak dochter Riemie nu 2 kaarsen als teken dat Wieger en Ytje in het licht van de Eeuwige met elkaar verbonden zijn. Ook de kleinkinderen staken kaarsen aan en zetten die als een kring van licht om hun pake en beppe heen.

In foto’s en verhalen vertelden de kinderen en kleinkinderen over het leven van hun leave soarchsume mem en (oer)beppe. We lazen psalm 139 in een eigentijdse vertaling: “Eén is er die mij door en door kent, tot op het bot, want U o God ziet wat een ander niet ziet: mijn mooie en lelijke kanten maar U veroordeelt mij niet.”

In het Licht van deze God mogen we het leven van Ytje Greidanus, en ons eigen leven, zien.

We eindigden de dankdienst voor het leven van Ytje Greidanus met het zingen van ‘U zij de glorie’, hetzelfde lied waarmee we een paar maanden geleden de Anna Tsjerke verlieten.

Lopend gingen we vervolgens naar de begraafplaats waar we het lichaam van Ytje Greidanus begraven hebben bij dat van haar man Wieger met wie ze 70 jaar het leven gedeeld heeft.  Bij het graf spraken we in geloof uit dat ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven is maar dat Ytje en Wieger Greidanus weer samen zijn en mogen leven in het Licht van Gods Liefde.

Dat mag tot troost zijn, ook al zal Ytje Greidanus van harte gemist worden.

Daarom wens ik allen die haar missen, in het bijzonder de kinderen en kleinkinderen, Gods nabijheid en troost toe.

Ds Siebe Sijtsema

Goutum

Bloemengroet

Iedere zondag wordt er na de kerkdienst een boeket bloemen als een teken van medeleven gebracht namens de gemeente. De bloemengroet ging

Op 28 mei naar mevr. T.Sikkes-Bartsma en op 4 juni naar mevr.Y.Grevelink .

Namens de bloemen commissie

Helma Feenstra

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 5 juni 2023.

Na het wegvallen van de vergadering in mei, sluit de kernkerkenraad het seizoen in juni af. De openingslezing door de voorzitter is uit Psalm 49, de verzen 1 t/m 11 en aansluitend het uitspreken van een gebed. Er zijn geen berichten van verhindering. De agenda, waarop vier extra punten staan vermeld, wordt vastgesteld en gevolgd. De notulen van de vergadering van 3 april worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Naar aan aanleiding van deze notulen wordt nog gediscussieerd over de procedure van het uitschrijven van leden op eigen verzoek. De vergadering is van mening dat er ruimte moet worden geboden om indien dat gewenst wordt, toch binding te houden met de kerk en dit in de brief aan de betrokkenen als mogelijkheid op te nemen. De actiepuntenlijst bevat vijf punten. Hiervan kunnen drie worden afgevoerd. De nieuwste stoelen met goede leuningen en maatvoering blijken toch enigszins af te wijken van de gewenste, waardoor het stapelen van 10 stoelen is beperkt tot 3. Met een extra korting wordt dit euvel geaccepteerd en kan dit dossier eindelijk worden gesloten. Als datum voor de bezinningsdag van de kerkenraad in Boksum wordt zaterdag 23 september gekozen. Bij de in- en uitgaande stukken vragen enkele zaken aandacht. Het rooster van aftreden voor ambtsdragers vermeldt één naam en wel die van dhr. E. de Boer. Hij is tot en met oktober ingeroosterd en zal daarna tot april gedurende vijf maanden geen ambtsdrager zijn. Wel zal hij zijn pastorale taken in die maanden blijven uitvoeren en daarna worden herbenoemd. De reactie van de classis op onze nieuwe Plaatselijke Regeling vraagt om daaraan opnieuw aandacht te besteden. Dit wordt echter in verband met het zomerreces uitgesteld tot het najaar. Naar aanleiding van het verslag van de mediagroep wordt nagedacht over het gebruik van videocamera(s). Voordat hiertoe concrete stappen worden ondernomen, zal onze mediagroep voor de bediening van de camera(s) met enkele leden moeten worden uitgebreid. Een eenpersoons bediening van de schermen met camera(s) is namelijk geen optie. Het preekrooster voor 2024 wordt formeel goedgekeurd met dank aan mw. M. Miedema. Het verslag van de Taakgroep Pastoraat wordt doorgenomen en geeft geen aanleiding tot verdere bespreking. De startzondag zal dit jaar op 17 september zijn met als thema ‘Ga mee, doe mee’. Als model zal de startzondag van 2022 wordt gehanteerd. Voor de voorbereiding zorgen naast de wijkpredikant de heer M. Braam en de dames S. Jager en M. Koornstra. In deze dienst hopen als nieuwe ouderling mw. M. Tromp te bevestigen en uit het ambt los te maken dhr. W. Wiebenga en mw. J. de Dreu. Onze jaarlijkse vrijwilligersavond zal worden gehouden op donderdag 12 oktober. De voorbereiding is inmiddels in gang gezet door mw. M. Dijkstra, mw. E. Koerts, mw. J. Wassenaar en dhr. F. Elgersma. Bij de terugblik op kerkdiensten in de afgelopen periode worden o.a. genoemd de Friese dienst met ds. H. Wagenaar, de dienst op Pinksterzondag en de dienst waarin ‘Dansen’ centraal stond, beide met ds. A.H. Boschma. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele gevallen van soms ernstige ziekte gemeld. Bij de rondvraag wordt de bestemming voor de paaskaars van 2022 gekozen. Ook wordt besloten dat in juli en augustus de zomerversie van de Zondagsbrief weer zal worden gehanteerd, waarin geen liederen voor de dienst zullen worden opgenomen; dit in tegenstelling tot vorig jaar en alles in overleg met dhr. J. Miedema. Ter afsluiting leest dhr. M. Braam uit de bundel ‘Geloof, hoop en liefde’ van de PKN een zegenbede van Augustinus, waarop de preses de vergadering sluit om 21.45 uur met de wens dat ieder van ons een goede zomer mag beleven. De volgende vergadering van de kernkerkenraad zal zijn op 4 september.

A.K. Damstra, voorzitter

Oproep Camera bediening

Nu we al een enthousiaste mediagroep hebben en de beamerbediening al een soort vanzelfsprekendheid is geworden willen we graag een volgende stap maken:

“Het werken met een camera zodat we een liveopname van de kerkdiensten met beelden kunnen maken”.

Uiteraard gaat dat niet vanzelf! We doen dan ook een beroep op enkele enthousiaste gemeenteleden jong en oud om zich aan te melden voor de camerabediening.

In de komende maanden gaan we dan de voorbereidingen rondom installatie en bediening verder in orde maken.

Heb je belangstelling hiervoor neem dan contact op met de scriba Minke Koornstra via de mail scribaat@huizumoost.nl

Picknick 2 juli in de Groene Ster

Het is weer tijd voor een leuke activiteit voor de jongere gemeenteleden! Daarom organiseren we op zondag 2 juli een picknick. Als locatie hebben we voor de Groene Ster gekozen, in de buurt van de kiosk.  We vertrekken 11.30 uur met eigen vervoer vanaf de Oase.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf voor eten en drinken zorgt, en dat we dat met elkaar delen. Ook is het handig om zelf een kleed of stoeltje mee te nemen, en wat te spelen voor de kinderen. We hopen natuurlijk op mooi weer. Als het regen wijken we uit naar de vijverzaal. .

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 28 juni op te geven via lunchoase@gmail.com.

Agenda.

7   juni        Koffiedrinken                                   10.00 uur

21 juni         Koffiedrinken                                   10.00 uur

2 juli             Picknick                                            11.30 uur

19 juli           Koffiedrinken en lunch                  10.00 uur

Wijzigingen voorbehouden.