STARTZONDAG 17 SEPTEMBER 2023

Al rond half negen was het druk in de Oase. Koffie en zelfgebakken cakes werden klaargezet om de gasten in deze bijzondere dienst welkom te heten. Tot kwart voor tien konden de leden en gasten van onze wijkgemeente gezellig de dag beginnen. De kerkzaal was omgetoverd in een gezellige en open ruimte, waar tussen de stoelen tafels waren geplaatst voor de nodige versnaperingen.

Daarna volgde een mooie en intense kerkdienst van onze wijkpredikant, Anne Henk Boschma.  Goed om te vermelden, is ook dat Minke Koornstra, Anneke Timmermans zijn herbevestigd in hun ambt als ouderling en Seppie Elgersma als diaken. Dat zorgt weer voor een stukje continuïteit in onze wijkgemeente!

Na de kerkdienst was het tijd voor een hapje en een drankje. Voor de kinderen werd het luchtkasteel, luchtkussen, opgeblazen en er was tijd om gezellig samen te praten. Vanaf kwart voor twaalf had het organiserend comité een aantal activiteiten opgezet. In de ene zaal werd gezongen, in een andere zaal was een creatieve activiteit geregeld, er was een meditatiebijeenkomst in het Stiltecentrum en onze voorzitter van de wijkkerkenraad presenteerde in de kerkzaal een quiz over gebouwen in Leeuwarden. Dat was soms best pittig!  En sommige andere mensen bleven gewoon wat kletsen of hielpen bij het klaarzetten van de lunch. Nadat de activiteiten afgerond waren kon een ieder langs de lange tafel in de Vijverzaal lopen voor broodjes, soep, een kroket, een slaatje en wat zo meer….

Er viel me een aantal zaken op, op deze Startzondag in de Oase. Als eerste dat er veel mensen waren, van jong tot oud en van vaste bezoeker tot gast. Ook was de sfeer goed en genoten de mensen duidelijk van een samenzijn dat aan de ene kant duidelijke een structuur had en aan de andere kant veel ruimte voor ontmoeting en gesprek bood. Dat zijn zaken die we belangrijk vinden in onze kerk en ik merkte dat eenieder dat kon waarderen.  Rond half twee ruimden we gezamenlijk de spullen op en konden alles Oase-gangers terugkijken op een geslaagde Startzondag.

Het kerkelijk jaar is nu dan echt begonnen.  Naast de diensten gaan de koffie-ochtenden door en in september is ook het eetcafé weer begonnen. Ik spreek de wens uit dat we elkaar veel en vaak mogen treffen in onze kerk en dat we vol goed moed en vertrouwen het komende seizoen, 2023- 2024 tegemoet gaan.

Met een hartelijke groet,

Miljenko Braam

Jubilea

Ik mag drie jubilea noemen, die al gevierd zijn als Geandewei uitkomt: 

Echtpaar Kooijman-Komrij mocht op 2 september vieren dat zij 25 jaar getrouwd waren.

Echtpaar Wybenga-van Aken mocht op 21 september vieren dat zij 50 jaar getrouwd waren.

Echtpaar de Boer- Zeilstra mocht op 24 september vieren dat zij 60 jaar getrouwd waren.

Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met jullie bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een fijne en feestelijk dag mochten hebben en wensen jullie zegen toe voor de toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

De bloemen worden gebracht naar…..

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op  3 september naar Sybout de Lange.

Op 10 september naar dhr. Wesseling

Op 17 september naar de zussen Tabak: Annie Struikmans-Tabak en Johan en Fina de Bruin-Tabak.

Namens de bloemengroep, Helma Feenstra

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 4 september 2023.

De eerste vergadering van het nieuwe seizoen wordt voorgezeten door ds. A.H. Boschma in verband met de vakantie van de preses. Aanwezig zijn zes leden en twee zijn afwezig i.v.m. vakantie. Ter kennismaking is mw. M. Tromp als nieuwe ouderling even aanwezig. De waarnemend voorzitter leest uit Matheus 6 de verzen 25 t/m 34 met als titel ‘Maak je geen zorgen’. Met bezorgdheid schiet je niets op. Je hebt geen invloed op de toekomst. Ga kijken naar wat we hebben en laat je plezier niet vergallen, oftewel ‘Leef vandaag’. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. Naar aanleiding van de notulen wordt gemeld dat er weinig reacties zijn binnen gekomen op de brief aan bepaalde wijkgemeenteleden over het wel of niet laten uitschrijven. De notulen van 5 juni 2023 worden vastgesteld en ondertekend. Op de lijst van actiepunten van genoemde datum worden alle punten afgevoerd. Bij de ingekomen en uitgegane stukken wordt gemeld dat naarstig wordt gezocht naar een ouderling-kerkrentmeester in de vacature van dhr. W. Wiebenga; tot nu toe zonder resultaat. Invulling heeft grote prioriteit. De voorbereidingen van de Startzondag op 17 september zijn nagenoeg rond. De Bezinningsdag van de wijkkerkenraad in ‘het Loft’ in Boksum op 23 september gaat door en het programma is ingevuld. Op 12 oktober zal er een Vrijwilligersavond worden gehouden. De in aanmerking komende personen krijgen t.z.t. een uitnodiging. Het gebruik van videocamera’s voor de Kerkomroep is afhankelijk gesteld van enkele extra vrijwilligers voor de bediening. Het zoeken daarnaar loopt nog. Op 14 september zal hierover intern worden gesproken. Gezien het aantal nieuwe bezoekers aan onze vieringen is het verstandig weer de taakgroep Verwelkoming nieuw leven in de blazen. Het benaderen van gemeenteleden hiervoor is gestart. Bij de terugblik op gehouden kerkdiensten worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld. In het kader van wijkpastoraat wordt stil gestaan bij de herbenoeming van drie ambtsdragers op de startzondag op 17 september en het afscheid van twee ambtsdragers op 24 september. Bij de mededelingen wordt gevraagd naar onze band met de christelijke basisschool in het Aldlân. Ds. Boschma laat weten dat in de dienst van 8 oktober de kinderen centraal staan mede vanwege Dierendag. In de rondvraag komt de vraag naar voren of onze tafels nog wel voldoen. Sommige zijn wrak en andere zijn loodzwaar. Dit probleem zal worden geïnventariseerd. Ter afsluiting leest ds. Boschma het lied ‘Zegen ons met uw stilte’ uit het liedboek. Daarna sluit hij de vergadering. 

A.K. Damstra, preses

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 4 oktober in de Oase.

Ondertussen zitten wij in de herfst en dat is ook de tijd dat de spelletjes weer tevoorschijn worden gehaald. En dat doen wij dus ook op deze koffiemorgen. De sjoelbakken komen op tafel en voor wie wil kan er deze morgen ook gesjoeld worden. Maar er is zeker ook tijd om even gezellig met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Voor de jongeren staat er een uitstapje op het programma op zaterdagmiddag 7 oktober. Het plan is om een bezoek aan het Waddencenter op de Afsluitdijk te brengen. Het is een interactieve tentoonstelling, er valt inderdaad van alles te beleven, te zien, te horen en te voelen: water, wind, vissen en vogels enzovoort. Wij vertrekken om 13.30 uur bij de Oase en als wij terugkomen, gaan wij met zijn allen pannenkoeken eten. Opgeven kan via het bekende mailadres voor activiteiten lunchoase@gmail.com

Contact: Janny  de Dreu, tel.: 2801387

Zondag 8 oktober

Met een groepje gemeenteleden hebben wij het plan opgevat om de kinderen van de Wijk Aldlân te betrekken bij onze viering. Via de school zijn de kinderen uitgenodigd voor een speciale dienst op zondag 8 oktober. Wij staan dan stil bij dierendag. De kinderen mogen hun knuffeldieren meenemen naar de dienst. Er zal volop aandacht voor de kinderen zijn en er is ruimte om te knutselen in de nevendienst. Wij hopen samen op een feestelijke en inspirerende dienst.

Ds. Anne Henk Boschma

Speciale middagdienst op vrijdag 20 oktober

In februari hebben wij een middagdienst gehouden voor mensen die moeilijk op zondagmorgen in de kerk kunnen komen. Een groot deel van die mensen mist de kerkdienst en de onderlinge verbondenheid. Op middag lukt het mensen soms beter om mee te doen.

In de dienst in februari waren wel 35 mensen aanwezig. Wij hebben aan tafels een dienst gevierd en ook Avondmaal gevierd. Het was voor velen een mooie en intense ervaring. Alle reden om nogmaals een vrijdagmiddagdienst te vieren. We gaan dit doen op 20 oktober a.s.

Ook deze keer vieren wij de dienst aan tafel en vieren wij het Heilig Avondmaal.

De dienst begint om 14.30 uur in de Oase. U kunt zich opgeven bij Janny de Dreu-van der Laan (tel. 2801387 of email dreudec@gmail.com)

Als u geen vervoer hebt, kunt u ook opgehaald worden.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

U bent allen van harte welkom.

Ds. Anne Henk Boschma

Vorming en toerusting: Paulus, vrouwenhater of feminist?

Dit seizoen willen wij samen een paar Bijbelse thema’s bespreken. De eerste bijeenkomst gaat over Paulus. Ik heb de titel wat sterk aangezet, want over Paulus zijn veel misverstanden. Het lijkt dat Paulus nogal forse uitspraken doet over vrouwen die heel lang effect hebben (gehad) in de kerk. Maar hebben wij Paulus wel goed begrepen? Over die vraag willen wij ons buigen. 

U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober om 10.00 uur in de Oase. Wij sluiten de ochtend om uiterlijk 11.45 uur.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

2   oktober    Kernkerkenraad                                19.30 uur

4   oktober    Koffiedrinken                                    10.00 uur

5   oktober    Vorming en Toerusting                   10.00 uur

7   oktober    Uitstapje voor jongeren                   13.00 uur

8  oktober    Themaviering                                       9.30 uur

11  oktober    Inloopavond voor jongeren            19.30 uur

12 oktober    Vrijwilligersavond                              17.00 uur

16 oktober    Algemene Kerkenraad                      19.30 uur

18 oktober    Eetcafé                                           17.30 uur

19 oktober    Koffiedrinken                                    10.00 uur

19 oktober    Inloopavond voor jongeren          19.30 uur

20 oktober    Middagkerkdienst                             15.00 uur

25 oktober    Bibliodrama                                     15.15 uur

Wijzigingen voorbehouden.