Bij de diensten

Op zondag 15 oktober vieren wij een dienst van Schrift en Tafel. Ik volg in de dienst weer het leesrooster. Wij lezen Matteüs 22:1-14 een prachtig passend gedeelte over een maaltijd.

Speciale middagdienst op vrijdag 20 oktober

In februari hebben wij een middagdienst gehouden voor mensen die moeilijk op zondagmorgen in de kerk kunnen komen. Een groot deel van die mensen mist de kerkdienst en de onderlinge verbondenheid. Op middag lukt het mensen soms beter om mee te doen.

In de dienst in februari waren wel 35 mensen aanwezig. Wij hebben aan tafels een dienst gevierd en ook Avondmaal gevierd. Het was voor velen een mooie en intense ervaring. Alle reden om nogmaals een vrijdagmiddagdienst te vieren. We gaan dit doen op 20 oktober a.s.

Ook deze keer vieren wij de dienst aan tafel en vieren wij het Heilig Avondmaal.

De dienst begint om 15.00 uur in de Oase. U kunt zich opgeven bij Janny de Dreu-van der Laan (tel. 2801387 of email dreudec@gmail.com)

Als u geen vervoer hebt, kunt u ook opgehaald worden.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

U bent allen van harte welkom.

Ds. Anne Henk Boschma

Vooraankondiging voor 1 november: dankdienst en wijkavond

Op 1 november is er weer een dankdienst voor gewas en arbeid met aansluitend een wijkavond. We zullen deze avond o.a. terugkomen op enkele gespreksonderwerpen n.a.v. de bezinningsdag van de wijkkerkenraad.

Minke Koornstra

Bloemengroeten

Ook de afgelopen weken werden er weer bloemen gebracht vanuit de Oase naar enkele gemeenteleden, als een bemoediging en een groet van de gemeente.

Op 24 september naar mevr. J.Berg-Dijkstra.

Op 1 oktober naar mevr. Krook

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Herfstvakantie

Vanaf 23 t/m 30 oktober heb ik vakantie en ben ik dus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). 

Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Anne Henk Boschma 

23 september- Bezinningsdag wijkkerkenraad

Evenals vorig jaar was er bij de start van het seizoen een bezinningsdag voor de wijkkerenraadsleden. We waren zaterdag de 23ste weer in Loft te Boksum.

De dag werd gestart met koffie, thee en Boksumer brok waarna Ds. Anne Henk Boschma een morgengebed had voorbereid. We zongen een lofprijzing en een morgenlied en na het lezen van Psalm 126, een pelgrimslied, waren er woorden van bezinning en was er tijd voor verstilling.

Het eerste deel van de ochtend stond in het teken van het met elkaar in gesprek gaan over je eigen geloofsbeleving. Minke Koornstra had hiervoor een opdracht gemaakt. Iedereen koos een plaats ergens in Nederland, ging op die plaats staan in een denkbeeldige kaart van Nederland en vertelde iets over het ontstaan van zijn eigen geloofsbeleving.  Het waren mooie en persoonlijke verhalen. In kleinere groepen was er tijd en ruimte om nog meer verhalen te delen over hoe die geloofsbeleving was gevormd en om te ontdekken wat de rode draad in onze verhalen is.  

Het belang van contact, vertrouwen en de predikant werd genoemd. Maar ook de constatering van het belang om open te staan voor de ander zodat er werkelijk sprake is van ontmoeten. In die ontmoeting kun je verbinding voelen met anderen en ruimte om te zijn wie je bent.

De 2e helft van de ochtend was voorbereid door Ds. Anne Henk Boschma en stond in het teken van:

  • Nadenken over sterke en zwakke punten in onze vieringen en met welke concrete punten we aan de slag kunnen gaan.
  • Nadenken over hoe we onze gemeente over 10 jaar zien en wat we graag willen bewaren/Hoe kunnen we de toekomst borgen en met welke concrete punten kunnen we aan de slag gaan.

Tot aan de lunch zijn we intensief bezig geweest met onze eigen ervaringen weer te geven op allerlei briefjes en het gesprek hierover te voeren. Een aantal onderwerpen uit dit gesprek zullen we op de wijkavond ook terug laten komen.

De lunch was voortreffelijk en we ronden met elkaar in het eerste deel van de middag af door met elkaar stil te staan bij wat deze dag ons heeft gebracht. Genoeg aanknopingspunten om verder over door te spreken, te delen in de gemeente en aan te pakken. Als laatste voerden we een mooi gesprek over hoe we luisteren naar woorden en uitleg van de preek en daar ook eigen beelden en gedachten aan koppelen. Het kunnen delen van gedachten en vragen werd een boeiend en mooi gesprek met ruimte voor elkaar en hoe we woorden verschillend uitleggen.

Minke Koornstra

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 2 oktober 2023.

Met twee berichten van verhindering opent de voorzitter de vergadering met het lezen van de verzen 1 t/m 7 uit de eerste brief van Petrus, waarvan de bovenliggende titel luidt: ‘Het gezag in de gemeente’. Gezag betekent niet macht, maar verstand en inzicht en werken met toewijding. Dit dient ook de instelling van gemeenteleden in het ambt te zijn. Na het openingsgebed wordt de notulering deze keer in handen gelegd van onze scriba wegens afwezigheid van onze notuliste Mw. S. Jasper. De agenda wordt met zes extra punten ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. De notulen van de vergadering van 4 september worden zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden drie van de vier punten afgevoerd. De ingekomen poststukken vermelden enkele zaken die moeten worden besproken. Er ligt een verzoek van de wijkgemeente Huizum-West om in 2024 twee diensten gezamenlijk te houden, in verband met openstaande diensten in het preekrooster van deze wijkgemeente. Besloten positief te reageren op genoemd verzoek, waarbij ds. P.J. de Buck op 28 juli zal voorgaan in de Kurioskerk en ds. D. de Boer op 4 augustus in de Oase. Er zal op die zondagen in een van de twee kerken geen dienst zijn. Een vraag van het College van Diakenen naar de data van onze avondmaalsvieringen kan worden beantwoord; deze zijn al ingevuld. Ook ligt er een suggestie om het paneel in de gedachtenishoek te moderniseren. De kernkerkenraad staat hier positief tegenover en zal de Taakgroep Bloemendienst vragen met een voorstel te komen. Het maken van een nieuwe z.g. ‘Smoelenwand’ lijkt ons in verband met de privacywetgeving moeilijk te realiseren. De bezinningsdag van de kerkenraad in Boksum op 23 september werd door de aanwezigen als zeer positief en nuttig ervaren. In overleg met ds. Boschma zal worden nagegaan hoe enkele conclusies op de eerstkomende wijkavond kunnen worden gepresenteerd. De voorbereiding van de Vrijwilligersavond op 12 oktober is rond. Het zoeken naar camerabedieners heeft al enkele positieve reacties opgeleverd. We zoeken nog even verder om uiteindelijk met dit project te kunnen starten. Op 1 november zal na de vesper in het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid weer een wijkgemeenteavond worden gehouden. De invulling zal in overleg met ds. A.H. Boschma deze maand plaatsvinden. Er komt weer een Taakgroep Verwelkoming. Dit team krijgt intussen gestalte en de coördinatie is in handen van mw. H. van der Meulen. Bij de terugblik op kerkdiensten komen de laatste twee diensten van onze wijkpredikant aan de orde en de dienst met ds. J. Overeem uit Stiens. De reacties zijn erg positief, zowel van gemeenteleden als van de kernkerkenraad. Uit het pastoraat is weinig te melden. Op de laatste bijeenkomst van de Taakgroep Pastoraat op 27 september is besloten dat onze nieuwe ouderling mw. M. Tromp wijk 1 toewezen krijgt, wat ouderling. Dhr. E. de Boer enigszins zal ontlasten. In verband met het aflopen van zijn termijn als ambtsdrager zal dhr. De Boer van 1 november tot 1 april 2024 niet actief zijn als ouderling, maar wel als coördinator. We hopen hem daarna weer als ouderling te bevestigen. Mw. J. de Dreu blijft coördinator in de wijken 6, 7 en 8. Er zijn verder geen mededelingen door te nemen. Bij de rondvraag wordt vermeld, dat de heren Damstra en Elgersma zijn begonnen de nieuwe jaargids 2023-2024 vorm te geven. Ter afsluiting leest mw. A. Timmermans de oude berijming van het lied ‘Heer, blijf bij ons’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 21.35 uur. De volgende vergadering zal als brede kerkenraad worden gehouden op 6 november 2023.

A.K. Damstra, preses

Nieuwe verlichting kerkruimte Oase

Onze kerkzaal heeft nieuwe Ledverlichting gekregen in het kader van energiebesparing. De oude energie slurpende lampen zijn vervangen door dimbare Led-armaturen, waarbij de wand van het liturgisch centrum wordt geaccentueerd door twee afzonderlijke spots. Op zondag 1 oktober is de nieuwe verlichting in gebruik genomen. Het sloopwerk van de oude verlichting is op grote hoogte uitgevoerd door enkele vrijwilligers. Geconstateerd kan worden dat het een aanwinst is voor de Oase. De wijkkerkenraad is de vrijwilligers bij dit project dan ook dankbaar voor hun inzet. Bijgaande foto laat ze zien tijdens hun werkzaamheden.

Agenda.

16 oktober         Algemene Kerkenraad                     19.30 uur

18  oktober         Eetcafé                                                   17.30 uur

19  oktober         Koffiedrinken                                      10.00 uur

19  oktober         Inloopavond voor jongeren           19.30 uur

19 oktober         College van Diakenen                       19.30 uur

20  oktober         Middagkerkdienst                             15.00 uur

25 oktober         Bibliodrama                                          15.15 uur

01 november    Koffiedrinken                                      10.00 uur

01 november    Wijkavond                                            20.15 uur

13 november    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

15 november    Koffiedrinken                                      10.00 uur

15 november    Eetcafé                                                   17.30 uur

16 november    College van Diakenen                       19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).