Bij de diensten

Op dankdag 1 november vieren wij een vesper voorafgaande aan de gemeenteavond. De dankdag wordt uiteraard gekleurd door alles wat er gaande is op deze wereld. Wij gaan Deuteronomium 31: 1-8 dan lezen en overdenken.

Ds. Anne Henk Boschma

Wijkavond 1 november

Op woensdag 1 november a.s. wordt in de Oase weer onze wijkavond gehouden. Dit zal zijn in aansluiting op de vesper in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op het programma staan de uitwisseling van informatie vanuit de wijkkerkenraad en een terugblik, maar ook het vooruit zien, naar aanleiding van een paar punten, die ons bezig hielden op de Bezinningsdag van de wijkkerkenraad. Deze keer dus geen luchtig onderwerp, maar iets serieuzer. Er zal voldoende gelegenheid zijn om uw mening op papier te zetten en vragen te stellen. Een levende gemeente richt haar blik immers ook op de toekomst, in dit geval de Oase, kerk in de wijk en van Huizum-Oost. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn in de Vijverzaal; dus graag tot dan.

Namens de wijkkerkenraad, A.K. Damstra, voorz.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven: Op 8 oktober naar dhr. en mevr. D. Feenstra. En op 15 oktober naar het echtpaar Boxman.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Jubileum

Op 31 oktober hopen onze gemeenteleden Kor en Tine Reitsma-Wiersma te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente een hele fijne en feestelijke dag toewensen.

Themagespreksmiddag

Op woensdag 8 november hebben wij weer een themagespreksmiddag om 14.00 uur in de Oase. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden.  Iedereen is welkom.

Het thema van deze middag is weer “Kaarten op tafel”. Aan de hand van kaartjes gaan wij met elkaar in gesprek.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Liederen van Sytze de Vries

De commissie Vorming en Toerusting van de Oase organiseert op zondag 5 november een liederenmiddag met Sytze de Vries.

Sytze de Vries is theoloog en dichter en heeft veel liederen geschreven voor het Liedboek. Ook heeft hij vele Engelse Hymnes vertaald en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.  Bovendien is hij een geboren “Luwadder/Huzumer”.

Op deze zondagmiddag gaat hij zelf zijn liederen inleiden en vertellen over de achtergronden. Uiteraard gaan wij samen ook heel veel zingen.

Programma:

Inloop vanaf 15.00 uur (met koffie/thee)

15.30 uur: Eerste deel over liederen uit het Liedboek

16.15 uur: Pauze

16.30 uur: Over de liederen van “Overzee”

17.15 uur: Afsluiting.

Plaats: Oase, Weideflora 142, 8935 GV Leeuwarden

De toegang is gratis

Iedereen is van harte welkom

Herfstvakantie

Vanaf 23 t/m 30 oktober heb ik vakantie en ben ik dus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). 

Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Anne Henk Boschma 

Pastoraat:

Ondertussen is de taakgroep pastoraat bij elkaar geweest en hebben wij diverse zaken besproken op het gebied van pastoraat. Een aantal activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. Wij willen graag even een terugblik geven.

  •  Wat hadden wij een mooie startzondag, een mooie opmaat voor het nieuwe seizoen. Voor elk was er wat te doen. Dank aan alle mensen, die zich hiervoor hebben ingezet.
  • Daarna was er de bijzondere kinder/dierendagdienst op 8 oktober. De kinderen mochten een knuffel meenemen naar de dienst en hebben daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Dieren en ook met name de schepping stonden centraal in deze dienst. Franciscus kwam aan bod met het verhaal dat hij aan de dieren vertelde. Franciscus, die alles te maken heeft met het ontstaan van dierendag.

Wij zongen ook over de dieren in de ark van Noach, terwijl de kinderen                              met hun mooie geknutselde dieren uit de kindernevendienst terugkwamen in de kerk. Knuffels betekenen veel voor kinderen, geven houvast en troost. Zo wil God er ook zijn voor ons allemaal, een houvast en troost vooral ook in deze donkere dagen van onrust en geweld.

  • Op 12 oktober was er een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers. Wat zijn er veel vrijwilligers, waar wij als kerkelijke gemeente heel blij mee zijn, want zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet. Wij luisterden naar een mooie verhalenverteller en daarna konden wij genieten van een heerlijk buffet.
  • Helaas moesten wij het uitstapje voor de jongeren en jonge gezinnen uitstellen. Maar wij hopen dit zeker op een later tijdstip nog een keer in te halen.
  • Als u dit leest, hebben wij inmiddels ook onze kerkdienst op middag gehad. Fijn dat mensen van deze mogelijkheid gebruik maken en zo toch in de gelegenheid zijn om een kerkdienst mee te maken.
  • Wij kunnen ook terugkijken op goede wijkteambijeenkomsten, waar wij met elkaar ervaringen konden delen en het tweede gedeelte besteedden wij aan een inhoudelijk onderwerp op pastoraal gebied. Zo kunnen wij leren van en met elkaar.

Bij de laatste Ruimte in zaten vragenformulieren, waarop gemeenteleden hun wensen kenbaar konden maken. Een aantal gemeenteleden heeft hier gebruik van gemaakt. Wij willen deze mensen hartelijk bedanken daarvoor.

Mocht u alsnog denken, ik heb het niet ingevuld, maar ik heb toch nog vragen of opmerkingen of ik zou het toch nog fijn vinden om bezoek te krijgen, dan kunt u dit altijd nog weer doorgeven. In de hal staat nog een doos waar briefjes met vragen of wensen ingeleverd kunnen worden of het kan worden doorgegeven aan onze predikant of het pastoraal meldpunt.

Voor de komende periode zijn er weer een aantal activiteiten op het programma:

  1. Op 12 januari willen wij een bijeenkomst in Abbingahiem houden.
  2. Op 28 januari hopen wij een lunch voor jongeren en jonge gezinnen te organiseren na de kerkdienst.
  3. 16 februari staat als datum genoteerd voor onze volgende kerkdienst op middag.
  4.  Op donderdag 7 maart staat de pastorale/diaconale bijeenkomst in de agenda.

Janny de Dreu van der Laan

Koffie/thee-inloopmorgen op woensdagmorgen 1 november vanaf 10.00 uur.

Op woensdagmorgen 1 november is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Veel mensen weten inmiddels de weg te vinden naar de koffiemorgens, maar er is nog plaats voor meer. Dus loop gerust even binnen tussen 10.00 uur tot 11.30 uur. Ik vermeld ook alvast de volgende koffieochtend deze is op woendagmorgen 15 november.

Van harte welkom!!!!!

Contact : Janny de Dreu tel 2801387

Verslag Vrijwilligersavond 12 oktober

Voor onze vrijwilligers, en dat zijn er veel, werd op 12 oktober een gezellige avond belegd. Een zestigtal gemeenteleden waren in de volle Vijverzaal aanwezig om te luisteren naar de verhalenverteller dhr. Frank Belt, die ons meenam naar Harlingen, het Griend, Vlieland, Terschelling, Leeuwarden en Dantumawoude. Met hilarische volksverhalen werden we meegenomen in de tijd. Na een pauze stond een chinees buffet klaar, waar flink gebruik van werd gemaakt. De pauzes werden gevuld met drinken en de oranjekoek aan het beging ontbrak niet. Met elkaar beleefden een geanimeerde avond. De voorbereidingsgroep verdient daarom onze dank.

A.K Damstra, voorz.

Agenda

01 november     Koffiedrinken                               10.00 uur

01 november     Wijkavond                                   20.15 uur

06 November    Brede Kerkenraad                       19.30 uur

13 november     College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

15 november     Koffiedrinken                               10.00 uur

15 november     Eetcafé                                      17.30 uur

16 november     College van Diakenen                  19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).