Bij de diensten

Op zondag 12 november mag ik voorgaan en volg ik weer het rooster. Wij lezen dan

Matteüs 25:14-30, de gelijkenis van de talenten

In memoriam

Anna Imke Hoekstra-Bouma   9 september 1930 – 22 oktober 2023

Zondagochtend, 22 oktober, overleed rustig in haar kamer in Parkhoven mevrouw Anna Imke (Anneke) Hoekstra-Bouma op de leeftijd van 93 jaar. “Je mag nu rusten, je bent nu vrij. Niet meer hier, maar voor altijd dichtbij” schreven haar kinderen op de kaart.

Met haar man Melle Hoekstra woonde ze op verschillende adressen in Leeuwarden. Als jong gezin woonden ze aan de Jacob van Aakenstraat. Later, toen hun vierde kind in aantocht was, verhuisden ze naar de Curaçaostraat en daarna naar Ereprijs. Anneke en Melle kregen vier kinderen: Greetje, Sicco, Gerlof en Elly. Hun vijfde kindje, Remco, heeft helaas maar heel kort geleefd. Dat is altijd een stil verdriet geweest. De vier kinderen kregen hun eigen gezin en Anneke en Melle werden de trotse grootouders van acht kleinkinderen. Inmiddels zijn er ook vier achterkleinkinderen. 

Op 5 mei 2008 overleed Melle heel plotseling. Twee van de liederen die Anneke uitzocht om bij zijn afscheidsdienst te zingen, zijn ook bij haar eigen afscheid gezongen.

De laatste jaren van haar leven ging haar gezondheid op meerdere vlakken achteruit. Ze verhuisde naar Parkhoven waar ze nog goede jaren heeft gekend. Tot op 22 oktober het einde kwam waar ze zo naar verlangde.

De afscheidsdienst vond plaats in Crematorium Goutum, op 28 oktober. Haar kinderen deelden herinneringen en er klonk mooie muziek. Woorden uit Prediker 11 en 12 over de ouderdom werden gelezen. Prediker spoort ons aan om van het leven te genieten zolang dat kan. Prediker spreekt ook over de cirkelgang van ons leven. Dat we bij de eerste ademhaling ons leven ontvangen van God, en met het uitblazen van de laatste adem keert die adem weer terug naar God. God die “Ik ben” genoemd wordt. Daarover lazen we de tekst van Sytze de Vries: “Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de hand die al je tranen wist”. God ging met Anneke Hoekstra-Bouma mee in haar leven, zoals Hij met ons allemaal wil meegaan. Moge dat tot troost zijn voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, voor eenieder die haar dierbaar was.

Tineke Bosma 

Jubileum

Op 5 november hoopt echtpaar G. Geerds- H.J.T. Oldhoff te vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzonder mijlpaal.

BLOEMENGROETEN

De bloemen uit de Oase gingen op 22 oktober met een hartelijke en meelevende groet

naar mevr. Martha Veldman en op 29 oktober. naar mevr. A Sinnema -Hoekstra.

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Verslag wijkavond van 1 november.

Na de goed bezochte vesperdienst op de dankdag voor Gewas en Arbeid gingen een veertigtal kerkgangers naar de Vijverzaal om de tweede wijkavond van dit jaar bij te wonen. Koffie, thee en oranjekoek vormde de aanloop naar deze avond. Het eerste deel bestond zoals gebruikelijk uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad. Het tweede gedeelte werd gevuld met het nadenken over het thema ‘’Waarom ga je naar de Oase”? De voorzitter van de wijkkerkenraad stond stil bij de urgente vacature van een ouderling-kerkrentmeester en wees op het belang van de invulling ervan. Verder noemde hij de nieuwe Plaatselijke Regeling, de modernisering van het gedachtenispaneel waarvoor de Taakgroep Bloemendienst met een voorstel zal komen, de nieuwe Jaargids 2023-2024 die met het Adventsnummer van ‘Ruimte’ zal worden verspreid, de nieuwe verwarming van de Oase die nu voor het hele gebouw functioneert, de nieuwe energiezuinige verlichting van de kerkzaal die een aanmerkelijke verbetering vormt en tenslotte het videoproject voor de kerkomroep, dat nu kan worden gerealiseerd. Kees de Dreu vertelde hierna iets over het onlangs gesloten Convenant Groene Kerken, waaraan onze wijk ook deelneemt.

Na de pauze met een hapje en drankje leidde ds. Anne Henk Boschma het thema van deze avond in aan de hand van onze sterke en zwakke punten o.a. in de vieringen. Als basis diende de bezinningsbijeenkomst van de wijkkerkenraad eind september in Boksum. Per tafel konden de aanwezigen hun suggesties en opmerkingen vastleggen. Het resultaat, genoteerd op vijf grote vellen papier werd per tafel toegelicht en liet zien dat er duidelijk een rode draad te bekennen is, waarmee de wijkkerkenraad aan de slag kan. De samenvatting zal in een komende kerkenraadsvergadering aan de orde komen en worden teruggekoppeld aan de gemeente. De voorzitter noemde in het kort enkele in het oog springende zaken en kon mooi op tijd om 22.00 uur deze geslaagde wijkavond afsluiten met de mededeling dat er op de volgende wijkavond op woensdag 13 maart 2024 waarschijnlijk weer een luchtige invulling op het programma zal staan.

A.K. Damstra, voorzitter

 Agenda.

13     november    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

15     november    Koffieochtend                                     10.00 uur

15     november    Eetcafé                                                   17.30 uur

16     november    College van Diakenen                       19.30 uur

4       december    Kernkerkenraad                                 19.30 uur

6       december    Koffieochtend                                     10.00 uur

11     december    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

18     december    College van Diakenen                       19.30 uur

20     december    Koffieochtend                                     10.00 uur

24     december    Kinderkerstdienst                              19.00 uur

26     december    Evangelisatiekoor                              10.00 uur                                                                                                                   

(Wijzigingen voorbehouden).