In memoriam Tiny Vaatstra

Op 1 november is ons gemeentelid Tiny Vaatstra (Franktina Avina Gros-Vaatstra) overleden in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde in Aldlânstate (appartement 625). Ze is gehuwd geweest met Gijs de Boer die overleed op 3 februari 1979 en met Oane Gros die overleed op 3 september 2009.

Tiny is op 3 augustus 1930 in Haren geboren. Ze verhuisde naar Veendam en later naar Burgum waar ze haar tienertijd doorbracht. Ze trouwde met Gijs de Boer en ze gingen in Bilgaard wonen. Ze kregen vier kinderen.

Het verdriet was groot toen hun jongste zoon Gerard op 8 jarige leeftijd om het leven kwam bij een ongeval. Dit had grote impact op heel het gezin.

Een aantal jaren later verhuisde het gezin naar Damwoude. Na een paar jaar was er weer verdriet toen haar man Gijs de Boer overleed. Hij was nog maar 50 jaar oud.

Ze vond steun bij haar buurman Oane Gros die zijn vrouw jong had verloren. Ze besloten om samen het leven voort te zetten.

Toen Oane overleed ging ze in Leeuwarden in Aldlânstate wonen. Ze deed daar mee aan allerlei activiteiten. Zo bleek dat zij zeer verdienstelijk kon schilderen. Heel wat mooie schilderijen heeft zij gemaakt.

De kinderen hadden in een hart op de rouwkaart de kenmerken van hun moeder, schoonmoeder en beppe gezet: Fries-Gronings, Eigenzinnig-bescheiden, sterk, humorvol, creatief, zelfredzaam, beschouwend.

In de laatste week van oktober werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Haar lichaam gaf het op. Ik ben nog bij haar in het ziekenhuis geweest en mocht haar de zegen van God geven. God zou haar behoeden en bewaren in zijn liefde en genade. Die avond is zij overleden.

Op woensdag 8 november is de uitvaartplechtigheid gehouden in Damwoude. De kinderen en kleinkinderen schilderden in mooie en tere woorden het leven van hun moeder en beppe.  Wij spraken samen uit dat wij haar in vertrouwen uit handen gingen geven, in het geloof dat zij geborgen is in Gods handen. Daarna hebben wij haar op begraafplaats te ruste gelegd bij haar man Gijs de Boer.

Mogen de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 5 november naar Anneke, de partner van Arjen Nauta.

En op 12 november naar mevr. Mies Koster.

Jubilea

Vier echtparen uit onze gemeente mogen in de komende weken een bijzonder jubileum vieren.

Op 19 november hoopt echtpaar T. Dijkstra-E. Walthuis te vieren dat zij  65 jaar getrouwd zijn.

Op 22 november hoopt echtpaar L. Groeneweg-C. Homberg  te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Op 29 november hoopt echtpaar D.G. van der Zee-J. Waardenburg  te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. 

Op 3 december hoopt echtpaar  S. ten Brug-D. Reehoorn te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.

Namens onze gemeente willen wij deze vier echtparen van harte feliciteren met hun bijzonder huwelijksjubileum. Wij hopen dat jullie een hele fijne en feestelijke dag mogen hebben. Alle goeds gewenst voor de toekomst.

Wij gedenken

In de dienst op  zondag 26 november gedenken wij de mensen die ons het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn en noemen wij de namen. Wij willen als gemeente staan om hen die verdriet hebben. Wij tasten samen naar woorden van hoop en nabijheid. Samen schuilen bij het Woord van God en bij elkaar.

De volgende namen zullen wij in deze dienst noemen:

5 november       Wim Stallinga                                    88 jaar

16 november Hanni Gaakeer-Rollema     91 jaar

13 januari           Alie Ferwerda-Rekker     83 jaar

25 januari           Jan Koerts                                           74 jaar

1 februari            Antje van der Veen-Wijkstra       80 jaar

1 februari            Antje Hoekstra-Strikwerda          99 jaar

28 februari         Jan Lilipaly                                          89 jaar

28 februari         Wieger Greidanus                           91 jaar

6 maart                Sippie Wijma-de Boer    88 jaar 

8 maart                Gerrit Visser                                      98 jaar

24 maart             Kees de Jong                                     92 jaar

11 april                Bennie Sikkes                                    90 jaar

11 mei Udomien van Halsema-Tuntler   87 jaar

20 mei Ytje Klaaske Greidanus-Stroosma             92 jaar

19 juli                   Anna Hoekstra-Broersma             83 jaar

24 juli                   Jan Bouwma                                      94 jaar

30 juli                   Ineke de Lange-Pronk    64 jaar

13 augustus       Jikke Bouwma-Visser                     95 jaar

Gedicht: Als jouw naam klinkt

Als jouw naam klinkt zie ik even hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.
Als jouw naam klinkt stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt komt tot leven hoe jij mij hebt meegemaakt, 
me geschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt verwacht ik onder onze levens eens een hand 
ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband.

(tekst: Michiel de Zeeuw)

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksgroep op woensdagmiddag 29 november.

Ondertussen zijn wij al een paar keer bij elkaar geweest en hebben wij mooie gesprekken gehad aan de hand van “Kaarten op tafel” Diverse onderwerpen kwamen aan bod, die te maken hebben met kerk en geloof.

De laatste keer hebben wij gevraagd waar eventueel de interesses liggen. O.a. werd het gebed genoemd. De volgende keer hopen wij daarmee aan de slag te gaan.

Wij komen bij elkaar in de Oase in de Vijverzaal.

Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur.

Van harte welkom!

Ds. Anne Henk Boschma

Janny de Dreu

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 1 december vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Iedereen is van harte welkom op woensdagmorgen 1 december om even binnen te lopen in de Oase voor een gezellig kopje koffie/thee en een praatje. Vooral in deze donkere tijd is het fijn om elkaar zo te kunnen ontmoeten en even contact te hebben met anderen. Dan is er nog één keer koffiedrinken in het oude jaar en wel op woensdagmorgen 20 december, omdat het dan al bijna kerst is willen wij daar een extra gezellig kersttintje aan geven.

Iedereen alvast een fijne Adventstijd toegewenst en wij hopen u te ontmoeten op één van onze koffie/thee-inloopochtenden. Tot ziens!

De medewerkers van de koffie-ochtenden.

Informatie: Janny de Dreu, tel. 2801387

Adventsperiode

Op zondag 3 december begint de adventstijd. In de kerk volgen wij het project van Kind op Zondag. Het thema is: “Weet jij hoe laat het is?”  In elke dienst komt de Klokkenmaker samen met ons naar de tijd kijken. Wij speuren naar tekenen van hoop. Wij lezen in de Bijbel over mensen met “voor uitziende blik”.  Zij speuren naar toekomst, naar Licht, naar hoop en vrede. Zij blikken niet terug, maar zoeken toekomst en zoeken naar God en hoop in dit bestaan en willen medemens zijn voor elkaar. Wij hebben in onze tijd zo sterk “vooruitzieners” nodig. Dat gaan wij in de Adventsperiode en met Kerst samen delen.

Gezegende vieringen gewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 6 november 2023.

Zonder berichten van verhindering opent de voorzitter de vergadering met het lezen van de verzen 1 t/m 9 uit het boek Spreuken. Na het openingsgebed wordt de agenda ongewijzigd gevolgd. De notulen van de vergadering van de kernkerkenraad op 2 oktober worden zonder inhoudelijke wijzigingen goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst bevat 6 punten, die alle als afgehandeld kunnen worden afgevoerd. Ook de ingekomen- en uitgegane stukken leveren geen grote discussie op. Geëvalueerd wordt de vrijwilligersavond op 12 oktober met een warm buffet, die een groot succes is geworden, mede door de grote opkomst en de verhalenverteller. De wijkavond op 1 november is eveneens als geslaagd ervaren. Het was nuttig om met elkaar over allerlei facetten van het kerk-zijn in gesprek te gaan. Voor 2024 is weer een wijkbegroting opgesteld. Enkele posten zijn aangepast en er zijn ook een paar toegevoegd. Deze begroting wordt door de brede kerkenraad goedgekeurd en zal nu worden doorgestuurd aan het College van Kerkrentmeesters. Het gebruik van videocamera’s bij onze aansluiting op Kerkomroep is in een volgende fase beland. De opdracht voor de aanschaf en de installatie van de apparatuur is verleend, nadat voor de afzonderlijke groep bedieners voldoende aanmeldingen waren binnengekomen. De kerkenraad bespreekt nog enkele praktische punten over de verdere aanpak. We zien terug op de kerkdiensten van de afgelopen periode en noteren daarvoor positieve ervaringen met de gastpredikanten van 29 oktober en 5 november, die nuttig kunnen zijn bij het opstellen van het preekrooster voor 2024. De aanwezige wijkouderlingen en ds. Boschma geven enkele zaken door die vallen onder het wijkpastoraat. Voor de Kinderkerstdienst op zondagavond 24 december wordt definitief als aanvangstijd 19.00 uur aangehouden. Er is dit jaar geen kerstwandeling door de wijk. Dat doen we twee jaarlijks en dus in 2024. Wel zal er weer een zingende ontvangst bij de Oase zijn.  Bij de mededelingen ontbreken die van het College van Kerkrentmeesters. De diakenen melden uit het College van Diakenen de jaarlijkse kerstlunch op 15 december in de Kurioskerk. De vergadering van de Algemene Kerkenraad die op 16 oktober zou plaatsvinden, is niet doorgegaan door te veel afmeldingen. Dit wordt betreurd, omdat er wel urgente agendapunten zijn te behandelen. Als nieuwe datum is nu 27 november in beeld. Voor de rondvraag resteren enkele punten. In verband met de instelling van de nieuwe verwarming gaat er een overzicht met activiteiten naar koster D. Droogsma. De nieuwe Jaargids 2023-2024 ligt klaar. Deze zal met het adventsnummer van ‘Ruimte’ worden verspreid. De scriba leest ter afsluiting het gedicht van Marinus van den Berg met de titel ‘Mensen hebben mensen nodig’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 21.30 uur. Met een door mw. Tromp uitgedeelde waarderingsroos gaan de aanwezigen blij huiswaarts. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 4 december 2023.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

4     december    Kernkerkenraad                           19.30 uur

6     december    Koffieochtend                             10.00 uur

11    december    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

18    december    College van Diakenen                 19.30 uur

20    december    Koffieochtend                             10.00 uur

24    december    Kinderkerstdienst                        19.00 uur

26    december     Evangelisatiekoor                        10.00 uur