Bij de diensten.

Op zondag 24 december zal pastor Robin Voorn voorgaan in onze gemeente. Hij is regelmatig in ons midden en zal nu ook voorganger zijn. Een mooi moment om ook op deze manier nader kennis met elkaar te maken.

Op Kerstavond 24 december hebben wij om 19.00 uur de Kinderkerstnachtdienst. Wij staan stil bij het thema: Weet jij hoe laat het is? De dienst is mede voorbereid door de leiding van de nevendienst: Willy Beek, Rinske Bouma en Minke Koornstra.  Anouk zal in deze dienst een dans laten zien. En wij zullen samen zingen en uiteraard komt het Kerstevangelie op verschillende manieren aan de orde. De kinderen mogen verkleed komen of in de dienst verkleedkleren aan doen. Zo kun je herder zijn, of wijze of schaap. Iedereen kan en mag meedoen. Aan het einde van de dienst delen wij het licht met elkaar en staat er chocolademelk klaar.

Op de Kerstmorgen vieren wij een feestelijke dienst. Wij lezen samen Lucas 2. Een zanggroep van gemeenteleden zal zorgen voor een extra feestelijk tintje.

Op de Tweede Kerstdag is er een bijzondere zangdienst. De dienst begint om 10 uur!!! Hieraan werken mee: Het Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers

Organist: Martin Mans

Trompet: Sydo van der Bijl

Het thema van de dienst is: Lang zullen wij leven in de Gloria

De Oudejaarsdag is dit jaar op zondag en daarom vieren wij de dienst deze keer gewoon om 9.30 uur in de Oase. Er is na de dienst ook gewoon koffiedrinken.

Allen goede en gezegende vieringen toegewenst,

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor de dienst op 7 januari 2024

In de kerkenraad hebben wij besloten om de dienst van 7 januari wat anders te gaan doen. Vanaf 9 uur is er de mogelijkheid om koffie te drinken en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. De dienst begint dan om 9.45 uur. Er is dan geen koffiedrinken na de dienst. Zo willen wij als gemeente op deze zondag het nieuwe kalenderjaar beginnen.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Martje Veldman-Moet

Op dinsdag 5 december is van ons heengegaan ons gemeentelid Martje Veldman-Moet in de leeftijd van 93 jaar. Ze was sinds 27 augustus 2016 weduwe van Andries Veldman. 

Ze woonde vele jaren aan de Julianalaan 26. De laatste weken woonde ze in Erasmus.  

Op de rouwkaart staat het liefdevol verwoord wat zij heeft betekend: “Na een mooi en lang leven is onze lieve moeder en onze allerliefste en avontuurlijke Beppe, voor de laatste keer op reis. Wat hebben we veel leuke dingen samen kunnen doen.  We gaan haar humor, ondeugendheid en gezelligheid missen”.  

Martje werd op 29 september 1930 in Lemmer geboren en daar groeide ze op. Ze werd coupeuse. Toen veel jongens naar Nederlands-Indië moesten kreeg Martje daar een penvriend Andries Veldman uit Dedemsvaart. Toen hij na een aantal jaren weer thuis was, wilde hij toch eens naar dat meisje in Lemmer. De vonk sprong over en na verloop van tijd gingen ze trouwen en in Leeuwarden wonen. Daar werkte Andries als cipier.

Ze woonden jarenlang aan de Hondhorststraat. Daar werden hun twee kinderen geboren: Andries en Martha.

Martje was ondernemend en actief. Er kwam al snel een auto en later een caravan en het gezin ging zo op vakantie. De reizen gingen steeds verder en ze gingen ook op wintersport. Martje zag niet snel apen en beren op haar weg en genoot onbevangen van het reizen.

Toen ze 55 jaar getrouwd waren zijn ze samen als gezin naar Indonesië geweest.

Ze had humor en genoot van de mensen om haar heen. Ze was een echt mensenmens.

Toen één van de kleinkinderen een paar jaar geleden tijdelijk in Zuid Afrika woonde, ging beppe daar meteen naar toe en heeft er van genoten.

Ze mocht lang het leven met Andries delen, maar op 27 augustus 2016 moest zij alleen verder. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, wil ik hier in het bijzonder haar dochter Martha noemen die zoveel met haar moeder ondernam en ook haar mantelzorger werd.  Dat is zeer waardevol voor haar moeder geweest.

Martje heeft ook 52 jaar gezongen in Pniëls Kerkkoor. Ze was altijd trouw aanwezig en zong op de eerste rij haar sopraanpartij.

Ze heeft ook veel op de drie kleinkinderen gepast en ze hadden ook een hele intense band met elkaar. In de afscheidsdienst hebben Andries en de kleinkinderen ook bijzondere herinneringen met ons gedeeld over haar leven.

De afscheidsdienst werd gehouden op zaterdag 9 december in de Oase. Wij lazen 2 Korintiërs 5: 1-7. Daar wordt het leven vergeleken met een tent, kwetsbaar en tijdelijk. In het leven zijn wij op reis, maar wij mogen daarna ook THUIS komen bij de Eeuwige. Boven de rouwkaart stond: Vol vertrouwen op de Heer. Martje Veldman-Moet had vertrouwen dat zij thuis mocht komen. In dat vertrouwen heeft zij afscheid genomen van dit leven en hebben wij haar uit handen gegeven in de handen van de Eeuwige.

Mogen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder hun moeder en beppe verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Deze maand is voor velen gezellig en mooi, maar zeker niet voor iedereen. Sommigen voelen zich in deze tijd nog meer alleen en zijn soms opgelucht dat het weer januari is. Ik wil allen voor wie dit moeilijke dagen zijn, veel sterkte en kracht toewensen.

Voor u allen de wens: Fijne Kerstdagen en een gezegend 2024.

Ds. Anne Henk Boschma

Huwelijksjubileum

Op 22 december hoopt echtpaar E. Brandenburg/I. Brandenburg-Siderius te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Een hele feestelijke dag toegewenst en een gezegende toekomst samen.

Bloemengroeten

In de adventsweken staan er steeds 2 boeketten in de Oase die na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op  3 december werden Paul en Akke Bekker verrast met een boeket en ook   dhr. Risselada.

En op 10 december gingen de bloemen naar 2 dames:

mevr. Hazekamp en naar mevr. Bijsterveld

Helma Feenstra

Verslag brede kerkenraadsvergadering van 6 november 2023.

De laatste vergadering van de kernkerkenraad van dit jaar staat in het teken van informatie-uitwisseling met onze wijkdiakenen. Er zijn geen berichten van verhindering. De voorzitter leest ter opening uit Lucas 13 de verzen 6 t/m 9, waar het gaat over de vijgenboom, die mogelijk nog een jaar de tijd krijgt om vruchten te dragen. De vraag rijst dan: Kriijgen wij ook een herkansing en hoe gaan we daar mee om? Na het openingsgebed wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. Besloten wordt de eerste vergadering in 2024 te verschuiven naar 8 januari en die kort te houden.

De notulen van de vergadering van 6 november worden met een kleine correctie goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst met 5 punten kunnen 3 worden afgevoerd.

Het overzicht met poststukken bevat enkele zaken die moeten worden besproken. Van de Algemene Kerkenraad is een brief ontvangen, waarin wordt gevraagd in een kleine werkgroep na te denken over alle mogelijkheden om toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente het hoofd te bieden. Deze werkgroep zou moeten bestaan uit drie leden per wijkgemeente. Verder staan we uitgebreid stil bij de berichtgeving in Geandewei. Het is gebleken dat aangeleverde kopij vaak niet wordt geplaatst en afbeeldingen niet worden opgenomen of een verkeerde plaats krijgen. Om erachter te komen waar de verantwoordelijkheid ligt, willen we een gesprek aangaan met het kerkblad. Gedurende drie kwartier gaan we in gesprek met onze wijkdiakenen. Het functioneren van deze groep ambtsdragers verloopt voortreffelijk. Een van hun vragen is hoe ze moeten omgaan met afkondigingen die ook in de zondagsbrief staan. Het antwoord is: een korte verwijzing, zodat het ook voor de luisteraars via de kerkomroep duidelijk is. Voor de bediening van de camera’s voor kerkomroep zijn nu voldoende aanmeldingen. De apparatuur is besteld en er zal elders een oefensessie plaatsvinden. De bevraging op de wijkavond van 1 november heeft 53 reacties opgeleverd naar aanleiding van de vraag ‘Waarom ga je naar de Oase?’ De resultaten zijn inmiddels gerubriceerd en zullen in de vergadering van februari worden behandeld om te zien waarmee we aan de slag gaan. Bij de activiteiten in december wordt nagegaan welke aandachtspunten er nog zijn. In de dienst van zondag 24 december gaat voor pastor Robin Voorn, in onze wijkgemeente inmiddels een bekend gezicht. Op zondag 31 december is er normaal dienst met ds. A. H. Boschma als voorganger en op zondag 7 januari begint de dienst om 09.45 uur. Voorafgaand is er onze Nieuwjaarsbegroeting met koffie en thee. De inloop is vanaf 09.00 uur.

De terugblik op kerkdiensten gaf veel positieve reacties op de viering van de Eeuwigheidzondag op 26 november. Het was een indrukwekkende dienst, zowel voor de nabestaanden als de overige aanwezigen.

Uit het wijkpastoraat is niets te melden.

Bij de mededelingen wordt vanuit het College van Diakenen genoemd dat er extra geld wordt gegeven aan onze zustergemeente in Vaida om de armen daar de winter door te helpen. Verder steunt de diaconie de ‘Zonnebloem’ in het Aldlân voor het geven van Oekraïense onderwijs aan vluchtelingen. Er wordt ook nog gezocht naar een afgevaardigde in het bestuur van het Aanloophuis.

De Algemene Kerkenraad werkt nog aan een nieuwe Plaatselijke Regeling, waarin de samenstelling van dit orgaan wordt gewijzigd en verkleind. Ook zal het aantal vergaderingen worden teruggebracht. In de laatste bijeenkomst werden de begrotingen voor 2024 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd. Ook is het vergaderschema voor 2024 vastgesteld.

De heer F. Elgersma leest ter afsluiting het gedicht Arjen Beumer met de titel ‘Mensen in uw dienst’. De voorzitter sluit daarna de lange vergadering om 22.10 uur.

De volgende vergadering van de kernkerkenraad zal worden gehouden op maandag 8 januari 2024 met aansluitend een informele Nieuwjaarsbegroeting voor alle leden van de wijkkerkenraad.

A.K. Damstra, preses

KOFFIE/THEE-INLOOPOCHTEND OP WOENSDAGMORGEN 3 JANUARI

In het nieuwe jaar beginnen wij met de koffie/thee-inloopochtenden op woensdagmorgen 3 januari. Vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur staat de koffie/thee weer klaar. Iedereen is van harte welkom op deze eerste ochtend in het nieuwe jaar. Wij willen u ook alvast attenderen op het feit dat de tweede koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen is, op 16 januari dezelfde tijd. Wij hopen met elkaar weer veel gezellige koffiemorgens te hebben en weer veel mensen te kunnen begroeten. Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen toe en een mooi en liefdevol 2014.

Van harte welkom en hopelijk tot ziens!

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

Kom je lunchen op 28 januari 2024?

Alhoewel iedereen nog druk bezig is voor de komende feestdagen, willen wij toch ook alvast wat vooruitkijken in het nieuwe jaar en attenderen op de lunch op 28 januari.

 In februari afgelopen jaar hebben wij gezellig met elkaar geluncht. Wij willen deze traditie, die wij toen weer hebben opgepakt graag voortzetten en daarom hebben wij opnieuw een datum in het nieuwe jaar geprikt. Wij willen graag na afloop van de dienst en het koffiedrinken op 28 januari 2024 een lunch organiseren voor de jongere gemeenteleden en iedereen die zich jong voelt. Voor de kinderen is er iets leuks te doen. Ook is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst. We zorgen voor soep, drinken en iets lekkers. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen iets meeneemt dat we met elkaar kunnen delen. Daarbij geldt: neem mee wat jij/jullie ongeveer eten, zodat we niet te veel overhouden!                                                                                                                     

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 24 januari op te geven via lunchoase@gmail.com

Agenda.

24    december    Reguliere viering                                     09.30 uur

24    december    Kinderkerstdienst                                    19.00 uur

25    december    Kerstviering                                            09.30 uur

26    december    Evangelisatiekoor                                   10.00 uur

31    december    Reguliere viering                                     09.30 uur

3     januari          Koffieochtend                                         10.00 uur

7     januari          Nieuwjaarsbegroeting met koffiedrinken   09.00 uur

7     januari          Nieuwjaarsviering                                    09.45 uur

8     januari          Kernkerkenraad                                         19.30 uur

8     januari          Brede kerkenraad Nieuwjaarstreffen         20.00 uur

8     januari          College van Kerkrentmeesters                 19.30 uur

17    januari          Koffieochtend                                         10.00 uur

18    januari          College van Diakenen                             19.30 uur

22    januari          Algemene Kerkenraad                             19.30 uur

24    januari          Themamiddag                                         14.00 uur

28    januari          Jongerenlunch                                        12.00 uur

31    januari          Werkgroep Toerusting                              19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).