Bij de diensten

Op zondag 28 januari mag ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Na de dienst is er een Lunch voor de jongere gemeenteleden. Tijdens de dienst zal er ook extra aandacht voor de kinderen zijn. Het thema van de dienst is: “Een ander geluid”. De lezing is Marcus 1: 21-28 waar Jezus in de synagoge te Kafarnaum aan het woord. Hij brengt een “ander geluid”.

Op 4 februari gaat ds. R.B. Nijendijk-Cnossen voor. Dan staat op het rooster Marcus 1: 29-39 op het rooster.

 Bloemengroet

Iedere zondag worden de bloemen uit de Oase gebracht bij gemeenteleden die wel wat positieve aandacht uit onze gemeente kunnen gebruiken.

Zo kreeg Marie-José Spoelstra het boeket uit de kerk en op 14 januari gingen de bloemen met Martha Veldmant mee.

Helma Feenstra

Bedankbrief

Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik kreeg. Ik heb ervan genoten. Bij de bloemen trof ik een kaart met de groeten van heel veel gemeenteleden. Daar werd ik blij van. Dank daarvoor Ik wens u allen nog een hoopvol jaar toe. Waarin omkijken naar elkaar belangrijk blijft.

Ellen Bijsterveld.

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 8 januari 2024.

De voltallige kernkerkenraad is aanwezig voor de eerst vergadering in dit jaar. Na verwelkoming van de leden leest de voorzitter uit de Nieuwjaarspsalm 91 de verzen 9 t/m 16 en gaat voor in gebed. De verkorte agenda wordt gevolgd. De notulen van de vergadering van 4 december 2023 worden met een correctie goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst van de vorige vergadering vermeldt 6 punten, waarvan 5 kunnen worden afgevoerd. Op het overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken staan enkele bespreekpunten. Van de synode is een wijziging van de kerkorde binnengekomen betreffende de toezending van visitatierapporten, waarop moet worden geantwoord. De kernkerkenraad kan met de voorgestelde wijziging akkoord gaan. Een schrijven van de classis Fryslân meldt kerkvisitatie voor onze wijkgemeente in 2024/25. Hiervoor moeten enkele stukken worden opgestuurd. Ter kennisgeving ontvingen we van een gemeentelid een brief aan de Algemene Kerkenraad over de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente Leeuwarden-Huizum. De wijkgemeente Huizum-West gaf het aantreden van hun nieuwe scriba door. De kernkerkenraad zal nog reageren op de eindversie van de Plaatselijke Regeling van de Algemene Kerkenraad. Binnenkort gaat onze wijkgemeente in gesprek met de kopijverzamelaars voor Geandewei en de drukker over de vaak gebrekkige verwerking van aangeleverde bijdragen. De bezetting van de groep, die zal worden belast met de bediening van de camera’s voor videoverbinding via Kerkomroep, is compleet met zes personen en één reserve. Het wachten is nog op de bestelde apparatuur met daarna de instructies. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ter afsluiting leest dhr. M. Braam een gedicht van J. van Opbergen met de titel ‘Hoop’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 20.15 uur en begeven de aanwezigen zich naar de Vijverzaal voor een informele Nieuwjaarsbegroeting met de leden van de brede kerkenraad. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 5 februari 2024.

A.K. Damstra, preses

Bedankt!

Truus van der Zee-van der Wal heeft aangegeven dat zij graag per direct ontheven wil worden van haar taken als ouderling. Het wordt te intensief en vraagt te veel van haar. Het is jammer voor Truus en zeker ook voor ons als gemeente. Truus heeft heel veel voor onze gemeente gedaan. Daar zijn wij haar dankbaar voor. Met inzet en vrolijkheid heeft zij haar werk binnen de gemeente gedaan met hart voor mensen.  Het is dan ook een moeilijk besluit voor haar geweest. Wij willen haar en Bouwe daarbij sterkte toewensen.

Truus heel erg bedankt voor je inzet.

Ds. Anne Henk Boschma

Luther, leven en werk 

Maarten Luther (1483-1546) stond als monnik aan de wieg van de Reformatie. Zonder hem zouden er geen protestantse christenen zijn geweest. Wat dreef hem en wat zijn belangrijke momenten op zijn levensweg geweest? En kunnen we anno 2024 nog iets met de erfenis die hij heeft nagelaten?  

In woord en beeld gaan we hoofdmomenten van Luthers leven en werk bij langs en proberen we op het spoor te komen van Luthers relevantie voor onze tijd. 

Met volop gelegenheid tot vragen en discussie. 

De lezing wordt verzorgd door ds. Eelco van der Veer.  

U bent van harte welkom op 31 januari om 19.30 uur in de Oase (Weideflora 142). 

Er staat koffie en thee voor u klaar.  

Werkgroep Vorming en Toerusting Oase.  

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 7 februari vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in de Vijverzaal in de Oase.

Het was heel mooi om te zien, dat toch nog een aantal mensen de gladheid hadden getrotseerd om op dinsdagmorgen 16 januari een kopje koffie te komen drinken in de Oase.  Op 7 februari, deze keer weer op woensdagmorgen staat de koffie/thee ook weer klaar vanaf 10.00 uur. Maar naast het koffie/theedrinken willen wij ook gezellig met elkaar gaan bingoën met leuke prijsjes. Van harte welkom en wij hopen er weer een mooie morgen van te maken.

Contact: Janny de Dreu, tel: 2801387

Kerkdienst op middag op vrijdag 16 februari vanaf 15.00 uur.

In de vorige Geandewei werd deze kerkdienst al aangekondigd. Nu willen wij daar nog even iets meer over vertellen. Tijdens deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. En na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. Om enigszins te weten hoeveel mensen er zullen komen, zou het fijn zijn als u dit van tevoren doorgeeft aan Janny de Dreu tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com.  Ook als u vervoer nodig heeft, kunt u dit aangeven bij Janny de Dreu. Uiteraard is de dienst open voor iedereen, die wil komen. Maar wij hopen vooral, dat de mensen, die niet op zondagmorgen naar de kerk kunnen komen, hier indien mogelijk gebruik van maken.

Tot nog toe hebben wij een paar middagdiensten gehad, die als heel fijn werden ervaren. Wat is het mooi om op deze manier toch weer een keer naar de kerk te kunnen en samen de Maaltijd van de Heer mee te mogen maken.

Wij hopen ook deze middag weer veel mensen te mogen begroeten.

Pastorale-diaconale avond.

Ondertussen staat onze jaarlijkse pastorale-diaconale avond er weer aan te komen voor alle mensen, die op wat voor manier dan ook te maken hebben met het pastoraat. Deze staat gepland op donderdag 7 maart. Wij beginnen weer om 17.30 uur met soep en broodjes. Verdere informatie volgt nog, maar noteert u alvast deze datum.

Agenda.

24     januari             Themamiddag                                                         14.00 uur

28     januari             Jongerenlunch                                                         12.00 uur

29     januari             Algemene Kerkenraad                                          19.30 uur

31     januari             Werkgroep Toerusting                                           19.30 uur

5       februari           Kernkerkenraad                                                       19.30 uur

7       februari           Koffieochtend                                                          10.00 uur

7       februari           Taakgroep Pastoraat                                              19.30 uur

12     februari           College van Kerkrentmeesters                              19.30 uur

15     februari           Werkgroep Toerusting                                           10.00 uur

15     februari           College van Diakenen                                            19.30 uur

16     februari           Viering voor ouderen                                            15.00 uur

20     februari           Koffieochtend                                                          10.00 uur

21     februari           Eetcafé                                                                      18.00 uur

28     februari           Themamiddag                                                         14.00 uur       

(Wijzigingen voorbehouden).