Wij gedenken Siemon Harm Wachter

In de vroege morgen van zaterdag 27 januari overleed in de leeftijd van 73 jaar Siemon Harm Wachter, man van Ineke Wachter-Zomerman en vader van Tanja en Klaas.

In een dienst in de Dorpskerk, de kerk die hem jarenlang lief was in geloofsbeleving, ‘vrij’ en ‘zinnig’, werd op maandag 5 februari, in besloten kring, afscheid van Siemon genomen. Ineke, Tanja en Klaas spraken lieve woorden, orgelklanken hoorden we in o.a. Lied 992, ‘Wat vraagt de Heer meer van ons dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg?’

Er werd gelezen uit Prediker 3, de zo afwisselende tijden, waarin we zeker de laatste jaren Siemons leven zagen en wie om hem heen stonden, verdriet en vreugde;

woorden van leven hoorden we in Psalm 139, ‘God haalt wie voorbij is altijd weer terug’,

en hoe recht kan worden gedaan vonden we in woorden van Job 10: ‘Tegen God zal ik (Job) zeggen: “Veroordeel mij niet, maar laat me weten waarom u mij bestrijdt. Hebt u ogen van een mens, ziet u zoals mensenogen zien?”, Job die op niveau recht vraagt bij God, woorden herkenbaar bij Siemon.

Na de dienst brachten we Siemon naar Andringastate, in gebed zeiden we het ‘Onze Vader’ en met woorden van ‘mogen de engelen jou naar het land van belofte leiden’ een uitgesproken ‘tot ziens in Jeruzalem’.

En dat alles gezegd in geloof in het leven,

in de hoop op vrede, dichtbij/ om elkaar/ in de wereld,

dat doe je elkaar in liefde.

Dat wie achterblijven wij niet vergeten.

Ds. Douwe Posthuma

Overlijden van Jannie Hazekamp

Op 11 februari is ons gemeentelid Janna Wilhelmina Berendina Hazekamp (Jannie) overleden in de leeftijd van 93 jaar.  Zij woonde aan de Nijlandsdyk 129b.

Boven de rouwkaart staan de woorden:

De tranen die ik heb geweend, zijn door Gods wind gedroogd;

ik denk niet meer aan wat voorheen vergeefs ik heb gepoogd.

Maar met vernieuwde levensmoed neem ik een vast besluit.

Ik voel de winden Gods vandaag en zeil de haven uit!

De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 februari in het Afscheidscentrum in Goutum. Ons medeleven gaat uit naar hen die met haar verbonden zijn.

In de volgende Geandewei zal een uitgebreid “in memoriam” worden opgenomen.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente: op 4 februari naar fam. H de Vries  Prins Clausplein 90  en

op 11 februari naar Mevr. G Bangma-Nieuwboer Sleutelbloem 9

Helma Feenstra

Huwelijksjubileum

Echtpaar IJ. Atsma-J. Atsma-Raukema  hoopt op 28 februari te gedenken en te vieren dat zij 60 jaar getrouw zijn. Als gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een hele fijne dag mogen hebben.

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 28 februari wordt de themagespreksmiddag gehouden vanaf 14.00 uur in de Oase (tot 15.30 uur). Als groep hebben wij gekozen om samen na te denken over het begrip “zonde”. Dat is een beladen en belast woord, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld en hoe heeft het doorgewerkt in de kerk en in de levens van mensen. Kortom genoeg om samen in gesprek te gaan en te zoeken naar de betekenis van dit woord.

Graag tot ziens,

Anne Henk Boschma

Lunch op 28 januari.

Even een terugblik op de lunch voor de jongeren: er was een mooie groep jongeren en kinderen aanwezig en een aantal jongere ouderen. Voorafgaand aan de lunch konden wij genieten van een bijzondere dienst, waar ook speciaal aandacht was voor de kinderen. “Muisje andersom” was de inleiding op de kindernevendienst. Jezus wil ook, dat de mensen wat anders tegen het leven aan gaan kijken. Iets om eens even over na te denken. Na de dienst en het koffiedrinken was er tijd voor de lunch. Wat was er veel lekkers meegenomen, meer dan genoeg voor iedereen. Er werd gezellig gepraat met elkaar, de kinderen konden even knutselen. Het was goed om elkaar zo weer eens even te ontmoeten en bij te praten. Even een gezellige onderbreking en ontmoeting te midden van alle hectiek van het dagelijks leven: druk met werk en gezin en wat is het dan mooi dat er ook even tijd gemaakt wordt voor elkaar. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Koffie/thee-inloopochtenden op woensdagmorgen 6 maart en dinsdagmorgen 19 maart.

Op deze beide ochtenden staat de koffie/thee weer klaar vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Op deze beide morgens is er weer volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom. Tot ziens!

Pastorale/diaconale bijeenkomst op donderdag 7 maart.

Onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst vindt deze keer plaats op donderdag 7 maart. Vanaf 17.00 uur is er inloop met koffie/thee en vanaf 17.30 uur starten wij met het programma dat begint met soep en broodjes. Daarna beginnen wij met het thema “Omgaan met verlies” Dit thema wordt ingeleid door ds. Boschma. Er zal zeker ook genoeg gelegenheid zijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. Alle mensen, die met pastoraat en diaconaat te maken hebben, krijgen een uitnodiging, maar als er verder mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunnen zich opgeven bij Janny de Dreu, tel. 2801387 of email: dreudec@gmail.com , want ook belangstellenden zijn van harte welkom. Maar in verband met de soep en broodjes wel graag even opgeven!

Contact: Janny de Dreu, tel. 2801387

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 5 februari 2024.

De kernkerkenraad is met twee verhinderingen aanwezig voor deze vergadering. Na verwelkoming van de leden leest de voorzitter uit de brief van Jacobus hoofdstuk 1 de verzen 19 t/m 27 waarboven staat ‘Geloven en doen’ en gaat vervolgens voor in gebed. De al lange agenda wordt nog uitgebreid met een extra punt en daarna gevolgd. De notulen van de vergadering van 8 januari worden doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. De actiepuntenlijst van de vorige vergadering vermeldt 3 punten, waarvan 2 kunnen worden afgevoerd. Op het overzicht van de ingekomen en uitgegane stukken staan ook deze keer enkele bespreekpunten. Het verzoek om een mand in de kerkzaal te plaatsen waarin spullen voor de Malawibazaar kunnen worden gedaan, wordt ingewilligd. Hoewel de technische voorzieningen voor beelden via Kerkomroep zijn geïnstalleerd, kan de uitbreiding pas in gebruik worden genomen nadat de bedieners zijn geïnstrueerd. Bovendien moet de vereiste software nog worden aangepast met een upgrade. De kernkerkenraad gaat akkoord met twee gezamenlijke diensten gedurende de zomerperiode in 2025 in de Oase en de Kurioskerk; dit op verzoek van de wijkgemeente Huizum-West. Omdat het weer tijd is voor de controle van de wijkkas over 2023 zal de controlecommissie, bestaande uit mw. M. Koornstra en dhr. M. Braam binnenkort bijeenkomen. Met de taakgroep Bloemendienst, die inmiddels is aangeschoven, wordt overlegd hoe de gedachtenishoek in de kerkzaal kan worden vernieuwd. De basis zal een te ontwerpen glasmozaïek zijn dat aansluit op het drieluik aan de wand bij het liturgisch centrum. Hiertoe worden enkele afspraken gemaakt. Vanwege het uitlopen van de tijd wordt de behandeling van de bevraging van de wijkgemeente op 1 november 2023 verschoven naar de vergadering in maart. De eerstvolgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 13 maart, aansluitend op de vesper voor de Biddag voor Gewas en Arbeid. Het deze keer luchtige programma wordt vastgesteld en de catering wordt geregeld. Nadere informatie over de wijkavond zal later worden gepubliceerd. Nu er op verzoek van de Algemene Kerkenraad een werkgroep zal worden gevormd die zich gaat buigen over de toekomstige ontwikkelingen in de PG Leeuwarden-Huizum, zullen enkele leden van de kernkerkenraad bijeenkomen om te kijken welke vertegenwoordigers uit onze wijkgemeente kunnen worden gevraagd om zitting te nemen in genoemde werkgroep. Bij de terugblik op kerkdiensten wordt besloten de jaarlijkse twee Friese diensten in de Oase beter te plannen, teneinde te voorkomen dat gastpredikanten onverwacht besluiten in de Friese taal voor te gaan. Bij het punt pastoraat wordt bekend gemaakt dat nu mw. G.J. van der Zee-van der Wal besloten heeft terug te treden als ouderling, wij een nieuwe ouderling kunnen benoemen in de persoon van mw. W. Beek-Bakker. Hiertoe zal de procedure volgens de kerkorde worden gevolgd. De taken m.b.t. Erasmus en Abbingahiem worden hierdoor enigszins aangepast. Van de rondvraag wordt kort gebruik gemaakt. Er zijn weer 40-dagen kalenders besteld. Het vergaderschema van de kerkenraad voor de maanden april en mei wordt gewijzigd. Ter afsluiting leest mw. M. Koornstra een gebed met de titel ‘Gebed voor de kerk’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 22.05 uur en wenst de aanwezigen wel thuis. De volgende vergadering zal als kernkerkenraad worden gehouden op 4 maart 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

28    februari          Themamiddag                                     14.00 uur

4       maart             Kernkerkenraad                                   19.30 uur

6       maart             Koffieochtend                                      10.00 uur

7       maart             Pastorale/diaconale bijeenkomst 17.30 uur

11    maart             College van Kerkrentmeesters       19.30 uur

13    maart             Vesper Biddag Gewas en Arbeid   19.30 uur

13    maart             Wijkavond                                            20.15 uur

19    maart             Koffieochtend                                      10.00 uur

20    maart             Eetcafé                                                    18.00 uur

21    maart             College van Diakenen                        19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).