Bij de diensten

Wij zullen in de komende weken veel bijzondere diensten vieren.

De Goede of Stille week begint met de viering van Palmzondag, zondag 24 maart. Deze viering zal voor een deel gericht zijn op de kinderen. Een kinderkoortje o.l.v. van ons gemeentelid Tseard Kramer zal meewerken aan de dienst. De kinderen zullen een Palmpasenstok maken en in optocht door de kerk gaan. De lezing voor deze zondag is Marcus 11: 1-11.

Op Witte donderdag, 28 maart, vieren wij samen de maaltijd van de Heer.

Op de Goede Vrijdag, 29 maart, vieren wij een sobere dienst. Wij lezen samen het lijdens evangelie, deze keer uit evangelie naar Lucas.

Op 30 maart vieren wij ’s avonds de Paaswake. Wij vieren dat er een einde komt aan de nacht van lijden en sterven en begroeten samen het Licht van Pasen.  In deze dienst gedenken wij ook onze eigen doop. Wij delen samen ook het licht. Een intense en bijzonder viering.

Op de Eerste Paasdag, zondag 30 maart, mogen wij een feestelijk Paasdienst vieren. Er werkt een zanggroep van gemeenteleden mee aan de dienst.  In dit weekeinde begint ook de zomertijd en begint de dag extra vroeg. (Zoals dat ook wel bij Pasen hoort).

Op de Tweede Paasdag is er feestelijke zangdienst met het Evangelisatiekoor o.l.v. Willem Kuipers. Organist is Martin Mans en trompettist Sydo van der Bijl. De voorganger is ds. Ton van der Wekken. De dienst begint om 10 uur!

BLOEMENGROET

Het boeket bloemen dat iedere zondag in de Oase staat, wordt na afloop van de dienst naar gemeenteleden gebracht om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt in verdrietige  en zware tijden, maar ook bij blijde gebeurtenissen of gewoon zo maar.

De bloemen gingen op 3 maart naar mevr. Oud-Faber

En op 10 maart naar mevr. Postma-Brouwer

 Helma Feenstra

Jubileum

Op 2 april is het een feestelijke dag voor echtpaar Meijer-Bakker. Zij zijn op die dag 65 jaar getrouwd. Een bijzondere mijlpaal. Wij willen hen namens de gemeente van harte feliciteren. Wij hopen dat jullie een feestelijke dag mogen hebben en een gezegende toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Een bedankje in het kerkblad van ons 60-jarig huwelijk.

Voor het bezoek van Dominee Boschma de kaarten en de prachtige bloemen.

Het was geweldig, en heeft ons goed gedaan.

Jan&Ypie Raukema, Julianalaan 24.

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 4 maart 2024.

De kernkerkenraad is behoudens de ambtelijk tijdelijke afwezigheid van een lid, voltallig aanwezig. De voorzitter opent de vergadering met een welkom en het lezen van Psalm 23, waarna hij voorgaat in gebed. De agenda wordt vastgesteld met als wijziging dat de controle van de wijkkas verschoven moet worden naar de vergadering van de wijkkerkenraad in april. Als nieuwe datum voor april wordt de 22ste gekozen, waardoor de vergadering in mei komt te vervallen. De notulen van 5 februari worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 punten op de actiepuntenlijst kunnen 10 worden afgevoerd en een punt wordt aangepast. Op de lijst met ingekomen stukken vragen een zestal om nadere aandacht, die worden afgehandeld. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onze zwakke punten, zoals die voortkwamen uit de bevraging van onze wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 19 punten besproken en daarbij werden zo nodig acties bepaald. Op de wijkavond van 13 maart zal een en ander worden toegelicht. Het is intussen gelukt om enkele personen te vinden, die bereid zijn zitting te nemen in de werkgroep die zich zal buiten over de toekomstige ontwikkelingen in de PG Leeuwarden-Huizum. Ook dit zal worden meegedeeld op de komende wijkavond. Het Convenant Groene Kerken in Leeuwarden zal aan de orde komen op de Dankdag voor Gewas en Arbeid en op de wijkavond op 6 november. De terugblik op de laatstgehouden kerkdiensten leverde geen kritische opmerkingen op. Alle kerkdiensten worden goed bezocht en daar zijn we blij mee. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele ziektegevallen gemeld. Diaken mw. M. Dijkstra is herstellende en krijgt van de kerkenraad ter bemoediging een kaart toegestuurd. De mededelingen zijn beperkt. Wel wordt ernstige zorg uitgesproken over het tekort aan ouderlingen-kerkrenmeester en kerkrentmeesters, zeker als in de toekomst belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Een dringende oproep is daarom ook hier op zijn plaats. Bij de rondvraag wordt bepaald wie de Paaskaars 2023 zal ontvangen. De naam van de uitverkorene kan helaas nu nog niet worden vrijgegeven. Tot slot leest de voorzitter het verhaal van de Meubelmaker, een soort gelijkenis met een heel serieuze ondertoon. De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur, waarna de aanwezigen blijmoedig huiswaarts gaan. De eerstvolgende vergadering van onze wijkkerkenraad zal als brede kerkenraadsvergadering worden gehouden op maandag 22 april 2024.

A.K. Damstra, preses

Verslag wijkavond van 13 maart 2024.

Na de goed bezochte vesperdienst op de biddag voor Gewas en Arbeid, waarin ds. A.H. Boschma als thema ‘Zaaien’ had gekozen, gingen ruim veertig kerkgangers naar de Vijverzaal om de eerste wijkavond van dit jaar mee te maken. Het eerste deel bestond uit het doorgeven van informatie uit de wijkkerkenraad en een tweede Bijbelquiz vulde de rest van de avond. De wijkgemeenteleden worden geïnformeerd over de volgende zaken: De Plaatselijke Regeling die in 2023 is opgesteld, zal volgens de classis nog even tegen het licht moeten worden gehouden. Er zijn nieuwe bloemenkaarten gedrukt met meer ruimte voor namen van de kerkbezoekers. Voor de vernieuwing van de gedachtenishoek moest een ander glasatelier worden gezocht, welke intussen is gevonden. Voor de bezetting van de werkgroep ‘Toekomstige ontwikkelingen’ in onze PG Leeuwarden-Huizum, waarin wij 3 afgevaardigden zullen hebben, zijn inmiddels twee gevonden. Voor het op peil houden van het aantal ouderlingen kerkrentmeesters en kerkrentmeesters worden nog twee kandidaten gezocht. Dit vormt een punt van zorg. Een vacature van wijkouderling kon gelukkig op korte termijn worden ingevuld. De bevestiging van mw. W. Beek-Bakker zal op 21 april plaatsvinden. Als laatste feit volgt het resultaat van de bevraging van de wijkgemeente op de wijkavond in het najaar van 2023. Er werden 53 reacties ingeleverd, waarvan 34 als sterk punt en 19 zwak werden gekenmerkt, verdeeld over 6 categorieën. De zwakke punten worden toegelicht en daarbij wordt de mogelijke vervolgactie genoemd. Ds. Boschma schetst daarna zijn ervaringen van het laatste half jaar. Met veel plezier noemt hij het pastoraat, de goedbezochte themamiddagen, de toerusting bijeenkomsten en zijn vieringen in de Oase. De vragen uit de zaal worden vervolgens beantwoord. Na de pauze volgt de tweede versie van de Bijbelquiz, die met vragen voor beginners en kenners niet altijd eenvoudig was. Het leverde drie winnaars op met een gelijk aantal punten te weten mw. R. Hoekstra, dhr. Y. ten Kate en mw. M. Miedema. De voorzitter sloot de avond om 22.30 uur, waarbij de aanwezigen konden terugzien op een nuttig en geanimeerd samenzijn. De volgende wijkavond zal worden gehouden op woensdag 6 november.

A.K. Damstra, voorzitter

Bezoek aan Kamp Westerbork 6 april

Op zaterdag 6 april willen we met een groepje mensen uit de Oase een bezoek brengen aan Kamp Westerbork. Dit kamp was tijdens de 2e wereldoorlog een zogeheten ‘doorgangskamp’ voor Joden, van waaruit ze werden doorgestuurd naar de concentratiekampen.

We hebben een programma afgesproken wat er samengevat als volgt uitziet:

12.55 uur Aankomst

13.00 uur Filmvoorstelling

13.20 uur Het museum bekijken op eigen gelegenheid, ook gelegenheid voor koffie en thee.

14.10 uur Vertrek bus naar het kampterrein

14.15 uur Rondleiding op het kampterrein

15.40 uur Vertrek bus terug naar het museum (einde bezoek)

Wij willen met eigen vervoer erheen gaan (willen diegenen die willen rijden dat aangeven). We willen om 11.45 uur bij de Oase vertrekken. Het is de bedoeling om tegen 13.00 uur bij het museum aan te komen. Graag van tevoren lunchen of zelf broodjes voor onderweg meenemen.

In de hal van de Oase liggen intekenlijsten waarop je je kunt opgeven. Uiterste datum 31 maart a.s.

Voor verdere informatie (en ook opgeven): Kees de Dreu, tel. 2801387, dreudec@gmail.com

Agenda.

28   maart         Viering Witte Donderdag          19.30 uur

29   maart         Viering Goede Vrijdag              19.30 uur

30   maart         Viering Stille Zaterdag              19.30 uur

1     april            Viering Paaszondag                  09.30 uur

2     april            Evangelisatiekoor                     10.00 uur

3     april            Koffieochtend                           10.00 uur

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur