Bij de diensten

Op zondag 7 april is het Beloken Pasen. Op het rooster van Kind en Zondag staat dan de lezing over Thomas uit Johannes 20: 19-29. Voorganger is dan ds. Ulbe Tsjallingii. Het zal een Friese dienst zijn.

Op zondag 14 april zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan. Wij lezen dan Johannes 21:15-24. Drie keer vraagt Jezus aan Petrus of hij hem liefheeft.

Verstilling voor aanvang van de dienst

Vanuit de gemeenteavond kwam de vraag of er niet meer stilte kon zijn voor de aanvang van  de diensten. Het is mooi dat er zo’n sterke betrokkenheid bij elkaar is in de gemeente en wij veel willen delen met elkaar. De gesprekken voor de dienst hebben zo een samenbindende functie, maar het is ook goed om voor de dienst rust en stilte te creëren. Een deel van de kerkgangers ervaart dat als waardevol en passend.  

De kernkerkenraad heeft zich over deze vraag gebogen. Ons voorstel is om een paar minuten voor de aanvang van de dienst een lied te zingen. En na dat lied is er zacht orgelspel en bereiden wij ons in “stilte” voor op de dienst. 

Wij zijn hier op zondag 17 maart mee begonnen. Wij hopen dat het een waardevolle toevoeging mag zijn aan de viering van onze diensten

Namens de kerkenraad

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven en een groet uit de gemeente:

op 17 maart naar Piety en Ad Halma

op 24 maart naar Corry Kamminga en Eddy de Boer

Helma Feenstra

Pastorale/diaconale bijeenkomst op donderdag 7 maart.

Op 7 maart mochten wij onze jaarlijkse pastorale/diaconale bijeenkomst weer houden. Deze keer was het thema “Omgaan met verlies” Vanaf 17.00 uur was de inloop met koffie en thee. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, wij mochten zo’n 40 mensen welkom heten. Wat is het mooi, dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij pastoraat en diaconaat, twee belangrijke pijlers binnen de gemeente. Binnen het pastoraat is het gesprek en de ontmoeting belangrijk en het diaconaat richt zich vooral op praktische zaken, maar zij kunnen niet zonder elkaar en soms overlappen deze twee elkaar, zoals bijvoorbeeld bij de koffiemorgens en eetcafé.

Na de opening, waarin enkele gedachten werden uitgesproken over verlies, afscheid en loslaten en een gebed voor de maaltijd begonnen wij de avond met soep en broodjes.

In een ongedwongen sfeer konden wij alvast wat in gesprek gaan met elkaar.

Het thema werd daarna ingeleid door ds. Anne Henk Boschma. Hij begon met te zeggen, dat dit een thema is, dat iedereen raakt, want veel mensen, die aanwezig waren, hebben van heel dichtbij te maken gehad met het verlies van iemand, die hen dierbaar was.

Er is veel geschreven over rouw en rouwverwerking. Wij kwamen tot de conclusie, dat verwerking eigenlijk niet een goed woord is. Er zijn wel verschillende fases. Het was mooi hoe ds. Boschma dit uitlegde. Mensen gaan hier ook weer heel verschillend mee om. De één wil veel praten, een ander heeft juist behoefte aan rust. Het mag er allemaal zijn. Ook voor de mensen erom heen is het soms lastig om met een verlies van iemand om te gaan. Wat doe je: ga je iemand uit de weg of zoek je toch even contact?

Op een goede manier afscheid nemen en ook rituelen bij herinneren kunnen helpen om verlies een plek te geven. Daar kan de kerk ook een belangrijke rol in spelen. Als gemeente kun je om mensen heen staan, vooral ook in het pastoraat kunnen wij er zijn voor mensen.

Na de inleiding en een kopje koffie/thee was er nog gelegenheid om te reageren. Het was een hele bijzondere avond, waar wij veel met elkaar konden delen. Wij sloten de avond af met het zingen van lied 416 :

                                          Ga met God en Hij zal met je zijn,

                                           jou nabij op al je wegen

                                           met zijn raad en troost en zegen.

                                           Ga met God en Hij zal met je zijn.

Janny de Dreu van der Laan (coördinator pastoraat)

Palmzondag 24 maart 2024

In een klein voorbereidingsgroepje zijn wij aan de slag gegaan om te kijken hoe wij op palmzondag een mooie dienst zouden kunnen houden voor jong en oud. Het idee werd geboren om via de school te vragen of kinderen mee zouden willen doen met een koortje. Tjeerd Kramer wilde wel dirigeren. Ook werden grootouders ingeschakeld om te vragen of er kleinkinderen mee zouden willen doen. Het lukte om een mooie groep bij elkaar te krijgen. Op een paar vrijdagmiddagen zijn wij aan het oefenen gegaan. De kinderen deden enthousiast mee. Via de schoolapp zijn uitnodigingen voor palmzondag verstuurd aan de ouders, wel met de vraag of kinderen zich van tevoren even wilden opgeven in verband met het maken van Palmpasen stokken. De kindernevendienstleiding kon er zo voor zorgen dat er voldoende stokken aanwezig waren en de benodigdheden om de stokken mooi te versieren

Zo konden wij op palmzondag veel mensen welkom heten, waaronder een grote groep kinderen. Het was een vrolijk gezicht al die Palmpasen stokken, die de kinderen met veel plezier hebben gemaakt en ondertussen werd er naar hartenlust gesnoept.  De ezel was ook nog aanwezig en het koortje zong uit volle borst. Het was een dienst met een gouden randje met dank aan alle medewerkers, die dit mogelijk hebben gemaakt.

Janny de Dreu van der Laan

Koffie/thee-inloopochtend op dinsdagmorgen 16 april vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Iedereen is weer van harte welkom op dinsdagmorgen 16 april. De koffie/thee staat weer klaar vanaf 10.00 uur. Ook op dinsdagmorgen zien wij dat de belangstelling groot is. Daarom hebben wij besloten om op deze manier door te gaan ook tijdens de zomermaanden, als er geen eetcafé is. Er zijn mensen, die beter op dinsdagmorgen kunnen en er zijn mensen, die de voorkeur aan de woensdagmorgen geven. Zo is er voor elk wat wils. Dit betekent dus dat er voortaan op de eerste woensdagmorgen en de derde dinsdagmorgen koffie/thee- inloopmorgen is. Samen hopen wij zo met elkaar weer veel gezellige en waardevolle ontmoetingsmomenten te creëren.

Wij hopen tot ziens op één of meerdere koffie/theemorgens!!

Contact: Janny de Dreu-van der Laan tel. 2801387

Themagespreksmiddag

De volgende themagespreksmiddag is op woensdag 10 april om 14.00 in de Vijverzaal in de Oase. Wij stoppen om 15.30 uur.

De laatste keer heeft de groep het verzoek gedaan om samen in gesprek te gaan over rechtvaardigheid. Ik hoop dat wij samen de diepte van dit woord mogen peilen.

Iedereen is welkom. Ook als u voor één keer mee wilt doen.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

8     april            College van Kerkrentmeesters  19.30 uur

10   april            Themamiddag                          14.00 uur

16   april            Koffieochtend                           10.00 uur

16   april            Algemene Kerkenraad              19.30 uur

18   april            College van Diakenen               19.30 uur   

22   april            Brede kerkenraad                     19.30 uur