Bij de diensten

Op zondag 16 juni hoopt ds. J.D. Kraan uit Burgum voor te gaan. Op het rooster staat Handelingen 6:8-7:7.44-60.
Op zondag 23 juni hoopt ds. Anne Henk Boschma voor te gaan. Op het rooster staat Handelingen 8:(1b)4-25.
Op zondag 30 juni hebben wij een speciale dienst. Dan zal ds. Anne Henk Boschma voorgaan en Anouk zal gaan dansen. (Zie bericht hieronder)

Zondag 30 juni: Dienst met dans

Op zondag 30 juni vieren wij een bijzondere dienst. Tijdens de kinderkerstnachtdienst van afgelopen jaar heeft Anouk Gerth van Wijk gedanst op het lied “Broken Hallelujah”. Het was prachtig. Spontaan kwam het idee om een dienst te houden met deze dans en dan de langere versie en als thema “Broken Halleluja/een gebroken Halleluja”.
Wat is een gebroken halleluja?
Ik verheug mij op de dienst.

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Akke Bekker-Edelenbos

Op 29 mei is ons gemeentelid Akke Bekker-Edelenbos overleden in de leeftijd van 74 jaar. Zij was ruim 28 jaar getrouwd met Paul Bekker. Ze woonde aan de Soesdijkstraat 24 (8931 DR). Uit een eerder huwelijk had Akke drie kinderen; ze was (skoan)mem van Joke en Jille, van Antonette en van Theunis, en beppe van Anton, Feline en Sylas.
Op 8 juli 1949 werd Akke geboren in Leeuwarden. Haar vader was organist en koordirigent. Akke kreeg van huis uit de liefde mee voor muziek en zang. Ze ging als kind al naar een kinderkoor en ook later heeft ze in verschillende koren gezongen.
In december 1995 ontmoette Akke Paul. Paul ging op een Rijnreis en Akke was daar hostess. Ze leerden elkaar kennen en de vonk sprong over. Ze trouwden in de Bethelkerk in Leeuwarden. Later was Akke jarenlang koster van de Parkkerk. Ze vond het mooi om met mensen om te gaan en gastvrouw te zijn. Toen daar het kosterschap stopte, zijn ze gevraagd om samen koster te worden van de Oase. De laatste jaren moest Akke steeds meer inleveren. Langzaam maar zeker bleek dat de ziekte van Alzheimer grip op haar leven kreeg. Akke had steeds meer hulp nodig en Paul stond haar trouw terzijde en hielp haar zo goed als hij kon. Steeds meer kwam haar leven in een mist terecht. Het doet pijn als je ziet dat iemand steeds moeilijker bereikbaar wordt. Het was voor Paul en Teun, die dagelijks met haar het leven deelden, niet gemakkelijk om dat te zien.
Op 29 mei is Akke uit dit leven gegleden. Op dinsdag 4 juni is de afscheidsdienst gehouden in de Oase. Wij stonden stil bij de trouwtekst van Paul en Akke uit Filippenzen 2: 5 “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was”. Wij zongen samen de gekozen liederen en luisterden naar muziek. In de overdenking deelden wij de herinneringen aan het leven van Akke en zochten wij naar woorden van hoop, troost en nabijheid in de Bijbel. De “gezindheid” van Jezus was dienstbaarheid en liefde. God is en blijft ons nabij. Dat kwam ook naar voren in het gedicht op de rouwkaart:

Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn,
dan ben je niet heengegaan,
maar thuis aangekomen.

In dat vertrouwen hebben wij Akke uit handen gegeven en gelegd in de handen van de Eeuwige. Mogen Paul en Theun, en allen die haar zullen missen, de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder Akke verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, dat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op 26 mei naar dhr. en mevr. Papa .

Op 2 juni naar mevr. Fina de Bruin.

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Jubilea

Deze weken zijn er twee bijzondere huwelijksjubilea:

Op 18 juni hoopt echtpaar J.C. Stork-T. Minnema te vieren dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

Op 27 juni hoopt echtpaar Tj.D. Homsma-M. van der Berg te vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn.

Beide echtparen willen wij als gemeente van harte feliciteren met de dit bijzondere jubileum. Een hele fijne en feestelijke dag gewenst en een gezegende toekomst gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bedankt

Op 24 mei waren wij 40 jaar getrouwd. Wij kregen heel veel lieve en betrokken wensen vanuit gemeente. Fantastisch. Heel erg bedankt voor alle lieve en goede woorden en gebaren.

Nienke en Anne Henk Boschma

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 3 juni 2024.

Zoals in deze tijd is in dit blad vaak te lezen, sluiten veel kerkenraden in juni het seizoen af. Zo ook die van Huizum-Oost en in dit geval de kernkerkenraad. Van de acht leden heeft er één zich afgemeld. De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit de 2de brief aan de Tessalonicenzen hoofdstuk 3 de verzen 1 t/m 5 met als bovenliggende titel ‘Doe uw dagelijks werk’ en gaat vervolgens voor in gebed. De agenda, die vier toegevoegde punten bevat, is uitermate gevarieerd en wordt zonder toevoegingen gevolgd. De notulen van de vergadering van de brede kerkenraad op 22 april worden zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend. Van de 11 punten op de actiepuntenlijst worden 8 uitgevoerd. De overige drie punten blijven staan. Onze wijkgemeente zoekt nog een kandidaat voor de werkgroep van de Algemene Kerkenraad ‘Toekomstige ontwikkeling van de PG Leeuwarden-Huizum’. Geconcludeerd wordt dat het niet mogelijk zal zijn eind juni de eerste vergadering te houden, mede gezien de vakanties. De lijst met ingekomen stukken vermeldt meerdere zaken die besproken moeten worden. Enkele punten hieruit. De consideratiewijziging waarin wordt bepaald dat een uit het ambt gezette ambtsdrager niet mag terugkeren in het ambt wordt door de kerkenraad ondersteund. Op verzoek van de werkgroep Vorming en Toerusting zal onze wijkgemeente een bordje voor montage op de Oase aanvragen, waaruit blijkt dat wij een groene kerk zijn. Voor het aanbod om een vleugel in bruikleen te krijgen in de kerkzaal zal nadere informatie worden gevraagd met betrekking tot o.a. verzekering en onderhoud. De Plaatselijke Regeling, die we hadden opgesteld is op verzoek van de classis Fryslân nader bekeken en op enkele punten aangepast. Deze herziene versie voor de jaren 2024-2027 wordt door de kerkenraad goedgekeurd. Ds. A.H. Boschma heeft voor 2023 een jaarverslag geschreven waarin zijn bevindingen zijn vermeld. Dit stuk wordt besproken. De kerkenraad is erg content met de vertrouwelijke inhoud en bedankt hem voor zijn inzet. Reeds nu hebben we ons bezig gehouden met de startzondag op 15 september. Er wordt een kleine commissie van voorbereiding gevormd, die in ieder geval zal bestaan uit de scriba M. Koornstra en diaken M. Braam. Een aantal van personen zal nog worden benaderd. De eerste ideeën zijn vastgelegd en worden de komende tijd verder uitgewerkt. Bij de terugblik op kerkdiensten worden de vieringen van Pinksteren (ds. A.H. Boschma), 26 mei (ds. D. van Houten) en 2 juni (ds. A.H. Boschma) als erg positief ervaren. Uit het wijkpastoraat worden enkele recente ontwikkelingen genoemd. De mededelingen van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen geven geen aanleiding tot uitgebreide discussie. Bij de rondvraag wordt opgemerkt dat na een jaar eindelijk de toiletten bij de hal zijn vernieuwd. Binnenkort zal de paaskaars van 2023 worden overhandigd aan mw. W. de Leeuw die in december onze wijkgemeente verlaat en naar Kampen verhuist. Zij krijgt de paaskaars als dank voor haar inzet in onze wijkgemeente. Tot slot leest dhr. M. Braam enkele woorden van Dietrich Bonhoeffer met als titel ‘Een geloof dat niet hoopt, is ziek’. Daarna sluit de voorzitter de vergadering, wenst ieder een mooie zomer toe en hoopt dat we elkaar in goede gezondheid in september weer treffen. De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad zal als kernkerkenraad worden gehouden op 2 september 2024.

A.K. Damstra, preses

Agenda.

18 juni Koffieochtend 10.00 uur

24 juni Algemene Kerkenraad 19.30 uur

3 juli Koffieochtend 10.00 uur

16 juli Koffieochtend 10.00 uur

7 augustus Koffieochtend met lunch 10.00 uur

20 augustus Koffieochtend 10.00 uur

2 september Kernkerkenraad 19.30 uur

4 september Koffieochtend 10.00 uur

10 september College van Kerkrentmeesters 19.30 uur

15 september Startzondag 09.30 uur

17 september Koffieochtend 10.00 uur

18 september Eetcafé 17.30 uur

19 september College van Diakenen 19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).