Bij de diensten

Zondag 14 oktober zal Ds. P.R. Beintema uit Leeuwarden voorgaan. Zondag 21 oktober zal Ds. A. Terlouw uit Dronrijp voorgaan.

Pastoraat

Tankbetsjûging

Wy wiene ferrast troch alle soarten van felisitaasjes dy´t we krigen by ús 50 jierrich houliksjubileum. Tige tank derfoar!

Teake en Ettje Posthuma

Bedankt

Bedankt voor uw bezoekjes, kaarten, attenties tijdens mijn verblijf in Noorderbreedte revalidatie. Inmiddels ben ik weer thuis. Hartelijke groeten,

Anneke Flisijn

Wij gedenken Johanna de Boer - de Vries

Op maandag 24 september overleed vrij plotseling Johanna de Boer in de leeftijd van 84 jaar. Vlak na het overlijden van haar man Wim op 14 februari van dit jaar was ze komen wonen in Nijlânstate, waar ze zich thuis was gaan voelen en meedeed aan activiteiten.

Piet, de oudste zoon die in Leeuwarden woont, was met Hanneke op vakantie in Maleisië, en dan is het zo verdrietig ver weg te zijn. En Cor, de jongste, die in Woerden woont, was die maandag heel toevallig voor werk in Leeuwarden, en kon zo onverwacht, met Renate, bij moeders overlijden zijn in het ziekenhuis. De dag ervoor, moeder bezoekend, ging het met haar nog heel goed. Een zorgzaam en bewogen leven mocht ze leiden, zo stond het op haar kaart. Geboren in Balk, een gezin met 5 kinderen, waar later een broer, die haar na stond, jong overleed. In eigen huwelijk het grote verdriet om Anneke Tea, de oudste dochter die in 1991 overleed, 33 jaar jong. De zorgen en de vreugde die ze deelde met en bij de gezinnen van de kinderen, de kleinkinderen die mochten komen. Met Wim was ze 60 jaar in liefde en gelukkig getrouwd. De laatste jaren kreeg ze veel zorg om hem, die steeds meer op haar leunde. En ze was daarin sterk, bij toch ouder worden en een eigen kwetsbare gezondheid.

Johanna was en bleef een trouw kerkgangster, de laatste jaren in ‘de Oase’, en zelf ook jarenlang dienstbaar in de kerkgemeenschap. Lange tijd diaken, wijkbezoekster (in toen nog rond de Pniël en later Kurioskerk) en vrijwilliger in het diaconale Aanloophuis.

Op maandag 1 oktober was de afscheidsdienst in de Noorderhof, waar we lazen Romeinen 14,7-8 en Psalm 103, gedeelten die ze zelf had uitgekozen, evenals de liederen van hoop en vertrouwen, als ‘Veilig in Jezus’ armen’, dat ook boven de rouwkaart stond, waarna de begrafenis op de Noorderbegraafplaats.

We gedenken Johanna in liefde, vertrouwen haar toe aan de Heer en we bidden om troost in lieve mensen om hen heen voor wie achterblijven in verdriet, de kinderen, Piet en Hanneke en Cor en Renate, en de kleinkinderen.

Wij gedenken Tiny ten Kate - Jansma

Op dinsdag 25 september overleed Tiny ten Kate-Jansma in de leeftijd van 75 jaar. Zij heeft haar jeugd doorgebracht in Britsum en Leeuwarden in een gezin van vijf: vier zussen en een broer. Op kweekschool “Mariënburg” leerde zij haar Yge kennen. Samen trouwden ze in 1965 en maakten Astrid en Femma hun gezin compleet. Schoonzoons Flip en Martin volgden, evenals beppesizzers Thijs, Ralf, Marieke en Ywo.

Het gezinsleven kende hoogte-, maar ook dieptepunten. Astrid en Tiny werden beiden ziek. Vorig jaar overleed schoonzoon Flip bij een ongeluk. Begin dit jaar bleek Tiny opnieuw ziek te zijn geworden. Het volgde kort op elkaar. Twee maanden geleden werd ze opgenomen voor een operatie aan haar rug. Daarna volgden afwisselend verblijven in het UMCG, het MCL, de Hofwijck en uiteindelijk het hospice. Moeilijke maanden waren het, maar tegelijkertijd was Tiny ook dankbaar: er waren veel dierbare momenten met familie, vrienden en medegemeenteleden. Gesprekken die je anders niet zou hebben, verdieping in relaties. Zelf noemde Tiny dat voorafschaduwingen van de Liefde en het Licht waar ze nu naar toe is gegaan. Toen we spraken over haar afscheid gaf ze aan dat ze graag Psalm 23 wilde laten lezen. De Hear is myn Hoeder. Ze wist zich gedragen in de donkere dalen door haar Herder én vertrouwde erop dat het haar nu aan niets zal ontbreken. Tiny was een bijzondere vrouw, de spil in het gezin, de lijm die het gezin met elkaar verbonden hield, die zich wegcijferde, tot het laatst toe. Een doorzetter ook, wat eens te meer bleek toen zij, tussen twee operaties in, toch bij het feest kon zijn van Femma en Martin. Met rolstoel en al was ze erbij deze zomer, het feest móest doorgaan en zij móest erbij zijn. Die sterke wil hield ze tot het eind, evenals de regie, met op het laatst een glimlach voor diegenen die haar omringden.

Op zaterdag 29 september moesten we afscheid nemen van Tiny in de Oase, waar ze deze zomer nog gekosterd had. Haar gezin moest haar laten gaan, in het vertrouwen dat ze nu is bij haar Herder, bij de Liefde en het Licht.

De sporen van de Liefde en het Licht die Tiny al mocht ervaren bij leven wensen we ook Yge, Astrid, Femma, Martin, Thijs, Ralf, Marieke en Ywo toe, evenals eenieder die haar zal missen. Dat zij zich getroost mogen weten door de herinneringen aan Tiny en door haar vertrouwen op die Liefde en dat Licht.

Tenslotte

Afgelopen zondag hebben we als smeekgebed Psalm 130, vers 1 gezongen. Dit in navolging van de oproep van de PKN en Kerk in Actie, om zo uitdrukking te geven aan onze betrokkenheid en verbondenheid met diegenen die getroffen zijn door het natuurgeweld op Sulawesi. “We kunnen bidden, doneren... én zingen. Zingen om hoop, om troost, zingen om liefde.” Twee zondagen daarvoor klonken de dankwoorden van Tiny ten Kate in de dienst: dat zij door de betrokkenheid vanuit de gemeente al iets van de Liefde en het Licht had mogen ervaren. We bidden het de slachtoffers en nabestaanden op Sulawesi toe. We bidden het eenieder toe die het zo nodig heeft. En we danken voor die momenten dat we er zelf iets van mogen ervaren…

Ds. M.E. Vroonland

Overig nieuws

Giften

We hebben een gift ontvangen van 30 euro voor de wijkkas. Via mevr. Tj. Hiemstra is een gift ontvangen van 50 euro voor de Diaconie. De anonieme gevers ook op deze plaats heel hartelijk dank.

Kerkrijders

Zondag 14 oktober: M. Tangerman, tel: 2880746

Zondag 21 oktober: F. Elgersma, tel: 2881380 

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 1 oktober

De preses opent de vergadering met een woord van welkom en leest daarna uit Johannes 12 de verzen 44 t/m 50 met als bovenliggende titel “Ongeloof”. Daarna gaat hij voor in gebed. Er zijn drie berichten van verhindering binnengekomen. De agenda wordt doorgenomen, toegelicht en vastgesteld. Buiten de gebruikelijke agendapunten zijn er twee extra punten, te weten de aanschaf van projectieschermen en de wijkavond in het najaar. De notulen van de vorige vergadering worden behandeld en daarna ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Nu er geen vaste notulist is, wordt hierin hopelijk tijdelijk in voorzien door dit bij toerbeurt te doen; vanavond doet de heer M. Braam het. Van de actiepuntenlijst kunnen enkele punten worden afgevoerd. De lijst met poststukken bevat geen bespreekpunten. De Beamerzaken worden weer opgepakt. Eigenlijk betreft het geen beamer, maar in principe twee grootformaat led schermen. Na een eenvoudige proefopstelling een jaar geleden konden enkele conclusies worden getrokken. Hiermee zullen de werkgroepjes nu verder gaan. Op 7 november zal na de vesper voor de Dankdag voor Gewas en Arbeid de najaarswijkavond worden gehouden. De bedoeling is om tot een uitwerking te komen van de in het voorjaar op de wijkavond ingezamelde vragenformulieren. Hiervoor zijn nu drie werkgroepjes gevormd, elk bestaande uit vier leden van de wijkkerkenraad. Er zullen op uitgebreide schaal uitnodigingen worden verstuurd om zoveel mogelijk wijkgemeenteleden erbij te betrekken. Bij de terugblik op recente kerkdiensten worden enkele positieve reacties gegeven. Mede naar aanleiding hiervan zal ook worden gekeken naar namen van gastpredikanten voor 2020. Het preekrooster voor het komende jaar ligt al vast.

De mededelingen bevatten weer de aangeleverde schriftelijke bijdragen. Vanuit de AK wordt gemeld dat de voortgang van de werkgroep Roemenië berust bij enkele leden van het College van Diakenen. Het blijft een punt van zorg. De jaarlijkse oogstdienst zal worden gehouden op 14 oktober en er zal binnenkort weer een ‘Schoenendoosactie’ worden gehouden. Per 1 januari 2019 zullen alle kerkenraadstukken digitaal worden gearchiveerd. Ook de diaconie doet mededeling over de ‘Schoenendoosactie’ en de werkgroep Roemenië. Verder zal volgend jaar een beslissing worden genomen over het vakantiehuisje in Eext. De predikant brengt het gewenste BHV bordje in de Oase ter sprake en een tekstbordje bij het gedachtenispaneel. Op 3 februari 2019 zal het Chr. Mannenkoor ‘Patrimonium’ een bijdrage aan de kerkdienst leveren. Vanuit het moderamen wordt melding gemaakt van voorgenomen wijzigingen van onze website, ook in het kader van de AVG. Ouderling-kerkrentmeester de heer A. Halma houdt zich nog bezig met de invulling van organisten en een grotere toilet voor rolstoelgebruikers. Bij de rondvraag worden enkele zaken genoemd. Zo zullen er weer Bijbelse dagboekjes voor het komende jaar worden besteld en voor een pastoraal meldpunt zal de mobiele bereikbaarheid worden geregeld. Ter afsluiting leest de heer F. Elgersma het gedicht van Marinus van den Berg met de titel ‘Mensen hebben mensen nodig’. Daarop sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.

A.K. Damstra, preses

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION