Actueel januari 2020

Bij de diensten

Op 26 januari zullen Pniëls kerkkoor en Nocht en Wille meewerken aan de dienst. Ook hopen we deze zondag het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren.(zondagsbrief)

Op 2 februari zal Joost Marijn van der Wal, zoon van Marco en Lotte, broertje van Koen, Ruben en Gijs, de doop ontvangen.

Kerkrijders

Zondag 26 januari, D. Algra-Hofman, tel: 2880556

Zondag 2 februari, M. Tangerman, tel: 2880746

Wel en wee

Wij gedenken Margreet Eskens-Schuurman

Op zondag 5 januari overleed in de leeftijd van 71 jaar Margaretha Doortje Helena Eskens-Schuurman. Ze werd geboren als jongste van het gezin en werd door haar zus omschreven als een lief meiske. Ze trouwde met Roel en samen kregen ze twee kinderen: Frank en Marloes. Schoonzoon Richard maakte het gezin compleet. Frank en Marloes omschreven hun moeder als een lieve vrouw, die niemand tot last wilde zijn. Ze was, toen zij klein waren, een lieve, zorgzame moeder die thuis wachtte met thee en een koekje erbij. Ook was ze creatief en werd met liefdevolle herinneringen teruggeblikt op de vakanties. Tegelijkertijd worstelde Margreet sinds haar zestiende met depressies. Iets was haar leven gekleurd heeft, maar waar ze, zo benadrukten Frank en Marloes, niet mee samenviel. Ze was zoveel meer voor hen… Op 24 november werd ze opgenomen in het MCL. Slechte berichten volgden, maar het leek alsof ze nog een tijdje met haar gezin kon doorbrengen. Op 19 december ging ze naar St. Jozef waar goed voor haar werd gezorgd. Toch kwam het op 5 januari al zover en liet ze haar leven los… Tijdens haar afscheid, op vrijdag 10 januari, lazen we met elkaar Psalm 23. Dezelfde psalm als die zes jaar geleden gelezen werd bij het afscheid van haar geliefde Roel. De Heer is mijn Herder. Een psalm waar vertrouwen uit spreekt. Vertrouwen op Gods nabijheid in de diepe dalen en vertrouwen dat het goed zal zijn, straks, nu, na haar overlijden. Vanuit dat vertrouwen hebben Frank, Marloes en Richard hun (schoon)moeder los moeten laten. We wensen hen tegelijkertijd eenzelfde vertrouwen toe voor de tijd die komen gaat, waarin ze verder moeten zonder hun (schoon)moeder.

Ds. Madelon Vroonland

Wij gedenken Gerrit Boomsma

Op woensdag 8 januari overleed in de leeftijd van 89 jaar Gerrit Boomsma. Hij werd geboren als derde in het gezin Boomsma en nam samen met zijn broer het bedrijf van hun vader over. Samen hebben ze het bedrijf groot gemaakt, van winkel tot ‘Electrotechnisch bedrijf Boomsma’. Op zestienjarige leeftijd ontmoette hij op Schiermonnikoog zijn geliefde Grietje. Ze trouwden in 1953 en met de geboorten van Janny, Ruurd, Fokke, Greetje, Marijke en Gerlinde groeide het gezin Boomsma. Samen met hun partners, kinderen en kleinkinderen bestaat het gezin nu uit tweeënveertig, zo merkte een van de kinderen op die woensdag 8 januari op. Het was de dag dat de heer Boomsma het leven die nacht had losgelaten. Na een tijd van afnemende gezondheid was het zover… Het gezin was in de weken daarvoor langzaam naar de dag toegegroeid. Momenten van afscheid nemen tekenden de weken. Bijzonder was het voor het echtpaar Boomsma dat hun kinderen volgens een rooster steeds bij hen waren, dag en nacht. Die onderlinge band kwam ook naar voren op maandag 13 januari. De dag van het afscheid. We lazen de tekst “Wees niet bang, want ik ben bij je, Ik heb je bij je naam geroepen” en zongen de liederen die de heer Boomsma zelf had uitgekozen voor deze dag. Vanuit de familie klonken gedichten en herinneringen. We hoorden hoe hij was als man, vader, opa, broer, werkgever, actief gemeentelid, mens. Hij was heel betrokken. Liefdevol. Trouw. Degene die alles wist. De hulplijn voor weekend miljonairs. Hij was positief, wilde helpen. Sprak geen kwaad. Liet iedereen in z’n waarde. En hij vond vertrouwen enorm belangrijk. Dat vertrouwen klonk door in de dienst. In de tekst, de liederen, de herinneringen. Het vertrouwen dat zo belangrijk was in zijn werk, het vertrouwen dat hij gaf aan zijn kinderen, het vertrouwen in God. Dat vertrouwen dat zo doorklonk in die woorden “Wees niet bang, want ik ben bij je, Ik heb je bij je naam geroepen” die als het ware een belijdenis vormen: Ik hoef niet bang te zijn, want God is bij mij. Hij kent mij. Het is het vertrouwen dat we mevrouw Boomsma, de kinderen klein- en achterkleinkinderen toewensen en toebidden voor de tijd die voor hen ligt. De tijd waarin het altijd anders zal zijn… God is met jullie, Hij heeft jullie bij je naam geroepen. We wensen jullie toe dat dát vertrouwen van jullie geliefde man, vader en (over)grootvader jullie daarin tot steun zal zijn.

Ds. Madelon Vroonland

Overig nieuws

Giften

Mw. Timmermans heeft 2 giften van € 10,00 en € 50,00 euro van n.n. ontvangen voor de wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Verslag wijkkerkenraadsvergadering 6 januari

De preses opent de eerste vergadering in het nieuwe jaar met een woord van welkom en leest daarna uit Jakobus 5 de verzen 13:17, waarboven staat ’Bemoediging en raadgevingen’. Daarna gaat hij voor in gebed. Er zijn drie berichten van verhindering binnengekomen. De agenda is deze keer sterk ingekort in verband met de aansluitende bijeenkomst met de werkgroep ‘Mozaïek voor de toekomst’. Er zijn daarom geen extra agendapunten te bespreken. De agenda wordt aldus vastgesteld. De notulen van de vorige vergadering worden behandeld en met twee correcties goedgekeurd. De ondertekening volgt in februari. De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en afgehandeld. Van de elf punten kunnen er drie worden afgevoerd en wordt één gewijzigd. Naar aanleiding van de ingekomen stukken wordt besproken welk leesrooster zal worden gevolgd voor de liturgische bloemschikking in de Lijdensperiode en de Adventstijd. De werkgroep Bloemen heeft een ander rooster voorgesteld dan de predikant graag wil volgen. Hierover zal verder overleg plaatsvinden. Ook wordt een vraag gesteld over de gastpredikanten, die wij gewoonlijk benaderen. Tenslotte moeten voor het net begonnen jaar nog Friese diensten worden gepland. Hierover zal het moderamen zich buigen. Bij de mededelingen wordt alleen een opmerking gemaakt over een te verkopen stuk grond, behorende bij perceel Huizum Dorp 14-A, waarmee het College van Kerkrentmeesters akkoord is gegaan, maar wat door de Algemene Kerkenraad nog moet worden bekrachtigd. Voor de rondvraag is slechts één punt actueel. De vergadering van de wijkkerkenraad zou in mei op Dodenherdenking vallen. Daarom wordt besloten de vergadering van mei te laten vervallen. Ter afsluiting leest mw. J. de Dreu het gedicht ‘Door goede machten’ van Dietrich Bonhoeffer. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 20:15 uur om het verdere overleg te vervolgen in de Vijverzaal. Zie hiervoor het korte verslag elders ons het wijknieuws.

A.K. Damstra, preses

Het mozaïek

Het mozaïek van de toekomst in onze wijkgemeente. We zijn het nieuwe jaar als wijkkerkenraad begonnen met een bijzondere thema-avond. Deze avond was een vervolg op de wijkavond in november waarin we met gemeenteleden hebben nagedacht over hoe we een kleurrijke en krachtige toekomstbestendige organisatie kunnen zijn. Op deze thema- avond op 6 januari jl. stond centraal: “Hoe we duurzaam en toekomstbestendig kunnen blijven besturen”.  Naast de leden van de wijkkerkenraad waren er ook enkele leden van het College van Kerkrentmeesters die geen ouderling zijn vanuit onze wijk aanwezig. Er is vooral gedacht in mogelijkheden en we hebben gesproken over de kerntaken van de verschillende bestuurders. De gespreksopbrengsten hebben we met elkaar besproken en er zijn daarbij al een aantal suggesties gedaan over hoe we verder kunnen.  De commissie komt in de eerste helft van februari bij elkaar om voorstellen te formuleren op basis van de inbreng van de gemeenteleden op de wijkavond en deze thema-avond. In de afgelopen periode is er zowel in het Fries Dagblad als in de Leeuwarder Courant geschreven over het lokale kerkbestuur. Afgelopen maandag 13 januari jl. stond er nog een artikel in de Leeuwarder Courant n.a.v. een bijeenkomst in Assen over hoe kerken duurzaam verder kunnen als volwaardige gemeente als er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn voor de bestuurlijke taken.  Ook vanuit onze gemeente is bij bijeenkomst in Assen een vertegenwoordiging aanwezig geweest. We hebben er vertrouwen in dat we in de werkgroep Mozaïek van de toekomst met een aantal voorstellen kunnen komen. Theo Boelens, Jannie Lorist, Willie de Leeuw, Rinske Bouma-Hengst, Edwin van der Wal, Miljenko Braam, Ds. Madelon Vroonland, Minke Koornstra als

Werkgroep Mozaïek van de toekomst

Vreemdelingen en priesters

Stephan Paas over de betekenis van kerk en christendom in een seculiere cultuur. Twee avonden met ds. Adri Terlouw. Als christenen zijn we een kleine minderheid en het is ‘normaal’ dat we dat ook blijven, aldus theoloog des vaderlands Stephan Paas. Over wat dat betekent gaat dit boek vol leerzame inzichten en interessante uitzichten, geschreven vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid. Tegelijk laat hij een aantal vragen onbeantwoord. De belangrijkste daarvan is of de seculiere cultuur ons ook iets te geven heeft en ons kan helpen het geloof op een nieuwe inspirerende wijze te beleven en te verwoorden? Theologen als Bonhoeffer en Halik hebben daar belangrijke dingen over gezegd. Ook zij komen dus aan bod. Data: woensdag 5 februari en woensdag 19 februari 2020. Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Plaats: de Oase, Weideflora 142. Aanmelden: bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of 058-2801387. Meer informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com

Slot herdenking 500 jaar Reformatie in Wittenberg

Met de avondzegen op de marktplaats in de Lutherstad Wittenberg kwam op 10 september 2017 de laatste dag van de wereldtentoonstelling Reformatie ten einde. Deze dag werd begonnen met een afsluitende kerkdienst in de open lucht op de marktplaats die door meer dan 2.000 mensen werd gevierd, waaronder ook wij. Margot Käßmann benadrukte in haar preek dat de reformatiezomer 2017 een signaal voor openbreken voor de kerk is. De wereldtentoonstelling Reformatie heeft veel stimulansen gegeven voor de vernieuwing van kerk en samenleving, zo verheugde de ambassadeur voor de Reformatie van de Raad van de Protestantse kerk in Duitsland (EKD) zich: “Angst voor veranderingen moet na deze zomer niemand meer hebben.” “2017 hebben we niet Duits-nationaal gevierd, maar internationaal, oecumenisch en gericht op de toekomst”, zo vatte zij de sinds 20 mei 16 weken lang durende wereldtentoonstelling samen: “in een tijd, waarin zovelen in Europa, in de Verenigde Staten en elders het nationalisme uit de mottenballen van de geschiedenis willen halen, zeggen wij: Nee! Wij zijn een kerk die boven nationale grenzen uitstijgt.”

Het laatste weekeinde van de wereldtentoonstelling Reformatie bracht nog eens veel bezoekers in de Lutherstad aan de Elbe. Totaal zijn er daarmee rond 500.000 kaarten verkocht sinds de opening van het eerste paviljoen in oktober 2016, zo vat zakelijk leider Ulrich Schneider samen: Combi-kaartjes voor de totale wereldtentoonstelling, tickets voor afzonderlijke delen van de openluchttentoonstelling zoals het asisi Panorama Luther 1517, de tentoonstelling Luther und Avantgarde, de bijbeltoren bij het centrale station of de 46 grote concerten op de weide bij het slot. Omdat grote delen van de wereldtentoonstelling Reformatie zonder ticket toegankelijk waren, moet voor de tijd tussen 20 mei en 10 september met een aanzienlijk groter bezoekersaantal gerekend worden dan het aantal in dat tijdvak verkochte kaarten.

De wereldtentoonstelling in de Lutherstad Wittenberg heeft ruimte geopend voor vragen, voor nieuw denken, voor spiritualiteit, zwijgen, kerkdiensten en debatten, verklaarde Margot Käßman in haar preek. Zoveel heeft de tijd op de plaats van Martin Luther aangetoond: “Dat waren ontmoetingen met mensen. Maar het waren ook ontmoetingen met God”. En zij weet: “Wie dat meegemaakt heeft, was bevlogen.” Wij hebben daar ook het een en ander van mogen meebeleven. Meer informatie is te vinden op www.r2017.org. De dienst is terug te vinden op www.zdf.de\suche.

Kees en Janny de Dreu, Leeuwarden Huizum-Oost

{gallery}wittenberg{/gallery}

Gemeentereis naar Israël 2018

image1.jpegVan vrijdag 27 april tot en met maandag 7 mei 2018 organiseren we vanuit onze wijkgemeente een gemeentereis naar Israël. Ook mensen van buiten onze wijkgemeente zijn van harte welkom!

Het gevarieerde programma is inmiddels bekend. Er zal aandacht zijn voor Bijbelse plaatsen (Bethlehem, Jeruzalem, Nazaret, Kapernaüm, enz.), voor overige geschiedenis (denk aan de kruisvaardersburcht in Akko), voor recente geschiedenis (het door strijders van het Warschau-ghetto opgerichte museum Lohamei HaGeta’ot aan het begin van de reis en het Holocaustcentrum Yad Vashem op 4 mei) en de huidige tijd (het conflict tussen Joden en Palestijnen, waarbij we ontmoetingen hebben met mensen van beide groepen).

Ook is er aandacht voor natuur (zeegrotten van Rosh Haniqra) en ontspanning (drijven op de Dode Zee). De eerste zondag zullen we een viering houden op het meer van Galilea, de tweede zondag doen we dat in Jeruzalem. We maken de ’erev Shabbat’ (avond van de sabbat) mee in Nes Ammim en bij de Klaagmuur. In eigen kring staan we vanzelfsprekend stil bij 4 mei. En dan nog hebben we niet alle onderdelen opgenoemd!

Dit alles doen we natuurlijk in een normaal tempo, geen wandelmars, al is het – zeker in de Oude Stad Jeruzalem – wel van belang dat u goed ter been bent.

image2.jpegDe reis organiseren we – dhr. De Dreu, die een aantal jaren in Nes Ammim heeft gewoond, en ds. Vroonland, die Israël twee keer bezocht heeft – in samenwerking met Promised Lands uit Rotterdam. Deze organisatie verzorgt reizen op maat voor vele kerken en bijvoorbeeld ook voor de Protestantse Theologische Universiteit.

Bent u benieuwd naar het hele programma? Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met dhr. De Dreu (dreudec@gmail.com / 058-2801387) of ds. Vroonland (ds.vroonland@kpnmail.nl / 058-2896620).   

Foto’s palmpasen 2018

Palmpasen 25 maart 2018 

{gallery}palmpasen2018{/gallery}

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt.  Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:

Kruis
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag)
Palmtakken
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Haan van brood
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
30 rozijnen
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.
Krans
Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods.

Foto’s palmpasen 2017

Palmpasen 9 april 2017 

Palmpasen 2017Palmpasen

De palmpasenstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt.  Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:

Kruis
Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, middag)
Palmtakken
Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
Haan van brood
Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
30 rozijnen
Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.
Krans
Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods.