Bij de diensten

Op dankdag 1 november vieren wij een vesper voorafgaande aan de gemeenteavond. De dankdag wordt uiteraard gekleurd door alles wat er gaande is op deze wereld. Wij gaan Deuteronomium 31: 1-8 dan lezen en overdenken.

Ds. Anne Henk Boschma

Wijkavond 1 november

Op woensdag 1 november a.s. wordt in de Oase weer onze wijkavond gehouden. Dit zal zijn in aansluiting op de vesper in het kader van de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op het programma staan de uitwisseling van informatie vanuit de wijkkerkenraad en een terugblik, maar ook het vooruit zien, naar aanleiding van een paar punten, die ons bezig hielden op de Bezinningsdag van de wijkkerkenraad. Deze keer dus geen luchtig onderwerp, maar iets serieuzer. Er zal voldoende gelegenheid zijn om uw mening op papier te zetten en vragen te stellen. Een levende gemeente richt haar blik immers ook op de toekomst, in dit geval de Oase, kerk in de wijk en van Huizum-Oost. We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn in de Vijverzaal; dus graag tot dan.

Namens de wijkkerkenraad, A.K. Damstra, voorz.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven: Op 8 oktober naar dhr. en mevr. D. Feenstra. En op 15 oktober naar het echtpaar Boxman.

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Jubileum

Op 31 oktober hopen onze gemeenteleden Kor en Tine Reitsma-Wiersma te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Wij willen hen als gemeente een hele fijne en feestelijke dag toewensen.

Themagespreksmiddag

Op woensdag 8 november hebben wij weer een themagespreksmiddag om 14.00 uur in de Oase. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden.  Iedereen is welkom.

Het thema van deze middag is weer “Kaarten op tafel”. Aan de hand van kaartjes gaan wij met elkaar in gesprek.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Liederen van Sytze de Vries

De commissie Vorming en Toerusting van de Oase organiseert op zondag 5 november een liederenmiddag met Sytze de Vries.

Sytze de Vries is theoloog en dichter en heeft veel liederen geschreven voor het Liedboek. Ook heeft hij vele Engelse Hymnes vertaald en toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.  Bovendien is hij een geboren “Luwadder/Huzumer”.

Op deze zondagmiddag gaat hij zelf zijn liederen inleiden en vertellen over de achtergronden. Uiteraard gaan wij samen ook heel veel zingen.

Programma:

Inloop vanaf 15.00 uur (met koffie/thee)

15.30 uur: Eerste deel over liederen uit het Liedboek

16.15 uur: Pauze

16.30 uur: Over de liederen van “Overzee”

17.15 uur: Afsluiting.

Plaats: Oase, Weideflora 142, 8935 GV Leeuwarden

De toegang is gratis

Iedereen is van harte welkom

Herfstvakantie

Vanaf 23 t/m 30 oktober heb ik vakantie en ben ik dus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). 

Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Anne Henk Boschma 

Pastoraat:

Ondertussen is de taakgroep pastoraat bij elkaar geweest en hebben wij diverse zaken besproken op het gebied van pastoraat. Een aantal activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden. Wij willen graag even een terugblik geven.

 •  Wat hadden wij een mooie startzondag, een mooie opmaat voor het nieuwe seizoen. Voor elk was er wat te doen. Dank aan alle mensen, die zich hiervoor hebben ingezet.
 • Daarna was er de bijzondere kinder/dierendagdienst op 8 oktober. De kinderen mochten een knuffel meenemen naar de dienst en hebben daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. Dieren en ook met name de schepping stonden centraal in deze dienst. Franciscus kwam aan bod met het verhaal dat hij aan de dieren vertelde. Franciscus, die alles te maken heeft met het ontstaan van dierendag.

Wij zongen ook over de dieren in de ark van Noach, terwijl de kinderen                              met hun mooie geknutselde dieren uit de kindernevendienst terugkwamen in de kerk. Knuffels betekenen veel voor kinderen, geven houvast en troost. Zo wil God er ook zijn voor ons allemaal, een houvast en troost vooral ook in deze donkere dagen van onrust en geweld.

 • Op 12 oktober was er een feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers. Wat zijn er veel vrijwilligers, waar wij als kerkelijke gemeente heel blij mee zijn, want zonder deze vrijwilligers kunnen wij niet. Wij luisterden naar een mooie verhalenverteller en daarna konden wij genieten van een heerlijk buffet.
 • Helaas moesten wij het uitstapje voor de jongeren en jonge gezinnen uitstellen. Maar wij hopen dit zeker op een later tijdstip nog een keer in te halen.
 • Als u dit leest, hebben wij inmiddels ook onze kerkdienst op middag gehad. Fijn dat mensen van deze mogelijkheid gebruik maken en zo toch in de gelegenheid zijn om een kerkdienst mee te maken.
 • Wij kunnen ook terugkijken op goede wijkteambijeenkomsten, waar wij met elkaar ervaringen konden delen en het tweede gedeelte besteedden wij aan een inhoudelijk onderwerp op pastoraal gebied. Zo kunnen wij leren van en met elkaar.

Bij de laatste Ruimte in zaten vragenformulieren, waarop gemeenteleden hun wensen kenbaar konden maken. Een aantal gemeenteleden heeft hier gebruik van gemaakt. Wij willen deze mensen hartelijk bedanken daarvoor.

Mocht u alsnog denken, ik heb het niet ingevuld, maar ik heb toch nog vragen of opmerkingen of ik zou het toch nog fijn vinden om bezoek te krijgen, dan kunt u dit altijd nog weer doorgeven. In de hal staat nog een doos waar briefjes met vragen of wensen ingeleverd kunnen worden of het kan worden doorgegeven aan onze predikant of het pastoraal meldpunt.

Voor de komende periode zijn er weer een aantal activiteiten op het programma:

 1. Op 12 januari willen wij een bijeenkomst in Abbingahiem houden.
 2. Op 28 januari hopen wij een lunch voor jongeren en jonge gezinnen te organiseren na de kerkdienst.
 3. 16 februari staat als datum genoteerd voor onze volgende kerkdienst op middag.
 4.  Op donderdag 7 maart staat de pastorale/diaconale bijeenkomst in de agenda.

Janny de Dreu van der Laan

Koffie/thee-inloopmorgen op woensdagmorgen 1 november vanaf 10.00 uur.

Op woensdagmorgen 1 november is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee. Veel mensen weten inmiddels de weg te vinden naar de koffiemorgens, maar er is nog plaats voor meer. Dus loop gerust even binnen tussen 10.00 uur tot 11.30 uur. Ik vermeld ook alvast de volgende koffieochtend deze is op woendagmorgen 15 november.

Van harte welkom!!!!!

Contact : Janny de Dreu tel 2801387

Verslag Vrijwilligersavond 12 oktober

Voor onze vrijwilligers, en dat zijn er veel, werd op 12 oktober een gezellige avond belegd. Een zestigtal gemeenteleden waren in de volle Vijverzaal aanwezig om te luisteren naar de verhalenverteller dhr. Frank Belt, die ons meenam naar Harlingen, het Griend, Vlieland, Terschelling, Leeuwarden en Dantumawoude. Met hilarische volksverhalen werden we meegenomen in de tijd. Na een pauze stond een chinees buffet klaar, waar flink gebruik van werd gemaakt. De pauzes werden gevuld met drinken en de oranjekoek aan het beging ontbrak niet. Met elkaar beleefden een geanimeerde avond. De voorbereidingsgroep verdient daarom onze dank.

A.K Damstra, voorz.

Agenda

01 november     Koffiedrinken                               10.00 uur

01 november     Wijkavond                                   20.15 uur

06 November    Brede Kerkenraad                       19.30 uur

13 november     College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

15 november     Koffiedrinken                               10.00 uur

15 november     Eetcafé                                      17.30 uur

16 november     College van Diakenen                  19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

Zangmiddag met Sytze de Vries

Zondag 5 november – 15.30 uur – Oase, Weideflora 142, 8935 GV

Op deze zondagmiddag gaat Sytze de Vries zelf zijn liederen inleiden en
vertellen over de achtergronden. Uiteraard gaan wij samen ook heel veel
zingen.

Sytze de Vries is theoloog en dichter en heeft veel liederen geschreven
voor het Liedboek. Ook heeft hij vele Engelse Hymnes vertaald en
toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Bovendien is hij een geboren
“Luwadder/Huzumer”.

Toegang is gratis. Inloop vanaf 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Bij de diensten

Op zondag 15 oktober vieren wij een dienst van Schrift en Tafel. Ik volg in de dienst weer het leesrooster. Wij lezen Matteüs 22:1-14 een prachtig passend gedeelte over een maaltijd.

Speciale middagdienst op vrijdag 20 oktober

In februari hebben wij een middagdienst gehouden voor mensen die moeilijk op zondagmorgen in de kerk kunnen komen. Een groot deel van die mensen mist de kerkdienst en de onderlinge verbondenheid. Op middag lukt het mensen soms beter om mee te doen.

In de dienst in februari waren wel 35 mensen aanwezig. Wij hebben aan tafels een dienst gevierd en ook Avondmaal gevierd. Het was voor velen een mooie en intense ervaring. Alle reden om nogmaals een vrijdagmiddagdienst te vieren. We gaan dit doen op 20 oktober a.s.

Ook deze keer vieren wij de dienst aan tafel en vieren wij het Heilig Avondmaal.

De dienst begint om 15.00 uur in de Oase. U kunt zich opgeven bij Janny de Dreu-van der Laan (tel. 2801387 of email dreudec@gmail.com)

Als u geen vervoer hebt, kunt u ook opgehaald worden.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

U bent allen van harte welkom.

Ds. Anne Henk Boschma

Vooraankondiging voor 1 november: dankdienst en wijkavond

Op 1 november is er weer een dankdienst voor gewas en arbeid met aansluitend een wijkavond. We zullen deze avond o.a. terugkomen op enkele gespreksonderwerpen n.a.v. de bezinningsdag van de wijkkerkenraad.

Minke Koornstra

Bloemengroeten

Ook de afgelopen weken werden er weer bloemen gebracht vanuit de Oase naar enkele gemeenteleden, als een bemoediging en een groet van de gemeente.

Op 24 september naar mevr. J.Berg-Dijkstra.

Op 1 oktober naar mevr. Krook

Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Herfstvakantie

Vanaf 23 t/m 30 oktober heb ik vakantie en ben ik dus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822). 

Een hartelijke groet voor u allen, 

Ds. Anne Henk Boschma 

23 september- Bezinningsdag wijkkerkenraad

Evenals vorig jaar was er bij de start van het seizoen een bezinningsdag voor de wijkkerenraadsleden. We waren zaterdag de 23ste weer in Loft te Boksum.

De dag werd gestart met koffie, thee en Boksumer brok waarna Ds. Anne Henk Boschma een morgengebed had voorbereid. We zongen een lofprijzing en een morgenlied en na het lezen van Psalm 126, een pelgrimslied, waren er woorden van bezinning en was er tijd voor verstilling.

Het eerste deel van de ochtend stond in het teken van het met elkaar in gesprek gaan over je eigen geloofsbeleving. Minke Koornstra had hiervoor een opdracht gemaakt. Iedereen koos een plaats ergens in Nederland, ging op die plaats staan in een denkbeeldige kaart van Nederland en vertelde iets over het ontstaan van zijn eigen geloofsbeleving.  Het waren mooie en persoonlijke verhalen. In kleinere groepen was er tijd en ruimte om nog meer verhalen te delen over hoe die geloofsbeleving was gevormd en om te ontdekken wat de rode draad in onze verhalen is.  

Het belang van contact, vertrouwen en de predikant werd genoemd. Maar ook de constatering van het belang om open te staan voor de ander zodat er werkelijk sprake is van ontmoeten. In die ontmoeting kun je verbinding voelen met anderen en ruimte om te zijn wie je bent.

De 2e helft van de ochtend was voorbereid door Ds. Anne Henk Boschma en stond in het teken van:

 • Nadenken over sterke en zwakke punten in onze vieringen en met welke concrete punten we aan de slag kunnen gaan.
 • Nadenken over hoe we onze gemeente over 10 jaar zien en wat we graag willen bewaren/Hoe kunnen we de toekomst borgen en met welke concrete punten kunnen we aan de slag gaan.

Tot aan de lunch zijn we intensief bezig geweest met onze eigen ervaringen weer te geven op allerlei briefjes en het gesprek hierover te voeren. Een aantal onderwerpen uit dit gesprek zullen we op de wijkavond ook terug laten komen.

De lunch was voortreffelijk en we ronden met elkaar in het eerste deel van de middag af door met elkaar stil te staan bij wat deze dag ons heeft gebracht. Genoeg aanknopingspunten om verder over door te spreken, te delen in de gemeente en aan te pakken. Als laatste voerden we een mooi gesprek over hoe we luisteren naar woorden en uitleg van de preek en daar ook eigen beelden en gedachten aan koppelen. Het kunnen delen van gedachten en vragen werd een boeiend en mooi gesprek met ruimte voor elkaar en hoe we woorden verschillend uitleggen.

Minke Koornstra

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 2 oktober 2023.

Met twee berichten van verhindering opent de voorzitter de vergadering met het lezen van de verzen 1 t/m 7 uit de eerste brief van Petrus, waarvan de bovenliggende titel luidt: ‘Het gezag in de gemeente’. Gezag betekent niet macht, maar verstand en inzicht en werken met toewijding. Dit dient ook de instelling van gemeenteleden in het ambt te zijn. Na het openingsgebed wordt de notulering deze keer in handen gelegd van onze scriba wegens afwezigheid van onze notuliste Mw. S. Jasper. De agenda wordt met zes extra punten ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. De notulen van de vergadering van 4 september worden zonder wijzigingen goedgekeurd en ondertekend. Van de actiepuntenlijst worden drie van de vier punten afgevoerd. De ingekomen poststukken vermelden enkele zaken die moeten worden besproken. Er ligt een verzoek van de wijkgemeente Huizum-West om in 2024 twee diensten gezamenlijk te houden, in verband met openstaande diensten in het preekrooster van deze wijkgemeente. Besloten positief te reageren op genoemd verzoek, waarbij ds. P.J. de Buck op 28 juli zal voorgaan in de Kurioskerk en ds. D. de Boer op 4 augustus in de Oase. Er zal op die zondagen in een van de twee kerken geen dienst zijn. Een vraag van het College van Diakenen naar de data van onze avondmaalsvieringen kan worden beantwoord; deze zijn al ingevuld. Ook ligt er een suggestie om het paneel in de gedachtenishoek te moderniseren. De kernkerkenraad staat hier positief tegenover en zal de Taakgroep Bloemendienst vragen met een voorstel te komen. Het maken van een nieuwe z.g. ‘Smoelenwand’ lijkt ons in verband met de privacywetgeving moeilijk te realiseren. De bezinningsdag van de kerkenraad in Boksum op 23 september werd door de aanwezigen als zeer positief en nuttig ervaren. In overleg met ds. Boschma zal worden nagegaan hoe enkele conclusies op de eerstkomende wijkavond kunnen worden gepresenteerd. De voorbereiding van de Vrijwilligersavond op 12 oktober is rond. Het zoeken naar camerabedieners heeft al enkele positieve reacties opgeleverd. We zoeken nog even verder om uiteindelijk met dit project te kunnen starten. Op 1 november zal na de vesper in het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid weer een wijkgemeenteavond worden gehouden. De invulling zal in overleg met ds. A.H. Boschma deze maand plaatsvinden. Er komt weer een Taakgroep Verwelkoming. Dit team krijgt intussen gestalte en de coördinatie is in handen van mw. H. van der Meulen. Bij de terugblik op kerkdiensten komen de laatste twee diensten van onze wijkpredikant aan de orde en de dienst met ds. J. Overeem uit Stiens. De reacties zijn erg positief, zowel van gemeenteleden als van de kernkerkenraad. Uit het pastoraat is weinig te melden. Op de laatste bijeenkomst van de Taakgroep Pastoraat op 27 september is besloten dat onze nieuwe ouderling mw. M. Tromp wijk 1 toewezen krijgt, wat ouderling. Dhr. E. de Boer enigszins zal ontlasten. In verband met het aflopen van zijn termijn als ambtsdrager zal dhr. De Boer van 1 november tot 1 april 2024 niet actief zijn als ouderling, maar wel als coördinator. We hopen hem daarna weer als ouderling te bevestigen. Mw. J. de Dreu blijft coördinator in de wijken 6, 7 en 8. Er zijn verder geen mededelingen door te nemen. Bij de rondvraag wordt vermeld, dat de heren Damstra en Elgersma zijn begonnen de nieuwe jaargids 2023-2024 vorm te geven. Ter afsluiting leest mw. A. Timmermans de oude berijming van het lied ‘Heer, blijf bij ons’. De voorzitter sluit daarna de vergadering om 21.35 uur. De volgende vergadering zal als brede kerkenraad worden gehouden op 6 november 2023.

A.K. Damstra, preses

Nieuwe verlichting kerkruimte Oase

Onze kerkzaal heeft nieuwe Ledverlichting gekregen in het kader van energiebesparing. De oude energie slurpende lampen zijn vervangen door dimbare Led-armaturen, waarbij de wand van het liturgisch centrum wordt geaccentueerd door twee afzonderlijke spots. Op zondag 1 oktober is de nieuwe verlichting in gebruik genomen. Het sloopwerk van de oude verlichting is op grote hoogte uitgevoerd door enkele vrijwilligers. Geconstateerd kan worden dat het een aanwinst is voor de Oase. De wijkkerkenraad is de vrijwilligers bij dit project dan ook dankbaar voor hun inzet. Bijgaande foto laat ze zien tijdens hun werkzaamheden.

Agenda.

16 oktober         Algemene Kerkenraad                     19.30 uur

18  oktober         Eetcafé                                                   17.30 uur

19  oktober         Koffiedrinken                                      10.00 uur

19  oktober         Inloopavond voor jongeren           19.30 uur

19 oktober         College van Diakenen                       19.30 uur

20  oktober         Middagkerkdienst                             15.00 uur

25 oktober         Bibliodrama                                          15.15 uur

01 november    Koffiedrinken                                      10.00 uur

01 november    Wijkavond                                            20.15 uur

13 november    College van Kerkrentmeesters     19.30 uur

15 november    Koffiedrinken                                      10.00 uur

15 november    Eetcafé                                                   17.30 uur

16 november    College van Diakenen                       19.30 uur

(Wijzigingen voorbehouden).

STARTZONDAG 17 SEPTEMBER 2023

Al rond half negen was het druk in de Oase. Koffie en zelfgebakken cakes werden klaargezet om de gasten in deze bijzondere dienst welkom te heten. Tot kwart voor tien konden de leden en gasten van onze wijkgemeente gezellig de dag beginnen. De kerkzaal was omgetoverd in een gezellige en open ruimte, waar tussen de stoelen tafels waren geplaatst voor de nodige versnaperingen.

Daarna volgde een mooie en intense kerkdienst van onze wijkpredikant, Anne Henk Boschma.  Goed om te vermelden, is ook dat Minke Koornstra, Anneke Timmermans zijn herbevestigd in hun ambt als ouderling en Seppie Elgersma als diaken. Dat zorgt weer voor een stukje continuïteit in onze wijkgemeente!

Na de kerkdienst was het tijd voor een hapje en een drankje. Voor de kinderen werd het luchtkasteel, luchtkussen, opgeblazen en er was tijd om gezellig samen te praten. Vanaf kwart voor twaalf had het organiserend comité een aantal activiteiten opgezet. In de ene zaal werd gezongen, in een andere zaal was een creatieve activiteit geregeld, er was een meditatiebijeenkomst in het Stiltecentrum en onze voorzitter van de wijkkerkenraad presenteerde in de kerkzaal een quiz over gebouwen in Leeuwarden. Dat was soms best pittig!  En sommige andere mensen bleven gewoon wat kletsen of hielpen bij het klaarzetten van de lunch. Nadat de activiteiten afgerond waren kon een ieder langs de lange tafel in de Vijverzaal lopen voor broodjes, soep, een kroket, een slaatje en wat zo meer….

Er viel me een aantal zaken op, op deze Startzondag in de Oase. Als eerste dat er veel mensen waren, van jong tot oud en van vaste bezoeker tot gast. Ook was de sfeer goed en genoten de mensen duidelijk van een samenzijn dat aan de ene kant duidelijke een structuur had en aan de andere kant veel ruimte voor ontmoeting en gesprek bood. Dat zijn zaken die we belangrijk vinden in onze kerk en ik merkte dat eenieder dat kon waarderen.  Rond half twee ruimden we gezamenlijk de spullen op en konden alles Oase-gangers terugkijken op een geslaagde Startzondag.

Het kerkelijk jaar is nu dan echt begonnen.  Naast de diensten gaan de koffie-ochtenden door en in september is ook het eetcafé weer begonnen. Ik spreek de wens uit dat we elkaar veel en vaak mogen treffen in onze kerk en dat we vol goed moed en vertrouwen het komende seizoen, 2023- 2024 tegemoet gaan.

Met een hartelijke groet,

Miljenko Braam

Jubilea

Ik mag drie jubilea noemen, die al gevierd zijn als Geandewei uitkomt: 

Echtpaar Kooijman-Komrij mocht op 2 september vieren dat zij 25 jaar getrouwd waren.

Echtpaar Wybenga-van Aken mocht op 21 september vieren dat zij 50 jaar getrouwd waren.

Echtpaar de Boer- Zeilstra mocht op 24 september vieren dat zij 60 jaar getrouwd waren.

Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met jullie bijzondere mijlpaal. Wij hopen dat jullie een fijne en feestelijk dag mochten hebben en wensen jullie zegen toe voor de toekomst.

Ds. Anne Henk Boschma

Bloemengroet

De bloemen worden gebracht naar…..

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op  3 september naar Sybout de Lange.

Op 10 september naar dhr. Wesseling

Op 17 september naar de zussen Tabak: Annie Struikmans-Tabak en Johan en Fina de Bruin-Tabak.

Namens de bloemengroep, Helma Feenstra

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 4 september 2023.

De eerste vergadering van het nieuwe seizoen wordt voorgezeten door ds. A.H. Boschma in verband met de vakantie van de preses. Aanwezig zijn zes leden en twee zijn afwezig i.v.m. vakantie. Ter kennismaking is mw. M. Tromp als nieuwe ouderling even aanwezig. De waarnemend voorzitter leest uit Matheus 6 de verzen 25 t/m 34 met als titel ‘Maak je geen zorgen’. Met bezorgdheid schiet je niets op. Je hebt geen invloed op de toekomst. Ga kijken naar wat we hebben en laat je plezier niet vergallen, oftewel ‘Leef vandaag’. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld en gevolgd. Naar aanleiding van de notulen wordt gemeld dat er weinig reacties zijn binnen gekomen op de brief aan bepaalde wijkgemeenteleden over het wel of niet laten uitschrijven. De notulen van 5 juni 2023 worden vastgesteld en ondertekend. Op de lijst van actiepunten van genoemde datum worden alle punten afgevoerd. Bij de ingekomen en uitgegane stukken wordt gemeld dat naarstig wordt gezocht naar een ouderling-kerkrentmeester in de vacature van dhr. W. Wiebenga; tot nu toe zonder resultaat. Invulling heeft grote prioriteit. De voorbereidingen van de Startzondag op 17 september zijn nagenoeg rond. De Bezinningsdag van de wijkkerkenraad in ‘het Loft’ in Boksum op 23 september gaat door en het programma is ingevuld. Op 12 oktober zal er een Vrijwilligersavond worden gehouden. De in aanmerking komende personen krijgen t.z.t. een uitnodiging. Het gebruik van videocamera’s voor de Kerkomroep is afhankelijk gesteld van enkele extra vrijwilligers voor de bediening. Het zoeken daarnaar loopt nog. Op 14 september zal hierover intern worden gesproken. Gezien het aantal nieuwe bezoekers aan onze vieringen is het verstandig weer de taakgroep Verwelkoming nieuw leven in de blazen. Het benaderen van gemeenteleden hiervoor is gestart. Bij de terugblik op gehouden kerkdiensten worden persoonlijke ervaringen uitgewisseld. In het kader van wijkpastoraat wordt stil gestaan bij de herbenoeming van drie ambtsdragers op de startzondag op 17 september en het afscheid van twee ambtsdragers op 24 september. Bij de mededelingen wordt gevraagd naar onze band met de christelijke basisschool in het Aldlân. Ds. Boschma laat weten dat in de dienst van 8 oktober de kinderen centraal staan mede vanwege Dierendag. In de rondvraag komt de vraag naar voren of onze tafels nog wel voldoen. Sommige zijn wrak en andere zijn loodzwaar. Dit probleem zal worden geïnventariseerd. Ter afsluiting leest ds. Boschma het lied ‘Zegen ons met uw stilte’ uit het liedboek. Daarna sluit hij de vergadering. 

A.K. Damstra, preses

Koffie/thee-inloopochtend op woensdagmorgen 4 oktober in de Oase.

Ondertussen zitten wij in de herfst en dat is ook de tijd dat de spelletjes weer tevoorschijn worden gehaald. En dat doen wij dus ook op deze koffiemorgen. De sjoelbakken komen op tafel en voor wie wil kan er deze morgen ook gesjoeld worden. Maar er is zeker ook tijd om even gezellig met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Voor de jongeren staat er een uitstapje op het programma op zaterdagmiddag 7 oktober. Het plan is om een bezoek aan het Waddencenter op de Afsluitdijk te brengen. Het is een interactieve tentoonstelling, er valt inderdaad van alles te beleven, te zien, te horen en te voelen: water, wind, vissen en vogels enzovoort. Wij vertrekken om 13.30 uur bij de Oase en als wij terugkomen, gaan wij met zijn allen pannenkoeken eten. Opgeven kan via het bekende mailadres voor activiteiten lunchoase@gmail.com

Contact: Janny  de Dreu, tel.: 2801387

Zondag 8 oktober

Met een groepje gemeenteleden hebben wij het plan opgevat om de kinderen van de Wijk Aldlân te betrekken bij onze viering. Via de school zijn de kinderen uitgenodigd voor een speciale dienst op zondag 8 oktober. Wij staan dan stil bij dierendag. De kinderen mogen hun knuffeldieren meenemen naar de dienst. Er zal volop aandacht voor de kinderen zijn en er is ruimte om te knutselen in de nevendienst. Wij hopen samen op een feestelijke en inspirerende dienst.

Ds. Anne Henk Boschma

Speciale middagdienst op vrijdag 20 oktober

In februari hebben wij een middagdienst gehouden voor mensen die moeilijk op zondagmorgen in de kerk kunnen komen. Een groot deel van die mensen mist de kerkdienst en de onderlinge verbondenheid. Op middag lukt het mensen soms beter om mee te doen.

In de dienst in februari waren wel 35 mensen aanwezig. Wij hebben aan tafels een dienst gevierd en ook Avondmaal gevierd. Het was voor velen een mooie en intense ervaring. Alle reden om nogmaals een vrijdagmiddagdienst te vieren. We gaan dit doen op 20 oktober a.s.

Ook deze keer vieren wij de dienst aan tafel en vieren wij het Heilig Avondmaal.

De dienst begint om 14.30 uur in de Oase. U kunt zich opgeven bij Janny de Dreu-van der Laan (tel. 2801387 of email dreudec@gmail.com)

Als u geen vervoer hebt, kunt u ook opgehaald worden.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken.

U bent allen van harte welkom.

Ds. Anne Henk Boschma

Vorming en toerusting: Paulus, vrouwenhater of feminist?

Dit seizoen willen wij samen een paar Bijbelse thema’s bespreken. De eerste bijeenkomst gaat over Paulus. Ik heb de titel wat sterk aangezet, want over Paulus zijn veel misverstanden. Het lijkt dat Paulus nogal forse uitspraken doet over vrouwen die heel lang effect hebben (gehad) in de kerk. Maar hebben wij Paulus wel goed begrepen? Over die vraag willen wij ons buigen. 

U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober om 10.00 uur in de Oase. Wij sluiten de ochtend om uiterlijk 11.45 uur.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Agenda.

2   oktober    Kernkerkenraad                                19.30 uur

4   oktober    Koffiedrinken                                    10.00 uur

5   oktober    Vorming en Toerusting                   10.00 uur

7   oktober    Uitstapje voor jongeren                   13.00 uur

8  oktober    Themaviering                                       9.30 uur

11  oktober    Inloopavond voor jongeren            19.30 uur

12 oktober    Vrijwilligersavond                              17.00 uur

16 oktober    Algemene Kerkenraad                      19.30 uur

18 oktober    Eetcafé                                           17.30 uur

19 oktober    Koffiedrinken                                    10.00 uur

19 oktober    Inloopavond voor jongeren          19.30 uur

20 oktober    Middagkerkdienst                             15.00 uur

25 oktober    Bibliodrama                                     15.15 uur

Wijzigingen voorbehouden.

Startzondag 17 september 2023

Op zondag 17 september vieren wij onze Startzondag met als thema: Ga mee!

De opzet is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

 • Van 9.00 -9.45 uur gaan wij samen koffiedrinken.
 • 9.45 uur start de kerkdienst.
 • 10.45/11.00 is ruimte voor een hapje en drankje
 • Van 11.45-12.30 uur kunt u kiezen voor verschillende activiteiten:  Zingen in de kerkzaal, een quiz, een meditatieve wandeling, creatief bezig zijn en voor de kinderen is een springkussen en ze mogen ook mee knutselen. En natuurlijk mag u ook samen gezellig praten.
 • Na de activiteiten staat er een heerlijk lunchbuffet voor ons klaar.
 • Na de maaltijd sluiten wij de startzondag af.

Ik hoop dat wij samen een feestelijke start mogen hebben.

Mede namens de voorbereidingsgroep,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Jan en Jikke Bouwma-Visser.

Twintig dagen na elkaar zijn ze overleden na een zeer werkzaam leven. Samen 70 jaar getrouwd, en 94 en 95 jaar oud.

Dat het niet altijd gemakkelijk is geweest, is het feit dat zij 3 van hun 4 kinderen overleefd hebben.

Dochter Nammie overleed 18 dagen eerder dan heit, na een periode van 7 jaar aan behandelingen tegen kanker. Dat was voor mijn ouders geen gemakkelijke tijd, die afgewisseld werd door tegenslagen, maar ook hoop op weer een nieuw medicijn.

2 jaar geleden kwam hun jongste zoon Addy plotseling te overlijden, en 12 jaar eerder, ook plotseling, hun zoon Wybren.

En toch zaten ze niet bij de pakken neer. “Wy moatte wer fierder”. “It is sa’t it is”. Wij konden er ook goed met elkaar over praten. “En wy witte by Hwa wy ús soarchen del lizze kinne. “

Heit en mem hebben beide heel hard gewerkt. Heit als timmerman en later als zelfstandige, en mem die werkhuizen had, en bij de bejaardenhulp was in Wergea.

Ze begonnen samen in Pietersbierum en zijn 5 x verhuisd naar een steeds grotere woning, die elke keer eigenhandig in de avonduren verbouwd werd.

Heit heeft veel bungalows in het Âldlân en Nijlân gebouwd.

De langste tijd hebben zij in Wergea gewoond en daarna in Wurdum.

Ook op kerkelijk gebied waren zij beide vrijwillig aktief. Heit bij het verbouwen van de kerk in Warten en Wergea. En later in Wurdum zette hij zich ook weer in als timmerman voor de gereformeerde kerk aldaar. Mem was aktief bij de vrouwenvereniging, wat zeker in die tijd een welkome geëmancipeerde samenkomst van vrouwen was.

In Wurdum konden oudere mensen die hulp nodig hadden, altijd een beroep op mijn mem doen.

Dat mem 4 jaar geleden een hersenbloeding kreeg en in een rolstoel belandde, was dan ook een hard gelag voor een vrouw die altijd zo zelfredzaam was geweest.

Heit zat inmiddels ook in een rolstoel en beide hadden zij 24-uurs zorg nodig in Erasmus.

Hoewel zij daar tevreden woonden, vonden zij het niet altijd gemakkelijk, en had vooral mem een sterke wens om opgenomen te worden in het “Vadershuis”.

Dat het zo snel na elkaar was, had ik niet verwacht. Maar dat hun wens nu vervuld is, daar heb ik vrede mee.

Het afscheid van zowel heit als mem heeft plaatsgevonden in het crematorium in Goutum op 31 juli en 17 augustus 2023.

Geheel verzorgd door mooie liefdevolle woorden van kinderen en kleinkinderen, en omke- en muoikesizzers. Hun favoriete liederen werden (live) gezongen en gespeeld, en de getoonde foto’s werden door velen met een glimlach aanschouwd.

Ik wil alle mensen die op wat voor manier ook iets betekend hebben voor mijn ouders, in de periode dat zij in Erasmus woonden, van harte bedanken.

De vele bezoekjes en aandacht, ook in de vorm van lieve kaartjes, deden hen goed.

Dank, dank daarvoor!

Met hartelijke groet,

Froukje Andringa-Bouwma

Aandacht voor elkaar

Dhr. D. Feenstra  is in de afgelopen weken geopereerd in het MCL. Het is spannend of de operatie het gewenste effect zal hebben. Wij hopen op een goed vervolg.

Dhr. F. Holt is in het UMCG geopereerd. Gelukkig is de operatie goed verlopen. Veel sterkte gewenst.

Voor de vakantie is de Paaskaars van dit jaar gegaan naar mevrouw Ellie Koerts-Heeringa .  Deze groet van licht wilden wij aan haar geven. De kaars heeft inmiddels een plekje gekregen in haar huis.

Wij denken ook aan allen die thuis zorg hebben en niet met name worden genoemd. Veel sterkte gewenst.

Een hartelijke groeten voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Lieve mensen

Afgelopen maanden liet mijn gezondheid sterk te wensen over.

Even leek het erop dat het niet goed met me zou aflopen.

Mede dankzij een uitstekende medische begeleiding van o.a. het UMCG in

Groningen is de longkanker en de daar mee samenhangende bloedziekte

bestreden en onder controle gebracht. 

Vanuit de Oasegemeenschap maar ook daarbuiten hebben we vele kaarten,

appjes, telefoontjes, bezoekjes, bloemen en attenties als blijk van medeleven

mogen ontvangen. We waren diep onder de indruk van deze belangstelling.

Hartelijk dank daarvoor!!

Met een warme groet,

Harry en Ge de Goede

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 13 augustus naar mevr. Janny Dijkstra

Op 20 augustus naar mevr. Bergstra -Hummel

Op 27 augustus naar Frits Holt

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Diensten Abbingahiem

Elke laatste zondag van de maand is er een kerkdienst in Abbingahiem. Meerdere voorgangers en kerken/gemeenten werken aan de diensten mee. Wij mogen als gemeente ook twee diensten verzorgen. Op vrijdag 29 september mag ik de dienst daar leiden. Het begint om half 4. Een mooie manier om zo contact te hebben met gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Ds. Anne Henk Boschma

Vorming en toerusting: Paulus, vrouwenhater of feminist?

Dit seizoen willen wij samen een paar Bijbelse thema’s bespreken. De eerste bijeenkomst gaat over Paulus. Ik heb de titel wat sterk aangezet, want over Paulus zijn veel misverstanden. Het lijkt dat Paulus nogal forse uitspraken doet over vrouwen die heel lang effect hebben (gehad) in de kerk. Maar hebben wij Paulus wel goed begrepen? Over die vraag willen wij ons buigen. 

U bent van harte welkom op donderdag 5 oktober om 10.00 uur in de Oase. Wij sluiten de ochtend om uiterlijk 11.45 uur.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Themagespreksmiddag

Op woensdag 27 september begint de eerste themagespreksmiddag weer om 14.00 uur in de Oase. Elke laatste woensdagmiddag van de maand komt de groep bij elkaar. Er is een vaste kerngroep, maar soms schuiven mensen ook voor een keer aan. Dat is allemaal mogelijk. De middagen kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Het thema van deze middag is “Kaarten op tafel”. Aan de hand van kaartjes gaan wij met elkaar in gesprek.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

Pastoraat: op weg met elkaar seizoen 2023/2024

Het is september, de herfst in aantocht en wij blikken ondertussen alvast vooruit op het nieuwe seizoen 2023/2024. De eerste activiteiten staan alweer gepland.

Voor de jongeren staat er een uitstapje op het programma op zaterdagmiddag 7 oktober. Het plan is om een bezoek aan het Waddencenter op de Afsluitdijk te brengen. Het is een interactieve tentoonstelling, er valt inderdaad van alles te beleven, te zien, te horen en te voelen: water, wind, vissen en vogels enzovoort. Wij vertrekken om 13.30 uur bij de Oase en als wij terugkomen, gaan wij met zijn allen pannenkoeken eten. Opgeven kan via het bekende mailadres voor activiteiten lunchoase@gmail.com

Er staan twee inloopavonden voor jongeren op het programma, die een informeel karakter hebben om met elkaar kennis te maken. Op woensdagavond 11 oktober en donderdagavond 19 oktober vanaf 19.30 uur is iedereen vanaf 18 tot en met 35 jaar welkom. De betreffende jongeren krijgen ook zelf nog een uitnodiging. Want om een beetje zicht te hebben op hoeveel mensen wij kunnen verwachten, is het wel fijn, als je je van te voren aanmeldt bij ds. Boschma.

Kerkdienst op middag: de eerstvolgende dienst staat gepland op vrijdagmiddag 20 oktober om 15.00 uur in de Oase met koffiedrinken na afloop.

Binnenkort volgt hier nog meer informatie over.

Themagespreksgroepmiddagen: deze gaan ook weer van start. De eerste is op woensdagmiddag 27 september om 14.00 uur in de Vijverzaal in de Oase.

Wij hopen met elkaar op een mooi en gezegend seizoen en hopen elkaar bij de één of andere activiteit te kunnen begroeten.

Janny  de Dreu-van der Laan

Koffie/thee-inloopochtenden in september.

Op de woensdagen 6 en 20 september staat de koffie/thee weer klaar in de Vijverzaal van de Oase. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur.

Wij willen ook alvast meedelen, dat er op 4 oktober weer gelegenheid is om te sjoelen.

Contact: Janny de Dreu tel. 2801387

 

 Startzondag 17 september.

In een kleine voorbereidingsgroep zijn we in juli al gestart met de organisatie van startzondag.  We nemen het jaarthema van de PKN over GA MEE: “Samen getuigen van geloof, hoop en liefde als uitdaging om samen op te trekken met andere gelovige en mensen. Onze kerk is kleurrijk en maakt dat het evangelie in alle talen en culturen doorklinkt. Daarin zoeken we elkaar en reiken elkaar de hand om samen Gods liefde te kunnen leven”.

We zullen op dezelfde manier als vorig jaar samen vieren, beleven en eten. In de volgende Geandewei daarover meer. Deze startzondag zal er ook herbevestiging zijn van enkele ambtsdragers.

In de dienst van 27 augustus a.s. bevestigen we Margreet Tromp-Stadig als ouderling.

 Namens de voorbereidingsgroep, Minke Koornstra

In Memoriam Annie Hoekstra-Broersma    14/03/1938 – 19/07/2023

Op woensdag 19 juli overleed in Parkhoven Anna (Annie) Hoekstra-Broersma, op de leeftijd van 85 jaar. Voor ze verhuisde naar Parkhoven heeft ze lang aan het Mannagras 12 gewoond.

Annie Broersma werd op 14 maart 1938 geboren in Leeuwarden. In haar jeugd heeft ze tegenslagen gehad met haar gezondheid. Maar ze herstelde goed. Ze ontmoette haar grote liefde Sijbe Rinze Hoekstra, Siep. Voor Annie was haar geloof en de kerk belangrijk, maar Siep had een andere achtergrond. Hij ging met haar mee naar de kerk, werd gedoopt en deed belijdenis. Ze trouwden op 14 juni 1963. Toen ze aan de Curaçaoweg woonden werden hun beide zoons geboren, Simon en Dirk. In 1979 verhuisden ze naar het Mannagras.

Ze was een lieve en zorgzame moeder die zorgde voor gezelligheid in huis. Het gezin heeft vele vakanties gevierd. Ook samen met haar man Siep heeft ze mooie reizen gemaakt. Inmiddels was schoondochter Dorien in hun leven gekomen. Met z’n vijven zijn ze in 2014 nog naar Ameland geweest.

Annie Hoekstra zette zich in op allerlei terreinen, zoals bij de Huizumer Vrouwen Groep en op de basisschool. Ze was gevoelig en temperamentvol. Ze hield van tuinieren en ze was creatief. Ze heeft veel geschilderd. Toen Siep door zijn afnemende gezondheid opgenomen moest worden in Talmahûs Veenwouden kwam Annie alleen te staan. Zoon Simon was een trouwe mantelzorger voor zijn beide ouders. Siep overleed in december 2021. Haar eigen gezondheid werd in de loop van de jaren ook kwetsbaarder, tot ze niet meer zelfstandig kon blijven wonen. De tijd in Parkhoven was niet altijd gemakkelijk, maar ze heeft tot het einde haar best gedaan om van kleine dingen te genieten, zoals –samen met Simon- luisteren naar de kerkdiensten van de Oase, iets lekkers eten, of ommetjes maken in de rolstoel. Ze overleed rustig op 19 juli. Tijdens de afscheidsdienst in Goutum op 26 juli luisterden we naar mooie muziek en dierbare herinneringen. We lazen Psalm 23, met de troostende woorden over Gods aanwezigheid in ons leven, en de terugkeer in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. In dat vertrouwen mogen haar dierbaren, nu ze hun moeder, schoonmoeder, zus en schoonzus moeten missen, verdergaan op hun levensweg.

Tineke Bosma 

Wij gedenken Clasina Arina de Lange-Pronk

                Scheveningen, 1 september 1958 – 30 juli 2023, Fåborg, Denemarken

Op zondag 30 juli overleed Ineke de Lange-Pronk, lieve vrouw van Sybout de Lange, liefdevolle, zorgzame en betrokken moeder en oma van Merette, Amber en Richard en hun zoontje Orion, en Julia.

Ineke had de laatste jaren steeds meer zorg nodig, want lichamelijk was ze steeds meer afhankelijk geworden door de slopende Parkinson-ziekte. Geestelijk bleef ze een sterke vrouw en was aanwezig. En ze had in Sybout, de kinderen en vrienden lieve mensen om zich heen, die haar omringden. Zo was het nog mogelijk een vakantie te houden samen met het gezin van Amber in Denemarken, Fåborg, waar in de eerste nacht daar Ineke niet goed werd en ‘toch nog plotseling van ons heenging’, zo stond op haar rouwkaart, zo verdrietig. Merette was alleen thuis op het Speenkruid, en Julia was met een groep jongeren vanuit ‘De Schakel’ in Taizé (lieve mensen/jongeren om haar heen), en zij stond op het punt weer naar huis te gaan, toen beiden het bericht van moeders overlijden hoorden.

Merette wachtte bij de bus Julia op in de nacht van die zondag op maandag en het was goed, de zussen nu dicht bij elkaar. Sybout, Amber en Richard en Orion kwamen in de loop van maandag weer thuis, en waren toen als gezin weer bijeen. ‘Bijeen’, maar wel in diep gemis, want zonder Ineke. Haar lichaam kwam later in de week ‘thuis’, alles zo onwerkelijk.

En waar eerder was afgesproken om met elkaar en familie en vrienden haar 65e verjaardag de volgende maand feestelijk te vieren en zo voor te bereiden, moesten nu andere zaken worden geregeld, een begrafenis, een dienst.

Ineke, geboren op Scheveningen, de jongste thuis. Ze mocht leren, werkte o.a. in het Rode Kruis-ziekenhuis in Den Haag, leerde Sybout (uit Dokkum) kennen bij een opleiding in Den Haag, en ze trouwden. Daarna kwamen ze in Leeuwarden/Huizum wonen en hun 3 dochters werden uit liefde geboren en hen toevertrouwd en konden in veiligheid en ruimte opgroeien.

Ineke was tot voor enkele jaren terug werkzaam als doktersassistent in het MCL, en ze heeft op goede wijze nog een passend afscheid van haar werk gekregen, toen ze door haar ziekte eerder moest ophouden. En begin januari werd Orion geboren, ze heeft hem nog in haar armen kunnen houden. Een trotse oma!

Ineke was bij ons in de Oase een vertrouwd gezicht, een vrouw aan wie je ook veel kon toevertrouwen. Accuraat in scribaat, dat ze enkele jaren heeft gedaan voor onze gemeente (‘goed Nederlands, goed opschrijven’ wat in vergaderingen werd gezegd en bij het opstellen van brieven die moesten worden geschreven), en dat kostte haar ook wel tijd, maar dat deed ze met liefde en het hoorde bij haar. Ze was eerder bij de leesclub van gemeenteleden, hield daar (geloofs)vriendinnen aan over, en was ook praktisch bezig in voorbereiden van ‘startzondagen’ en (ze wilde zo graag, maar dat was lichamelijk niet mogelijk meer) had het plan nog dienstbaar te zijn op de koffieochtenden in de Oase.

In een volle Oase-kerk werd op maandag 7 augustus afscheid van Ineke genomen. Kaarsen werden aangestoken aan de Paaskaars, lieve woorden van een broer, een zwager en 2 vriendinnen, en heel dichtbij en liefdevol spraken Julia, Amber, Merette en Sybout van ‘mijn vrouw, onze moeder en oma’. Taizé- en andere liederen werden gezongen en woorden van vertrouwen werden gevonden en overdacht in Psalm 143,8 en Jeremia 17,7-8.

Vertrouwen naar elkaar toe, maar zeker ook in geloof: vertrouwen in God. Er waren mooie gesprekken geweest met Anne Henk Boschma, de eigen predikant, door vakantie afwezig, en zo werd mij gevraagd, dat het in de dienst moest gaan om vertrouwen.

We spraken in de dienst onze dank uit voor wie Ineke mocht zijn, voor het leven van deze lieve vrouw.

Confitemini Domino, quoniam bonus, ‘Dank de Heer, want Hij is goed’

en het ‘Gloria gloria, in excelsis Deo’.

We vertrouwen haar toe aan haar en onze Heer.

Dat we zorg houden voor wie achterblijven in diep gemis, voor Sybout en de kinderen.

Douwe Posthuma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk  van medeleven.

Op 23 juli naar dhr. en mevr. Bouwma, helaas is dhr Bouwma diezelfde dag overleden.

Op 30 juli naar dhr. G.F. Rosier

Op 6 augustus naar Sjoerd en Renny Wendelaar Bonga

Namens de bloemengroep Helma Feenstra

Aandacht voor elkaar

Op 19 juli is van ons heengegaan ons gemeentelid Anna Hoekstra-Broersma in de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde in Parkhove (voorheen aan het Mannagras 12). Zij was sinds 9 december 2021 de weduwe van Siep Hoekstra.

De laatste tijd was zij ernstig ziek. Ze werd zeer trouw bijgestaan door haar zoon Simon.

De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op woensdag 29 juli in het Crematorium in Goutum.  

Wij willen de kinderen Simon, Dirk en Dorien veel kracht en sterkte toewensen. Mogen zij zich omringd weten door God en mensen.

Wij denken ook aan allen die bezig zijn met behandelingen en/of thuis ziek zijn. Veel krachten sterkte gewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

Jubileum

Op 10 augustus hoopt echtpaar Constandse-Fokkema te gedenken dat zij 50 jaar geleden getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Een fijne en feestelijke dag toegewenst.

Ds. Anne Henk Boschma

BLOEMENGROET

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven.

Op 2 juli naar dhr. Andries en Joke Hoekstr.

Op 9 juli naar dhr. S ten Brug

Op 16 juli naar Etsje en Teake  Posthuma

Namens de bloemencommissie, Helma Feenstra

Terugblikken: Een zondag met een gouden randje.

Op zondagmorgen 2 juli mochten wij eerst genieten van een mooie dienst opgebouwd rond liederen en teksten van Huub Oosterhuis. In deze dienst werd veel gezongen en naar muziek geluisterd. Daarom hadden wij er ook voor gekozen om de kindernevendienst rond het thema muziek op te bouwen. Als wij aan muziek denken, kom je al snel bij David uit, die harp kon spelen en ook op de fluit, zoals je in verschillende liedjes kunt horen. Wij vertelden over David, luisterden naar een lied, gingen zelf ook muziek maken en knutselden daarna een schudkoker, die ook nog eens mooi werd versierd. Terug in de dienst mochten de kinderen deze tijdens het laatste lied laten horen en op deze manier meedoen. Enthousiast leverden de kinderen zo hun bijdrage aan de dienst.

Na de dienst en nog even koffiedrinken met elkaar gingen wij op weg naar de Groene Ster met een aantal gezinnen met kinderen, jongeren en nog een paar belangstellenden om daar gezellig met elkaar te picknicken. Gelukkig troffen wij prachtig weer, stoeltjes werden uitgestald en kleedjes uitgerold. Op een paar tafels werden de meegebrachte lekkernijen neergezet. Iedereen had zijn of haar best gedaan om wat lekkers mee te nemen, dat wij weer met elkaar konden delen. Er was genoeg voor iedereen en zelfs nog over. De kinderen konden naar hartenlust spelen met de meegebrachte speelattributen en anderen zaten gezellig met elkaar te praten. Het was een mooie manier om elkaar nog weer wat beter te leren kennen en dit verbindt. Dankbaar kijken wij terug op deze mooie zondag. Mooi dat je zo met elkaar jong en oud samen kerk kunt zijn, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten.

Picknick Groene Ster

Afbeelding 1 van 7

Janny de Dreu

Vooruitkijken

Op zondag 27 augustus hoop ik weer voor te gaan en dan vieren wij een bijzondere dienst. Dan zal Margreet Tromp-Stadig bevestigd worden als ouderling. Wij zijn blij dat Margreet de kerkenraad en ons pastorale team komt versterken.

Op zondag 17 september vieren wij als gemeente de startzondag. Wij volgen het jaarthema van de Protestantse kerk: Ga mee!

Wij zullen een bijzondere viering houden en ook weer samen lunchen. Een dag om alvast vast te zetten in de agenda.

Als deze Geandewei uitkomt heb ik vakantie.  Ik ben tot 13 augustus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee- inloopochtenden in augustus.

Zomertijd-vakantietijd. Veel mensen zijn ondertussen in vakantiestemming en trekken erop uit. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. Daarom gaan wij tijdens de zomermaanden gewoon door met de koffie/thee-inloopochtenden op de eerste en de derde woensdagmorgen in de maand, in augustus is dat op 2 en 16 augustus vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Wij hebben zelfs op 19 juli aansluitend aan het koffiedrinken een gezellige lunch gehad met elkaar met soep, broodjes en heerlijke fruitspiesen, gemaakt door één van de deelnemers.

Er werd gezellig gepraat en gelachen met elkaar, wij hebben een aantal liederen gezongen en naar een mooi gedicht geluisterd. Het zijn vaak de eenvoudige dingen, die al kun je niet ver weg en grote reizen maken je het gevoel geven, dat je er toch even lekker uit bent.

Ook al is het soms maar even een kopje koffie/thee drinken op de koffiemorgen en luisteren naar de verhalen van elkaar. Dus loop gerust eens even binnen.

Van harte welkom!

Contact: Janny  de Dreu, tel. 2801387

Bloemengroet

Iedere zondag staat er weer een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de zondagse kerkdienst naar een gemeentelid/ gemeenteleden gebracht wordt als een blijk van medeleven:

Op 11 juni naar mevr. H.Duijff-van der Hout

Op 18 juni naar Harry en Gé de Goede

Op 25 juni naar mevr. J.Steenstra-Hettema

In de zomermaanden zal er steeds in de dienst worden gevraagd wie van de gemeenteleden de bloemen weg wil brengen.  Dit is i.v.m. de vakantie van de bloemengroep mensen

Helma Feenstra

Vakantieperiode

In juni waren de temperaturen af en toe al tropisch en velen in onze gemeente hebben toen al vakantie gehad. Binnenkort beginnen de schoolvakanties en dat heeft vaak ook invloed op velen van ons. 

Sommigen gaan weg, soms dichtbij en soms ook veraf. Voor anderen is het misschien een moeilijke tijd, omdat zij vanwege hun financiële situatie of gezondheid niet op vakantie kunnen gaan. Dan is het soms extra stil, omdat de naasten er vaak niet zijn. Dat kan moeilijk zijn. Voor anderen zijn de vertrouwde mensen van de thuiszorg er niet en is het allemaal even wennen. Dan is vakantietijd een tijd van ontregeling.

Voor weer anderen is het juist een tijd om even op adem te komen en volop tijd te hebben en te genieten.

Ik wil u allen of sterkte toewensen in de komende weken of ik hoop dat u geniet van de vrije tijd.

Ik ben zelf van 21 juli tot 13 augustus afwezig. Als u in deze periode een predikant/pastor nodig hebt, kunt u contact opnemen met Siska Vellinga (ons pastoraal steunpunt/tel.06-33826822).

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Koffie/thee-inloopmorgen 19 juli vanaf 10.00 uur met aansluitend een lunch.

Op woensdagmorgen 19 juli 2023 hopen wij weer een lunch te organiseren aansluitend aan de koffie-inloopochtend. Wij vragen hiervoor een bijdrage van 3 euro. Graag willen wij dat u zich van te voren opgeeft bij Janny de Dreu tel. 2801387  of via de email: dreudec@gmail.com. Opgeven kan tot 16 juli.

Er ligt ook een intekenlijst in de kerk, waarop u uw naam en telefoonnummer kunt vermelden. Als het erg warm is boven de 30 graden wordt de lunch uitgesteld en is er alleen de koffie-inloopochtend.

Graag tot ziens en van harte welkom!

Bij de diensten

Op zondag 18 juni vieren wij samen een dienst van Schrift en Tafel. Nu de zomertijd is aangebroken wijk ik misschien wel een keer af van het rooster.

Op zondag 2 juli wil ik bijzondere aandacht besteden aan de liederen en teksten van Huub Oosterhuis. Hij heeft ons een schat aan liederen en gedichten doorgegeven.

In memoriam Ytje Klaaske Greidanus – Stroosma

Op 28 februari van dit jaar overleed Wieger Greidanus.  We hadden niet kunnen bedenken dat we een paar maanden later weer in de Anna Tsjerke in Winsum bij elkaar moesten komen om afscheid te nemen van Ytje Greidanus. Haar heengaan op 20 mei j.l. kwam, ondanks de gezegende leeftijd van bijna 93 jaar, toch onverwacht. Zo verloren de kinderen en kleinkinderen in heel korte tijd zowel hun heit en pake als ook hun mem en beppe.

Daarom ontstak dochter Riemie nu 2 kaarsen als teken dat Wieger en Ytje in het licht van de Eeuwige met elkaar verbonden zijn. Ook de kleinkinderen staken kaarsen aan en zetten die als een kring van licht om hun pake en beppe heen.

In foto’s en verhalen vertelden de kinderen en kleinkinderen over het leven van hun leave soarchsume mem en (oer)beppe. We lazen psalm 139 in een eigentijdse vertaling: “Eén is er die mij door en door kent, tot op het bot, want U o God ziet wat een ander niet ziet: mijn mooie en lelijke kanten maar U veroordeelt mij niet.”

In het Licht van deze God mogen we het leven van Ytje Greidanus, en ons eigen leven, zien.

We eindigden de dankdienst voor het leven van Ytje Greidanus met het zingen van ‘U zij de glorie’, hetzelfde lied waarmee we een paar maanden geleden de Anna Tsjerke verlieten.

Lopend gingen we vervolgens naar de begraafplaats waar we het lichaam van Ytje Greidanus begraven hebben bij dat van haar man Wieger met wie ze 70 jaar het leven gedeeld heeft.  Bij het graf spraken we in geloof uit dat ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven is maar dat Ytje en Wieger Greidanus weer samen zijn en mogen leven in het Licht van Gods Liefde.

Dat mag tot troost zijn, ook al zal Ytje Greidanus van harte gemist worden.

Daarom wens ik allen die haar missen, in het bijzonder de kinderen en kleinkinderen, Gods nabijheid en troost toe.

Ds Siebe Sijtsema

Goutum

Bloemengroet

Iedere zondag wordt er na de kerkdienst een boeket bloemen als een teken van medeleven gebracht namens de gemeente. De bloemengroet ging

Op 28 mei naar mevr. T.Sikkes-Bartsma en op 4 juni naar mevr.Y.Grevelink .

Namens de bloemen commissie

Helma Feenstra

Verslag kernkerkenraadsvergadering van 5 juni 2023.

Na het wegvallen van de vergadering in mei, sluit de kernkerkenraad het seizoen in juni af. De openingslezing door de voorzitter is uit Psalm 49, de verzen 1 t/m 11 en aansluitend het uitspreken van een gebed. Er zijn geen berichten van verhindering. De agenda, waarop vier extra punten staan vermeld, wordt vastgesteld en gevolgd. De notulen van de vergadering van 3 april worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. Naar aan aanleiding van deze notulen wordt nog gediscussieerd over de procedure van het uitschrijven van leden op eigen verzoek. De vergadering is van mening dat er ruimte moet worden geboden om indien dat gewenst wordt, toch binding te houden met de kerk en dit in de brief aan de betrokkenen als mogelijkheid op te nemen. De actiepuntenlijst bevat vijf punten. Hiervan kunnen drie worden afgevoerd. De nieuwste stoelen met goede leuningen en maatvoering blijken toch enigszins af te wijken van de gewenste, waardoor het stapelen van 10 stoelen is beperkt tot 3. Met een extra korting wordt dit euvel geaccepteerd en kan dit dossier eindelijk worden gesloten. Als datum voor de bezinningsdag van de kerkenraad in Boksum wordt zaterdag 23 september gekozen. Bij de in- en uitgaande stukken vragen enkele zaken aandacht. Het rooster van aftreden voor ambtsdragers vermeldt één naam en wel die van dhr. E. de Boer. Hij is tot en met oktober ingeroosterd en zal daarna tot april gedurende vijf maanden geen ambtsdrager zijn. Wel zal hij zijn pastorale taken in die maanden blijven uitvoeren en daarna worden herbenoemd. De reactie van de classis op onze nieuwe Plaatselijke Regeling vraagt om daaraan opnieuw aandacht te besteden. Dit wordt echter in verband met het zomerreces uitgesteld tot het najaar. Naar aanleiding van het verslag van de mediagroep wordt nagedacht over het gebruik van videocamera(s). Voordat hiertoe concrete stappen worden ondernomen, zal onze mediagroep voor de bediening van de camera(s) met enkele leden moeten worden uitgebreid. Een eenpersoons bediening van de schermen met camera(s) is namelijk geen optie. Het preekrooster voor 2024 wordt formeel goedgekeurd met dank aan mw. M. Miedema. Het verslag van de Taakgroep Pastoraat wordt doorgenomen en geeft geen aanleiding tot verdere bespreking. De startzondag zal dit jaar op 17 september zijn met als thema ‘Ga mee, doe mee’. Als model zal de startzondag van 2022 wordt gehanteerd. Voor de voorbereiding zorgen naast de wijkpredikant de heer M. Braam en de dames S. Jager en M. Koornstra. In deze dienst hopen als nieuwe ouderling mw. M. Tromp te bevestigen en uit het ambt los te maken dhr. W. Wiebenga en mw. J. de Dreu. Onze jaarlijkse vrijwilligersavond zal worden gehouden op donderdag 12 oktober. De voorbereiding is inmiddels in gang gezet door mw. M. Dijkstra, mw. E. Koerts, mw. J. Wassenaar en dhr. F. Elgersma. Bij de terugblik op kerkdiensten in de afgelopen periode worden o.a. genoemd de Friese dienst met ds. H. Wagenaar, de dienst op Pinksterzondag en de dienst waarin ‘Dansen’ centraal stond, beide met ds. A.H. Boschma. Vanuit het wijkpastoraat worden enkele gevallen van soms ernstige ziekte gemeld. Bij de rondvraag wordt de bestemming voor de paaskaars van 2022 gekozen. Ook wordt besloten dat in juli en augustus de zomerversie van de Zondagsbrief weer zal worden gehanteerd, waarin geen liederen voor de dienst zullen worden opgenomen; dit in tegenstelling tot vorig jaar en alles in overleg met dhr. J. Miedema. Ter afsluiting leest dhr. M. Braam uit de bundel ‘Geloof, hoop en liefde’ van de PKN een zegenbede van Augustinus, waarop de preses de vergadering sluit om 21.45 uur met de wens dat ieder van ons een goede zomer mag beleven. De volgende vergadering van de kernkerkenraad zal zijn op 4 september.

A.K. Damstra, voorzitter

Oproep Camera bediening

Nu we al een enthousiaste mediagroep hebben en de beamerbediening al een soort vanzelfsprekendheid is geworden willen we graag een volgende stap maken:

“Het werken met een camera zodat we een liveopname van de kerkdiensten met beelden kunnen maken”.

Uiteraard gaat dat niet vanzelf! We doen dan ook een beroep op enkele enthousiaste gemeenteleden jong en oud om zich aan te melden voor de camerabediening.

In de komende maanden gaan we dan de voorbereidingen rondom installatie en bediening verder in orde maken.

Heb je belangstelling hiervoor neem dan contact op met de scriba Minke Koornstra via de mail scribaat@huizumoost.nl

Picknick 2 juli in de Groene Ster

Het is weer tijd voor een leuke activiteit voor de jongere gemeenteleden! Daarom organiseren we op zondag 2 juli een picknick. Als locatie hebben we voor de Groene Ster gekozen, in de buurt van de kiosk.  We vertrekken 11.30 uur met eigen vervoer vanaf de Oase.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf voor eten en drinken zorgt, en dat we dat met elkaar delen. Ook is het handig om zelf een kleed of stoeltje mee te nemen, en wat te spelen voor de kinderen. We hopen natuurlijk op mooi weer. Als het regen wijken we uit naar de vijverzaal. .

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 28 juni op te geven via lunchoase@gmail.com.

Agenda.

7   juni        Koffiedrinken                                   10.00 uur

21 juni         Koffiedrinken                                   10.00 uur

2 juli             Picknick                                            11.30 uur

19 juli           Koffiedrinken en lunch                  10.00 uur

Wijzigingen voorbehouden.

Bij de diensten

De volgende zondagen mag ik voorgaan in de Oase.

Op zondag 4 juni staat Matteüs 28: 16-20 op het rooster van Kind op Zondag. Het thema is: Zo gaan wij verder.

Op zondag 11 juni staat Matteüs 9:9-13 op het rooster. Het thema is: Vrienden van Jezus.

Samen een dienst voorbereiden

Op zondag 11 juni mag ik voorgaan. Het zou mooi zijn om met een aantal gemeenteleden deze dienst voor te bereiden. Wij lezen samen de tekst van de zondag en kijken naar de liederen. U kunt ook ideeën inbrengen.

Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom op maandag 5 juni om 10 uur op mijn werkkamer. Wilt u zich even opgeven als u mee wilt doen? Dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen (via mail. ah.boschma@hetnet.nl   of telefoon 06-42381409)

Er staat uiteraard ook koffie of thee voor u klaar.

Graag tot ziens,

Ds. Anne Henk Boschma

In memoriam Udomien van Halsema-Tuntler

Op donderdag 11 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Udomien van Halsema-Tuntler in de leeftijd van 87 jaar.  Zij was sinds 24 februari 2016 weduwe van Gerard van Halsema. Zij woonde in Nijlânstate. Ze kregen drie kinderen: Frans, Roelien en Diederik.

Udomien is op 3 juni 1935 in Grijpskerk geboren.  Later verhuisde ze naar Amsterdam en dat was eerst wennen.  Ze voelde zich aanvankelijk een buitenstaander, omdat ze uit Groningen kwam. Ze ging naar het gymnasium en daarna ging ze rechten studeren aan de VU te Amsterdam. Daar leerde ze Gerard kennen. Ze gingen trouwen en Udomien heeft haar studie niet afgemaakt.

Na verschillende woonplaatsen in het Westen, verhuisden ze naar Leeuwarden waar Gerard werkte aan het Gerechtshof.

Udomien was een groot liefhebber van zang en muziek. Ze werd in Leeuwarden lid van het Toonkunstkoor en ze zong ook mee in de cantorij van de Oase. Bach was haar favoriete componist en ze zei vaak: Geen dag zonder Bach. Ze luisterde ook graag naar muziek. In Nijlânstate werd ze omringd door haar CD-verzameling en haar boeken.

Ze las veel en was ook zeer betrokken op de wereld. Ze had een bijzondere interesse in de Tweede wereldoorlog en het raakte haar diep dat mensen elkaar zoveel verdriet en pijn aan kunnen doen. Ook de recente oorlog in Oekraïne raakte haar diep. Zoals de kinderen het verwoordden was zij als de reus Atlas die de hele wereld op haar schouders torste.

Ze was ook zeer bewogen met de dieren. Als dieren hulp nodig hadden dan had zij altijd plaats.

Ze is ook in onze gemeente zeer actief geweest. Ze is o.a. ouderling geweest.

Toen haar man in 2016 overleed werd het stiller voor haar. Haar gezondheid werd ook steeds kwetsbaarder. Vorig jaar september viel ze en moest ze naar het ziekenhuis. Na een periode van revalideren kon ze weer naar huis, maar het ging moeizaam. Op 11 mei is zij omringd door haar kinderen overleden.

De afscheidsdienst werd gehouden op woensdag 17 mei in de Oase. Op bijzondere wijze deelden alle kinderen herinneringen met ons aan hun moeder en haar broer vertelde over haar vroege jeugd. In de dienst klonk ook het “Erbarme dich” van Bach. Dat klonk, zo beleefde Udomien dat, voor heel de wereld die in nood is.

Wij lazen Psalm 42 over het verlangen naar God. Het is de Psalm van de dubbelheid. Het gaat over zoeken en verlangen naar God en toch ook weten dat God ons vasthoudt. In dat vertrouwen hebben wij Udomien uit handen gegeven.

Mogen de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen ervaren nu zij zonder haar verder moeten.

Ds. Anne Henk Boschma

Aandacht voor elkaar

Op zaterdag 20 mei is van ons heengegaan ons gemeentelid Ytje Klaaske  Greidanus-Stroosma in de leeftijd van 92 jaar.  Ze was sinds 28 februari 2023 weduwe van Wieger Greidanus.

De uitvaart is donderdag 25 mei om 14.00 uur in de Anna Tsjerke in Winsum.

Wij willen de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toewensen. In de volgende Geandewei zal een “in memoriam” worden opgenomen.

Naast dat wij hier zorg noemen wil ik ook een vreugdevol bericht met u delen.

Op 26 april kreeg ons gemeentelid Teake Posthuma een lintje uitgereikt in Nijkleaster te Jorwert.  Een bijzonder moment waar ook onze gemeente in mocht delen. Helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn, omdat ik ver weg was op vakantie. Maar via de mail heb ik toch ook mee mogen leven met dit bijzondere moment. Teake, namens onze gemeente van harte gefeliciteerd, fan herte lokwinske, met deze koninklijke onderscheiding.

Wij denken ook aan allen die thuis ziek zijn of zorg kennen. Veel kracht toegewenst.

Een hartelijke groet voor u allen,

Ds. Anne Henk Boschma

Jubileum

Op 27 mei mogen Theo en Gera Boelens-Douma en hun naasten vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Een hele fijne en feestelijke dag gewenst.

Bloemengroet

Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen in de Oase, wat na afloop van de kerkdienst bij een gemeentelid/leden gebracht wordt.

Op 14 mei gingen de bloemen naar dhr. Ulbe Boes Goutum 

Op 21 mei werd er een mooi boeket naar mevr. Aagje Span K gebracht.

De bloemencommissie.

Koffie/thee inloopochtenden in juni.

Tijdens de zomermaanden gaan de koffie/thee inloopochtenden twee keer in de maand gewoon door op de eerste woensdagmorgen en de derde woensdagmorgen. In de maand juni bent u van harte welkom op 7 juni en 21 juni vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur. Tijdens deze morgens is er volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Dus loop gerust eens even binnen. Op 19 juli hopen wij aansluitend weer een lunch te organiseren. Dus zet u deze datum ook alvast in uw agenda. Hopelijk tot ziens op één van koffiemorgens.

Contact: Janny de Dreu, tel.  2801387

Picknick 2 juli in de Groene Ster

Het is weer tijd voor een leuke activiteit voor de jongere gemeenteleden! Daarom organiseren we op zondag 2 juli een picknick. Als locatie hebben we voor de Groene Ster gekozen, in de buurt van de kiosk.  We vertrekken 11.30 uur met eigen vervoer vanaf de Oase.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf voor eten en drinken zorgt, en dat we dat met elkaar delen. Ook is het handig om zelf een kleed of stoeltje mee te nemen, en wat te spelen voor de kinderen. We hopen natuurlijk op mooi weer. Als het regen wijken we uit naar de vijverzaal. .

Als je mee wilt doen, vragen we je om je vóór woensdag 28 juni op te geven via lunchoase@gmail.com.

Agenda.

5   juni        Kleine kerkenraad                         19.30 uur

5 juni           Voorbereiden dienst 11 juni          10.00 uur

7   juni        Koffiedrinken                                 10.00 uur

21 juni         Koffiedrinken                                    10.00 uur

2 juli             Pick nick                                            11.30 uur

19 juli           Koffiedrinken en lunch                  10.00 uur

Wijzigingen voorbehouden.