Bij de diensten

Kerkdiensten

Zondag 9 mei zal Ds. M. Veen uit Franeker voorgaan. Donderdag Hemelvaartsdag zal mevr. A. de Vries uit Ureterp voorgaan. Zondag 16 mei zal Ds. J.D. TH. Wassenaar uit Hellendoorn voorgaan.

Terugblik op de diensten

Als we terugblikken op de afgelopen twee diensten heeft Ds. K.J. Faber uit Wolvega ons meegenomen naar het bijzondere verhaal uit Lucas 24 vers 13-35 van de Emmaüsgangers en hun ontmoeting met de opgestane Jezus. Het thema van de overdenking was: “Iemand loopt mee”. Het was bijzonder om na de overdenking zo van de muziek van de organist Arjen Nauta en onze Zangers te genieten en te luisteren naar de indringende woorden van lied 247 met in het eerste couplet de woorden “Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer ontvallen mij. Der hulpelozen hulp wees mij nabij”. Op 25 april ging Ds. P. Dijkstra uit Grou voor en werd als Glorialied door de voorzangers lied 634 gezongen met de volgende tekst van het 2e couplet. “Licht moge stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer”! Het blijft soms moeilijk om niet zelf te zingen maar het luisteren naar de voorzangers en meelezen van de teksten maakt het ook op een andere manier wel bijzonder.

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Op het moment van schrijven zijn er nog geen nieuwe versoepelingen aangekondigd en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba:

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

Wel en wee

Wij gedenken Jouke Ferwerda

Huizum, 09-08-1935 – Leeuwarden, 21-04-2021. Op woensdag 21 april overleed in de leeftijd van 85 jaar dhr. Jouke Ferwerda, lieve en zorgzame man van Alie Rekker. Ze waren 57 jaar getrouwd en hebben in diverse huizen altijd in Huizum/Leeuwarden gewoond. De laatste jaren: van de Wijnhorsterstraat in 2014 naar de flat op de Weideflora en de laatste anderhalf jaar naar verzorging in ‘Erasmus’ in een mooie hoekflat, waar Jouke nog kon genieten van uitzicht op de stad (verkeer, luchten, zon). Want verzorging werd noodzakelijk, op zijn rouwkaart stond ook ‘na een periode van afnemende gezondheid’. Jouke leefde de laatste jaren in ‘gegeven tijd’, en dat was hij zich zeer bewust. Maar wat nog mogelijk was werd gedaan, doordat Alie er was voor haar man, met een onvermoeibare zorg, inzet en liefde. Zo waren er bij goed weer wandelingen buiten, werd er nog een mooie dagreis gemaakt naar Noord-Holland, was er in 2020 een vakantieweek in Gaasterland en stond voor dit jaar nog op programma een geplande week naar Hydepark, Driebergen. Zelfs op Paaszondag van dit jaar waren ze beiden nog in ‘de Oase’, en dan moest er echt veel geregeld worden, maar daar stond Alie voor. Jouke kwam uit een gezin van 8, 6 jongens, 2 meisjes. Op z’n 14e ging hij al aan het werk, zo ging dat vroeger meer dan eens, nu kun je je dat nauwelijks voorstellen, als je kinderen van 14 voor ogen hebt, meer dan 47 jaar gewerkt. Met liefde deed hij zijn werk, maar hij heeft het daarin ook niet altijd even gemakkelijk gehad, teleurstellingen ondervonden. De laatste jaren van zijn arbeidzaam leven had hij het heel erg naar zijn zin: bij een boekbinderij. Er is nog een bedankbriefje uit Canada voor het mooie werk aan een Kerkbijbel! Hier moet ook gezegd worden hoe liefdevol 10 jaar lang Jouke’s moeder bij hen mocht/kon wonen, een lieve vrouw, maar toch…. en later Alie’s moeder ook nog 3 maanden. Hun beider leven: zorg en liefde…., voor elkaar, voor anderen. Een groot gemis was het niet mogen krijgen van kinderen. Een pijn, een blijvende wond. Maar er was ook heel veel reden voor dankbaarheid, een lang leven, een liefdevol huwelijk van 57 jaar, de mooie vakanties die mogelijk werden, zeker na pensioen, waar de bergen van Oostenrijk blijvende indruk achterlieten. En goede vriendschappen. Op woensdag 28 april is Jouke begraven op de Huizumer begraafplaats, vlakbij zijn ouders. Daarvoor in vertrouwde kring een afscheidsdienst in ‘de Oase’, waar we Psalm 121 lazen en overdachten, een Pelgrimslied, de bergen en het vertrouwde “Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft” en het woord van Jezus uit Mattheüs 11,28, wat hem zo’n steun gaf in zijn leven: “Komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. Er konden dank- en geloofsliederen gezongen worden, een liturgie die Jouke en Alie zelf hadden opgesteld.

We dankten voor Jouke’s leven en zeiden elkaar (en schrijven dit hier) dat we bijzondere zorg houden voor Alie, die alleen achterblijft in haar eigen verdriet, in vertrouwen dat “de Heer uitgang en ingang zal bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

ds. Douwe Posthuma

Pastoraat

Het is voorjaar, alles gaat weer groeien en bloeien. Na de donkere wintermaanden komt de natuur weer tot leven. Ieder jaar is het weer genieten om al die kleurenpracht te zien en de bomen en de struiken met het ontluikende groen, de lammetjes in de wei en vrolijk kwinkelerende vogels. Wij hopen en bidden dat na de donkere coronaperiode ook hier de lente aan mag gaan breken. Het pastoraat en vooral het bezoekwerk is de afgelopen winterperiode wat anders verlopen dan wij voor ogen hadden. Gelukkig zijn er ondertussen al vele gemeenteleden gevaccineerd en gloort er licht aan de horizon.

Wat zijn wij blij met alle wijkbezoekers en bezoekmedewerkers, die ondanks de beperkingen toch op de één of andere manier contact proberen te houden met hun bezoekadressen. Want juist in deze tijd hebben wij elkaar zo nodig. Met zijn allen proberen wij de moed erin te houden, geloof en vertrouwen te hebben dat de situatie weer anders gaat worden, meer normaal. Voor de komende zomer betekent dit, dat wij hopen, dat wij weer meer fysiek bij elkaar op bezoek kunnen gaan en ook voor het volgende herfst/winterseizoen. Naast de ouderlingen en wijkbezoekers zijn er nog een aantal gemeenteleden actief, die meedoen aan het bezoekproject. Op dit moment zijn een aantal bezoekers gekoppeld aan een aantal mensen, die graag eens iemand van de kerk op bezoek willen hebben en dat hoeft niet beslist een wijkbezoeker of een ouderling te zijn, maar mag ook een gemeentelid zijn. Onze ervaring tot nog toe is, dat de bezoekers graag vaste bezoekadressen willen hebben, waardoor je een band kunt opbouwen met iemand. De mensen, die bezocht worden ervaren dit ook als prettig. Daarom willen wij de indeling, zoals die er nu is voor volgend jaar zo houden. Bent u nog niet ingedeeld bij het bezoekwerk en zou u het toch fijn vinden om een paar keer per jaar bezoek te ontvangen van iemand van de kerk, dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven aan Janny de Dreu tel. 2801387 of via de mail: dreudec@gmail.com, coördinator van het bezoekproject. Ook mensen die bezoek willen brengen kunnen zich opgeven.

Het wordt steeds moeilijker om genoeg ouderlingen en wijkbezoekers te vinden en daarom is het een goede oplossing om gemeenteleden in te schakelen, die wel een paar adressen voor hun rekening willen nemen. Het is een goede manier om op deze manier vanuit de kerk contact met elkaar te houden en met elkaar mee te leven. Wij willen zo iets zichtbaar maken van de liefde van God voor ons en voor elkaar. Wij voelen ons door deze liefde verbonden met elkaar.  Uiteraard kan er ook altijd contact opgenomen worden met hat pastoraal meldpunt: mevr. S. Vellinga-Kuperus, tel: 06 33826822 in geval van ziekte, opname ziekenhuis of zorgcentrum of andere situaties waarin behoefte is aan pastoraat. Daarnaast hopen wij ook dat er straks weer de mogelijkheid is om op woensdagmorgen met elkaar te koffiedrinken, ook al is het misschien eerst in kleine groepjes. In de maand mei zal dit nog niet mogelijk zijn, maar misschien weer in juni. Wij wensen iedereen Gods Liefde en nabijheid toe in deze toch wel spannende tijd. Wij hopen en bidden dat de coronabesmettingen mogen afnemen. Wij moeten het nog een poosje volhouden. En ook alvast goede Pinksterdagen gewenst en een mooie zomer.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar: Martsen en Rinus van der Meulen op 18 april en dhr. en mevr. Feenstra- Bloemhof op 25 april.

De bloemengroep Tine en Kor, Etje, Janny, Hessel, Margo en Helma

Verslag wijkavond 28 april 2021

Volgens de beroepingsprocedure is een z.g. VSG nodig, wat staat voor Vergadering van Stemgerechtigde Gemeenteleden, kortweg in ons geval een wijkavond. De opkomst was ondanks de Corona maatregelen boven verwachting. Er waren 56 bezoekers, waarvan er 30 in de kerkruimte konden plaatsnemen en de overigen in de Vijverzaal. Daar kon men via een videoverbinding het gebeuren in de kerk goed volgen. De voorzitter van de wijkkerkenraad opende de vergadering met gebed en gaf daarna een toelichting op het programma. Als voorzitter van de beroepingscommissie schetste de heer K. de Dreu het verloop van het gevolgde beroepingstraject. Na de installatie van de beroepingscommissie in november 2020 kwam er in februari 2021 een versnelling in de aanpak, doordat aanvankelijk zes predikanten hadden aangegeven belangstelling te hebben voor de vacature in Huizum-Oost. Na meerdere gesprekken met vijf van deze predikanten en een zorgvuldige afweging kon na 7 vergaderingen op 19 maart de voordracht aan de wijkkerkenraad worden voorbereid. Deze voordracht was unaniem en werd in een extra vergadering van de wijkkerkenraad op 22 maart door de beroepingscommissie toegelicht en daarna worden overgenomen. Voor de vereiste kandidaatstelling ging de voordracht naar de Algemene Kerkenraad en deze ging daar op 13 april eveneens mee akkoord, zodat het vervolgens de taak voor de wijkavond werd om de procedure te bekrachtigen. Een aantal wijkgemeenteleden maakte gebruik van de mogelijkheid vragen aan de beroepingscommissie te stellen. Intussen waren ds. en mevrouw Boschma gearriveerd. Ds. Boschma gaf in een duidelijke voorstellingsronde een open beeld van wie hij is en waarom hij zich aangetrokken voelt door onze wijkgemeente. Ons profiel spreekt hem erg aan en hij denkt met een extra vrije dag per week hier goed te kunnen functioneren. Ook aan hem konden de aanwezigen vragen stellen, wat gebeurde. Door middel van een schriftelijke stemming in de pauze gingen de wijkgemeenteleden ermee akkoord met de gevolgde procedure. Van de 68 uitgebrachte stemmen, waarvan 12 schriftelijk, waren 67 voor. De stemmen werden in een afzonderlijke ruimte geteld en in de kerkzaal werd door de heer H. de Goede als lid van de beroepingscommissie de uitslag bekend gemaakt.

De voorzitter van de wijkkerkenraad gaf vervolgens een toelichting op de resterende vier stappen van de procedure. De ondertekende beroepingsbrief met het vereiste aanhangsel en het werkplan liggen al klaar. De eerste stap is nu het uitbrengen van het beroep, waarbij de verwachting werd uitgesproken, dat ds. Boschma het beroep gaat aannemen. Daarna volgt het verkrijgen van de approbatie van het breed moderamen van de classis Fryslân en de bevestiging van ds. Boschma. De sluiting van de avond werd verzorgd door ds. Boschma met een gebed uit het liedboek, waarna de voorzitter iedereen om 21.30 uur wel thuis kon wensen. Onze wijkgemeente kan terugzien op een meer dan geslaagde wijkavond.

A.K. Damstra, voorzitter

Beroepingsnieuws

De wijkkerkenraad van de Protestante wijkgemeente Huizum-Oost deelt u mee voornemens te zijn een beroep uit te brengen op ds. A.H. Boschma te Drachten in de vacature die is ontstaan door het vertrek van ds. M.E. Vroonland. De beroepsbrief met het aanhangsel zal zo spoedig mogelijk en met in acht name van de kerkordelijke regels aan de betrokkene ter hand worden gesteld.

A.K. Damstra

Beroepingscommissie

In verband met de huidige status van het beroepingswerk is het goed de wijkgemeente nog even te attenderen op de uitnodiging die bij hen is bezorgd voor de bijzondere wijkavond van woensdag 28 april om 19.30 uur in de Oase. Vooraanmelding is net als bij onze kerkdiensten weer noodzakelijk. Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn. De wijkgemeente kan dan kennismaken met de beoogde predikant. De Algemene Kerkenraad heeft inmiddels de kandidaatstelling goedgekeurd en dat verheugt ons zeer.

De uitnodiging kunt u hier ook downloaden:

A.K. Damstra

Bij de diensten

Zondag 25 april zal Ds. P.  Dijkstra uit Grou voorgaan.
Zondag 2 mei zal Ds. J.N. Jurjens uit Drachten voorgaan.

Terugblik op de diensten

We kunnen terugkijken op bijzondere diensten in de stille week en Paaszondag. Ds. Hinke Post-Knol ging voor in de vieringen op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag en hierbij nog een keer de terugblik op de diensten middels de geschreven inleidingen op de liturgie. In verbinding met de nacht van de overlevering waarin Jezus de Pesach-maaltijd vierde met zijn vrienden, het feest van de bevrijding uit Egypte. Deze dienst, hoe ingetogen ook, had een feestelijk karakter. De voetwassing uit Johannes bepaalt ons bij het dienen van de ander. Pas aan het einde van de viering als de teksten ons meenemen naar de Hof van Gethsemané, zien we dat het feest van het delen van brood en wijn ook de opmaat is naar de Goede Vrijdag. Aan het einde ontbreekt de zegen, de dienst wordt niet afgesloten, maar vrijdag voortgezet.

De dienst van Goede Vrijdag had het karakter van een wake bij het kruis. We stonden stil bij het lijden van Christus in het besef dat zijn lijden doorgaat tot op de dag van vandaag. Naar het woord van Blaise Pascal (1623 – 1662): Jezus zal in doodsnood zijn tot aan het laatst van de dagen. Nog steeds worden mensen opgeofferd aan de belangen van anderen, en nog steeds komen mensen om door de achteloosheid van anderen. In hen sterft Christus tot op de dag van vandaag. En in al diegenen, die hun inzet voor waarheid, recht en vrede met de dood moeten bekopen. Goede Vrijdag is een aanklacht tegen al dit lijden. Tegelijk is het een bemoediging, dat mensen bereid zijn zichzelf te geven voor waarheid en recht. De kleur is paars. De kleur van bezinning en inkeer. Voor en na de dienst speelde het orgel niet. We begonnen de dienst in stilte en gingen ook weer in stilte naar huis.

Stille zaterdag begint naar joods besef de dag al aan de vooravond. Daarom begint de paasdag al op de zaterdagavond, als het net donker geworden is. Zoals wachters reikhalzend naar de morgen uitkijken, zo wachten wij op het licht van Pasen, gesymboliseerd door de nieuwe paaskaars. We luisterden naar verhalen van bevrijding uit Wet en Profeten en bereiden ons zo voor op de lezing van het paasevangelie, waarmee de dienst wordt afgesloten.

Op paaszondag vierden we met Ds. Adri Terlouw als voorganger met de woorden uit Marcus 16 de opstanding van Jezus: “Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”

We mochten zingen over het licht, ontloken aan het donker, Licht, geschapen, uitgesproken, licht, dat straalt van Gods gelaat, licht uit licht, uit God geboren. Licht dat ons groet als de dageraad! Licht, aan liefde aangestoken, licht, dat door het donker brandt, licht, jij lieve lentebode, zet de nacht in vuur en vlam! Licht, verschenen uit den hoge, licht, gedompeld in de dood. Licht, onstuitbaar, niet te doven, Licht dat ons zegent met morgenrood! Licht, straal hier in onze ogen, licht, breek uit in duizendvoud, licht, kom ons met stralen tooien, Licht dat ons voorgaat van hand tot hand! Licht dat ons de weg wijst door het donker heen in het licht van Pasen en de opstanding en ons vertrouwen geeft in de weg die we nu weer verder gaan op weg naar Hemelvaart en Pinkster. Zondag 11 april in de viering onder leiding van Ds. Nijendijk zongen we al over op weg gaan: ”De donkere weg die Hij betrad komt uit in ’t hemelrijk, en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.” 

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. We hebben nog geen versoepelingen van maatregelen op het moment van schrijven en dat betekent dat we blijven samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba:

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad

Pastoraat

In memoriam Tine van der Wal-Stellingwerf

Geboren: Sexbierum 21 augustus 1943; Overleden: Leeuwarden, 7 april 2021. Dinsdag 13 november hebben we in een dankdienst voor haar leven in de Oase stilgestaan bij het leven van Tine van der Wal-Stellingwerf. Na een ziekbed van een paar maanden is ze op 7 april in haar huis aan de Weideflora 257 overleden. Bovenaan de kaart stond Tiden hawwe tiden. Wat gebeurt er veel tijdens een mensenleven en wat verandert er veel in 77 jaar. Tine werd midden in de tweede wereldoorlog in Sexbierum geboren. Ze was gelukkig nog te jong om de impact daarvan te ervaren. Later werden er nog twee zusjes geboren: Rinskje en Liesbeth. Ze ging naar de lagere school en genoot als klein meisje van het leven met haar zusjes dat nog voor haar lag. In augustus 1951 veranderde het plotselinge overlijden van haar vader haar leven. Op haar achtste verjaardag werd hij begraven. Vanaf die tijd werd haar leven gekleurd door het gemis van haar vader. Ze is nog naar de huishoudschool in Franeker geweest en waarschijnlijk daarna thuis en bij anderen huishoudelijk werk gedaan. Wat ze zelf als een van de mooiste momenten in haar leven heeft gezien is haar ontmoeting met Tjeerd van der Wal. Er brak een nieuwe fase aan. Tjeerd werkte bij de PTT en in die tijd moest je in je werkgebied wonen en zodoende kreeg hij een woning aangeboden in St. Anne. Omdat er in die tijd geen sprake kon zijn van samenwonen, gingen ze op 11 maart 1965 trouwen. In St. Anne werden Anne Ritske en Ada geboren. Het leven was goed. De rol van mem was haar op het lijf geschreven. In 1975 ging Tjeerd werken bij PEB in Leeuwarden en zo kwamen ze aan de Winterakoniet te wonen en daar maakte de geboorte van Sietske het gezin compleet. Ze kerkten in de Oase en zongen bij het Pniëlkoor. Tine heeft in die periode vast vaak aan haar moeder gedacht. Hoe zij haar drie dochters alleen moest opvoeden en werken buitenshuis een noodzaak was. Tjeerd werkte buiten de deur, en Tine was de home manager. Ze was er altijd voor de kinderen. Zus Rinskje trouwde met Henk, een broer van Tjeerd, en zo werden zij dubbele familie. Hun zoon André voelde zich als een vis in het water bij Ome Tjeerd en tante Tine. Na het veel te vroege overlijden van Rinskje was Tine als een tweede moeder voor hem, er ontstond een bijzondere band. Toen de kinderen de deur uitgingen, brak er weer een andere tijd aan: De één ging naar Groningen, de tweede naar Julianadorp, de derde naar Dokkum en de vierde naar Amsterdam. In 2004 verhuisden Tjeerd en zij naar de Weideflora. Dertien jaar geleden werd de kleindochter Nynke geboren en een paar jaar later kwam Siem, de zoon van André, die ze zag als haar bonuskleinkind. Haar gezin met aanhang was haar alles. Als er iets groots te vieren viel, werd er een reisje georganiseerd. Zo gingen ze ter ere van hun 50 jarig huwelijksfeest met elkaar naar Denemarken. Het werd een onvergetelijke reis begin mei 2015. Een hoogtepunt op hun levensweg. Wat hadden ze het goed met elkaar. En dan is daar op 13 mei die fatale hartaanval van Tjeerd die haar leven verandert. Hoe moet het nu?  Redt ze het alleen? De mensen om haar heen waren bezorgd. Ze waren al ruim 50 jaar een twee-eenheid.

Ze heeft het gered. Zoals zij altijd voor anderen klaarstond, omringden haar dierbaren haar met liefde. Ze bleek een sterke vrouw te zijn. Misschien heeft ze haar eigen moeder wel onbewust als voorbeeld gezien. Het leven werd anders, de glans verdween, maar er bleef nog veel over. Haar kinderen, kleinkinderen, haar zus, haar familie, vrienden en ze woonde vlak bij de kerk. Gelukkig had ze een goede gezondheid.  Gezond lijken en toch ernstig ziek zijn. Eind februari werd ze opgenomen in het ziekenhuis en na onderzoek bleek ze ongeneeslijk zien te zijn. Begin maart kwam ze thuis op bed te liggen voor het raam. Het zijn “goede” weken geweest. Wat gezegd moest worden, is gezegd. Er was tijd om afscheid te nemen. In de vensterbank stond de foto van Tjeerd, gemaakt een paar dagen voor zijn plotselinge overlijden. Als ze ergens mee zat, vertelde ze het Tjeerd. Haar liefde voor hem was sterker dan de dood. Toen ik haar 10 maart voor de eerste keer bezocht zei ze: “Ik kan het nog niet bevatten, maar alles wijst erop dat ik moet loslaten wat mij dierbaar is.” Ze vertelde mij over haar leven; over al die etappes die ze afgelegd had. Het geloof was voor haar een dragende Kracht, met een hoofdletter. We hadden het over de Kracht van Liefde. God als bron van Liefde. We kunnen niet zonder die bron. Tijdens het afscheid hebben we daarom het prachtige lied van de liefde van Paulus gelezen. Twee liederen zijn haar tot steun geweest in moeilijke tijden. Bij de begrafenis van haar vader was dat Vaste rots van mijn behoud. En op 17 maart noemde ze het lied Voetstappen in het zand. Bij het laatste couplet knikte ze bevestigend. We hebben er in de dienst naar geluisterd. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoorde op al mijn vragen: mijn lieve kind toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.

Na de dienst hebben we haar na haar laatste rustplaats gebracht op de Noorderbegraafplaats bij haar Tjeerd. Laten we niet vergeten die haar missen. Dat Gods liefde hen kracht mag geven om weer verder te gaan zoals Tine van der Wal-Stellingwerf dat zelf heeft ervaren.

Ds. Siena Cnossen-Hoekzema

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen in het paasweekend met een groet naar: Corrie Schuil-Lont. En Ad en Piety Halma kregen de prachtige schikking van 1e paasdag (zie foto). Op 11 april ontvingen dhr. en mevr. Atsma-Broersma de bloemen. De bloemengroep,

Tine, Kor, Etje, Janny, Hessel, Margo en Helma

Algemeen nieuws

Verslag wijkkerkenraadsvergadering

Op 22 maart 2021 kwam de wijkkerkenraad bijeen om de voordracht van de beroepingscommissie niet alleen aan te horen, maar ook om die goed te keuren. De voordracht van de te beroepen predikant werd unaniem goedgekeurd. De wijkkerkenraadsleden konden op deze vergadering tevens kennis maken met de predikant en vragen stellen. Bovendien werd het werkplan van de toekomstige predikant goedgekeurd. De volgende stap in de vereiste procedure is de goedkeuring van de kandidaatstelling door de Algemene Kerkenraad. In het blokje ‘Beroepingscommissie’ kunt u hierover iets lezen. Als die goedkeuring is ontvangen, moet er een wijkbijeenkomst worden gehouden, waarop gestemd moet worden over de gevolgde procedure. Zo vraagt de kerkorde dat van ons en wordt weer een stap gezet naar het eigenlijke uitbrengen van het beroep.

A.K. Damstra, preses WK

Bij de diensten

Zondag 11 april zal Ds. B. Nijendijk uit Midlum voorgaan.
Zondag 18 april zal Ds. K.J. Faber uit Wolvega voorgaan.

Kindernevendienst

Zaterdag 20 maart zijn een aantal kinderen van de kindernevendienst bij elkaar geweest. Het was een gezellige middag waarbij o.a. gewerkt is aan een doopcadeau voor Anke van der Veen. De kinderen hebben een dromenvanger versierd en een slinger van papieren handen gemaakt. Verder is er die middag gewerkt aan een Palmpasenstok. Een traditie die in de Oase al vele jaren hoort bij Palmpasen. Nu dan zonder de optocht op de zondag van Palmpasen door een volle kerkzaal maar het was toch fijn om wel met elkaar de Palmpasenstok te kunnen maken en elkaar weer te ontmoeten. Tenslotte hebben we nog gezellig met elkaar gegeten.

Verder hebben de kinderen nog een paasslinger met afbeeldingen van de gebeurtenissen rondom Jezus in de Stille week meegekregen. Ze kunnen dan ook thuis de lijdensweek mee beleven. Op de website kunt u nog meer foto’s vinden over deze gezellige bijeenkomst.

Kindernevendienstleiding, Willy, Anna-Frouk en Minke

Terugblik doopdienst

Op zondag 21 maart jl. konden we in een bijzondere dienst de doop van Anke, dochter van Gert Jan en Tine van der Veen en zusje van Wyan meemaken. Het was fijn en feestelijk dat de doop van Anke te midden van naaste familie en een aantal gemeenteleden kon plaatsvinden. In de dienst was onze voormalige predikant Ds. Madelon Vroonland voorganger en voelden we de verbondenheid met elkaar doordat God ons allen bij naam roept zoals hij ook indertijd Samuel geroepen heeft. Het doopwater, opgehaald door Wyan met zijn vader Gert Jan had, nadat het water in het doopvont was gegoten, een bijzondere aantrekkingskracht op Wyan. Het werd op die manier wel heel speciaal want zo was er ook een sterke verbondenheid tussen broer en zus middels het water. De doopkaars en het cadeau met Fryske Bibelverhalen werd aangeboden namens de gemeente door ouderling van dienst Eddy de Boer. Namens de kinderen van de kindernevendienst waren er ook nog de dromenvanger en slinger met handjes, mee overhandigd door Gijs, als welkom aan Anke en Wyan in de kring van de kinderen in onze gemeente. Het hield daarmee niet op want er waren ook nog zelfgemaakte knuffels voor Anke, gemaakt door een gemeentelid.

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. Ook in de vieringen na Pasen blijven we samenkomen in de Oase maar met in acht neming van de inmiddels bekende richtlijnen. Opgave vooraf via mail of telefonisch bij de scriba.

1.         Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526

De wijkkerkenraad

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar: op 21 maart Truus en Bouwe van de Zee; op 28 maart Tjitske Hiemstra.

Namens de bloemengroep, Helma Feenstra

Bij de kerkdiensten

Voor de diensten op witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag is opgave volgens de opgave procedure met aanmelding voor kerkdiensten niet nodig! Voor de viering op paaszondag en daarna blijft de opgave procedure voorlopig nog gehandhaafd. 

Kindernevendienst

Zaterdag 20 maart zijn  een aantal kinderen van de kindernevendienst bij elkaar geweest. Het was een gezellige middag waarbij o.a. gewerkt is aan een doopcadeau voor Anke van der Veen. De kinderen hebben een dromenvanger versierd en een slinger van papieren handen gemaakt. Verder is er die middag gewerkt aan een Palmpasenstok. Een traditie die in de Oase al vele jaren hoort bij Palmpasen. Nu dan zonder de optocht op de zondag van palmpasen  door een volle kerkzaal maar het was toch fijn om wel met elkaar de Palmpasenstok te kunnen maken en elkaar weer te ontmoeten. Tenslotte hebben we nog gezellig met elkaar gegeten. 

Kerkdiensten

Zondag 28 maart zal Ds. A.H. Boschma voorgaan.

Op 1 april Witte Donderdag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. Voorganger is Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp.

2 april Goede Vrijdag zal Ds. A. Terlouw voorgaan.

3 april Stille Zaterdag zal Ds. H. Post-Knol uit Dronrijp voorgaan.

4 april Paaszondag zal Ds. A. Terlouw voorgaan.

Uitvoering richtlijnen

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad. We kunnen met tevredenheid op onze eerste diensten terugkijken en we hopen dat ook de komende vieringen in deze 40 dagen tijd kunnen blijven samenkomen in de Oase en ook met veel gemeenteleden ons verbonden kunnen voelen via de kerkomroep.

We blijven de richtlijnen onder uw aandacht brengen. Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk. Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst. Dit kan op verschillende manieren:

1.         Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden. Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com

2.         Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl

3.         Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.

4.         Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.

5.         Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels. Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte. Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Pastoraat

Wij gedenken Grietje Boomsma-Kooistra

Schiermonnikoog, 01-11-1930 – Leeuwarden, 02-03-2021. Op dinsdag 2 maart overleed in de leeftijd van 90 jaar mw. Grietje Kooistra, sinds 8 januari 2020 weduwe van Gerrit Boomsma, met wie ze ruim 66 jaar getrouwd is geweest. Ze verbleef sinds november in Abbingahiem, daarvoor was ze enkele maanden in Nieuw Mellens. Maar velen herinneren zich haar in Aldlânstate of daarvoor de Nijlânsdyk. Op verschillende plaatsen hebben ze in Leeuwarden gewoond, waar Gerrit, samen met zijn broer, jarenlang het ‘Electrotechnisch Bedrijf Boomsma’ runden. Grietje was geboren op Schiermonnikoog, kreeg al op jonge leeftijd verkering met Gerrit, trouwde met hem en kwam zo en bleef in Leeuwarden. 6 kinderen werden hun toevertrouwd, 2 jongens, 4 meisjes, die in een liefdevol gezin opgroeiden. Een kerkelijk en gelovig gezin ook, en daarin had Grietje een groot aandeel. Bij haar kon je veel kwijt, ook later. En er was ruimte, waar mij ooit werd toevertrouwd, dat zij veel kerken en geloofsgemeenschappen in Leeuwarden en Huizum van binnen hadden gezien en meegedaan en dat in al die kerken lieve en gelovige mensen te vinden zijn en niet alleen daar, maar ook daarbuiten. En zo relativeerden zij geloofs- en kerk ’ruzies’. Grietje heeft met haar man veel vrijwilligerswerk in de kerk gedaan, en wat je met haar in geloof deelde mocht je weten dat dit in vertrouwde handen was. Er kwamen schoon-, klein- en achterkleinkinderen, die allen met veel liefde werden begroet. Er is veel gereisd, vakanties met een caravan, maar ook grote reizen werden gemaakt in Amerika en cultuur opgedaan in St. Petersburg. Grietje hield van lezen, muziek en naar het theater gaan, maar misschien wel bovenal van mensen.

Het laatste jaar, na het overlijden van Gerrit, is moeilijk voor haar en voor de kinderen geweest. Nieuw Mellens, Abbingahiem, met daarbij de beperkingen die waren opgelegd en van invloed waren voor bezoek. Grietje vond veel steun in haar geloof en liederen als Lied 753 ‘Er is een land van louter licht’. Ze wist zich in de nabijheid van haar kinderen, toe ze overleed. Op dinsdag 9 maart is ze begraven op de Noorderbegraafplaats, na een afscheidsdienst in kleine familiekring in de Noorderhof, met de tekst uit 2 Kor. 12,9, die ook op haar rouwkaart stond geschreven: ‘Myn genede is alles dêrst ferlet fan hast’ en belijdeniswoorden uit Romeinen dat ‘niets mij kan scheiden van de liefde van God, die Hij heeft gegeven in Christus Jezus’, woorden van waaruit zij leefde en waarop zij vertrouwde. We hoorden mooie kerkelijke liederen, maar ook ‘One love’ en ‘Er is een steen verlegd in een rivier op aarde’. Daarna gaven we haar uit handen, dankbaar voor een lang en goed leven, en vertrouwden haar toe aan Gods herderlijke zorg en liefde. De (klein)kinderen zullen haar missen en zo bidden we voor wie achterblijven om troost en aanwezigheid van de Heer in lieve mensen om hen heen.

ds. Douwe Posthuma

Afscheid

In januari zijn een tweetal diakenen gestopt met hun werkzaamheden als diaken. Na vier jaar inzet hebben zij besloten geen volgende periode van vier jaar nog ambtsdrager te zijn. Goff Spoelstra heeft zijn werkzaamheden als secretaris van de diaconie en voor de werkgroep Amnesty beëindigd. Zijn opvolging in de diaconie is nog niet geregeld en dat betekent dat hij nog een enkele taak blijft uitvoeren totdat de opvolging geregeld is. Hilda van der Meulen is ook na een ambtstermijn van vier jaar gestopt met haar werkzaamheden als diaken in de wijkkerkenraad. Ook zij blijft nog wel vrijwilligerstaken uitvoeren waaronder de coördinatie van de bloemengroet.  Beide diakenen willen we ook hier nog noemen en ze bedanken voor al hun inzet. Daarvoor hebben ze ook bloemen en een bon ontvangen.

Ik ben er voor jou!

Bovenstaande woorden vormden de rode draad in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen. Wij konden hierover lezen in de 40-dagentijdkalender met mooie teksten om over na te denken, citaten, gedichten, liederen en ideeën om te knutselen, bakken of bloemstukjes te maken. Er zijn nog een paar beschikbaar. Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Janny de Dreu, e-mail: dreudec@gmail.com of tel. 2801387.

Vanuit bovenstaande gedachte wilden wij ook graag iets doen voor elkaar en werd er een tijdje geleden een oproep geplaatst om kaarten te schrijven voor gemeenteleden. Meer dan 30 gemeenteleden boden aan om hieraan mee te doen. Ik denk, dat velen inmiddels een kaartje hebben gekregen of het komt nog. Wij hebben ons hoofdzakelijk beperkt tot de 80-plussers, dat zijn er al heel veel. Deze groep hebben wij nog aangevuld met zieken. Op deze manier wilden wij er voor elkaar zijn in deze moeilijke tijd, nu er veel van iedereen wordt gevraagd. Alle kaartenschrijvers willen wij graag hartelijk bedanken voor hun meedoen en enthousiasme. Het is mooi dat er weer diensten kunnen zijn, ook al kan er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Vorig jaar rond deze tijd konden er geen diensten gehouden worden in de Stille Week, nu is dit wel mogelijk met de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit zijn toch ook weer lichtpuntjes. Wij moeten nog even volhouden, velen zijn ondertussen gevaccineerd en het gaat de goede kant op. Wij wensen u vertrouwen, hoop en liefde toe. Wij weten ons geborgen in Gods Liefde. Vanuit dit weten mogen wij toeleven naar Pasen. Een goede Stille Week gewenst en gezegende Paasdagen.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet Oase

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar mevr. F. Hekstra op 7 maart en mevr. T. van der Wal- Stellingwerf op 14 maart. Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Overig nieuws

Verslag vergadering 8 maart

De vergadering van de wijkkerkenraad wordt ook nu gehouden in de Vijverzaal en is deze keer anders dan anders. Omdat we om 17 uur beginnen, wordt er een pauze ingelast met een broodje, zodat we in verband met de avondklok op tijd thuis kunnen komen. Hoewel we reeds in de derde maand zijn, is het de eerste bijeenkomst van de wijkkerkenraad. Er is één bericht van verhindering binnengekomen. Na de verwelkoming leest de voorzitter uit de brief van Jakobus, hoofdstuk 5 de verzen 7 t/m 12 met als bovenliggende titel “Bemoediging en raadgevingen” en gaat voor in gebed. De agenda bevat weer drie extra punten en wordt ongewijzigd in de aangegeven volgorde afgehandeld. De notulen van de vergadering van 7 december 2020 worden met een correctie goedgekeurd en ondertekend en de actiepuntenlijst bevat zeventien punten, die worden doorgenomen en waarvan er vier blijven staan.

De lijst met poststukken bevat enkele te bespreken onderwerpen. Besloten wordt de paaskaars van 2020 op verzoek te schenken aan een wijkgemeentelid. Er wordt een verzoek tot dopen op 21 maart besproken en het terugtreden van twee diakenen komt aan de orde bij het betreffende agendapunt. Verder is er een nieuwe solvabiliteitsverklaring voor het beroepingswerk ontvangen, waarmee wij een jaar vooruit kunnen. De stand van zaken rond het beroepingswerk wordt toegelicht door de voorzitter en de heer Braam. Er zijn aanzienlijke vorderingen gemaakt en er lopen gesprekken met meerdere geïnteresseerde predikanten. Als alles meezit, hoopt de beroepingscommissie in de loop van april te komen tot een voordracht naar de wijkkerkenraad. Zowel in ‘Geandewei’, ons wijkblad ‘Ruimte’ als op onze website geven we regelmatig opening van zaken. Na een broodjespauze wordt de vergadering voortgezet met de bespreking van het punt ‘Vacature ambtsdragers 2021’. Omdat voor een paar leden hun maximale ambtstermijn dit jaar verloopt, wordt gekeken naar mogelijkheden om dit binnen de kerkorde op te vangen, zonder dat de tekeningbevoegdheid in gevaar komt. Ook zal er een oproep via onze media worden gedaan om ambtsdrager te worden. Er lopen nog gesprekken met potentiële diakenen. Een geheel andere en komende vacature is die van preekregelaar. Mw. D. Algra heeft namelijk te kennen gegeven haar taak te willen beëindigen. Voor 2022 zal ze het nog doen. Het lijkt de wijkkerkenraad een mooie taak voor iemand die niet graag vergadert, omdat dit thuis kan worden uitgevoerd. Bij het punt ‘Kerkdiensten Coronatijd’ wordt terug geblikt op de afgelopen tijd en vooruit gekeken naar verdere mogelijkheden. Het zal voorlopig wel blijven improviseren. De dienst van zondag 7 maart met ds. S. Cnossen is erg goed ontvangen. Besloten wordt om binnen de beperkingen de diensten in de stille week wel te laten doorgaan. Verder wordt aandacht besteed aan ons pastorale meldpunt. Van deze telefonische mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt. De bedoeling was en is om centraal zaken door te geven aan de pastorale medewerkers, waaronder ds. S. Cnossen en ds. D.G. Posthuma. Hierdoor blijft het overzicht behouden. De paaskaars voor 2021 is besteld en zal voor zover mogelijk op Goede Vrijdag traditie getrouw in gebruik worden genomen. Het College van Kerkrentmeesters heeft op schrift enkele zakelijke mededelingen doorgegeven. De huisvesting van ons kerkelijk bureau is een bespreekpunt, evenals het betrekken van de pastorie van Huizum-Oost door een nieuw te beroepen predikant. Bij de rondvraag deelt de voorzitter mee een concept werkplan met taken en uren voor de nieuwe predikant te hebben opgesteld, dat t.z.t. door de wijkkerkenraad moet worden goedgekeurd en aan de classis moet worden gestuurd. Ter afsluiting bidden we met de heer Braam gezamenlijk het ‘Onze Vader’, waarna de voorzitter deze bijzondere vergadering sluit om 19.45 uur. Het was goed om elkaar weer te treffen.

A.K. Damstra, preses WK

Kerkdiensten

Zondag 14 maart zal Ds. D.G. Posthuma uit Burgum voorgaan. Zondag 21 maart zal Ds. M.E. Vroonland uit Nieuwland voorgaan.

Voedselbankactie

Door middel van veel succesvolle acties in december zijn er enorm veel producten binnen gekomen bij de Voedselbank. De voorraad loopt inmiddels weer terug en is er behoefte aan aanvulling. Daarom willen we op dinsdag 23 maart en woensdag 24 maart een inzamelingsactie houden in/bij de Oase en de Kurioskerk. U kunt uw (bij voorkeur houdbare) producten brengen op Dinsdag 23 maart van 10-12 uur en 14-16 uur en op Woensdag 24 maart van 10-12 uur in/bij de Oase, Weideflora 142 en de Kurioskerk, Julianalaan 38.

De volgende producten hebben de voorkeur: Houdbare melk, Koffie 250 gram, Thee, Koffiemelk, Zoet broodbeleg, Macaroni, Spaghetti, Mix voor bami/nasi/macaroni/spaghetti, Rijst, Suiker, Wereldgerechten, Ham/Smack of Vlees in blik, Soep in blik of zak. Alvast hartelijk dank!

Fetze Elgersma

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is de laatste tijd regelmatig bij elkaar geweest en wil u op de hoogte stellen van de stand van zaken. Na het plaatsen van onze vacature op de website van de PKN hebben zich in eerste instantie zes predikanten gemeld. Omdat een daarvan kort daarna al in gesprek raakte met een andere gemeente, konden we met vijf predikanten na het ontvangen van hun brief met CV gesprekken organiseren. Deze gesprekken hebben in wisselende samenstelling plaats gevonden en zijn door ons geëvalueerd. Hierdoor zijn drie predikanten overgebleven, waarmee we een tweede gespreksronde zijn ingegaan. Na deze gesprekken, waarbij nu de gehele beroepingscommissie aanwezig was, willen wij twee predikanten kiezen om daaruit te komen tot de voordracht voor een beroep naar onze wijkgemeente.

Uiteraard komt dan de officiële procedure om de hoek kijken, die zorgvuldig moet worden gevolgd. In dat traject zal bv. de wijkkerkenraad, de wijkgemeente, de Algemene Kerkenraad en de classis aan bod komen. We zijn op de goede weg en hopen in een vervolgbericht nog meer positief nieuws te kunnen melden.

A.K. Damstra

Vieringen in de Oase zijn weer opgestart m.i.v. 7 maart

De beperkte verruimingen van de Covid-19 maatregelen die in de persconferentie van dinsdag 23 februari jl. zijn bekend gemaakt, maken ook de zondagse vieringen onder voorwaarden weer mogelijk. Hierover hebben we een classisbrief ontvangen die u ook op de website gepubliceerd vindt.

Het moderamen van onze wijkgemeente Huizum-Oost heeft dan ook besloten dat we per 7 maart a.s. weer starten met vieringen in de Oase volgens de voorgeschreven richtlijnen. Wij zijn bijzonder blij dat zondagse vieringen door de versoepeling van maatregelen weer mogelijk zijn, weliswaar met een beperkt aantal gemeenteleden. Dat betekent ook dat u de dienst weer online kunt volgen. Hieronder staan ook de richtlijnen voor de aanwezigheidsregistratie weer uitgewerkt. Op het moment van schrijven van dit bericht kunnen we nog niet terugblikken op deze eerste diensten. Wel zijn we erg blij dat in deze diensten in de 40-dagen tijd predikanten voor gaan die sterk verbonden zijn met onze gemeente door hun bijstand in de pastorale zorg nu we als gemeente vacant zijn.  Zondag 7 maart a.s. hebben we Ds. Siena Cnossen bereid gevonden om voor te gaan in de viering.  Voor 14 maart stond Ds. Douwe Posthuma al op het preekrooster.  

Doopdienst

Nu we weer mogen starten met de diensten is het extra fijn om aan te kondigen dat er op zondag 21 maart a.s. een doopdienst is. Anneke Aukje, roepnaam Anke, dochter van Gert-Jan en Tine van der Veen-Bosch, zusje van Wyan wordt deze zondag gedoopt. Anke is geboren op 7 november 2020. In deze dienst zal voorgaan onze voormalige predikant, Ds. Madelon Vroonland uit Westmaas.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

 • Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk.
 • Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.
 • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
 • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
 • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.
 • Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.
 • Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels.

Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte.

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

BLOEMENGROET VANUIT DE OASE

Ieder weekend worden er  bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht,

omdat  ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug.

De bloemen gingen  met een groet naar:

Op 21 februari : Tseard en Aly Kramer

Op 28 februari : Janny en Jan Elzinga

Namens de bloemengroep Helma Feenstra 

Vieringen in de Oase worden weer opgestart m.i.v. 7 maart

De beperkte verruimingen van de Covid-19 maatregelen die in de persconferentie van afgelopen dinsdag 23 februari zijn bekend gemaakt, maken ook de zondagse vieringen onder voorwaarden weer mogelijk. Hierover hebben we een classisbrief ontvangen:

Het moderamen van onze wijkgemeente Huizum-Oost heeft besloten dat we per 7 maart a.s. weer starten met vieringen in de Oase volgens de voorgeschreven richtlijnen. Wij zijn bijzonder blij dat zondagse vieringen door de versoepeling van maatregelen weer mogelijk zijn, weliswaar met een beperkt aantal gemeenteleden. Dat betekent ook dat u de dienst weer online kunt volgen. Voor zondag 7 maart a.s. hebben we Ds. Siena Cnossen bereid gevonden om voor te gaan in de viering.  Het is bijzonder fijn dat zij deze zondag kan voorgaan in de Oase nu zij als vervangend predikant ook zo betrokken is bij het pastorale werk in de Oase.

Uitvoering richtlijnen voor Wijkgemeente Leeuwarden Huizum-Oost vanuit de wijkkerkenraad.

 • Kerkdiensten worden weer mogelijk maar we houden ons aan het voorgestelde aantal van de fysieke aanwezigheid van 30 personen naast de aanwezigheid van predikant, koster en ambtsdragers. Vooraf is reservering noodzakelijk.
 • Dat betekent dat we u weer vragen om u wekelijks aan te melden voor de kerkdienst op zondag waar u bij aanwezig wilt zijn. Opgeven kan tot zaterdag 12.00 uur voorafgaand aan de dienst.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Via de mail naar het scribaat met het verzoek om uw naam en telefoonnummer daarbij te vermelden.
 • Mailadres: scribaathuizumoost@gmail.com
 • Via de contactpagina van de website: www.kerkhuizumoost.nl
 • Via de telefoon het 06 nummer van de scriba 06-13395526 waar op u bij niet opnemen uw naam en telefoonnummer kunt inspreken. U wordt na inspreken niet teruggebeld tenzij er al 30 gemeenteleden staan opgegeven.
 • Omdat er expliciet ook triage als een voorwaarde genoemd wordt vragen we u om bij ziekteverschijnselen op zondagmorgen alsnog thuis te blijven.
 • Daarnaast blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen en de hygiëne voorschriften rondom handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand. Bij binnenkomst en verlaten van de kerkdienst vragen we u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst is dit niet nodig. In de hal van de kerk liggen ook mondkapjes op de statafels.

Gemeentezang is niet toegestaan. De voorzangers zijn weer bereid de gemeentezang op zich te nemen.

Voor het opstarten van de overige activiteiten is nog geen toestemming. Uiteraard hopen we in de lenteperiode wel weer te starten met kleinschalige ontmoetingen en activiteiten maar dit kan pas als er nog meer wordt gevaccineerd en het aantal besmettingen daadwerkelijk daalt. We blijven u hierover informeren via de website, Geandewei en Ruimte.

Al met al voelen we ons als wijkkerkenraad verantwoordelijk om de richtlijnen en voorschriften te volgen. Tegelijkertijd spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke tijden onze verbondenheid als wijkgemeente blijven voelen en in de praktijk brengen door binnen de mogelijkheden die er zijn om te kijken naar elkaar in en vanuit verbondenheid met Gods Liefde.

De wijkkerkenraad Leeuwarden Huizum-Oost

Mededeling van het College van Kerkrentmeesters

Het College deelt mee dat de Aktie Kerkbalans 2021 tot nu toe rond € 160.000.– aan toegezegde kerkelijke bijdrage heeft opgeleverd, bij een respons van 63 % van de binnengekomen toezeggingen.

Dit bedrag ligt rond € 13.000,- lager dan vorig jaar en ligt nog altijd € 20.000,-  onder de begroting 2021.

Het resultaat is vooreerst teleurstellend te noemen, de opbrengst ligt evenals vorig jaar weer ca.11 % lager dan de begroting

Bij dezen roepen wij alle leden op, die nog geen bijdrage hebben toegezegd, dit alsnog te doen.

Wij spreken de hoop en het vertrouwen uit, dat dit verschil in de loop van het jaar alsnog wordt goed gemaakt.

Het College bedankt heel hartelijk alle medewerkers voor hun inspanningen voor de Aktie Kerkbalans tijdens de Corona pandemie!

Bij de diensten

Kerkdiensten in Coronatijd

Rondom de vieringen die er deze zondagen niet zijn in de Oase is nog geen nieuws te melden. Er zijn alweer weken verstreken waarin er verscherpte maatregelen gelden en met elkaar proberen we ons zo goed mogelijk daaraan te houden. Zowel de vieringen in de Oase als de online vieringen zijn er ook de komende zondagen niet. In een periode waarin de 40 dagen tijd is begonnen voelt dat als onwerkelijk. In ons wijkbericht “Ruimte” schreef Ds. Siena Cnossen een inspirerende meditatie waarin ze ook schrijft over hoe we ook in de 40 dagen in vertrouwen op weg kunnen zijn. Hoe we daarin elkaar kunnen blijven vinden met de hoop om vol te houden en lief te hebben in het besef van de diepere betekenis van Pasen rondom de levensweg van Jezus, zijn sterven en opstanding.

Gemeentezijn is meer dan de kerkdienst alleen. Hoe houden we verbinding met elkaar nu ontmoeten met allerlei beperkende maatregelen omgeven is blijft een uitdaging maar gelukkig zijn velen in onze gemeente actief in het omzien naar elkaar. Vanuit pastoraat en de bloemencommissie zijn er berichten die daar ook op wijzen. Verder heeft u inmiddels “Ruimte” ontvangen bij de start van de 40 dagen tijd en ook voor de Pasen verschijnt er nog een Ruimte.

De Wijkkerkenraad

Pastoraat

De 40dagentijdkalender

De veertigdagentijdkalender neemt ons mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag staat er een bijbeltekst in, aangevuld met gedichten, spreuken, leuke recepten om iets te bakken of een bloemstuk te maken. Het thema van de veertigdagentijdkalender is “Ik ben er voor jou”. De zeven werken van barmhartigheid vormen de rode draad door de veertigdagentijd heen. Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Als u nog één wilt hebben, kunt u contact opnemen met dhr. Fetze Elgersma, email f.elgersma1@chello.nl of tel. 058 2881380 of met mevr. Janny de Dreu, email dreudec@gmail.com of tel. 058 2801387.

Kaarten schrijven voor elkaar

Het ziet er naar uit, dat wij voorlopig nog met veel beperkingen te maken hebben. Alles wat vorig jaar nog zo vanzelfsprekend leek, is dat nu zeker niet meer. Maar “omtinke” is en blijft belangrijk. Laten wij elkaar niet vergeten. Zo op weg naar Pasen willen wij daar wat extra aandacht aan schenken en een kaartenschrijfactie gaan houden: “Gemeenteleden schrijven gemeenteleden”. Wilt u meedoen, dan kunt u zich melden bij mevr. Janny de Dreu, email dreudec@gmail.com of tel. 058 2801387. 

De 40dagentijd een tijd van bezinning zo op weg naar Pasen. Juist in deze tijd van beperkingen worden wij daar nog meer mee geconfronteerd. Wat is belangrijk in het leven? En welke keuzes maken wij? Dat zijn vragen, die bij ons opkomen. De kerk wil daarin een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Ook al kunnen wij dan niet naar het gebouw om samen te vieren, te bidden en te zingen, ook buiten de kerkmuren kunnen wij als kerk aanwezig zijn in de maatschappij en iets zichtbaar maken van Gods liefde voor mensen door er te zijn voor elkaar.

Wij wensen u een gezegende tijd op Weg naar Pasen.

De werkgroep pastoraat

Bloemengroet

Ieder weekend worden er bloemengroeten naar gemeenteleden gebracht, omdat ze een beetje aandacht wel nodig hebben als een steuntje in de rug. De bloemen gingen met een groet naar mevrouw Oud (op 7 februari) en Foekje Breimer (op 14 februari). Namens de bloemengroep

Helma Feenstra

Gift

Mw. Timmermans heeft een gift van € 100,- gekregen van N.N. voor de wijkkas. Heel hartelijk dank hiervoor.