Slot herdenking 500 jaar Reformatie in Wittenberg

Met de avondzegen op de marktplaats in de Lutherstad Wittenberg kwam op 10 september 2017 de laatste dag van de wereldtentoonstelling Reformatie ten einde. Deze dag werd begonnen met een afsluitende kerkdienst in de open lucht op de marktplaats die door meer dan 2.000 mensen werd gevierd, waaronder ook wij. Margot Käßmann benadrukte in haar preek dat de reformatiezomer 2017 een signaal voor openbreken voor de kerk is. De wereldtentoonstelling Reformatie heeft veel stimulansen gegeven voor de vernieuwing van kerk en samenleving, zo verheugde de ambassadeur voor de Reformatie van de Raad van de Protestantse kerk in Duitsland (EKD) zich: “Angst voor veranderingen moet na deze zomer niemand meer hebben.” “2017 hebben we niet Duits-nationaal gevierd, maar internationaal, oecumenisch en gericht op de toekomst”, zo vatte zij de sinds 20 mei 16 weken lang durende wereldtentoonstelling samen: “in een tijd, waarin zovelen in Europa, in de Verenigde Staten en elders het nationalisme uit de mottenballen van de geschiedenis willen halen, zeggen wij: Nee! Wij zijn een kerk die boven nationale grenzen uitstijgt.”

Het laatste weekeinde van de wereldtentoonstelling Reformatie bracht nog eens veel bezoekers in de Lutherstad aan de Elbe. Totaal zijn er daarmee rond 500.000 kaarten verkocht sinds de opening van het eerste paviljoen in oktober 2016, zo vat zakelijk leider Ulrich Schneider samen: Combi-kaartjes voor de totale wereldtentoonstelling, tickets voor afzonderlijke delen van de openluchttentoonstelling zoals het asisi Panorama Luther 1517, de tentoonstelling Luther und Avantgarde, de bijbeltoren bij het centrale station of de 46 grote concerten op de weide bij het slot. Omdat grote delen van de wereldtentoonstelling Reformatie zonder ticket toegankelijk waren, moet voor de tijd tussen 20 mei en 10 september met een aanzienlijk groter bezoekersaantal gerekend worden dan het aantal in dat tijdvak verkochte kaarten.

De wereldtentoonstelling in de Lutherstad Wittenberg heeft ruimte geopend voor vragen, voor nieuw denken, voor spiritualiteit, zwijgen, kerkdiensten en debatten, verklaarde Margot Käßman in haar preek. Zoveel heeft de tijd op de plaats van Martin Luther aangetoond: “Dat waren ontmoetingen met mensen. Maar het waren ook ontmoetingen met God”. En zij weet: “Wie dat meegemaakt heeft, was bevlogen.” Wij hebben daar ook het een en ander van mogen meebeleven. Meer informatie is te vinden op www.r2017.org. De dienst is terug te vinden op www.zdf.de\suche.

Kees en Janny de Dreu, Leeuwarden Huizum-Oost

{gallery}wittenberg{/gallery}

Begroting Leeuwarden-Huizum 2017

Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum maakt hierbij de voorlopig vastgestelde begroting 2017 bekend. Deze moet nog door de Algemene Kerkenraad worden goedgekeurd.

                        VERZAMELSTAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN      

 OMSCHRIJVING                                              BEGROTING     BEGROTING      REKENING 
   2017                  2016                 2015
   Baten    
 Opbrengsten uit bezittingen    126.050  124.850  122.796
Bijdragen gemeenteleden 222.500 239.000 241.405
Subsidies en overige bijdragen van derden            0           0           0
Totaal baten (a):  348.550 363.850 364.201
       
  Lasten      
Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 153.200 152.000 146.785
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24.500 23.000 18.183
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   21.600 24.800 22.319
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 81.500 85.200 109.041
 Salarissen (koster, organist, e.d.) 70.100 77.150 71.419
Beheer en administratie,bankkosten en rente 52.700 51.500 44.260
Lasten overige eigendommen en inventarissen  30.550-   28.200-   29.967-
Totaal lasten (b): 373.050 385.450 382.040
Totaal baten (a) – lasten (b)         24.500- 21.600- 17.839-
       
  nadelig nadelig  nadelig

Toelichting

Voor het jaar 2017 wordt een begroting aangeboden met een nadelig resultaat van € 21.600,-. Door een afname van de baten en een lichte toename van de lasten is het begrote resultaat meer negatief dan voor het voorgaande jaar. Rekening houdend met de stabilisering van de kosten voor onderhoud gebouwen, zoals deze in deze begroting zijn verwerkt, valt dit nadelige resultaat op zich wat tegen.

Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële begrotingen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 30 november dan wel vrijdag 2 december 2016 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze begroting kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail: dreudec@gmail.com

Vluchtelingen opvang Leeuwarden

Door oorlog en geweld ontvluchten steeds meer mensen hun land 
 
Noodgedwongen. Ook Leeuwarden neemt verantwoordelijkheid en organiseert noodopvang. In onze opvanglocatie komen vanaf 16 oktober 2015 zo’n 600 mensen. Er wordt gezorgd voor een bed, maaltijden en sanitaire voorzieningen. En men krijgt de rust om op verhaal te komen. Maar deze mensen hebben ook behoefte aan ontspanning, aan beweging, aan contact. 
 
Dit vraagt van ons allemaal menskracht, middelen en ideeën. Deze worden voor een deel ingevuld door professionele organisaties die nauw samenwerken. Maar ook particulieren, bedrijven en verenigingen WILLEN WAT DOEN. Om de aangeboden hulp op de gewenste plek te krijgen hebben de samenwerkende organisaties een platform opgericht, inclusief de website WEWILLENWATDOEN.NL.
 

ANBI Sixma

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een stichting behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse Sixma-Stichting
Telefoonnummer (facultatief):058 2127117
RSIN/Fiscaal nummer:8505.94.182
Website adres:www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl
E-mail:miljenkobraam@hetnet.nl
Postadres:Julianalaan  38
Postcode:8932 AA
Plaats:Leeuwarden  

Inleiding

  1. De Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum is een stichting die is opgericht door jonkheer Bartel Douma Tjalling van Sixma, gedoopt te Hallum op 15 juli 1753 en overleden te Huizum op 16 augustus 1809 en zijn echtgenote vrouwe Fokel Berber Helena van Beijma, geboren te Harlingen op 16 mei 1759 en overleden te Huizum op 5 februari 1828, en wel krachtens hun codicillaire dispositie, getekend te Leeuwarden op 21 december 1804;
  2. De stichting, waarvan naar oud vaderlands burgerlijk recht mag worden aangenomen dat zij bij haar oprichting als stichting rechtspersoonlijkheid verwierf, is ingevolge de wet van 28 juni 1854 (Staatsblad 1854, nummer 100), de zogenaamde Armenwet, aangemerkt als een instelling van weldadigheid, en is, zover zij deze kwaliteit na invoering van de wet van 13 juni 1963 (Staatsblad 1963, nummer 284), de zogenaamde Algemene Bijstandswet, heeft behouden, krachtens (het op 1 april 2004 vervallen) artikel 54 van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek, geduid als een stichting naar burgerlijk recht, zodat mitsdien kan worden aangenomen dat de Stichting de rechtsvorm heeft van stichting naar Nederlands burgerlijk recht en mitsdien rechtspersoonlijkheid;
  3. Door jonkheer mr. Coert Lambertus van Beijma, jonkheer Egiedius Daniel van Beijma, Jonkheer Julius Matthijs van Beijma en heer mr. Hendrik Trip, zijnde erfgenamen van vrouwe Fokel Berber Helena van Beijma, voornoemd douairière van jonkheer Bartel Douma Tjalling van Sixma, voornoemd, zijn op 22 november 1883 doch met werking met ingang van 1 januari 1884, de bepalingen vastgesteld, welke bepalingen de Stichting naar doelstelling en inrichting betreffen, en welke bepalingen naar hun aard en werking hebben te gelden als de statuten van de Stichting naar Nederlands burgerlijk recht en als zodanig verder ook worden aangeduid als “de Statuten”;

(…..)

h.   meer in het algemeen is de doelstelling van de Stichting door gewijzigde tijdsomstandigheden verouderd geraakt, zodat mitsdien herziening daarvan, zoals ook van de Statuten in het algemeen aangewezen is, nu ongewijzigde handhaving van de Statuten van de Stichting leidt tot gevolgen, die bij haar oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild;

i.    aangezien de statuten de mogelijkheid tot wijziging daarvan niet voorzien, is de rechtbank te Leeuwarden verzocht om op de voet van het bepaalde in artikel 2:294 van het Burgerlijk Wetboek, de Statuten van de Stichting op de bij de akte vastgelegde wijze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, en heeft de rechtbank bij haar beschikking de dato 28 april 2011, (…) de statuten in die zin algeheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld;

j.    Het bestuur van de Stichting heeft ingestemd met de conform de hiervoor sub i. bedoelde gewijzigde en vastgestelde statuten van de Stichting, welk besluit is voorzien van schriftelijke instemming van de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum, en van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken.

Vanaf 28 april 2011 luiden de gewijzigde statuten als volgt:

Artikel 1 – Naam en zetel

1 .Naam Stichting

De stichting draagt de naam: Protestantse Sixma-Stichting.

2. Plaats van vestiging

De stichting is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

3. Protestantse stichting

De stichting is met ingang van genoemde statutenwijziging een stichting als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland (hierna te noemen: ‘Generale regeling stichtingen’).

De statuten van de stichting zijn vastgesteld overeenkomstig de generale regeling voor stichtingen als bedoeld in artikel 27 van de ordinantie 11 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Artikel 2 – Doel

1. Doel

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

2. Omschrijving taken, bevoegdheden, rechten of verplichtingen

In dit kader heeft de stichting de volgende taken, bevoegdheden, rechten en/of verplichtingen: het op zorgvuldige wijze beheren van het kapitaal van de stichting ter bevordering van de doelstelling, alles in de ruimste zin.

Deze stichting is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 27 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum.

B. Samenstelling bestuur.

De Protestantse Sixma-Stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste drie. Bestuurders worden benoemd door het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum, hierna ook te noemen: “college van kerkrentmeesters”.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Sixma-Stichting heeft ten doel: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de websites www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl vindt u het beleidsplan 2015-2018 van de Protestantse Sixma-Stichting.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van het vermogen van de stichting. Het bestuur waakt over de financiële slagkracht van de stichting en legt via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De activiteiten van de stichting vertonen een grote mate van continuïteit: de activiteiten gericht op ouderen worden van jaar tot jaar zoveel mogelijk vorm gegeven binnen de financiële mogelijkheden. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

    
  begroting rekeningrekening
 201520152014
    
baten   
    
 Opbrengsten uit bezittingen €  6.400 €   1.893 €   1.893
 Bijdragen gemeenteleden €        – €      – €     –
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €        – €      – €     –
Totaal baten  €  6.400 €   1.893 €    1.893
    
lasten   
         
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €                           – €                         – €   –
 Bestedingen ouderenwerk €  1.750 €    995 €   1.573
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      – €    – €    –
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        –  €     –  €      –
 Salarissen (koster, organist e.d.) €      – €    – €   –
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €  1.200 €   1.200 €  1.200
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €        – €   1.935 €  1.490
Totaal lasten  €  2.950 €   4.130 €  4.263
    
Resultaat (baten – lasten)€   3.450 €   -2.237  €-2.370       

Toelichting

De Protestantse Sixma-Stichting bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Dit is aan de stichting nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan activiteiten met betrekking tot ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van het vermogen.

Beleidsplan Sixma

Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum

Beleidsplan 2015 – 2018 van de Protestantse Sixma-Stichting

Inleiding
De Protestantse Sixma-Stichting heeft sinds 28 april 2011 als doelstelling: het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.
Visie
Het bestuur van de Protestantse Sixma-Stichting verwacht door de instandhouding van het te beheren vermogen van de Stichting voor langere tijd activiteiten ten behoeve van ouderen te kunnen blijven ontplooien waarmee de doelstelling kan worden gerealiseerd.
Middelen
Het bestuur beheert het beschikbare vermogen en binnen de kaders van het beleidsplan stelt het bestuur jaarlijks de begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene kerkenraad. Het financiële beleid is gericht op de instandhouding van het vermogen van de stichting. De stichting beschikt over financiële middelen met daarbij de constatering dat de rentebaten van het beschikbare vermogen nodig zijn om de jaarlijkse exploitatie dekkend te krijgen. Gezien het feit dat er telkens met (kleine) negatieve resultaten gerekend moet worden is het een vereiste dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.
ANBI-regeling
In het kader van het voldoen aan de randvoorwaarden waaraan het beleidsplan ten behoeve van de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) moet voldoen wordt hierbij vastgelegd dat de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum als rechtspersoon onderdeel uitmaakt van een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het burgerlijk wetboek. De Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum behoort tot het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland en valt derhalve onder de aan deze kerk afgegeven groepsbeschikking. De Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum heeft als kerkelijke instelling geen winstoogmerk. Het werk dat de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum doet is de onder punt 2 verwoorde ‘Visie’ uitdragen in de meest ruime zin van het woord. De instelling werft geld door middel van het verkrijgen van rentebaten op het uitstaande en belegde vermogen. De situatie met betrekking tot het vermogen van de gemeente is verwoord onder punt 3 ‘Middelen’. Het beheer van het vermogen vindt plaats door de daartoe aangewezen personen binnen de aangegeven kaders van beleidsplan en begroting, waarbij het een vereiste is dat het rentegevend vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Dit geeft tevens aan dat de besteding van het vermogen van de Protestantse Sixma-Stichting te Leeuwarden-Huizum uitsluitend ten behoeve van de instandhouding van de jaarlijkse activiteiten mag zijn, gericht op het bevorderen van de zorgverlening ten behoeve van ouderen woonachtig binnen de grenzen van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum zoals vastgesteld door de classicale vergadering en waarvan blijkt uit de plaatselijke regeling, alles in de ruimste zin des woords.

Communicatie
Het bestuur zal voor zover nodig verslag doen van de activiteiten van de stichting. Belangrijke voornemens of besluiten worden schriftelijk aan de algemene kerkenraad bekend gemaakt en, waar nodig, aan de leden van de gemeente.

Externe contacten
De Stichting onderhoudt geen verdere externe contacten.

Evaluatie
Conform ordinantie 4-8-5 van de kerkorde bestrijkt dit beleidsplan een periode van vier jaren (2015 – 2018).

Vastgesteld in de vergadering van 28 oktober 2015, na het college van kerkrentmeesters en de algemene kerkenraad gehoord te hebben.

ANBI Diaconie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

  1. Algemene gegevens.
Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse gemeentete Leeuwarden-Huizum
RSIN/Fiscaal nummer:82.41.43.097
KVK nummer:76454274
Website adres:www.kerkhuizumoost.nl en www.kerkhuizumwest.nl 
E-mail:mj.veldman@live.nl
Adres:Pieter Lastmanstraat 21
Postcode:8932 LL
Plaats:Leeuwarden
Postadres:Pieter Lastmanstraat 21
Postcode:8932 LL
Plaats:Leeuwarden

De Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2019-2023 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom ‘rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.